Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Agnes Martin-Lugand: Šťastní lidé čtou a pijou kávu

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Co se skrývá pod na první pohled kou­zel­nou kni­hou? Literární kavárna, k tomu káva a Paříž. To sli­buje titul Šťastní lidé čtou a pijou kávu. Jak je tomu ale doo­pravdy?
Diane je mladá paří­žanka, která má svou lite­rární kavárnu, ale při havá­rii při­jde o svou rodinu – o man­žela i svou milo­va­nou dceru. Po této udá­losti, jako by ztra­tila smysl žít a jen tak pro­plouvá živo­tem, uza­vřená ode všech lidí a vět­šinu času zalezlá doma. Rozhodne se ale odjet do Irska, kam se chtěl podí­vat její, teď už mrtvý, man­žel. A tam se všechno změní – Diane je v nezná­mém pro­středí, s novými lidmi a pomalu začíná nachá­zet smysl života. V Irsku se setkává s Edwardem, který je tajemný a záhadný, s ním Diane znovu ožívá a nachází touhu žít.

Šťastní lidé čtou a pijou kávu je kraťounká oddychová četba, ide­ální na nějaký pošmourný večer. Já jsem oče­ká­vala pře­de­vším kouzlo Paříže, kávu a lite­rární kavárnu. To bohu­žel ale vůbec není tak, jak nás název, ano­tace i obálka láká. Příběh je z vět­šiny situ­o­vaný do Irska a o nějaké kávě či lite­rární kavárně sotva padne zmínka. Tímto jsem tedy byla poně­kud zkla­maná. Ačkoliv autor­kou je fran­couz­ská spi­so­va­telka Agnès Martin-Lugand, typická atmo­sféra Francie na nás dýchne jen zříd­kakdy.

Hlavní hrdinka Diane mi byla místy sym­pa­tická, místy jsem ji nená­vi­děla za to, jak se cho­vala – jednu chvíli byla sta­rost­li­vou mat­kou, jindy puber­ťač­kou, ztros­ko­tan­kyní, milen­kou a jindy zase maji­tel­kou kavárny. Jestliže si knihu pře­čtete, tak mi dáte za pravdu, že autorka vytvo­řila Diane opravdu zvláštní povahu a někdy mi nezbý­valo než jen krou­tit hla­vou nad tím, jak se zacho­vala.

Přišlo mi zvláštní, že postavy v pří­běhu se sotva sezná­mili a poté se k sobě cho­vali, jako by se znali celý život. To jsem také nechá­pala a kazilo to cel­kový dojem knihy, pro­tože je to nepři­ro­zené a nere­álné.

Naopak se mi líbilo, jak Agnès Martin-Lugand vytvo­řila osob­nost Edwarda – byl záhadný, mlčen­livý, já jsem nevě­děla, co si o něm mys­let a polo­vinu knihy jsem dumala nad tím, zda je to nějaký vrah, nebo ne. Také mě nadchlo a roze­smálo, jaký měl Edward vztah s jeho sestrou. Jejich vztah byl takový typický sou­ro­ze­necký, ale záro­veň uplně jiný vzhle­dem k Edwardově povaze.

Šťastní lidé čtou a pijou kávu mě nijak nenadchlo, ani neu­ra­zilo. Může být vhod­ným dár­kem pro kama­rádku nebo maminku, skvěle se hodí i jako menší kní­žečka, kte­rou si můžete vychut­ná­vat třeba v auto­buse nebo někde na cestách, pro­tože nebude zabí­rat moc místa v kabelce. Kniha je o životě, ze života a třeba v ní i přese všechny malé, ale zato četné nedo­statky, pochy­títe něja­kou radu do života, jako já.

  • Autor:Agnes Martin-Lugand
  • Žánr:román, čtení pro ženy
  • Nakladatelstvi:MOTTO

Kniha ke koupi na Albatrosmedia.cz

Vendula Jindrová

Jsem velká milov­nic čtení, psaní, knih a pří­běhů, díky kte­rým dokážu zapo­me­nout na svět okolo. Kromě lite­ra­tury ještě hraju na kla­vír, zají­mám se o jógu, pří­rodní kos­me­tiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i něja­kou knihu na mé dopo­ru­čení pře­čtete! ;)

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.