Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Atlasova vzpoura


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Atlasova vzpou­ra
Ohodnoťte člá­nek

„Identifikujte domi­nant­ní filo­so­fii ve spo­leč­nos­ti a může­te před­ví­dat její budouc­nost.“

Ayn Rand

Jen pří­liš dlou­hý spo­le­čen­ský román nebo pre­dik­ce, kte­rá se napl­ňu­je?

Filmové plát­no a vlast­ně i lite­ra­tu­ra už nabíd­ly sluš­ný počet ver­zí ame­ric­ké budouc­nos­ti. Většinou nedo­padla moc dob­ře. Obvykle to měly na svě­do­mí pří­rod­ní kata­stro­fy, dino­sau­ři a nestvů­ry nej­růz­něj­ší­ho dru­hu. Velmi čas­to ale Amerika dopla­ti­la na vlast­ní akce. Buď se pro­ti ní spi­kl někdo, komu ukradla vyná­lez, zabi­la rodi­nu a podob­ně. Scénáře byly cel­kem podob­né, jen nástro­je a pro­ve­de­ní se liši­ly kni­hu od kni­hy nebo film od fil­mu.

Atlasova vzpou­ra (v ori­gi­ná­le Atlas Shrugged) pojed­ná­vá o Americe neda­le­ké budouc­nos­ti, ovšem její nástro­je i výsle­dek jsou dia­me­t­rál­ně odliš­né od vše­ho, co se tu zatím vyskyt­lo. Opus mag­num z pera Ayn Randové je thrille­rem. O dost mra­zi­věj­ším, než všech­ny před ní, pro­to­že se ten­to thriller v mno­ha prv­cích pře­su­nul z lite­rár­ní fabu­la­ce do lite­ra­tu­ry fak­tu. Je thrille­rem, ale thrille­rem poli­tic­kým, eko­no­mic­kým a filo­so­fic­kým.

Ačkoli kni­ha sama začí­ná otáz­kou „Kdo je John Galt?“ (kte­rá se sta­la jakým­si povzde­chem nad tím, kam civi­li­za­ce smě­řu­je), jako celek poklá­dá čte­ná­ři otáz­ku „Kdo posou­vá svět dál, kdo je jeho moto­rem?“

Nejen ji poklá­dá, ale posky­tu­je na ni poměr­ně přes­nou odpo­věď. Svět posou­va­jí dál jedin­ci, kte­ří se sna­ží něco doká­zat a také věcí dosa­hu­jí. Dosahují svých snů, pro­to­že si za nimi jdou. Nevymlouvají se na nepří­zeň osu­du, berou ji jako pře­káž­ku, kte­rou je potře­ba zdo­lat.

V Atlasově vzpou­ře se jed­ná o eli­tu lid­stva – prů­my­sl­ní­ky, vyná­lez­ce, uměl­ce, ban­ké­ře, filo­so­fy, pod­ni­ka­te­le. Ti, kte­ří jako řec­ký obr Atlas drží svět na svých rame­nou.

A co se sta­ne se spo­leč­nos­tí, když prá­vě tito lidé, tito jedin­ci, začnou jeden po dru­hém mizet. Bez zjev­né­ho důvo­du, bez roz­lou­če­ní, pros­tě z minu­ty na minu­tu se ztra­tí. Jakoby je někdo uná­šel. Jakoby je někdo sbí­ral. Po někte­rých z nich zůsta­ne jen cedul­ka s otáz­kou „Kdo je John Galt?“ pří­pad­ně odpo­ví tou­to otáz­kou na otáz­ku, proč kon­čí ve své pro­fe­si.

Ale proč by tato sku­pi­na lidí najed­nou mize­la či odchá­ze­la? Musí k tomu pře­ce mít něja­ký důvod, proč nechat beze slo­va roz­lou­če­ní všech­no za sebou a ode­jít jen s tím, co mají zrov­na u sebe. Bez varo­vá­ní a beze sto­py.

