Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Atlasova vzpoura

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Identifikujte domi­nantní filo­so­fii ve spo­leč­nosti a můžete před­ví­dat její budouc­nost.“

Ayn Rand

Jen pří­liš dlouhý spo­le­čen­ský román nebo pre­dikce, která se napl­ňuje?

Filmové plátno a vlastně i lite­ra­tura už nabídly slušný počet verzí ame­rické budouc­nosti. Většinou nedo­padla moc dobře. Obvykle to měly na svě­domí pří­rodní kata­strofy, dino­sauři a nestvůry nej­růz­něj­šího druhu. Velmi často ale Amerika dopla­tila na vlastní akce. Buď se proti ní spikl někdo, komu ukradla vyná­lez, zabila rodinu a podobně. Scénáře byly cel­kem podobné, jen nástroje a pro­ve­dení se lišily knihu od knihy nebo film od filmu.

Atlasova vzpoura (v ori­gi­nále Atlas Shrugged) pojed­nává o Americe neda­leké budouc­nosti, ovšem její nástroje i výsle­dek jsou dia­me­t­rálně odlišné od všeho, co se tu zatím vyskytlo. Opus mag­num z pera Ayn Randové je thrille­rem. O dost mra­zi­věj­ším, než všechny před ní, pro­tože se tento thriller v mnoha prv­cích pře­su­nul z lite­rární fabu­lace do lite­ra­tury faktu. Je thrille­rem, ale thrille­rem poli­tic­kým, eko­no­mic­kým a filo­so­fic­kým.

Ačkoli kniha sama začíná otáz­kou „Kdo je John Galt?“ (která se stala jakýmsi povzde­chem nad tím, kam civi­li­zace smě­řuje), jako celek pokládá čte­náři otázku „Kdo posouvá svět dál, kdo je jeho moto­rem?“

Nejen ji pokládá, ale posky­tuje na ni poměrně přes­nou odpo­věď. Svět posou­vají dál jedinci, kteří se snaží něco doká­zat a také věcí dosa­hují. Dosahují svých snů, pro­tože si za nimi jdou. Nevymlouvají se na nepří­zeň osudu, berou ji jako pře­kážku, kte­rou je potřeba zdo­lat.

V Atlasově vzpouře se jedná o elitu lid­stva – prů­my­sl­níky, vyná­lezce, umělce, ban­kéře, filo­sofy, pod­ni­ka­tele. Ti, kteří jako řecký obr Atlas drží svět na svých rame­nou.

A co se stane se spo­leč­ností, když právě tito lidé, tito jedinci, začnou jeden po dru­hém mizet. Bez zjev­ného důvodu, bez roz­lou­čení, pro­stě z minuty na minutu se ztratí. Jakoby je někdo uná­šel. Jakoby je někdo sbí­ral. Po někte­rých z nich zůstane jen cedulka s otáz­kou „Kdo je John Galt?“ pří­padně odpoví touto otáz­kou na otázku, proč končí ve své pro­fesi.

Ale proč by tato sku­pina lidí najed­nou mizela či odchá­zela? Musí k tomu přece mít nějaký důvod, proč nechat beze slova roz­lou­čení všechno za sebou a ode­jít jen s tím, co mají zrovna u sebe. Bez varo­vání a beze stopy.

 „Vláda si vezme, cokoli chce, aniž by se ptala na tvůj sou­hlas a zdaní to, co ještě nechá za sebou. Mám už jedi­nou věc, za kte­rou stojí za to bojo­vat. Svou mysl.“

Ken Dannager

Příčina leží v ros­tou­cím vlivu státu. V regu­la­cích a limi­tech, které jako popí­navá rost­lina oba­lují celou civi­li­zaci. Je to pra­dávný kon­flikt těch, kteří vytváří a těch, kteří jen berou. Těch, kteří, ačkoli pra­vi­delně nero­zumí tomu, o čem roz­ho­dují, sedí ve vlád­ních křeslech a mají tvo­řit pra­vi­dla pro prů­mysl či vzdě­lání, aniž by tyto oblasti třeba kdy viděli v čin­nosti. Na druhé straně jsou ti, jejichž cílem je sku­tečné uspo­ko­jo­vání potřeb svých i spo­leč­nosti. Ti, kteří si cení sami sebe i dru­hých a nepo­tře­bují lidi ovlá­dat skrze nesmy­slná naří­zení. Nepotřebují je totiž ovlá­dat vůbec.

Co se ovšem stane, když už je vliv státu tak velký, že ti tvo­řiví a osobně úspěšní jsou mu vydáni na pospas? Co dělat v momentě, kdy potře­buji svo­lení státu napro­sto k čemu­koli a nevládnu již svo­bodně vlast­ním živo­tem a prací?

