Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Michal Viewegh – BiomanželPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

Vieweghův román Biomanželka se stal úspěš­ným best­selle­rem. Nejspíš pro­to jsme se dočka­li jeho vol­né­ho pokra­čo­vá­ní s názvem Biomanžel. Jde opět o kni­hu čás­teč­ně bio­gra­fic­kou, ve kte­ré je pospá­na auto­ro­va nedáv­ná zku­še­nost s kli­nic­kou smr­tí.

Hlavní posta­va Mojmír pro­chá­zí vel­mi slo­ži­tým obdo­bím své­ho živo­ta. Při běžec­kém mara­to­nu mu prask­ne aor­ta a na ope­rač­ním sále se na něko­lik minut zasta­ví jeho srd­ce. Mojmír ale pře­kva­pu­je celou svou rodi­nu i léka­ře, když se po chví­li zno­vu pro­bí­rá k živo­tu a ope­ra­ci pře­ži­je. Následkem této neho­dy se ale na něko­lik desí­tek měsí­ců stá­vá zce­la závis­lým na léka­řích a rodi­ně. Má vel­ké pro­blémy s krát­ko­do­bou pamě­tí, na zákla­dě nichž při­chá­ze­jí i vel­ké depre­se způ­so­be­né poci­tem bez­rad­nos­ti a nesvé­práv­nos­ti.

Ačkoliv má, coby úspěš­ný spi­so­va­tel, finanč­ní pro­střed­ky na zajiš­tě­ní dob­ré lékař­ské péče, Mojmír musí o kla­sic­ké medi­cí­ně znač­ně pochy­bo­vat. Během kli­nic­ké smr­ti jsou radi­kál­ně naru­še­ny jeho raci­o­nál­ní před­sta­vy o živo­tě a fun­go­vá­ní svě­ta cel­ko­vě. Začíná chá­pat, že někte­ré věci nelze vysvět­lit rozu­mem a jeho výcho­zí opěr­ný bod – logi­ku nemů­že apli­ko­vat na všech­no tak, jak si dří­ve mys­lel. Na zákla­dě této zku­še­nos­ti se pro­to ote­ví­rá alter­na­tiv­ním způ­sobům léčby, jaký­mi jsou napří­klad home­o­pa­tie. Na svůj před­cho­zí život vzpo­mí­ná z jis­tým despek­tem. Jeho pri­o­ri­ty se postu­pem času úpl­ně změ­ní, ale para­dox­ně tato cel­ko­vá pro­mě­na jeho osob­nos­ti zapří­či­ní roz­vod s jeho man­žel­kou. Její zásad­ní roz­hod­nu­tí je dal­ším pod­ně­tem pro auto­ro­vu sebe­re­fle­xi. Napříč tomu, že bylo man­žel­či­no roz­hod­nu­tí zce­la opráv­ně­né, je Mojmír oprav­du zasko­čen a jeho život jako kdy­by ztrá­cel smysl. Jeho zno­vuna­le­ze­ní nyní nehle­dá ve svých milen­kách a večír­ko­vém sty­lu živo­ta, ale pomo­cí koníč­ků, jakým je teď tře­ba i zahrad­ni­če­ní, nebo v okru­hu svých přá­tel. Dokonce i u tako­vé­ho člo­vě­ka, kte­ré­ho done­dáv­na pova­žo­val za napro­s­to poma­te­né­ho.

Audiokniha byla opět obo­ha­ce­na o skvě­lý před­nes Radka Valenty. Stejně jako Biomanželka kni­ha pojed­ná­vá o aktu­ál­ních téma­tech a poměr­ně rea­lis­tic­ky popi­su­je řeše­ní život­ních situ­a­cí a kři­žo­va­tek. Styl Vieweghova psa­ní mi ale v tom­to pří­pa­dě při­šel někdy pří­liš sar­kas­tic­ký a místy až vul­gár­ní. Domnívám se, že by kni­ha neztra­ti­la svůj humo­ris­tic­ký cha­rak­ter, kdy­by obsa­ho­va­la méně sprostých slov, iro­nie a skep­se. Některé pasá­že na mě půso­bi­ly dojmem, že autor záměr­ně dělá z hlav­ní posta­vy poli­to­vá­ní­hod­nou oso­bu. Této reak­ce by u čte­ná­řů jis­tě docí­lil i bez toho, aniž by musel do vypra­věč­či­ných úst vklá­dat radost­nou tou­hu po Mojmírově smr­ti. Obdobné reak­ce jsou u vět­ši­ny lidí, natož pak u ženy poměr­ně neprav­dě­po­dob­né a v tako­vé chví­li může být čte­nář, v tom­to pří­pa­dě poslu­chač poměr­ně zasko­čen. Příběh je poté vyprá­věn někým, koho nepo­va­žu­je­me za reál­ně mož­nou posta­vu a těž­ko se s ním potom zto­tož­ňu­je­me. Na dru­hou stra­nu lze ale obdi­vo­vat sna­hu popsat tak fatál­ní záži­tek, jakým je vlast­ní smrt.


