Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová
Ohodnoťte člá­nek

Různé bytos­ti, kte­ré čas­to nahá­ně­ly hrů­zu, už když se vyslo­vi­lo jejich jmé­no či nao­pak ty hod­né, kte­ré měly lidi chrá­nit, jsou sou­čás­tí živo­ta člo­vě­ka snad odjak­ži­va. Různá smyš­le­ná vyprá­vě­ní o pří­rod­ních jevech, vzni­ku svě­ta či bozích pomá­ha­ly lidem, aby doká­za­li lépe pocho­pit svět kolem sebe. Určitě kaž­dý z nás už někdy sly­šel o báj­ném Pegasovi, Fénixovi, Medúzách či dra­cích. Někteří tvo­ro­vé jsou oblí­be­ní i v sou­čas­né lite­rár­ní či fil­mo­vé tvor­bě, a tak máme před­sta­vu, jak asi vypa­dá zlo­br, zoom­bie, čaro­děj­ni­ce, vlkod­la­ci či upí­ři. Ovšem někte­ré tvo­ry sice zná­me, ale jejich kon­krét­ní podo­bu již ne. Většinou si je před­sta­vu­je­me tak, jak je naše fan­ta­zie stvo­ři­la při čte­ní tře­ba Starých řec­kých bájí a pověs­tí. Některé bytos­ti jsou nám nao­pak úpl­ně nezná­mé, pro­to­že jsou typic­ké pro jiné kul­tu­ry či oblas­ti svě­ta. Mnohdy ale zjis­tí­me, že i jiné kul­tu­ry mají podob­né bytos­ti těm, kte­ré zná­me my, jen se liší tře­ba svý­mi vlast­nost­mi či svým vzhle­dem.

S ilu­stro­va­ným prů­vod­cem Bytosti z bájí a legend od nakla­da­tel­ství Fragment máte nyní vy a vaše děti šan­ci si o růz­ných bytos­tech z bájí, legend a mýtů nejen pře­číst zají­ma­vé infor­ma­ce, ale záro­veň si pro­hléd­nout i dopro­vod­né troj­roz­měr­né digi­tál­ní ilu­stra­ce, kdy tvo­ro­vé téměř před vaši­mi zra­ky oži­jí. Představa o jed­not­li­vých bytos­tech tak bude kom­plet­ní.

A tak vstup­te do svě­ta podiv­ných bytos­tí a báj­ných tvo­rů, kte­ří jsou opře­de­ni mno­ha tajem­ství­mi a záha­da­mi. Z někte­rých vám bude naska­ko­vat husí kůže, někte­ré vás tře­ba i zaujmou. Ne všech­ny byly vždyc­ky zlé, i když jejich vzhled nebyl nikterak půvab­ný. I když vět­ši­na myto­lo­gic­kých bytos­tí vznik­la díky nej­tem­něj­ším oba­vám člo­vě­ka, ale někte­ré vznik­ly nao­pak díky lep­ším strán­kám člo­vě­ka.

mýty a legendy, bytosti, ilustrovaný průvodce
Vícehlaví hadi také pat­ří k báj­ným stvo­ře­ním nahá­ně­jí­cím hrů­zu.

Na strán­kách obra­zo­vé­ho prů­vod­ce se potká­te s tvo­ry, kte­ří spa­da­jí do růz­ných kate­go­rií, dle nichž jsou i kapi­to­ly v kníž­ce roz­dě­le­ny. Čeká na vás sezná­me­ní s dra­ky, léta­jí­cí­mi tvo­ry, chi­mé­ra­mi, napůl lid­mi a napůl zví­řa­ty, vod­ní­mi tvo­ry, obry, antro­mor­fy, démo­ny a zlý­mi duchy. Vše je dopro­vá­ze­no mnoh­dy až rea­lis­tic­ký­mi ilu­stra­ce­mi, kdy u někte­rých strá­nek bude­te chtít radě­ji oto­čit hod­ně rych­le dále, jak děsi­vě daní tvo­ro­vé vypa­da­jí, zvlášť při před­sta­vě, že bys­te se s nimi sku­teč­ně potka­li.

Ilustrovaný prů­vod­ce je určen pro děti od 9 let, ovšem urči­tě zaujme i rodi­če, kte­ří si s potě­še­ním kníž­ku nejen pro­hléd­nou, ale i pře­čtou.  Věděli jste, že v pověs­tech Indie a Afriky se obje­vu­je chi­mé­ra (tvor stvo­ře­ný z čás­tí těl růz­ných zví­řat) zva­ná rom­po, kte­rý „měl hla­vu zají­ce, lid­ské uši a metr dlou­hé tělo s dlou­hým oca­sem. Přední tla­py si vypůj­čil od jezevce a zad­ní od med­vě­da. Živil se výluč­ně lid­ský­mi ostat­ky, po nocích pro­hle­dá­val a obchá­zel hřbi­to­vy, až se nako­nec pus­til do hra­bá­ní …“

Docela by bylo i zají­ma­vé se dozvě­dět, proč bytos­ti měly zrov­na tako­vé podo­by, kte­ré jim lidé dali, co je k tomu ved­lo. U někte­rých bytos­tí to vyplý­vá z atri­bu­tů, kte­ré jsou jed­not­li­vým zví­řa­tům či lidem při­su­zo­vá­ny, někde je původ nejis­tý. I tak jde o zda­ři­lou kníž­ku, s níž se ocit­ne­te v mnoh­dy až děsi­vém svě­tě.


Vydalo: nakla­da­tel­ství Fragment

Knížku lze zakou­pit na strán­kách Albatros Media.

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí4. prosince 2015 MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí „Všechny zdi, o které sihlavu rozbíjím, jsou v mé hlavě.“ Buddha Knih o osobním rozvoji a borcení bariér, které máme v hlavě, jsou plné knihovny. Větinou trpí syndromem toho, že […]
  • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]
  • RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl1. prosince 2015 RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl Od autorky Cassandry Clare, která je známá především svou úspěšnou sérií Nástroje smrti, právě vyšel první díl nové trilogie Pekelné stroje – Mechanický anděl. Tato trilogie předchází […]
  • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky   Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, […]
  • Atlasova vzpoura15. ledna 2016 Atlasova vzpoura „Identifikujte dominantní filosofii ve společnosti a můžete předvídat její budoucnost.“ Ayn Rand Jen příliš dlouhý společenský román nebo predikce, která se naplňuje? Filmové plátno […]
  • 5. září 2015 Richard Branson: Byznys v plné nahotě „Pokud vstupujete do odvětví později než ostatní, musíte k němu přistoupit tak, jako nikdo před vámi.“ Richard Branson O Richardu Bransonovi, majiteli imperia Vrign Group, občas nějaká […]
  • Amber – deset výprav mezi světy4. ledna 2016 Amber – deset výprav mezi světy  ,,Jediný skutečný svět, všechny ostatní jsou jen stíny.“ Ačkoli má tato série jedny z nejpodivnějších obálek, jaké lze ve fantastické literatuře najít, jedná se zároveň o jednu z […]
  • RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA27. prosince 2015 RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA Rudá královna je první díl trilogie, kterou u nás vydává nakladatelství Cooboo. Autorkou této série a celého dystopického světa je mladá Victoria Aveyardová a já se stále nepřestávám […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR