Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Michal Viewegh – Biomanžel

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Vieweghův román Biomanželka se stal úspěš­ným best­selle­rem. Nejspíš proto jsme se dočkali jeho vol­ného pokra­čo­vání s názvem Biomanžel. Jde opět o knihu čás­tečně bio­gra­fic­kou, ve které je pospána auto­rova nedávná zku­še­nost s kli­nic­kou smrtí.

Hlavní postava Mojmír pro­chází velmi slo­ži­tým obdo­bím svého života. Při běžec­kém mara­tonu mu praskne aorta a na ope­rač­ním sále se na něko­lik minut zastaví jeho srdce. Mojmír ale pře­kva­puje celou svou rodinu i lékaře, když se po chvíli znovu pro­bírá k životu a ope­raci pře­žije. Následkem této nehody se ale na něko­lik desí­tek měsíců stává zcela závis­lým na léka­řích a rodině. Má velké pro­blémy s krát­ko­do­bou pamětí, na základě nichž při­chá­zejí i velké deprese způ­so­bené poci­tem bez­rad­nosti a nesvé­práv­nosti.

Ačkoliv má, coby úspěšný spi­so­va­tel, finanční pro­středky na zajiš­tění dobré lékař­ské péče, Mojmír musí o kla­sické medi­cíně značně pochy­bo­vat. Během kli­nické smrti jsou radi­kálně naru­šeny jeho raci­o­nální před­stavy o životě a fun­go­vání světa cel­kově. Začíná chá­pat, že některé věci nelze vysvět­lit rozu­mem a jeho výchozí opěrný bod – logiku nemůže apli­ko­vat na všechno tak, jak si dříve mys­lel. Na základě této zku­še­nosti se proto ote­vírá alter­na­tiv­ním způ­sobům léčby, jakými jsou napří­klad home­o­pa­tie. Na svůj před­chozí život vzpo­míná z jis­tým despek­tem. Jeho pri­o­rity se postu­pem času úplně změní, ale para­doxně tato cel­ková pro­měna jeho osob­nosti zapří­činí roz­vod s jeho man­žel­kou. Její zásadní roz­hod­nutí je dal­ším pod­ně­tem pro auto­rovu sebe­re­flexi. Napříč tomu, že bylo man­žel­čino roz­hod­nutí zcela opráv­něné, je Mojmír opravdu zasko­čen a jeho život jako kdyby ztrá­cel smysl. Jeho zno­vuna­le­zení nyní nehledá ve svých milen­kách a večír­ko­vém stylu života, ale pomocí koníčků, jakým je teď třeba i zahrad­ni­čení, nebo v okruhu svých přá­tel. Dokonce i u tako­vého člo­věka, kte­rého done­dávna pova­žo­val za napro­sto poma­te­ného.

Audiokniha byla opět obo­ha­cena o skvělý před­nes Radka Valenty. Stejně jako Biomanželka kniha pojed­nává o aktu­ál­ních téma­tech a poměrně rea­lis­ticky popi­suje řešení život­ních situ­ací a kři­žo­va­tek. Styl Vieweghova psaní mi ale v tomto pří­padě při­šel někdy pří­liš sar­kas­tický a místy až vul­gární. Domnívám se, že by kniha neztra­tila svůj humo­ris­tický cha­rak­ter, kdyby obsa­ho­vala méně sprostých slov, iro­nie a skepse. Některé pasáže na mě půso­bily dojmem, že autor záměrně dělá z hlavní postavy poli­to­vá­ní­hod­nou osobu. Této reakce by u čte­nářů jistě docí­lil i bez toho, aniž by musel do vypra­věč­či­ných úst vklá­dat radost­nou touhu po Mojmírově smrti. Obdobné reakce jsou u vět­šiny lidí, natož pak u ženy poměrně neprav­dě­po­dobné a v takové chvíli může být čte­nář, v tomto pří­padě poslu­chač poměrně zasko­čen. Příběh je poté vyprá­věn někým, koho nepo­va­žu­jeme za reálně mož­nou postavu a těžko se s ním potom zto­tož­ňu­jeme. Na dru­hou stranu lze ale obdi­vo­vat snahu popsat tak fatální záži­tek, jakým je vlastní smrt.


