Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %
Ohodnoťte člá­nek

„Totiž – co když je to Jude, kdo to v sobě má? Proč by to tak nemoh­lo být? Surfuje po vlnách veli­kých jako barák a sko­čit doká­že odkud­ko­li. Má kůži, kte­rá ji pad­ne, a kama­rá­dy a tátu a swee­twi­ne­ov­ský dar a žábry a ploutve krom nor­mál­ních plic a nohou. Ona vyza­řu­je svět­lo. Já vyza­řu­ju tmu. (AUTOPORTRÉT: Dvojčata: Prosvětlená, pro­tma­ve­ný) Když o tomhle pře­mýš­lím, mám tělo zkrou­ce­né, jako když se ždí­má ruč­ník. A ze vše­ho se vytrá­cí barva. (AUTOPORTRÉT: Šedý Noah jí šedá jabl­ka na šedé trá­vě).“

Kniha nasti­ňu­je vztah dvoj­čat Noaha a Jude a jejich život­ní pří­běhy. Noah je spí­še uza­vře­ný hoch, kte­rý milu­je umě­ní a svým způ­so­bem vidí svět v obra­zech, kte­ré pře­vá­dí na papír. Ostatními je vní­mán spí­še jako podi­vín. Oproti němu Jude má spous­tu kama­rá­dů, zají­má se o klu­ky, i když i v umě­ní je nada­ná. Noah tou­ží se dostat na umě­lec­kou ško­lu, na kte­rou se nako­nec dosta­ne jen Jude a Noah pře­sta­ne malo­vat. Navíc Noah zjiš­ťu­je, že je gay a hle­dá způ­sob, jak s tím­to fak­tem nalo­žit. Ani jejich rodin­ný život není ide­ál­ní. Oba sou­ro­zen­ci na sebe žár­lí. A pak se sta­ne tragé­die – mat­ka umí­rá, což pře­vrá­tí život rodi­ny naru­by. Nic už není jako dřív a nikdo už není tako­vý jako před­tím. Jude cítí pocit viny a uza­ví­rá se do sebe, Noah hle­dá napo­vrch novou identi­tu. Navíc začnou postup­ně na vrch vyplou­vat infor­ma­ce, o kte­rých dosud nikdo nevě­děl. Dvojčata spo­lu pře­sta­nou komu­ni­ko­vat. Najdou k sobě ces­tu zpát­ky, když oba cítí, že tepr­ve spo­lu jsou úpl­ní?

Chytře pro­myš­le­ná kni­ha

Autorka pro vyprá­vě­ní zvo­li­la dva póly. Noah popi­su­je udá­los­ti v pod­sta­tě chro­no­lo­gic­ky od věku 13 let, zato u jeho dvoj­če­te, sest­ry Jude děj začí­ná v jejích 16 letech a postup­ně se čte­nář dozví­dá, co se vlast­ně sta­lo v minu­los­ti. Přijde mi to geni­ál­ně vymyš­le­né, jeli­kož čte­nář se k oné udá­los­ti, kte­rá pře­vrá­ti­la jejich život naru­by, dopra­co­vá­vá z obou časo­vých kon­ců, což ději dodá­vá na napí­na­vos­ti. Na dru­hou stra­nu zde čte­nář může sle­do­vat, jak se vlast­ně cha­rak­te­ry hrdi­nů před onou udá­los­tí a po oné udá­los­ti najed­nou změ­ni­ly.

Příběh o rodi­ně, dvoj­ča­tech, kte­ré jsou sice jako oheň a voda, přes­to jsou dvě polo­vi­ny tvo­ří­cí jeden celek, pří­běh o prv­ních lás­kách, pro­blé­mech dospí­vá­ní, hle­dá­ní vlast­ní iden­ti­ty a odpo­vě­dí na otáz­ky, poci­ty viny a kri­ze rodi­ny. Kniha není jen oby­čej­ným pří­bě­hem, ale na poza­dí se roz­ví­jí psy­cho­lo­gic­ká lin­ka. Ač je kni­ha pri­már­ně urče­na pro dospí­va­jí­cí či mla­dé dospě­lé, s kli­dem si ji mohou pře­číst i dospě­lí, neboť kaž­dý má v pamě­ti dobu, kdy i on dospí­val a také si sám může odpo­vě­dět na někte­ré otáz­ky, kte­ré se v kni­ze nabí­ze­jí. Má rodič prá­vo na lás­ku i přes­to, že to bude zna­me­nat roz­pad rodi­ny, ane­bo má zůstat ve vzta­hu, kde lás­ka již vypr­cha­la, jen aby se rodi­na neroz­padla?

Kniha nejen pro mla­dé dospě­lé

Knížkou jsem byla nad­še­na a se zau­je­tím jsem ji dočet­la do kon­ce. Právem je kni­ha ve svě­tě pova­žo­vá­na za best­seller. Autorka nejde jen po povrchu, ale dotý­ká se i váž­ných témat jako roz­vod, smrt v rodi­ně, homose­xu­a­li­ta. Ač jde o váž­ná téma­ta, autor­ka do kni­hy pře­dá­vá opti­mis­mus, že všech­no má něja­ké řeše­ní, ale vždyc­ky zále­ží na člo­vě­ku, jak se k pro­blé­mům posta­ví a jak se posta­ví k živo­tu.

Vykreslení postav dvoj­čat je vyni­ka­jí­cí, ač jsou vel­mi odliš­ní, přes­to bez sebe nemů­žou být. Člověk se může podí­vat na udá­los­ti dvě­ma pohle­dy – Jude a Noaha. Knihu ozvlášt­ňu­jí i prv­ky nad­při­ro­ze­na, kdy Jude hovo­ří se svou mrt­vou babič­kou a řídí se rada­mi z její „bib­le“.

Jediná věc, kte­rá mě na kníž­ce vcel­ku zkla­ma­la a pří­liš se mi nelí­bi­la, je její konec. To už začí­ná při­po­mí­nat téměř kla­sic­ké zami­lo­va­né román­ky, kdy všech­no skvě­le dopad­ne – Jude najde oprav­do­vou lás­ku, Noah pocho­pí a pře­sta­ne před svě­tem skrý­vat, že je gay, stej­ně jako jeho part­ner. Dvojčata si vše vyjas­ní, jejich vztah se najed­nou urov­ná, i rodin­ná kon­ste­la­ce začne být pozi­tiv­ní. A všech­ny díl­ky sklá­dač­ky zapad­nou koneč­ně do sebe, vše vypa­dá jako osu­do­vé. Konec je to sice hez­ký, ale mnoh­dy v živo­tě ne všech­no bývá tak růžo­vé. To je asi jedi­ná věc, kte­rou bych autor­ce vytkla. I když mož­ná vzhle­dem k urče­ní kni­hy pro mla­dé dospě­lé se dá tako­vý­to opti­mis­tic­ký závěr pocho­pit. Má čte­ná­řům uká­zat, že na kon­ci tmy je vždy svět­lo, ale zále­ží jen na nás, jest­li se k němu chce­me pro­pra­co­vat.

I přes tyto drob­né nedo­stat­ky jde o jedi­neč­ný pří­běh geni­ál­ně napsa­ný, kte­rý zaujme urči­tě i dospě­lé!

Vydalo nakla­da­tel­ství CooBoo v roce 2016.

Knihu lze zakou­pit u Albatros Media

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • ROZHOVOR: Vladimír Kafka: Na to co mám, jsem i musel počkat6. dubna 2016 ROZHOVOR: Vladimír Kafka: Na to co mám, jsem i musel počkat Vladimír Kafka svou knihu Život naživo doprovodil i ilustracemi, které jsou  krásné svou jednoduchostí. Jednoduchý, nicméně o to hlubší je text. Více než třista stran knihy, jež připomíná […]
  • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky   Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, […]
  • Dám ti slunce28. dubna 2017 Dám ti slunce Sourozenci Jude a Noah si jsou už od raného dětství neuvěřitelně blízcí. A není to jen tím, že to jsou dvojčata. Znamenají pro sebe všechno – jsou nejlepšími kamarády, o vše se dělí, hrají […]
  • Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?21. září 2015 Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi? Zajímáte se o posmrtný život? Láká vás tajemno a to, jak to s námi bude, až odejdeme na věčnost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ještě mnohem více odtajní ve své knize, jaké to […]
  • RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl1. prosince 2015 RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl Od autorky Cassandry Clare, která je známá především svou úspěšnou sérií Nástroje smrti, právě vyšel první díl nové trilogie Pekelné stroje – Mechanický anděl. Tato trilogie předchází […]
  • MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí8. dubna 2016 MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o prožívání života tady a teď. Hlavní hrdinka Addie, architektka na volné noze, miluje dvě věci, plavání a psa. […]
  • Amber – deset výprav mezi světy4. ledna 2016 Amber – deset výprav mezi světy  ,,Jediný skutečný svět, všechny ostatní jsou jen stíny.“ Ačkoli má tato série jedny z nejpodivnějších obálek, jaké lze ve fantastické literatuře najít, jedná se zároveň o jednu z […]
  • Pletení na rukou: Lenka Sýkorová5. března 2016 Pletení na rukou: Lenka Sýkorová Když se řekne pletení, vybaví se vám jehlice, vlna a třeba nějaký kousek, který stále čeká na dokončení už spousty let, ale stále marně? Nebo naopak slyšíte uklidňující zvuk jehlic, […]
  • Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace1. dubna 2016 Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace Také patříte ke stále se zvyšujícímu procentu lidí, kteří si uvědomují, že současný způsob života není tou správnou cestou? Potom vás kniha s názvem "Známe sami sebe? Člověk v zajetí […]
  • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Filmové recenze