Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Danielle Steel: Milovat znovu (1980, v ČR 2000)Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

Módní návr­hář­ka Isabella žije sno­vý život ve slun­né Itálii. Má všech­no, po čem ženy tou­ží – zář­nou kari­é­ru, uzná­va­né posta­ve­ní, malé­ho rozkoš­né­ho syna a pohled­né­ho milu­jí­cí­ho man­že­la. Její život se pře­vrá­tí naruby, když je man­žel Amadeo une­sen a zabit. Únosci vydí­ra­jí i Isabellu, kte­rá se synem prchá do ústra­ní. Život mimo čer­ve­ný kobe­rec ji však neu­spo­ko­ju­je a tak je mís­to její­ho poby­tu novi­ná­ři odha­le­no. Z lás­ky se jí vyzná­vá rodin­ný pří­tel Bernardo. Ten jí dopo­ru­ču­je rodin­nou fir­mu pro­dat a stáh­nout se do ústra­ní. Isabella se roz­hod­ne bojo­vat – fir­mu nepro­dat a také začít milo­vat zno­vu.

Díky pří­tel­ky­ni Nataše se sezná­mí s Corbettem, pře­sko­čí jis­kra a Isabella začne věřit v lep­ší zítř­ky.  Poprávu se cítí pod­ve­de­ná, když zjis­tí, že Corbettova fir­ma má zájem o její mód­ní salon.  Vše se naštěs­tí vysvět­lí, Isabella se z Itálie stáh­ne do Ameriky, aby pokra­čo­va­la v budo­vá­ní fir­my po boku s Corbettem. Zasloužený trest nastou­pí i Amadeovi vra­zi.

Pro čes­ké čte­nář­ky se jed­ná o od čes­ké rea­li­ty napro­s­to odta­že­né téma. Danielle Steel čas­to zasa­zu­je život svých hrdi­nek mezi svět­la reflek­to­rů, při­su­zu­je jim úspěš­né role a nechá­vá je vyhří­vat se na výslu­ní kari­ér­ních postu­pů. Spojení slun­né Itálie, živo­ta v bohat­ství, mód­ní­ho prů­mys­lu a vraž­dy s mafi­án­ským poza­dím je mož­ná poně­kud hůře stra­vi­tel­ný romá­no­vý námět. Ani myš­len­ko­vé pocho­dy hlav­ní hrdin­ky Isabelly nej­sou nato­lik pro­pra­co­vá­ny, jak tomu obvykle u romá­no­vých hrdi­nek Danielle Steel bývá. Celkově je ten­to sva­zek asi nej­slab­ším z celé romá­no­vé řady zla­té­ho boxu.

Knihy k recen­zi poskyt­nul web dobre-knihy.cz, kde si může­te kni­hu rov­nou kou­pit.

DobreKnihyBanner

Jana Špačková

Více info o autor­ce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/


Části seriálu: Danielle Steel

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.