Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Danielle Steel: Narozeniny (2011, v ČR 2012)

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Valerie Wyattová je uzná­va­nou odbor­nicí na ele­ganci – a to se týče jak bytové deko­race, tak život­ního stylu. Jenže je jí šede­sát a má pocit, že jí ujíždí vlak. Její dceři April je tři­cet, má pro­spe­ru­jící restau­raci, jíž obě­tuje veš­kerý čas.  Jack Adams je býva­lým úspěš­ným fot­ba­lo­vým hrá­čem a neméně úspěš­ným fot­ba­lo­vým komen­tá­to­rem. Jenže je mu přes pade­sát, a aby se necí­til starý, kromě dra­hého oděvu si jako módní doplňky poři­zuje mladé sexy dívky, s nimiž se rád nechává vidět ve spo­leč­nosti. Tato tro­jice může být na první pohled spo­ko­jená – dosáhla všeho, co si přála, každý z nich je úspěšný a uzná­vaný, ale v den svých naro­ze­nin osa­mělý s vědo­mím, že čas neú­prosně letí…

Z nezá­vaz­ného úletu s food kri­ti­kem Mikem April zjistí, že otě­hot­něla. Rozhodne se to otci dítěte říci, aniž by po něm cokoli žádala. Ten je zasko­čen jejím roz­hod­nu­tím, stejně jako její matka Valerie, která se v šede­sáti letech necítí na babič­kov­skou roli. Zrovna potkala Jacka, který je oproti ní mladší a jí trápí pochyby, zda s ním ještě vůbec dokáže držet krok. V románu není nouze o napí­navé oka­mžiky a zvraty. April se do Mika zami­luje, jemu chvíli trvá, než začne cítit totéž. K pomy­sl­nému lámání chleba dochází tehdy, když Aprilina restau­race vyhoří. Mike si uvě­domí, co v April má a začne se těšit na dítě, které jsou oba mladí lidé odhod­láni vycho­vat jako pár. Happy end se koná i u druhé part­ner­ské dvo­jice a zdá se, že Valerie s Jackem netouží po ničem jiném, než zestár­nout jako spo­ko­jená dvo­jice.

Díky dvěma hlav­ním hrdin­kám – April a Valerii – román zaujme jak čte­nářky tři­cát­nice, tak šede­sát­nice. Pro české čte­nářky může být poně­kud nere­álné pro­středí, v němž se Valerie pohy­buje a pri­o­rity, které si sta­no­vila pro svůj život. Z tohoto pohledu se její dcera April jeví jako mno­hem moud­řejší, a to jak v pří­stupu k životu, tak i z hle­diska oče­ká­vání toho, co jí při­nese, respek­tive při­jí­mání toho, co si od něho vybo­juje. Postava Jacka by mohla zaujmout muž­ské čte­náře, ovšem jeho pocity jsou spíše upo­zad­něny, stejně jako jsou velice zkrat­ko­vitě popsány pří­činy jed­nání Mika.

Knihy k recenzi poskyt­nul web dobre-knihy.cz, kde si můžete knihu rov­nou kou­pit.

DobreKnihyBanner

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/


Části seriálu: Danielle Steel

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.