Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Amber – deset výprav mezi světy


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Amber – deset výprav mezi svě­ty
Ohodnoťte člá­nek

 „Jediný sku­teč­ný svět, všech­ny ostat­ní jsou jen stí­ny.“

5367

Ačkoli má tato série jed­ny z nej­po­div­něj­ších obá­lek, jaké lze ve fan­tas­tic­ké lite­ra­tu­ře najít, jed­ná se záro­veň o jed­nu z nej­lep­ších a nej­o­ri­gi­nál­něj­ších sérií, jaké kdy byly vůbec napsá­ny. Předně musím upo­zor­nit na to, že jeho jmé­na se sku­teč­ně čte Zelazny, niko­li želaz­ny nebo dokon­ce želez­ný, jak jsem už něko­li­krát zasle­chl. Trhá to uši.

Jeho otec emi­gro­val v mlá­dí z Polska, autor sám se již naro­dil v Ohiu.

Protože pro celou jeho tvor­bu je cha­rak­te­ris­tic­ké stí­rá­ní a zamlže­ní hra­ni­ce mezi fan­ta­sy a science ficti­on, je čas­to ozna­čo­vá­na jako science fan­ta­sy. Navíc se mu poved­lo neu­víz­nout při psa­ní v pas­ti jed­né série a vyhnul se tak tomu, že by po něm jeho fanou­ši chtě­li stá­le to samé.

Amberská série zahr­nu­je deset knih. Prvních pět jsou tzv. Corwinovy kro­ni­ky, pod­le prin­ce, kte­rý je sepsal. Druhou pěti­ci tvo­ří Merlinovy kro­ni­ky, při­čemž jejich hlav­ní hrdi­na je Corwinovým synem.

89

Universum je zalo­že­no na půvab­né pre­mi­se mnoho­vesmí­ru. Amber je jedi­ným sku­teč­ným svě­tem. Svou exis­ten­cí vrhá ovšem neko­neč­ně množ­ství stí­nů, tedy alter­na­tiv­ních ver­zí sebe samé­ho, mezi kte­ré spa­dá i naše Země. Královská rodi­na je nadá­na schop­nos­tí mezi těmi­to stí­ny ces­to­vat. Sami pak vlád­nout roz­lič­ný­mi schop­nost­mi – nad­lid­skou silou, výkon­nos­tí, magií a dal­ší­mi vymo­že­nost­mi. Na Amberu samot­ném fun­gu­jí jak růz­né for­my magie, tak i někte­ré tech­no­lo­gie. Naopak zde napří­klad nefun­gu­je náš střel­ný prach, ale lze vyu­žít někte­ré jeho alter­na­ti­vy, tak­že za urči­tých pod­mí­nek mohou zde, ve fan­tas­tic­kém krá­lov­ství, fun­go­val napří­klad pal­né zbra­ně.

Jako je Amber ztě­les­ně­ním doko­na­lé har­mo­nie, jsou Dvory Chaosu leží­cí na opač­né stra­ně vesmí­ru, jeho pro­ti­pó­lem. Paradoxně jim ale vlád­ne cel­kem spo­řá­da­ná rodi­na, na roz­díl od roz­há­da­né dynastie Amberitů. Pokud by se Zelazny vyží­val více v intri­kách a při­dal popi­sy zabí­je­ní a sou­lo­ží, mohl ve své době roz­jet vlast­ní hru o trů­ny. Lidí na to měl dost.

Dnes je již cel­kem rari­tou původ­ní vydá­ní prv­ní­ho dílu série. Poté, co pře­vzal celý pro­jekt Classic Books, změ­ni­ly se obál­ky i název. První díl je zatím stá­le v dis­tri­buci pod názvem Devět prin­ců Amberu. V antikva­ri­á­tech nebo na auk­cích lze ovšem stá­le občas nara­zit na původ­ní ver­zi, Vládci stí­nů, na jehož obál­ce stá­le vese­le září čer­ná limu­zí­na a ved­le ní jez­dec v brně­ní. Tato obál­ka nád­her­ně demon­stru­je to, co je typic­ké pro celou sérií. Pokud je vaše fan­ta­zie schop­ná akcep­to­vat pro­gra­má­to­ra v oble­ku, kte­rý dis­ku­tu­je s mlu­ví­cí sfin­gou o kom­pli­ko­va­né hádan­ce, má pří­stup k super­po­čí­ta­či ces­tu­jí­cí­mu mezi svě­ty a v ruká­vu má živý řetěz, pak se vám Amber bude líbit. Vždycky, když už si mys­lí­te, že vás autor nemů­že pře­kva­pit, vypá­lí vám doko­na­le ryb­ník. Něco jako Doctor Who.

A1N3rGmCSyL

A už prv­ním popi­sem pro­chá­ze­ní Vzorem, popi­sem Tir na Nog´th, pří­zrač­né­ho měst na oblo­ze, nebo krá­lov­ských trum­fů, karet, kte­rým spo­lu komu­ni­ku­je krá­lov­ská rodi­na.

Tak jen nech­te Pana Zelaznyho, ať vás milo­srd­ně opře­de pavu­či­nou své fan­ta­zie.

Základ: intri­ky, sou­bo­je a živo­ty prin­ců a prin­ce­zen Amberu, jedi­né­ho sku­teč­né­ho svě­ta

Navíc:

 • nápa­dy
 • pro­stře­dí a magie
 • posta­vy
 • žánr science fan­ta­sy

Blog auto­ra: http://umenivyberu.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl1. prosince 2015 RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl Od autorky Cassandry Clare, která je známá především svou úspěšnou sérií Nástroje smrti, právě vyšel první díl nové trilogie Pekelné stroje – Mechanický anděl. Tato trilogie předchází […]
 • Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky10. listopadu 2015 Janák, Strach a Nvota natočili pro Českou televizi tři nové vánoční pohádky Česká televize o letošních Vánocích nadělí divákům tři premiérové pohádky od tří výrazných režisérů, Karla Janáka, Jiřího Stracha a Juraje Nvoty. Tentokrát se jejich hrdinové musí […]
 • 4. prosince 2015 O princi Čekankovi, jak Putoval za princeznou a o všelijakých dobrodružstvích, která se mu přihodila Patrik Ouředník mne zaujal už před mnoha lety. Tehdy to bylo také moje první setkání se Šmírbuchem jazyka českého, tedy slovníkem nekonvenční češtiny. Ovšem autor, který v odborné […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená […]
 • Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%14. února 2016 Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53% Okenice komíhající se v bouřlivém větru byly jedinou známkou jejího příchodu. Nikdo si jí nevšiml, když šplhala po zahradní zdi setmělého sídla, a díky hromu a vytí větru ženoucího se od […]
 • Danielle Steel: Hotel Vendôme (2011, v ČR 2012)17. února 2016 Danielle Steel: Hotel Vendôme (2011, v ČR 2012) Heloise je dcerou majitele proslulého new yorského Hotelu Vendôme. Otec Hughes ji zahrnuje svojí láskou, stejně jako personál, oblíbená je i mezi hosty. Jediné, co jí chybí, je matčina […]
 • DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %21. března 2016 DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 % „Totiž – co když je to Jude, kdo to v sobě má? Proč by to tak nemohlo být? Surfuje po vlnách velikých jako barák a skočit dokáže odkudkoli. Má kůži, která ji padne, a kamarády a tátu a […]
 • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky   Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, […]
 • MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí4. prosince 2015 MINDFUCk aneb proč a jak blbneme svou mysl a necháme se blbnout svou myslí „Všechny zdi, o které sihlavu rozbíjím, jsou v mé hlavě.“ Buddha Knih o osobním rozvoji a borcení bariér, které máme v hlavě, jsou plné knihovny. Větinou trpí syndromem toho, že […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR