Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Bytosti z bájí a legend: Anita GaneriováPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

Různé bytos­ti, kte­ré čas­to nahá­ně­ly hrůzu, už když se vyslo­vi­lo jejich jmé­no či nao­pak ty hod­né, kte­ré měly lidi chrá­nit, jsou sou­čás­tí živo­ta člo­vě­ka snad odjak­ži­va. Různá smyš­le­ná vyprá­vě­ní o pří­rod­ních jevech, vzni­ku svě­ta či bozích pomá­ha­ly lidem, aby doká­za­li lépe pocho­pit svět kolem sebe. Určitě kaž­dý z nás už někdy sly­šel o báj­ném Pegasovi, Fénixovi, Medúzách či dra­cích. Někteří tvo­ro­vé jsou oblí­be­ní i v sou­čas­né lite­rár­ní či fil­mo­vé tvor­bě, a tak máme před­sta­vu, jak asi vypa­dá zlo­br, zoom­bie, čaro­děj­ni­ce, vlkod­la­ci či upí­ři. Ovšem někte­ré tvo­ry sice zná­me, ale jejich kon­krét­ní podo­bu již ne. Většinou si je před­sta­vu­je­me tak, jak je naše fan­ta­zie stvo­ři­la při čte­ní tře­ba Starých řec­kých bájí a pověs­tí. Některé bytos­ti jsou nám nao­pak úpl­ně nezná­mé, pro­to­že jsou typic­ké pro jiné kul­tu­ry či oblas­ti svě­ta. Mnohdy ale zjis­tí­me, že i jiné kul­tu­ry mají podob­né bytos­ti těm, kte­ré zná­me my, jen se liší tře­ba svý­mi vlast­nost­mi či svým vzhle­dem.

S ilu­stro­va­ným prů­vod­cem Bytosti z bájí a legend od nakla­da­tel­ství Fragment máte nyní vy a vaše děti šan­ci si o růz­ných bytos­tech z bájí, legend a mýtů nejen pře­číst zají­ma­vé infor­ma­ce, ale záro­veň si pro­hléd­nout i dopro­vod­né troj­roz­měr­né digi­tál­ní ilu­stra­ce, kdy tvo­ro­vé téměř před vaši­mi zra­ky oži­jí. Představa o jed­not­li­vých bytos­tech tak bude kom­plet­ní.

A tak vstup­te do svě­ta podiv­ných bytos­tí a báj­ných tvo­rů, kte­ří jsou opře­de­ni mno­ha tajem­ství­mi a záha­da­mi. Z někte­rých vám bude naska­ko­vat husí kůže, někte­ré vás tře­ba i zaujmou. Ne všech­ny byly vždyc­ky zlé, i když jejich vzhled nebyl nikterak půvab­ný. I když vět­ši­na myto­lo­gic­kých bytos­tí vznikla díky nej­tem­něj­ším oba­vám člo­vě­ka, ale někte­ré vznik­ly nao­pak díky lep­ším strán­kám člo­vě­ka.

mýty a legendy, bytosti, ilustrovaný průvodce
Vícehlaví hadi také pat­ří k báj­ným stvo­ře­ním nahá­ně­jí­cím hrůzu.

Na strán­kách obra­zo­vé­ho prů­vod­ce se potká­te s tvo­ry, kte­ří spa­da­jí do růz­ných kate­go­rií, dle nichž jsou i kapi­to­ly v kníž­ce roz­dě­le­ny. Čeká na vás sezná­me­ní s dra­ky, léta­jí­cí­mi tvo­ry, chi­mé­ra­mi, napůl lid­mi a napůl zví­řa­ty, vod­ní­mi tvo­ry, obry, antro­mor­fy, démo­ny a zlý­mi duchy. Vše je dopro­vá­ze­no mnoh­dy až rea­lis­tic­ký­mi ilu­stra­ce­mi, kdy u někte­rých strá­nek bude­te chtít radě­ji oto­čit hod­ně rych­le dále, jak děsi­vě daní tvo­ro­vé vypa­da­jí, zvlášť při před­sta­vě, že bys­te se s nimi sku­teč­ně potka­li.

Ilustrovaný prů­vod­ce je určen pro děti od 9 let, ovšem urči­tě zaujme i rodi­če, kte­ří si s potě­še­ním kníž­ku nejen pro­hléd­nou, ale i pře­čtou.  Věděli jste, že v pověs­tech Indie a Afriky se obje­vu­je chi­mé­ra (tvor stvo­ře­ný z čás­tí těl růz­ných zví­řat) zva­ná rom­po, kte­rý „měl hla­vu zají­ce, lid­ské uši a metr dlou­hé tělo s dlou­hým oca­sem. Přední tla­py si vypůj­čil od jezevce a zad­ní od med­vě­da. Živil se výluč­ně lid­ský­mi ostat­ky, po nocích pro­hle­dá­val a obchá­zel hřbi­to­vy, až se nako­nec pus­til do hra­bá­ní …“

Docela by bylo i zají­ma­vé se dozvě­dět, proč bytos­ti měly zrov­na tako­vé podo­by, kte­ré jim lidé dali, co je k tomu ved­lo. U někte­rých bytos­tí to vyplý­vá z atri­bu­tů, kte­ré jsou jed­not­li­vým zví­řa­tům či lidem při­su­zo­vá­ny, někde je původ nejis­tý. I tak jde o zda­ři­lou kníž­ku, s níž se ocit­ne­te v mnoh­dy až děsi­vém svě­tě.


Vydalo: nakla­da­tel­ství Fragment

Knížku lze zakou­pit na strán­kách Albatros Media.

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.