Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Chantal Sadjonová: RAW pro začátečníky

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Naprosto změ­něný životní pocit, novou vita­litu a životní radost, spoustu zna­lostí o živi­nách a vitál­ních lát­kách, deto­xi­kaci bez námahy, ide­ální váhu, aci­do­ba­zic­kou rov­no­váhu, silný imu­nitní sys­tém, celý vesmír ovocně svě­žích pochou­tek a eko­lo­gicky smys­lu­plné stra­vo­vací zvyk­losti nabízí RAW – módní trend ve zdra­vém stra­vo­vání, jehož zákla­dem je syrová strava.  Nadšenou pro­pa­gá­tor­kou RAW je i odbor­nice na výživu a autorka kní­žek pro děti a mlá­dež Chantal Sadjonová, žijící stří­davě v Berlíně a na ven­kově u Hannoveru. V loň­ském roce vydala v Německu knihu, pro­pa­gu­jící syro­vou stravu, jež je nyní k dostání i v Čechách, a to pod názvem RAW pro začá­teč­níky.

Pokud tápete, o co vůbec u RAW stravy jde, zda je vůbec v lid­ských mož­nos­tech vrá­tit se o tisíce let dozadu a stra­vo­vat se pouze syro­vou stra­vou, neu­míte si před­sta­vit, že stra­vo­vat se RAW zna­mená něco jiného než jen mrkev k sní­dani, mrkev k obědu a mrkev k večeři, ale rádi byste do svého jídel­níčku zařa­dili více zdra­vých potra­vin a cel­kově svému tělu odleh­čili, právě vám může být nová pub­li­kace uži­tečná. Pokud jste však zatvr­ze­lými maso­žravci, asi vás zelené smo­o­thie nebo zele­ni­nový humus o výho­dách RAW stravy pří­liš nepře­svědčí.

Kniha je pře­hledná, roz­dě­lená na dva bloky – teo­re­tický a prak­tický. Díky tomu získá zájemce o RAW stravu základní pově­domí o tom, co ho čeká a nemine, co je dobré poří­dit do kuchyně a čeho se nao­pak zba­vit, co oče­ká­vat od svého těla a jak zabez­pe­čit, aby se do něj dostaly všechny potřebné látky – živiny, vita­míny a mine­rály. Velmi pří­nosná je kapi­tola nazvaná Syrová strava – pro­gramy pro začá­teč­níky, která je vlastně návo­dem, jak tělo na syro­vou stravu co nej­lépe při­pra­vit, jak pře­ko­nat nástrahy v podobě chutí a hlavně – jak u syrové stravy zůstat a mít z její kon­zu­mace potě­šení. Cennou částí knihy je šede­sátka receptů na ener­ge­tické nápoje, sní­daně, před­krmy, sva­činy, polévky, saláty, dresinky i hlavní chody a dezerty. Právě tady čte­nář pochopí, jaké mož­nosti a jakou roz­ma­ni­tost syrová strava skýtá. Bohužel, na roz­díl od sou­sed­ního Německa je třeba se při­pra­vit na to, že některé suro­viny bude obtížné v našich pod­mín­kách sehnat. Na to něko­li­krát upo­zor­ňuje autorka i v německé verzi pub­li­kace a dopo­ru­čuje návštěvu spe­ci­a­li­zo­va­ných obchodů nebo nákup na inter­netu.  Jednotlivé pasáže knihy dopl­ňuje Chantal Sadjonová tipy, v nichž radí, jak vybí­rat ovoce a zele­ninu, jak ji očis­tit, aby neztra­tila nic z toho, co je lid­skému zdraví pro­spěšné nebo jak pěs­to­vat klíčky. Autorka si také moc dobře uvě­do­mila, že jíme i očima, proto zařa­dila kapi­tolu o ser­ví­ro­vání RAW pokrmů.

Velkým bonu­sem knihy je hlavně sro­zu­mi­tel­nost infor­mací (kte­rých je v bro­žo­vané pub­li­kaci obsa­ženo sku­tečně mnoho) a pak také skvělé gra­fické zpra­co­vání. Fotografie jídel, které ač nelá­kají názvem nebo pou­ži­tými suro­vi­nami, se sku­tečně poda­řili a lákají čte­náře ale­spoň k vyzkou­šení.

Chantal Sadjonová není žád­nou dogma­tič­kou. Naopak, vyzývá ke změně stra­vo­vání, která může být postupná, dokonce ani není nutné se držet sto­pro­centně syrové stravy. Některé pokrmy lze kon­zu­mo­vat ohřáté zhruba na 45 ˚C, kdy jsou ještě zacho­vány živiny a vita­míny. „Dnešní syrová strava, to je zdravý a svěží způ­sob stra­vo­vání se spous­tou zábavy a dob­rým jíd­lem. Spojuje životní radost a poži­tek zcela zvlášt­ním způ­so­bem. Protože tady není v popředí zřek­nutí se ani odsu­zo­vání vařené stravy. Ne, tady jde o životní styl, který vám dodá maxi­mum vitál­ních látek, ener­gie, zdraví a roz­ma­ni­tost. Různorodost potra­vin, které živí tělo. Rozmanitost pří­pravy daleko od spo­ráku. A roz­ma­ni­tost indi­vi­du­ál­ních mož­ností úpravy,“ láká na RAW stravu ve své knize Chantal Sadjonová.


  • Autor: Chantal Sadjonová
  • Žánr: popu­lárně naučná, kuchařka
  • Nakladatelství: Noxi
  • Rok vydání: 2015
  • Počet stran: 128
  • Hodnocení: 100 %

Kniha ke koupi: Noxi

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.