 „Vláda si vez­me, coko­li chce, aniž by se pta­la na tvůj sou­hlas a zda­ní to, co ješ­tě nechá za sebou. Mám už jedi­nou věc, za kte­rou sto­jí za to bojo­vat. Svou mysl.“

Ken Dannager

Příčina leží v ros­tou­cím vli­vu stá­tu. V regu­la­cích a limi­tech, kte­ré jako popí­na­vá rost­li­na oba­lu­jí celou civi­li­za­ci. Je to pra­dáv­ný kon­flikt těch, kte­ří vytvá­ří a těch, kte­ří jen berou. Těch, kte­ří, ačko­li pra­vi­del­ně nero­zu­mí tomu, o čem roz­ho­du­jí, sedí ve vlád­ních křeslech a mají tvo­řit pra­vi­dla pro prů­my­sl či vzdě­lá­ní, aniž by tyto oblas­ti tře­ba kdy vidě­li v čin­nos­ti. Na dru­hé stra­ně jsou ti, jejichž cílem je sku­teč­né uspo­ko­jo­vá­ní potřeb svých i spo­leč­nos­ti. Ti, kte­ří si cení sami sebe i dru­hých a nepo­tře­bu­jí lidi ovlá­dat skr­ze nesmy­sl­ná naří­ze­ní. Nepotřebují je totiž ovlá­dat vůbec.

Co se ovšem sta­ne, když už je vliv stá­tu tak vel­ký, že ti tvo­ři­ví a osob­ně úspěš­ní jsou mu vydá­ni na pospas? Co dělat v momen­tě, kdy potře­bu­ji svo­le­ní stá­tu napros­to k čemu­ko­li a nevlád­nu již svo­bod­ně vlast­ním živo­tem a pra­cí?

„Říkáte, že pení­ze jsou koře­nem vše­ho zla? Zeptali jste se někdy, co je koře­nem peněz?“

Francisco D´anconia

V Atlasově vzpou­ře přes­ně tahle situ­a­ce nastá­vá. Je otáz­kou, jest­li svě­to­vá eli­ta odchá­zí dob­ro­vol­ně, nebo je někým při­nu­ce­na. Povahu celé­ho pro­ce­su zjis­tí čte­nář až v posled­ní tře­ti­ně kni­hy, kte­rá je roz­dě­le­na pod­le fází myš­len­ko­vé­ho dis­kur­su. Tedy teze, anti­te­ze a syn­té­zy. V tom­to pří­pa­dě „Rozpor nee­xis­tu­je“, „Buď a nebo“„A je A“. Každopádně je během děje krás­ně vidět, jak spo­leč­nost začí­ná stag­no­vat, respek­ti­ve jak ztrá­cí svůj motor, svůj pohyb a svůj vnitř­ní život. Ačkoli se před­sta­vi­te­lé vlád­ních insti­tu­cí zou­fa­le sna­ží udr­žet ji v cho­du, děla­jí to stá­le vět­ším počtem naří­ze­ní a vlád­ních direk­tiv, kte­ré ale s ničím nepo­hnou. Mluvením člo­věk rýži neu­va­ří, a poli­ti­ci nic moc jiné­ho než mlu­vit neu­mě­jí. Podle toho to taky vypa­dá.

Román byl sice vydán prv­ně roku 1957, ovšem jeho vize budouc­nos­ti spo­leč­nos­ti je mra­zi­vě přes­ná. Tomu také odpo­ví­dá stá­le ros­tou­cí obli­ba jak kni­hy samot­né, tak celé­ho díla spi­so­va­tel­ky a filo­so­f­ky Ayn Randové. Poté, co stá­le nová a nová vlád­ní opat­ře­ní zře­tel­ně nic neře­ší a jen při­dě­lá­va­jí dal­ší a dal­ší pro­blémy, nachá­zí ros­tou­cí počet lidí prá­vě zde přes­ný roz­bor pří­či­ny těch­to pro­blé­mů.

