Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Chantal Sadjonová: RAW pro začátečníky


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Chantal Sadjonová: RAW pro začá­teč­ní­ky
Ohodnoťte člá­nek

Naprosto změ­ně­ný život­ní pocit, novou vita­li­tu a život­ní radost, spous­tu zna­los­tí o živi­nách a vitál­ních lát­kách, deto­xi­ka­ci bez náma­hy, ide­ál­ní váhu, aci­do­ba­zic­kou rov­no­váhu, sil­ný imu­nit­ní sys­tém, celý vesmír ovoc­ně svě­žích pochou­tek a eko­lo­gic­ky smys­lu­pl­né stra­vo­va­cí zvyk­los­ti nabí­zí RAW – mód­ní trend ve zdra­vém stra­vo­vá­ní, jehož zákla­dem je syro­vá stra­va.  Nadšenou pro­pa­gá­tor­kou RAW je i odbor­ni­ce na výži­vu a autor­ka kní­žek pro děti a mlá­dež Chantal Sadjonová, žijí­cí stří­da­vě v Berlíně a na ven­ko­vě u Hannoveru. V loň­ském roce vyda­la v Německu kni­hu, pro­pa­gu­jí­cí syro­vou stra­vu, jež je nyní k dostá­ní i v Čechách, a to pod názvem RAW pro začá­teč­ní­ky.

Pokud tápe­te, o co vůbec u RAW stra­vy jde, zda je vůbec v lid­ských mož­nos­tech vrá­tit se o tisí­ce let doza­du a stra­vo­vat se pou­ze syro­vou stra­vou, neu­mí­te si před­sta­vit, že stra­vo­vat se RAW zna­me­ná něco jiné­ho než jen mrkev k sní­da­ni, mrkev k obě­du a mrkev k veče­ři, ale rádi bys­te do své­ho jídel­níč­ku zařa­di­li více zdra­vých potra­vin a cel­ko­vě své­mu tělu odleh­či­li, prá­vě vám může být nová pub­li­ka­ce uži­teč­ná. Pokud jste však zatvr­ze­lý­mi maso­žrav­ci, asi vás zele­né smo­o­thie nebo zele­ni­no­vý humus o výho­dách RAW stra­vy pří­liš nepře­svěd­čí.

Kniha je pře­hled­ná, roz­dě­le­ná na dva blo­ky – teo­re­tic­ký a prak­tic­ký. Díky tomu zís­ká zájem­ce o RAW stra­vu základ­ní pově­do­mí o tom, co ho čeká a nemi­ne, co je dob­ré poří­dit do kuchy­ně a čeho se nao­pak zba­vit, co oče­ká­vat od své­ho těla a jak zabez­pe­čit, aby se do něj dosta­ly všech­ny potřeb­né lát­ky – živi­ny, vita­mí­ny a mine­rá­ly. Velmi pří­nos­ná je kapi­to­la nazva­ná Syrová stra­va – pro­gra­my pro začá­teč­ní­ky, kte­rá je vlast­ně návo­dem, jak tělo na syro­vou stra­vu co nej­lé­pe při­pra­vit, jak pře­ko­nat nástra­hy v podo­bě chu­tí a hlav­ně – jak u syro­vé stra­vy zůstat a mít z její kon­zu­ma­ce potě­še­ní. Cennou čás­tí kni­hy je šede­sát­ka recep­tů na ener­ge­tic­ké nápo­je, sní­da­ně, před­kr­my, sva­či­ny, polév­ky, salá­ty, dresin­ky i hlav­ní cho­dy a dezer­ty. Právě tady čte­nář pocho­pí, jaké mož­nos­ti a jakou roz­ma­ni­tost syro­vá stra­va ský­tá. Bohužel, na roz­díl od sou­sed­ní­ho Německa je tře­ba se při­pra­vit na to, že někte­ré suro­vi­ny bude obtíž­né v našich pod­mín­kách sehnat. Na to něko­li­krát upo­zor­ňu­je autor­ka i v němec­ké ver­zi pub­li­ka­ce a dopo­ru­ču­je návště­vu spe­ci­a­li­zo­va­ných obcho­dů nebo nákup na inter­ne­tu.  Jednotlivé pasá­že kni­hy dopl­ňu­je Chantal Sadjonová tipy, v nichž radí, jak vybí­rat ovo­ce a zele­ni­nu, jak ji očis­tit, aby neztra­ti­la nic z toho, co je lid­ské­mu zdra­ví pro­spěš­né nebo jak pěs­to­vat klíč­ky. Autorka si také moc dob­ře uvě­do­mi­la, že jíme i oči­ma, pro­to zařa­di­la kapi­to­lu o ser­ví­ro­vá­ní RAW pokr­mů.

