Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Totiž – co když je to Jude, kdo to v sobě má? Proč by to tak nemohlo být? Surfuje po vlnách veli­kých jako barák a sko­čit dokáže odkud­koli. Má kůži, která ji padne, a kama­rády a tátu a swee­twi­ne­ov­ský dar a žábry a ploutve krom nor­mál­ních plic a nohou. Ona vyza­řuje světlo. Já vyza­řuju tmu. (AUTOPORTRÉT: Dvojčata: Prosvětlená, pro­tma­vený) Když o tomhle pře­mýš­lím, mám tělo zkrou­cené, jako když se ždímá ruč­ník. A ze všeho se vytrácí barva. (AUTOPORTRÉT: Šedý Noah jí šedá jablka na šedé trávě).“

Kniha nasti­ňuje vztah dvoj­čat Noaha a Jude a jejich životní pří­běhy. Noah je spíše uza­vřený hoch, který miluje umění a svým způ­so­bem vidí svět v obra­zech, které pře­vádí na papír. Ostatními je vní­mán spíše jako podi­vín. Oproti němu Jude má spoustu kama­rádů, zajímá se o kluky, i když i v umění je nadaná. Noah touží se dostat na umě­lec­kou školu, na kte­rou se nako­nec dostane jen Jude a Noah pře­stane malo­vat. Navíc Noah zjiš­ťuje, že je gay a hledá způ­sob, jak s tímto fak­tem nalo­žit. Ani jejich rodinný život není ide­ální. Oba sou­ro­zenci na sebe žárlí. A pak se stane tragé­die – matka umírá, což pře­vrátí život rodiny naruby. Nic už není jako dřív a nikdo už není takový jako před­tím. Jude cítí pocit viny a uza­vírá se do sebe, Noah hledá napo­vrch novou identitu. Navíc začnou postupně na vrch vyplou­vat infor­mace, o kte­rých dosud nikdo nevě­děl. Dvojčata spolu pře­sta­nou komu­ni­ko­vat. Najdou k sobě cestu zpátky, když oba cítí, že teprve spolu jsou úplní?

Chytře pro­myš­lená kniha

Autorka pro vyprá­vění zvo­lila dva póly. Noah popi­suje udá­losti v pod­statě chro­no­lo­gicky od věku 13 let, zato u jeho dvoj­čete, sestry Jude děj začíná v jejích 16 letech a postupně se čte­nář dozvídá, co se vlastně stalo v minu­losti. Přijde mi to geni­álně vymyš­lené, jeli­kož čte­nář se k oné udá­losti, která pře­vrá­tila jejich život naruby, dopra­co­vává z obou časo­vých konců, což ději dodává na napí­na­vosti. Na dru­hou stranu zde čte­nář může sle­do­vat, jak se vlastně cha­rak­tery hrdinů před onou udá­lostí a po oné udá­losti najed­nou změ­nily.

Příběh o rodině, dvoj­ča­tech, které jsou sice jako oheň a voda, přesto jsou dvě polo­viny tvo­řící jeden celek, pří­běh o prv­ních lás­kách, pro­blé­mech dospí­vání, hle­dání vlastní iden­tity a odpo­vědí na otázky, pocity viny a krize rodiny. Kniha není jen oby­čej­ným pří­bě­hem, ale na pozadí se roz­víjí psy­cho­lo­gická linka. Ač je kniha pri­márně určena pro dospí­va­jící či mladé dospělé, s kli­dem si ji mohou pře­číst i dospělí, neboť každý má v paměti dobu, kdy i on dospí­val a také si sám může odpo­vě­dět na některé otázky, které se v knize nabí­zejí. Má rodič právo na lásku i přesto, že to bude zna­me­nat roz­pad rodiny, anebo má zůstat ve vztahu, kde láska již vypr­chala, jen aby se rodina neroz­padla?

Kniha nejen pro mladé dospělé

Knížkou jsem byla nad­šena a se zau­je­tím jsem ji dočetla do konce. Právem je kniha ve světě pova­žo­vána za best­seller. Autorka nejde jen po povrchu, ale dotýká se i váž­ných témat jako roz­vod, smrt v rodině, homose­xu­a­lita. Ač jde o vážná témata, autorka do knihy pře­dává opti­mis­mus, že všechno má nějaké řešení, ale vždycky záleží na člo­věku, jak se k pro­blé­mům postaví a jak se postaví k životu.