10320052475_3f989317a1_b

V USA jde o dru­hou nejčte­něj­ší kni­hu po Bibli. Autorka zasáh­la mili­o­ny čte­ná­řů nejen v Americe, ale již dese­ti­le­tí se šíří do celé­ho svě­ta. Její ohrom­nou devi­zou je také to, že romá­no­vou for­mou před­vá­dí výklad své filo­so­fie, tedy objek­ti­vis­mu. Pokud bychom ter­mín Bible pou­ži­li ve význa­mu vyčer­pá­va­jí­cí­ho manu­á­lu nebo mani­fes­tu, tak je Atlasova vzpou­ra bib­lí ate­is­mu, obha­jo­by čis­té­ho kapi­ta­lis­mu a kre­a­tiv­ních lidí, kte­ří se nesty­dí za svůj život a za své úspě­chy. A stej­ně tak jsou odpo­věd­ní za své chy­by a schop­ni je napra­vo­vat. Opět vlast­ní­mi sila­mi.

Základní šab­lo­na: román o stáv­ce lid­ské mys­li

Navíc:

 • opus mag­num filo­so­fie objek­ti­vis­mu
 • i více jak 50 let od prv­ní­ho vydá­ní stá­le oblí­be­ný a čte­ný
 • mno­ho odha­dů autor­ky včet­ně cel­ko­vé­ho námě­tu se bohu­žel vypl­ni­lo
 • kon­tro­verz­ní, ale vel­mi logic­ky posta­ve­ná filo­so­fie

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Frank Schätzing - Breaking News6. ledna 2016 Frank Schätzing - Breaking News Další pořádná bichle z dílny Franka Schätzinga je na světě. Autor, který rozhodně nemá problém naplnit požadovaný počet slov, se po nějakém čase vrací na tuzemský knižní trh s novinkou […]
 • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky   Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, […]
 • FilmovePribehySmall19. listopadu 2015 Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy Asi jen stěží byste v České republice hledali někoho, kdo nikdy neviděl filmy Obecná škola, Kolja nebo Vratné lahve. Zdeněk Svěrák ve své knize s názvem Filmové příběhy předkládá čtenáři […]
 • MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí4. prosince 2015 MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí „Všechny zdi, o které sihlavu rozbíjím, jsou v mé hlavě.“ Buddha Knih o osobním rozvoji a borcení bariér, které máme v hlavě, jsou plné knihovny. Větinou trpí syndromem toho, že […]
 • Aňa Geislerová: P. S.29. února 2016 Aňa Geislerová: P. S. Barevný „deníček“ herečky Ani Geislerové je už několik měsíců jedním z nejvíce kupovaných titulů v knihkupectvích a pravidelně se musí dělat dotisky. Známá herečka sestavila řadu svých […]
 • Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI REŽISÉR A KARLA JANÁKA Cuky a Luky v podaní Peti Polnišovej a Zuzany Šebovej rozhodne nie sú na Slovensku, ale ani v Česku, neznámymi postavami. V relácií Kredenc dokázali vynikajúcim spôsobom vystihnúť a […]
 • Dragonlance…Sága dračích kopí12. ledna 2016 Dragonlance…Sága dračích kopí Kéž se tvůj meč nikdy nezlomí. Kéž tvé brnění nikdy nezreziví. Kéž tři měsíce vedou tvoji magii. Kéž jsou tvé modlitby vyslyšeny. Kéž je tvůj vous dlouhý. Kéž ti tvůj Životní úkol […]
 • RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA27. prosince 2015 RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA Rudá královna je první díl trilogie, kterou u nás vydává nakladatelství Cooboo. Autorkou této série a celého dystopického světa je mladá Victoria Aveyardová a já se stále nepřestávám […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR