Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Amber – deset výprav mezi světy

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


 ,,Jediný sku­tečný svět, všechny ostatní jsou jen stíny.“

5367

Ačkoli má tato série jedny z nej­po­div­něj­ších obá­lek, jaké lze ve fan­tas­tické lite­ra­tuře najít, jedná se záro­veň o jednu z nej­lep­ších a nej­o­ri­gi­nál­něj­ších sérií, jaké kdy byly vůbec napsány. Předně musím upo­zor­nit na to, že jeho jména se sku­tečně čte Zelazny, nikoli želazny nebo dokonce železný, jak jsem už něko­li­krát zaslechl. Trhá to uši.

Jeho otec emi­gro­val v mládí z Polska, autor sám se již naro­dil v Ohiu.

Protože pro celou jeho tvorbu je cha­rak­te­ris­tické stí­rání a zamlžení hra­nice mezi fan­tasy a science fiction, je často ozna­čo­vána jako science fan­tasy. Navíc se mu povedlo neu­víz­nout při psaní v pasti jedné série a vyhnul se tak tomu, že by po něm jeho fanouši chtěli stále to samé.

Amberská série zahr­nuje deset knih. Prvních pět jsou tzv. Corwinovy kro­niky, podle prince, který je sepsal. Druhou pětici tvoří Merlinovy kro­niky, při­čemž jejich hlavní hrdina je Corwinovým synem.

89

Universum je zalo­ženo na půvabné pre­mise mnoho­vesmíru. Amber je jedi­ným sku­teč­ným svě­tem. Svou exis­tencí vrhá ovšem neko­nečně množ­ství stínů, tedy alter­na­tiv­ních verzí sebe samého, mezi které spadá i naše Země. Královská rodina je nadána schop­ností mezi těmito stíny ces­to­vat. Sami pak vlád­nout roz­lič­nými schop­nostmi – nad­lid­skou silou, výkon­ností, magií a dal­šími vymo­že­nostmi. Na Amberu samot­ném fun­gují jak různé formy magie, tak i některé tech­no­lo­gie. Naopak zde napří­klad nefun­guje náš střelný prach, ale lze vyu­žít některé jeho alter­na­tivy, takže za urči­tých pod­mí­nek mohou zde, ve fan­tas­tic­kém krá­lov­ství, fun­go­val napří­klad palné zbraně.

Jako je Amber ztě­les­ně­ním doko­nalé har­mo­nie, jsou Dvory Chaosu ležící na opačné straně vesmíru, jeho pro­ti­pó­lem. Paradoxně jim ale vládne cel­kem spo­řá­daná rodina, na roz­díl od roz­há­dané dynastie Amberitů. Pokud by se Zelazny vyží­val více v intri­kách a při­dal popisy zabí­jení a sou­loží, mohl ve své době roz­jet vlastní hru o trůny. Lidí na to měl dost.

Dnes je již cel­kem rari­tou původní vydání prv­ního dílu série. Poté, co pře­vzal celý pro­jekt Classic Books, změ­nily se obálky i název. První díl je zatím stále v dis­tri­buci pod názvem Devět princů Amberu. V antikva­ri­á­tech nebo na auk­cích lze ovšem stále občas nara­zit na původní verzi, Vládci stínů, na jehož obálce stále vesele září černá limu­zína a vedle ní jez­dec v brnění. Tato obálka nád­herně demon­struje to, co je typické pro celou sérií. Pokud je vaše fan­ta­zie schopná akcep­to­vat pro­gra­má­tora v obleku, který dis­ku­tuje s mlu­vící sfin­gou o kom­pli­ko­vané hádance, má pří­stup k super­po­čí­tači ces­tu­jí­címu mezi světy a v rukávu má živý řetěz, pak se vám Amber bude líbit. Vždycky, když už si mys­líte, že vás autor nemůže pře­kva­pit, vypálí vám doko­nale ryb­ník. Něco jako Doctor Who.

A1N3rGmCSyL

A už prv­ním popi­sem pro­chá­zení Vzorem, popi­sem Tir na Nog´th, pří­zrač­ného měst na obloze, nebo krá­lov­ských trumfů, karet, kte­rým spolu komu­ni­kuje krá­lov­ská rodina.

Tak jen nechte Pana Zelaznyho, ať vás milo­srdně opřede pavu­či­nou své fan­ta­zie.

Základ: intriky, sou­boje a životy princů a prin­ce­zen Amberu, jedi­ného sku­teč­ného světa

Navíc:

  • nápady
  • pro­středí a magie
  • postavy
  • žánr science fan­tasy

Blog autora: http://umenivyberu.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.