Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA
Ohodnoťte člá­nek

„Totiž – co když je to Jude, kdo to v sobě má? Proč by to tak nemoh­lo být? Surfuje po vlnách veli­kých jako barák a sko­čit doká­že odkud­ko­li. Má kůži, kte­rá ji pad­ne, a kama­rá­dy a tátu a swee­twi­ne­ov­ský dar a žábry a ploutve krom nor­mál­ních plic a nohou. Ona vyza­řu­je svět­lo. Já vyza­řu­ju tmu. (AUTOPORTRÉT: Dvojčata: Prosvětlená, pro­tma­ve­ný) Když o tomhle pře­mýš­lím, mám tělo zkrou­ce­né, jako když se ždí­má ruč­ník. A ze vše­ho se vytrá­cí barva. (AUTOPORTRÉT: Šedý Noah jí šedá jabl­ka na šedé trá­vě).“

Kniha nasti­ňu­je vztah dvoj­čat Noaha a Jude a jejich život­ní pří­běhy. Noah je spí­še uza­vře­ný hoch, kte­rý milu­je umě­ní a svým způ­so­bem vidí svět v obra­zech, kte­ré pře­vá­dí na papír. Ostatními je vní­mán spí­še jako podi­vín. Oproti němu Jude má spous­tu kama­rá­dů, zají­má se o klu­ky, i když i v umě­ní je nada­ná. Noah tou­ží se dostat na umě­lec­kou ško­lu, na kte­rou se nako­nec dosta­ne jen Jude a Noah pře­sta­ne malo­vat. Navíc Noah zjiš­ťu­je, že je gay a hle­dá způ­sob, jak s tím­to fak­tem nalo­žit. Ani jejich rodin­ný život není ide­ál­ní. Oba sou­ro­zen­ci na sebe žár­lí. A pak se sta­ne tragé­die – mat­ka umí­rá, což pře­vrá­tí život rodi­ny naru­by. Nic už není jako dřív a nikdo už není tako­vý jako před­tím. Jude cítí pocit viny a uza­ví­rá se do sebe, Noah hle­dá napo­vrch novou identi­tu. Navíc začnou postup­ně na vrch vyplou­vat infor­ma­ce, o kte­rých dosud nikdo nevě­děl. Dvojčata spo­lu pře­sta­nou komu­ni­ko­vat. Najdou k sobě ces­tu zpát­ky, když oba cítí, že tepr­ve spo­lu jsou úpl­ní?

Chytře pro­myš­le­ná kni­ha

Autorka pro vyprá­vě­ní zvo­li­la dva póly. Noah popi­su­je udá­los­ti v pod­sta­tě chro­no­lo­gic­ky od věku 13 let, zato u jeho dvoj­če­te, sest­ry Jude děj začí­ná v jejích 16 letech a postup­ně se čte­nář dozví­dá, co se vlast­ně sta­lo v minu­los­ti. Přijde mi to geni­ál­ně vymyš­le­né, jeli­kož čte­nář se k oné udá­los­ti, kte­rá pře­vrá­ti­la jejich život naru­by, dopra­co­vá­vá z obou časo­vých kon­ců, což ději dodá­vá na napí­na­vos­ti. Na dru­hou stra­nu zde čte­nář může sle­do­vat, jak se vlast­ně cha­rak­te­ry hrdi­nů před onou udá­los­tí a po oné udá­los­ti najed­nou změ­ni­ly.

Příběh o rodi­ně, dvoj­ča­tech, kte­ré jsou sice jako oheň a voda, přes­to jsou dvě polo­vi­ny tvo­ří­cí jeden celek, pří­běh o prv­ních lás­kách, pro­blé­mech dospí­vá­ní, hle­dá­ní vlast­ní iden­ti­ty a odpo­vě­dí na otáz­ky, poci­ty viny a kri­ze rodi­ny. Kniha není jen oby­čej­ným pří­bě­hem, ale na poza­dí se roz­ví­jí psy­cho­lo­gic­ká lin­ka. Ač je kni­ha pri­már­ně urče­na pro dospí­va­jí­cí či mla­dé dospě­lé, s kli­dem si ji mohou pře­číst i dospě­lí, neboť kaž­dý má v pamě­ti dobu, kdy i on dospí­val a také si sám může odpo­vě­dět na někte­ré otáz­ky, kte­ré se v kni­ze nabí­ze­jí. Má rodič prá­vo na lás­ku i přes­to, že to bude zna­me­nat roz­pad rodi­ny, ane­bo má zůstat ve vzta­hu, kde lás­ka již vypr­cha­la, jen aby se rodi­na neroz­padla?

