Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Danielle Steel: Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat znovu (zlatý box)


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Danielle Steel: Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat zno­vu (zla­tý box)
Ohodnoťte člá­nek

V nakla­da­tel­ství IKAR vyšel před Vánoci oprav­do­vý dárek pro milov­ní­ky romá­nů Danielle Steel. Ve zla­tém boxu, gra­fic­ky zpra­co­va­ném jako dárek, pře­vá­za­ný  ozdob­nou stuž­kou, se ukrý­vá asi nej­ob­lí­be­něj­ších kniž­ních poči­nů úspěš­né autor­ky z posled­ních let – Narozeniny, Přátelé navždy, Hotel Vendôme, Zrada a Milovat zno­vu.

O tom, že osma­še­de­sá­ti­le­tá Danielle Steel pat­ří k nej­plod­něj­ším ame­ric­kým autor­kám sou­čas­nos­ti netře­ba pochy­bo­vat.  Kromě desí­tek romá­nů, z nichž vět­ši­na se ihned po vydá­ní sta­la best­selle­ry, je i autor­kou novel, její dílo čítá na tisíc svaz­ků a zhru­ba pěti­na romá­no­vých před­loh byla zfil­mo­vá­na.  Kde bere autor­ka ke svým kniž­ním poči­nům inspi­ra­ci, je zce­la nasna­dě. Pokud by totiž napsa­la auto­bi­o­gra­fii, zřej­mě by před­či­la nejdi­vo­čej­ší před­sta­vy svých čte­ná­řek a všech­ny tram­po­ty, kte­ré nachys­ta­la svým romá­no­vým hrdin­kám.

Danielle Steel se naro­di­la dva roky po vál­ce v New Yorku, část dět­ství strá­vi­la v Paříži.  Od sed­mi let žila v New Yorku s otcem, rodi­če se totiž roz­ved­li a mat­ku v Evropě navště­vo­va­la dív­ka jen zříd­ka.  Poprvé oblék­la sva­teb­ní šaty v osm­nác­ti letech. Během násle­du­jí­cích dese­ti­le­tí sta­nu­la před oltá­řem ješ­tě čty­ři­krát. Díky tomu umí dopo­drob­na ve svých romá­nech popsat poci­ty nastá­va­jí­cích nevěst i sta­ros­ti, sou­vi­se­jí­cí se svat­bou. Stejně dob­ře umí čte­ná­ři při­blí­žit i tram­po­ty s výcho­vou dětí – ke svým sed­mi bio­lo­gic­kým ado­p­to­va­la dal­ší dvě – o jed­no­ho syna však při­šla – tak­že je čte­nář­sky věro­hod­ná i při popi­su boles­ti ze ztrá­ty dítě­te.  V romá­nech se nevy­hý­bá ani situ­a­cím, kdy se vět­ši­nou ved­lej­ší posta­vy zaplé­ta­jí s dro­ga­mi, věze­ním nebo jsou vysta­ve­ny vel­ké­mu medi­ál­ní­mu tla­ku. Jeden z jejích man­že­lů měl zku­še­nos­ti s dro­ga­mi, medi­ál­ní hum­buk kolem syno­vy adop­ce, kte­rý v pod­sta­tě donu­til mla­dí­ka k sebe­vraž­dě a man­žel­ství s mužem, jež „seděl“ za zná­sil­ně­ní – všech­ny tyto zku­še­nos­ti doká­za­la para­dox­ně vyu­žít ve svůj pro­spěch a zúro­čit je ve svých kni­hách. Možná díky věro­hod­nos­ti, s jakou čte­ná­řům osu­dy svých hrdi­nek a hrdi­nů před­klá­dá a pocho­pe­ní pro krát­ko­do­bé pře­šla­py a slo­ži­tost mezi­lid­ských vzta­hů z ní uči­ni­lo nejčte­něj­ší autor­ku napříč kon­ti­nen­ty.

Co se týče výbě­ru romá­nů do zla­té­ho boxu nakla­da­tel­ství IKAR, byl zřej­mě činěn s vědo­mím, aby pří­běhy byly odliš­né. Čtenář se tak může pohy­bo­vat napříč ame­ric­kou spo­leč­nos­tí a může si udě­lat dobrou před­sta­vu o kre­a­ti­vi­tě autor­ky.

