Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Různé bytosti, které často nahá­něly hrůzu, už když se vyslo­vilo jejich jméno či nao­pak ty hodné, které měly lidi chrá­nit, jsou sou­částí života člo­věka snad odjak­živa. Různá smyš­lená vyprá­vění o pří­rod­ních jevech, vzniku světa či bozích pomá­haly lidem, aby doká­zali lépe pocho­pit svět kolem sebe. Určitě každý z nás už někdy sly­šel o báj­ném Pegasovi, Fénixovi, Medúzách či dra­cích. Někteří tvo­rové jsou oblí­bení i v sou­časné lite­rární či fil­mové tvorbě, a tak máme před­stavu, jak asi vypadá zlobr, zoom­bie, čaro­děj­nice, vlkod­laci či upíři. Ovšem některé tvory sice známe, ale jejich kon­krétní podobu již ne. Většinou si je před­sta­vu­jeme tak, jak je naše fan­ta­zie stvo­řila při čtení třeba Starých řec­kých bájí a pověstí. Některé bytosti jsou nám nao­pak úplně neznámé, pro­tože jsou typické pro jiné kul­tury či oblasti světa. Mnohdy ale zjis­tíme, že i jiné kul­tury mají podobné bytosti těm, které známe my, jen se liší třeba svými vlast­nostmi či svým vzhle­dem.

S ilu­stro­va­ným prů­vod­cem Bytosti z bájí a legend od nakla­da­tel­ství Fragment máte nyní vy a vaše děti šanci si o růz­ných bytos­tech z bájí, legend a mýtů nejen pře­číst zají­mavé infor­mace, ale záro­veň si pro­hléd­nout i dopro­vodné troj­roz­měrné digi­tální ilu­strace, kdy tvo­rové téměř před vašimi zraky ožijí. Představa o jed­not­li­vých bytos­tech tak bude kom­pletní.

A tak vstupte do světa podiv­ných bytostí a báj­ných tvorů, kteří jsou opře­deni mnoha tajem­stvími a záha­dami. Z někte­rých vám bude naska­ko­vat husí kůže, některé vás třeba i zaujmou. Ne všechny byly vždycky zlé, i když jejich vzhled nebyl nikterak půvabný. I když vět­šina myto­lo­gic­kých bytostí vznikla díky nej­tem­něj­ším oba­vám člo­věka, ale některé vznikly nao­pak díky lep­ším strán­kám člo­věka.

mýty a legendy, bytosti, ilustrovaný průvodce
Vícehlaví hadi také patří k báj­ným stvo­ře­ním nahá­ně­jí­cím hrůzu.

Na strán­kách obra­zo­vého prů­vodce se potkáte s tvory, kteří spa­dají do růz­ných kate­go­rií, dle nichž jsou i kapi­toly v knížce roz­dě­leny. Čeká na vás sezná­mení s draky, léta­jí­cími tvory, chi­mé­rami, napůl lidmi a napůl zví­řaty, vod­ními tvory, obry, antro­morfy, démony a zlými duchy. Vše je dopro­vá­zeno mnohdy až rea­lis­tic­kými ilu­stra­cemi, kdy u někte­rých strá­nek budete chtít raději oto­čit hodně rychle dále, jak děsivě daní tvo­rové vypa­dají, zvlášť při před­stavě, že byste se s nimi sku­tečně potkali.

Ilustrovaný prů­vodce je určen pro děti od 9 let, ovšem určitě zaujme i rodiče, kteří si s potě­še­ním knížku nejen pro­hléd­nou, ale i pře­čtou.  Věděli jste, že v pověs­tech Indie a Afriky se obje­vuje chi­méra (tvor stvo­řený z částí těl růz­ných zví­řat) zvaná rompo, který „měl hlavu zajíce, lid­ské uši a metr dlouhé tělo s dlou­hým oca­sem. Přední tlapy si vypůj­čil od jezevce a zadní od med­věda. Živil se výlučně lid­skými ostatky, po nocích pro­hle­dá­val a obchá­zel hřbi­tovy, až se nako­nec pus­til do hra­bání …“

Docela by bylo i zají­mavé se dozvě­dět, proč bytosti měly zrovna takové podoby, které jim lidé dali, co je k tomu vedlo. U někte­rých bytostí to vyplývá z atri­butů, které jsou jed­not­li­vým zví­řa­tům či lidem při­su­zo­vány, někde je původ nejistý. I tak jde o zda­ři­lou knížku, s níž se ocit­nete v mnohdy až děsi­vém světě.


Vydalo: nakla­da­tel­ství Fragment

Knížku lze zakou­pit na strán­kách Albatros Media.

 

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky Zmátlíkové, kterou vydalo nakladatelství […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí4. prosince 2015 MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí „Všechny zdi, o které sihlavu rozbíjím, jsou v mé hlavě.“ Buddha Knih o osobním rozvoji a borcení bariér, které máme v hlavě, jsou plné knihovny. Větinou trpí syndromem toho, že jsou strašně tlusté a polovina myšlenek se dvakrát […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Kočičí omalovánky – Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky – Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima přicházejí na řadu veselé, hravé, přítulné, hrdé a […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl1. prosince 2015 RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl Od autorky Cassandry Clare, která je známá především svou úspěšnou sérií Nástroje smrti, právě vyšel první díl nové trilogie Pekelné stroje – Mechanický anděl. Tato trilogie předchází šestidílné sérii Nástroje smrti. Jelikož jsem […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky   Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, které jsou považovány za symbol moudrosti a vědění. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Atlasova vzpoura15. ledna 2016 Atlasova vzpoura „Identifikujte dominantní filosofii ve společnosti a můžete předvídat její budoucnost.“ Ayn Rand Jen příliš dlouhý společenský román nebo predikce, která se naplňuje? Filmové plátno a vlastně i literatura už nabídly slušný počet […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • 5. září 2015 Richard Branson: Byznys v plné nahotě „Pokud vstupujete do odvětví později než ostatní, musíte k němu přistoupit tak, jako nikdo před vámi.“ Richard Branson O Richardu Bransonovi, majiteli imperia Vrign Group, občas nějaká zpráva proběhne i u nás. Naposledy to bylo v […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Amber – deset výprav mezi světy4. ledna 2016 Amber – deset výprav mezi světy  ,,Jediný skutečný svět, všechny ostatní jsou jen stíny.“ Ačkoli má tato série jedny z nejpodivnějších obálek, jaké lze ve fantastické literatuře najít, jedná se zároveň o jednu z nejlepších a nejoriginálnějších sérií, jaké kdy byly […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA27. prosince 2015 RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA Rudá královna je první díl trilogie, kterou u nás vydává nakladatelství Cooboo. Autorkou této série a celého dystopického světa je mladá Victoria Aveyardová a já se stále nepřestávám divit, jak mohla vymyslet něco tak geniálního. Svět […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Hellboy 3: Spoutaná rakev a další příběhy (100 %)12. dubna 2016 Hellboy 3: Spoutaná rakev a další příběhy (100 %) Tak mám prvního Hellboye. Díky spolupráci s partnerem si čtu jeden z prvních komiksů o Hellboyi, kterého jsem prvně viděl ve filmu už před více než 10 lety. Znám Hellboye pouze z filmu a tak si rád přečtu jeho původní komiksovou verzi. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

X