Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Danielle Steel: Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat znovu (zlatý box)





Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


V nakla­da­tel­ství IKAR vyšel před Vánoci oprav­dový dárek pro milov­níky románů Danielle Steel. Ve zla­tém boxu, gra­ficky zpra­co­va­ném jako dárek, pře­vá­zaný  ozdob­nou stuž­kou, se ukrývá asi nej­ob­lí­be­něj­ších kniž­ních počinů úspěšné autorky z posled­ních let – Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat znovu.

O tom, že osma­še­de­sá­ti­letá Danielle Steel patří k nej­plod­něj­ším ame­ric­kým autor­kám sou­čas­nosti netřeba pochy­bo­vat.  Kromě desí­tek románů, z nichž vět­šina se ihned po vydání stala best­sellery, je i autor­kou novel, její dílo čítá na tisíc svazků a zhruba pětina romá­no­vých před­loh byla zfil­mo­vána.  Kde bere autorka ke svým kniž­ním poči­nům inspi­raci, je zcela nasnadě. Pokud by totiž napsala auto­bi­o­gra­fii, zřejmě by před­čila nejdi­vo­čejší před­stavy svých čte­ná­řek a všechny tram­poty, které nachys­tala svým romá­no­vým hrdin­kám.

Danielle Steel se naro­dila dva roky po válce v New Yorku, část dět­ství strá­vila v Paříži.  Od sedmi let žila v New Yorku s otcem, rodiče se totiž roz­vedli a matku v Evropě navště­vo­vala dívka jen zřídka.  Poprvé oblékla sva­tební šaty v osm­nácti letech. Během násle­du­jí­cích dese­ti­letí sta­nula před oltá­řem ještě čty­ři­krát. Díky tomu umí dopo­drobna ve svých romá­nech popsat pocity nastá­va­jí­cích nevěst i sta­rosti, sou­vi­se­jící se svat­bou. Stejně dobře umí čte­náři při­blí­žit i tram­poty s výcho­vou dětí – ke svým sedmi bio­lo­gic­kým ado­p­to­vala další dvě – o jed­noho syna však při­šla – takže je čte­nář­sky věro­hodná i při popisu bolesti ze ztráty dítěte.  V romá­nech se nevy­hýbá ani situ­a­cím, kdy se vět­ši­nou ved­lejší postavy zaplé­tají s dro­gami, věze­ním nebo jsou vysta­veny vel­kému medi­ál­nímu tlaku. Jeden z jejích man­želů měl zku­še­nosti s dro­gami, medi­ální hum­buk kolem synovy adopce, který v pod­statě donu­til mla­díka k sebe­vraždě a man­žel­ství s mužem, jež „seděl“ za zná­sil­nění – všechny tyto zku­še­nosti doká­zala para­doxně vyu­žít ve svůj pro­spěch a zúro­čit je ve svých kni­hách. Možná díky věro­hod­nosti, s jakou čte­ná­řům osudy svých hrdi­nek a hrdinů před­kládá a pocho­pení pro krát­ko­dobé pře­šlapy a slo­ži­tost mezi­lid­ských vztahů z ní uči­nilo nejčte­nější autorku napříč kon­ti­nenty.

Co se týče výběru románů do zla­tého boxu nakla­da­tel­ství IKAR, byl zřejmě činěn s vědo­mím, aby pří­běhy byly odlišné. Čtenář se tak může pohy­bo­vat napříč ame­ric­kou spo­leč­ností a může si udě­lat dobrou před­stavu o kre­a­ti­vitě autorky.

Brožovaná vazba jed­not­li­vých knih doká­zala sní­žit cenu boxu jako kom­pletu, proto ho poří­díte kolem pětis­tovky.  Co se týče pře­kladu, tři knihy pře­lo­žila Dagmar Čápová, po jedné Jiřina Stárková a Milena Pellarová. Větší počet pře­kla­da­te­lek o kom­pletu, který má půso­bit jako celek, nebyla na škodu, jeli­kož pře­kla­da­telky plně respek­to­valy autor­čin styl.

Knihy k recenzi poskyt­nul web dobre-knihy.cz, kde si můžete knihu rov­nou kou­pit.

DobreKnihyBanner

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/


Části seriálu: Danielle Steel

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X