 • Autor:Michal Viewegh
 • Interpret:Radek Valenta
 • Hodnocení: 40%

Knihu k recen­zi poskytl part­ner:

general-affiliate-banner-728x90-1437632164.jpg

Vystudovala jsem filo­so­fii umě­ní (este­ti­ku), kte­rá mě nau­či­la dvě základ­ní věci: naslou­chat a pozo­ro­vat. Ráda se poza­sta­vu­ji nad "běž­ný­mi věc­mi", kte­ré jsou pod tíhou zvy­ků a kaž­do­den­nos­tí pře­hlí­že­ny. Mým nej­vět­ším koníč­kem je ces­to­vá­ní a s ním spo­je­ná komu­ni­ka­ce s lid­mi všech národ­nos­tí a kul­tur. Zajímám se o nema­in­stre­a­mo­vé zpra­vo­daj­ství a ráda bych se v budouc­nu podí­le­la na jeho roz­vo­ji. Pevně věřím, že hle­da­ní prav­dy a sna­ha změ­nit zaběhlé vzo­ry budou v blíz­ké době koníč­ky nejen filo­so­fů, ale kaž­dé­ho člo­vě­ka, kte­rý chce být svo­bod­ný.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Michal Viewegh: Biomanželka18. února 2016 Michal Viewegh: Biomanželka Vieweghův román Biomanželka se může na první dojem jevit jako kterékoliv jiné humoristické dílo. Pravdou ale zůstává, že tato kniha nám předkládá hned několik otázek, které až nebezpečně pravdivě odkazují k problémům dnešní doby. V tomto […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • MICHAL VIEWEGH (1962)25. září 2014 MICHAL VIEWEGH (1962) Narodil se v Praze, ale dětství prožil, jak sám o sobě rád říká, v „provinční“ Sázavě. V letech 1983–1988 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a literatura - pedagogika. Od října 1989 byl učitelem […] Posted in Profily osob
 • Prach – 45 %1. srpna 2016 Prach – 45 % Režisér Vít Zapletal si pro svůj absolventský film napsal scénář pro několik herců a zvolil velmi citlivou formu zpracování. Zachycuje členy jedné rodiny, která je postavena do závažné životní situace. Když dva bratři přijíždí do rodného […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne25. září 2014 MICHAL VIEWEGH rozhovor k filmu Andělé všedního dne Vaše úspěšná kniha Andělé všedního dne se objeví na podzim tohoto roku pod stejným názvem v kinech. Charakterizujte pro neznalé čtenáře ve stručnosti příběh a jak jste přišel na téma této novely? Je to takový svižný příběh několika […] Posted in Rozhovory
 • Tvůrci představili novinářům citlivě laděný film Prach22. července 2016 Tvůrci představili novinářům citlivě laděný film Prach V kině Béla měli dnes novináři možnost prožít spolu s hrdiny filmu Prach atmosféru rodinného setkání v blízkosti smrti. Subtilní rodinné drama se odlišuje od běžné současné filmové tvorby. Civilní herectví spolu s dlouhými záběry […] Posted in Filmové premiéry
 • Prach24. července 2016 Prach Tisková konference filmu 21.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=Kj7Cw7GCVbM Posted in Videa
 • O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech8. května 2016 O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech O nemovitostech, investování, bohatství a životních zkušenostech Petr Vomastek i Radim Passer jsou uznávanými odborníky v oblasti podnikání s realitami. V tomto souboru se s posluchači dělí o své dlouholeté zkušenosti. Audionahrávka […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Setkání s Karlem Čapkem31. ledna 2016 Setkání s Karlem Čapkem Když se řekne Karel Čapek, rozběhne se nám hlavou celá pestrá paleta významů. Klasik české literatury, novinář Lidových novin, dramatik, otec slova ROBOT, spisovatel knížek pro děti, autor Dášenky, bratr Josefa Čapka. Shrnuto a podtrženo, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ – 85%5. února 2016 Jaroslav Seifert: SVĚTLEM ODĚNÁ – 85% Jaroslav Seifert se právem řadí mezi nejvýznamnější básníky 20. století. Jako jedinému českému autorovi mu byla roku 1984 udělena Nobelova cena za literaturu. Jeho verše mají co říci také současnému čtenáři a uchvacují čirou krásou i […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • MILOŠ MATULA: MEDITACE10. února 2016 MILOŠ MATULA: MEDITACE Miloš Matula se věnuje studiu duchovních nauk už přes dvacet let. Je autorem šesti knih, mezi něž patří například Hvězdy ezoterického nebe I. a II., Dějinami za poznáním astrologie či 2013: Hvězdná brána k Novému věku. Spolupracuje […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.