Vykreslení postav dvoj­čat je vyni­ka­jící, ač jsou velmi odlišní, přesto bez sebe nemů­žou být. Člověk se může podí­vat na udá­losti dvěma pohledy – Jude a Noaha. Knihu ozvlášt­ňují i prvky nad­při­ro­zena, kdy Jude hovoří se svou mrt­vou babič­kou a řídí se radami z její „bible“.

Jediná věc, která mě na knížce vcelku zkla­mala a pří­liš se mi nelí­bila, je její konec. To už začíná při­po­mí­nat téměř kla­sické zami­lo­vané románky, kdy všechno skvěle dopadne – Jude najde oprav­do­vou lásku, Noah pochopí a pře­stane před svě­tem skrý­vat, že je gay, stejně jako jeho part­ner. Dvojčata si vše vyjasní, jejich vztah se najed­nou urovná, i rodinná kon­ste­lace začne být pozi­tivní. A všechny dílky sklá­dačky zapad­nou konečně do sebe, vše vypadá jako osu­dové. Konec je to sice hezký, ale mnohdy v životě ne všechno bývá tak růžové. To je asi jediná věc, kte­rou bych autorce vytkla. I když možná vzhle­dem k určení knihy pro mladé dospělé se dá tako­výto opti­mis­tický závěr pocho­pit. Má čte­ná­řům uká­zat, že na konci tmy je vždy světlo, ale záleží jen na nás, jestli se k němu chceme pro­pra­co­vat.

I přes tyto drobné nedo­statky jde o jedi­nečný pří­běh geni­álně napsaný, který zaujme určitě i dospělé!

Vydalo nakla­da­tel­ství CooBoo v roce 2016.

Knihu lze zakou­pit u Albatros Media

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • ROZHOVOR: Vladimír Kafka: Na to co mám, jsem i musel počkat6. dubna 2016 ROZHOVOR: Vladimír Kafka: Na to co mám, jsem i musel počkat Vladimír Kafka svou knihu Život naživo doprovodil i ilustracemi, které jsou  krásné svou jednoduchostí. Jednoduchý, nicméně o to hlubší je text. Více než třista stran knihy, jež připomíná moudrost našich předků a selský rozum vzbuzuje […] Posted in Rozhovory
  • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky   Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, které jsou považovány za symbol moudrosti a vědění. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?21. září 2015 Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi? Zajímáte se o posmrtný život? Láká vás tajemno a to, jak to s námi bude, až odejdeme na věčnost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ještě mnohem více odtajní ve své knize, jaké to je v nebi?, kterou vydalo nakladatelství […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl1. prosince 2015 RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl Od autorky Cassandry Clare, která je známá především svou úspěšnou sérií Nástroje smrti, právě vyšel první díl nové trilogie Pekelné stroje – Mechanický anděl. Tato trilogie předchází šestidílné sérii Nástroje smrti. Jelikož jsem […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí8. dubna 2016 MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o prožívání života tady a teď. Hlavní hrdinka Addie, architektka na volné noze, miluje dvě věci, plavání a psa. Addie se v něčem podobá Lole, která běží o život. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Amber – deset výprav mezi světy4. ledna 2016 Amber – deset výprav mezi světy  ,,Jediný skutečný svět, všechny ostatní jsou jen stíny.“ Ačkoli má tato série jedny z nejpodivnějších obálek, jaké lze ve fantastické literatuře najít, jedná se zároveň o jednu z nejlepších a nejoriginálnějších sérií, jaké kdy byly […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Pletení na rukou: Lenka Sýkorová5. března 2016 Pletení na rukou: Lenka Sýkorová Když se řekne pletení, vybaví se vám jehlice, vlna a třeba nějaký kousek, který stále čeká na dokončení už spousty let, ale stále marně? Nebo naopak slyšíte uklidňující zvuk jehlic, cítíte, jak se po náročném dni uvolňujete a navíc pak […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená vyprávění o přírodních jevech, vzniku světa či bozích […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace1. dubna 2016 Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace Také patříte ke stále se zvyšujícímu procentu lidí, kteří si uvědomují, že současný způsob života není tou správnou cestou? Potom vás kniha s názvem "Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace" opravdu nadchne. Autor knihy […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Yeonmi Park: Abych přežila25. ledna 2016 Yeonmi Park: Abych přežila Severní Korea. V řadě článků a učebnicí se o ní dočtete leda to, že se jedná o totalitní stát s mocnou armádou a zaostalým hospodářstvím. Naproti tomu sama Severní Korea o sobě prohlašuje, že se jedná o nejlepší stát na světě. Jaká je […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.