Brožovaná vaz­ba jed­not­li­vých knih doká­za­la sní­žit cenu boxu jako kom­ple­tu, pro­to ho poří­dí­te kolem pětis­tov­ky.  Co se týče pře­kla­du, tři kni­hy pře­lo­ži­la Dagmar Čápová, po jed­né Jiřina Stárková a Milena Pellarová. Větší počet pře­kla­da­te­lek o kom­ple­tu, kte­rý má půso­bit jako celek, neby­la na ško­du, jeli­kož pře­kla­da­tel­ky plně respek­to­va­ly autor­čin styl.

Knihy k recen­zi poskyt­nul web dobre-knihy.cz, kde si může­te kni­hu rov­nou kou­pit.

DobreKnihyBanner

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/


Části seriálu: Danielle Steel

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Danielle Steel: Hotel Vendôme (2011, v ČR 2012)17. února 2016 Danielle Steel: Hotel Vendôme (2011, v ČR 2012) Heloise je dcerou majitele proslulého new yorského Hotelu Vendôme. Otec Hughes ji zahrnuje svojí láskou, stejně jako personál, oblíbená je i mezi hosty. Jediné, co jí chybí, je matčina […]
  • Danielle Steel: Narozeniny (2011, v ČR 2012)15. února 2016 Danielle Steel: Narozeniny (2011, v ČR 2012) Valerie Wyattová je uznávanou odbornicí na eleganci – a to se týče jak bytové dekorace, tak životního stylu. Jenže je jí šedesát a má pocit, že jí ujíždí vlak. Její dceři April je třicet, […]
  • Danielle Steel: Milovat znovu (1980, v ČR 2000)16. února 2016 Danielle Steel: Milovat znovu (1980, v ČR 2000) Módní návrhářka Isabella žije snový život ve slunné Itálii. Má všechno, po čem ženy touží – zářnou kariéru, uznávané postavení, malého rozkošného syna a pohledného milujícího manžela. Její […]
  • Danielle Steel: Zrada (2012, v ČR 2013)16. února 2016 Danielle Steel: Zrada (2012, v ČR 2013) Tallie Jonesová je enormně vytížená žena. V Hollywoodu platí ve svých čtyřiceti za jednu z nejlepších režisérek. Kolem sebe má jen pár lidí, kterým ale bezmezně věří – dceru Max, starého […]
  • Danielle Steel: Přátelé navždy (2012, v ČR 2013)18. února 2016 Danielle Steel: Přátelé navždy (2012, v ČR 2013) Ve školce na prestižní atwoodské škole se zrodilo pevné přátelství – pouto na celý život. Gabby, Izzie, Andy, Billy a Sean jsou hlavními hrdiny posledního románu Danielle Steel, zařazeného […]
  • Danielle Steel: Přesilová hra23. března 2016 Danielle Steel: Přesilová hra Muž vůdce a žena pečovatelka? Hrdinka románu Danielle Steel Přesilová hra Fiona Carsonová se této představě vymyká. Vymyká se i představě nenáviděné kancelářské dračice, která ve snaze […]
  • FilmovePribehySmall19. listopadu 2015 Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy Asi jen stěží byste v České republice hledali někoho, kdo nikdy neviděl filmy Obecná škola, Kolja nebo Vratné lahve. Zdeněk Svěrák ve své knize s názvem Filmové příběhy předkládá čtenáři […]
  • Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?21. září 2015 Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi? Zajímáte se o posmrtný život? Láká vás tajemno a to, jak to s námi bude, až odejdeme na věčnost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ještě mnohem více odtajní ve své knize, jaké to […]
  • 6. prosince 2015 Svoboda jménem zlato – Vzpoura ve světě papírových peněz „Jen lež potřebuje berličky opory státní moci. Pravda stojí vzpřímeně sama o sobě.“ Benjamin Franklin Na začátku recenze tohoto nádherného a přitom drobného svazku se nemohu […]
  • RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA27. prosince 2015 RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA Rudá královna je první díl trilogie, kterou u nás vydává nakladatelství Cooboo. Autorkou této série a celého dystopického světa je mladá Victoria Aveyardová a já se stále nepřestávám […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...