Velkým bonu­sem kni­hy je hlav­ně sro­zu­mi­tel­nost infor­ma­cí (kte­rých je v bro­žo­va­né pub­li­ka­ci obsa­že­no sku­teč­ně mno­ho) a pak také skvě­lé gra­fic­ké zpra­co­vá­ní. Fotografie jídel, kte­ré ač nelá­ka­jí názvem nebo pou­ži­tý­mi suro­vi­na­mi, se sku­teč­ně poda­ři­li a láka­jí čte­ná­ře ale­spoň k vyzkou­še­ní.

Chantal Sadjonová není žád­nou dogma­tič­kou. Naopak, vyzý­vá ke změ­ně stra­vo­vá­ní, kte­rá může být postup­ná, dokon­ce ani není nut­né se držet sto­pro­cent­ně syro­vé stra­vy. Některé pokr­my lze kon­zu­mo­vat ohřá­té zhru­ba na 45 ˚C, kdy jsou ješ­tě zacho­vá­ny živi­ny a vita­mí­ny. „Dnešní syro­vá stra­va, to je zdra­vý a svě­ží způ­sob stra­vo­vá­ní se spous­tou zába­vy a dob­rým jíd­lem. Spojuje život­ní radost a poži­tek zce­la zvlášt­ním způ­so­bem. Protože tady není v popře­dí zřek­nu­tí se ani odsu­zo­vá­ní vaře­né stra­vy. Ne, tady jde o život­ní styl, kte­rý vám dodá maxi­mum vitál­ních látek, ener­gie, zdra­ví a roz­ma­ni­tost. Různorodost potra­vin, kte­ré živí tělo. Rozmanitost pří­pra­vy dale­ko od spo­rá­ku. A roz­ma­ni­tost indi­vi­du­ál­ních mož­nos­tí úpra­vy,“ láká na RAW stra­vu ve své kni­ze Chantal Sadjonová.


 • Autor: Chantal Sadjonová
 • Žánr: popu­lár­ně nauč­ná, kuchař­ka
 • Nakladatelství: Noxi
 • Rok vydá­ní: 2015
 • Počet stran: 128
 • Hodnocení: 100 %

Kniha ke kou­pi: Noxi

Jana Špačková

Více info o autor­ce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Robert Čapek: Moderní didaktika21. října 2015 Robert Čapek: Moderní didaktika Proč neučím, byť mě práce s dětmi baví, mám potřebné vzdělání, zakončené zkouškami na státní vysoké škole, oplývám kreativním myšlením, energií a chutí dát českému školství ze sebe to […]
 • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]
 • 6. prosince 2015 Emanuela, Antipanna aneb Překročení evropského konceptu sexuality „Venuše zná tisíc způsobů, jak skotačit, ale nejjednodušší a nejméně namáhavý je, když leží v předklonu na pravém boku.“ Předmluva tohoto podnětného svazku začíná slovy „Je to kniha, […]
 • Zen a hotovo aneb Když méně je více8. ledna 2016 Zen a hotovo aneb Když méně je více „Mluvením rýži neuvaříš.“ Zenové přísloví Knih o osobní produktivitě najde člověk v každé knihovně nebo knihkupectví plné police. Je ale trochu paradoxem, když chceme svůj život a […]
 • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám […]
 • František Kvíz: Houbařův sen13. března 2016 František Kvíz: Houbařův sen Budete s vílou sbírat fialkový pyl, poslouchat vozy potulných cikánů, ucítíte pach vlků tak zblízka, až se vám budou ježit chlupy na zádech, nadýcháte na ruce zmrzlým obrům a já nevím, […]
 • Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 21. března 2016 Stanislava Jarolímková: Zajímavosti ze světových dějin 2 Kniha plná lehce zapamatovatelných informací z doby novověku aneb vzdělání a pobavení zároveň. Jak již napovídá samotný název, tato publikace obsahuje velké množství zajímavých faktů, […]
 • Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách20. března 2016 Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách Hracích knížek s angličtinou, češtinou, ba i matematikou mi prošlo rukama už několik, ale tato rozhodně děti zaujala dokonce tak, že jsme téměř u konce s luštěním. Je totiž neuvěřitelně […]
 • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Rozhovor s Lubomírem Smékalem
Rozhovor s Lubomírem Smékalem