Říkáte, že peníze jsou koře­nem všeho zla? Zeptali jste se někdy, co je koře­nem peněz?“

Francisco D´anconia

V Atlasově vzpouře přesně tahle situ­ace nastává. Je otáz­kou, jestli svě­tová elita odchází dob­ro­volně, nebo je někým při­nu­cena. Povahu celého pro­cesu zjistí čte­nář až v poslední tře­tině knihy, která je roz­dě­lena podle fází myš­len­ko­vého dis­kursu. Tedy teze, anti­teze a syn­tézy. V tomto pří­padě „Rozpor nee­xis­tuje“, „Buď a nebo“„A je A“. Každopádně je během děje krásně vidět, jak spo­leč­nost začíná stag­no­vat, respek­tive jak ztrácí svůj motor, svůj pohyb a svůj vnitřní život. Ačkoli se před­sta­vi­telé vlád­ních insti­tucí zou­fale snaží udr­žet ji v chodu, dělají to stále vět­ším počtem naří­zení a vlád­ních direk­tiv, které ale s ničím nepo­hnou. Mluvením člo­věk rýži neu­vaří, a poli­tici nic moc jiného než mlu­vit neu­mějí. Podle toho to taky vypadá.

Román byl sice vydán prvně roku 1957, ovšem jeho vize budouc­nosti spo­leč­nosti je mra­zivě přesná. Tomu také odpo­vídá stále ros­toucí obliba jak knihy samotné, tak celého díla spi­so­va­telky a filo­so­fky Ayn Randové. Poté, co stále nová a nová vládní opat­ření zře­telně nic neřeší a jen při­dě­lá­vají další a další pro­blémy, nachází ros­toucí počet lidí právě zde přesný roz­bor pří­činy těchto pro­blémů.

10320052475_3f989317a1_b

V USA jde o dru­hou nejčte­nější knihu po Bibli. Autorka zasáhla mili­ony čte­nářů nejen v Americe, ale již dese­ti­letí se šíří do celého světa. Její ohrom­nou devi­zou je také to, že romá­no­vou for­mou před­vádí výklad své filo­so­fie, tedy objek­ti­vismu. Pokud bychom ter­mín Bible pou­žili ve významu vyčer­pá­va­jí­cího manu­álu nebo mani­festu, tak je Atlasova vzpoura biblí ate­ismu, obha­joby čis­tého kapi­ta­lismu a kre­a­tiv­ních lidí, kteří se nestydí za svůj život a za své úspě­chy. A stejně tak jsou odpo­vědní za své chyby a schopni je napra­vo­vat. Opět vlast­ními silami.

Základní šab­lona: román o stávce lid­ské mysli

Navíc:

 • opus mag­num filo­so­fie objek­ti­vismu
 • i více jak 50 let od prv­ního vydání stále oblí­bený a čtený
 • mnoho odhadů autorky včetně cel­ko­vého námětu se bohu­žel vypl­nilo
 • kon­tro­verzní, ale velmi logicky posta­vená filo­so­fie

Blog autora: http://umenivyberu.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená vyprávění o přírodních jevech, vzniku světa či bozích […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Frank Schätzing – Breaking News6. ledna 2016 Frank Schätzing – Breaking News Další pořádná bichle z dílny Franka Schätzinga je na světě. Autor, který rozhodně nemá problém naplnit požadovaný počet slov, se po nějakém čase vrací na tuzemský knižní trh s novinkou jménem Breaking News, ve které popisuje jak aktuální […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky   Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, které jsou považovány za symbol moudrosti a vědění. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • FilmovePribehySmall19. listopadu 2015 Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy Asi jen stěží byste v České republice hledali někoho, kdo nikdy neviděl filmy Obecná škola, Kolja nebo Vratné lahve. Zdeněk Svěrák ve své knize s názvem Filmové příběhy předkládá čtenáři možnost ponořit se do filmových povídek, podle […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí4. prosince 2015 MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí „Všechny zdi, o které sihlavu rozbíjím, jsou v mé hlavě.“ Buddha Knih o osobním rozvoji a borcení bariér, které máme v hlavě, jsou plné knihovny. Větinou trpí syndromem toho, že jsou strašně tlusté a polovina myšlenek se dvakrát […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Aňa Geislerová: P. S.29. února 2016 Aňa Geislerová: P. S. Barevný „deníček“ herečky Ani Geislerové je už několik měsíců jedním z nejvíce kupovaných titulů v knihkupectvích a pravidelně se musí dělat dotisky. Známá herečka sestavila řadu svých fejetonů vydaných pro módní magazín ELLE do jedné […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Dragonlance…Sága dračích kopí12. ledna 2016 Dragonlance…Sága dračích kopí Kéž se tvůj meč nikdy nezlomí. Kéž tvé brnění nikdy nezreziví. Kéž tři měsíce vedou tvoji magii. Kéž jsou tvé modlitby vyslyšeny. Kéž je tvůj vous dlouhý. Kéž ti tvůj Životní úkol nikdy neurazí nos. Kéž tvá prakovka zpívá. Kéž […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám padne na poslední chvíli do oka kabelka. Na první […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Jak přesvědčivě vyjednávat8. prosince 2015 Jak přesvědčivě vyjednávat České „Sedávej  panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ platilo možná před sto lety v dnešní době si můžeme být jisti, že taková panenka by se v koutě, dřív než by ji našli, unudila k smrti. V dnešním dravém světě platí, že co si […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA27. prosince 2015 RECENZE: RUDÁ KRÁLOVNA Rudá královna je první díl trilogie, kterou u nás vydává nakladatelství Cooboo. Autorkou této série a celého dystopického světa je mladá Victoria Aveyardová a já se stále nepřestávám divit, jak mohla vymyslet něco tak geniálního. Svět […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.