Kniha nejen pro mla­dé dospě­lé

Knížkou jsem byla nad­še­na a se zau­je­tím jsem ji dočet­la do kon­ce. Právem je kni­ha ve svě­tě pova­žo­vá­na za best­seller. Autorka nejde jen po povrchu, ale dotý­ká se i váž­ných témat jako roz­vod, smrt v rodi­ně, homose­xu­a­li­ta. Ač jde o váž­ná téma­ta, autor­ka do kni­hy pře­dá­vá opti­mis­mus, že všech­no má něja­ké řeše­ní, ale vždyc­ky zále­ží na člo­vě­ku, jak se k pro­blé­mům posta­ví a jak se posta­ví k živo­tu.

Vykreslení postav dvoj­čat je vyni­ka­jí­cí, ač jsou vel­mi odliš­ní, přes­to bez sebe nemů­žou být. Člověk se může podí­vat na udá­los­ti dvě­ma pohle­dy – Jude a Noaha. Knihu ozvlášt­ňu­jí i prv­ky nad­při­ro­ze­na, kdy Jude hovo­ří se svou mrt­vou babič­kou a řídí se rada­mi z její „bib­le“.

Jediná věc, kte­rá mě na kníž­ce vcel­ku zkla­ma­la a pří­liš se mi nelí­bi­la, je její konec. To už začí­ná při­po­mí­nat téměř kla­sic­ké zami­lo­va­né román­ky, kdy všech­no skvě­le dopad­ne – Jude najde oprav­do­vou lás­ku, Noah pocho­pí a pře­sta­ne před svě­tem skrý­vat, že je gay, stej­ně jako jeho part­ner. Dvojčata si vše vyjas­ní, jejich vztah se najed­nou urov­ná, i rodin­ná kon­ste­la­ce začne být pozi­tiv­ní. A všech­ny díl­ky sklá­dač­ky zapad­nou koneč­ně do sebe, vše vypa­dá jako osu­do­vé. Konec je to sice hez­ký, ale mnoh­dy v živo­tě ne všech­no bývá tak růžo­vé. To je asi jedi­ná věc, kte­rou bych autor­ce vytkla. I když mož­ná vzhle­dem k urče­ní kni­hy pro mla­dé dospě­lé se dá tako­vý­to opti­mis­tic­ký závěr pocho­pit. Má čte­ná­řům uká­zat, že na kon­ci tmy je vždy svět­lo, ale zále­ží jen na nás, jest­li se k němu chce­me pro­pra­co­vat.

I přes tyto drob­né nedo­stat­ky jde o jedi­neč­ný pří­běh geni­ál­ně napsa­ný, kte­rý zaujme urči­tě i dospě­lé!

Vydalo nakla­da­tel­ství CooBoo v roce 2016.

Knihu lze zakou­pit u Albatros Media

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • ROZHOVOR: Vladimír Kafka: Na to co mám, jsem i musel počkat6. dubna 2016 ROZHOVOR: Vladimír Kafka: Na to co mám, jsem i musel počkat Vladimír Kafka svou knihu Život naživo doprovodil i ilustracemi, které jsou  krásné svou jednoduchostí. Jednoduchý, nicméně o to hlubší je text. Více než třista stran knihy, jež připomíná […]
  • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky  Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů …Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, […]
  • Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?21. září 2015 Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi? Zajímáte se o posmrtný život? Láká vás tajemno a to, jak to s námi bude, až odejdeme na věčnost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ještě mnohem více odtajní ve své knize, jaké to […]
  • RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl1. prosince 2015 RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl Od autorky Cassandry Clare, která je známá především svou úspěšnou sérií Nástroje smrti, právě vyšel první díl nové trilogie Pekelné stroje – Mechanický anděl. Tato trilogie předchází […]
  • MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí8. dubna 2016 MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o prožívání života tady a teď.Hlavní hrdinka Addie, architektka na volné noze, miluje dvě věci, plavání a psa. […]
  • Amber – deset výprav mezi světy4. ledna 2016 Amber – deset výprav mezi světy  ,,Jediný skutečný svět, všechny ostatní jsou jen stíny.“Ačkoli má tato série jedny z nejpodivnějších obálek, jaké lze ve fantastické literatuře najít, jedná se zároveň o jednu z […]
  • Pletení na rukou: Lenka Sýkorová5. března 2016 Pletení na rukou: Lenka Sýkorová Když se řekne pletení, vybaví se vám jehlice, vlna a třeba nějaký kousek, který stále čeká na dokončení už spousty let, ale stále marně? Nebo naopak slyšíte uklidňující zvuk jehlic, […]
  • Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace1. dubna 2016 Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace Také patříte ke stále se zvyšujícímu procentu lidí, kteří si uvědomují, že současný způsob života není tou správnou cestou? Potom vás kniha s názvem "Známe sami sebe? Člověk v zajetí […]
  • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená […]
  • Yeonmi Park: Abych přežila25. ledna 2016 Yeonmi Park: Abych přežila Severní Korea. V řadě článků a učebnicí se o ní dočtete leda to, že se jedná o totalitní stát s mocnou armádou a zaostalým hospodářstvím. Naproti tomu sama Severní Korea o sobě prohlašuje, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.