 • Autor:Michal Viewegh
 • Interpret:Radek Valenta
 • Hodnocení: 40%

Knihu k recenzi poskytl part­ner:

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg

Vystudovala jsem filo­so­fii umění (este­tiku), která mě nau­čila dvě základní věci: naslou­chat a pozo­ro­vat. Ráda se poza­sta­vuji nad "běž­nými věcmi", které jsou pod tíhou zvyků a kaž­do­den­ností pře­hlí­ženy. Mým nej­vět­ším koníč­kem je ces­to­vání a s ním spo­jená komu­ni­kace s lidmi všech národ­ností a kul­tur. Zajímám se o nema­in­stre­a­mové zpra­vo­daj­ství a ráda bych se v budoucnu podí­lela na jeho roz­voji. Pevně věřím, že hle­daní pravdy a snaha změ­nit zaběhlé vzory budou v blízké době koníčky nejen filo­sofů, ale kaž­dého člo­věka, který chce být svo­bodný.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Michal Viewegh: Biomanželka18. února 2016 Michal Viewegh: Biomanželka Vieweghův román Biomanželka se může na první dojem jevit jako kterékoliv jiné humoristické dílo. Pravdou ale zůstává, že tato kniha nám předkládá hned několik otázek, které až nebezpečně pravdivě odkazují k problémům dnešní doby. V tomto […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • MICHAL VIEWEGH (1962)25. září 2014 MICHAL VIEWEGH (1962) Narodil se v Praze, ale dětství prožil, jak sám o sobě rád říká, v „provinční“ Sázavě. V letech 1983–1988 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a literatura - pedagogika. Od října 1989 byl učitelem […] Posted in Profily osob
 • Prach – 45 %1. srpna 2016 Prach – 45 % Režisér Vít Zapletal si pro svůj absolventský film napsal scénář pro několik herců a zvolil velmi citlivou formu zpracování. Zachycuje členy jedné rodiny, která je postavena do závažné životní situace. Když dva bratři přijíždí do rodného […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne25. září 2014 MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne Vaše úspěšná kniha Andělé všedního dne se objeví na podzim tohoto roku pod stejným názvem v kinech. Charakterizujte pro neznalé čtenáře ve stručnosti příběh a jak jste přišel na téma této novely? Je to takový svižný příběh několika […] Posted in Rozhovory
 • Tvůrci představili novinářům citlivě laděný film Prach22. července 2016 Tvůrci představili novinářům citlivě laděný film Prach V kině Béla měli dnes novináři možnost prožít spolu s hrdiny filmu Prach atmosféru rodinného setkání v blízkosti smrti. Subtilní rodinné drama se odlišuje od běžné současné filmové tvorby. Civilní herectví spolu s dlouhými záběry […] Posted in Filmové premiéry
 • Prach24. července 2016 Prach Tisková konference filmu 21.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=Kj7Cw7GCVbM Posted in Videa
 • Setkání s Karlem Čapkem31. ledna 2016 Setkání s Karlem Čapkem Když se řekne Karel Čapek, rozběhne se nám hlavou celá pestrá paleta významů. Klasik české literatury, novinář Lidových novin, dramatik, otec slova ROBOT, spisovatel knížek pro děti, autor Dášenky, bratr Josefa Čapka. Shrnuto a podtrženo, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech8. května 2016 O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech Petr Vomastek i Radim Passer jsou uznávanými odborníky v oblasti podnikání s realitami. V tomto souboru se s posluchači dělí o své dlouholeté zkušenosti. Audionahrávka […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ – 85%5. února 2016 Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ – 85% Jaroslav Seifert se právem řadí mezi nejvýznamnější básníky 20. století. Jako jedinému českému autorovi mu byla roku 1984 udělena Nobelova cena za literaturu. Jeho verše mají co říci také současnému čtenáři a uchvacují čirou krásou i […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • MILOŠ MATULA: MEDITACE10. února 2016 MILOŠ MATULA: MEDITACE Miloš Matula se věnuje studiu duchovních nauk už přes dvacet let. Je autorem šesti knih, mezi něž patří například Hvězdy ezoterického nebe I. a II., Dějinami za poznáním astrologie či 2013: Hvězdná brána k Novému věku. Spolupracuje […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.