Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční snyPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

„Někdy se lidem při­ho­dí něco, o čem se jim ani nezdá­lo“ a „Ten, kdo radost roz­dá­vá, ten ji také dostá­vá“ jsou mot­ta Zuzany Pospíšilové, ost­rav­ské autor­ky více jak osm­de­sát­ky dět­ských knih. A jsou to také mot­ta její nové kníž­ky s názvem Kouzelné vánoč­ní sny, kte­rou nyní vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada.

Jednoduchý pří­běh o spo­ko­je­né rodi­ně, s prv­ky tajem­na a s vánoč­ní­mi moti­vy vychá­zí jak jinak než před Vánoci.  To kni­ze s líbi­vou gra­fic­kou úpra­vou dává skvě­lou mož­nost obje­vit se pod vánoč­ním stro­meč­kem tře­ba u vás – pokud máte doma před­ško­lá­ka nebo mlad­ší­ho ško­lá­ka.

Zuzana Pospíšilová zača­la psát před jede­nác­ti lety, na mateř­ské. Svůj vypra­věč­ský talent si odzkou­še­la na dvou dce­rách, dět­ský svět vní­má i pro­fes­ně – pra­cu­je jako psy­cho­lož­ka ve Speciálně peda­go­gic­kém cen­t­ru pro děti s men­tál­ním posti­že­ním.  Zná dět­ský svět, dět­ská přá­ní i dět­ské sta­ros­ti. Její spo­lu­prá­ce se slo­ven­ským ilu­strá­to­rem Drahomírem Trsťanem je léty pro­vě­ře­ná, osvěd­če­ná a úspěš­ná. Mezi nej­pro­dá­va­něj­ší titu­ly, vze­šlé z jejich spo­lu­prá­ce pat­ří „best­seller pro prv­ňáč­ky“ Kouzelná tří­da a jeho dru­hý díl Kouzelná tří­da – pří­běh pokra­ču­je, Hravá ško­la vaře­ní nebo Lesní pohád­ky. Ilustrace věro­hod­ně dokres­lu­jí pří­běh, přes­to dáva­jí pro­stor dět­ské fan­ta­zii.

Šestnáct kapi­tol Kouzelných vánoč­ních snů uvo­zu­je před­mlu­va: „Snad nic se nezdá del­ší než posled­ní dva dny, kte­ré zbý­va­jí do Štědrého dne. Znáte to, děti? Čekání na Ježíška je neko­neč­né, ale záro­veň krás­né, vzru­šu­jí­cí a voňa­vé – voní cuk­ro­vím, čer­s­tvě upe­če­nou vánoč­kou, sně­hem a pur­pu­rou. Váša, Nora a Cecilka o před­vá­noč­ním čase vědí své. Budou vám vyprá­vět nejen o tom, čím voní pur­pu­ra, jak vzni­ka­jí sně­ho­vé vloč­ky a jak Ježíšek chys­tá dár­ky, ale hlav­ně vám pro­zra­dí svo­je vel­ké vánoč­ní tajem­ství.“  Tím tajem­stvím jsou kou­zel­né vánoč­ní sny. Jak zná­mo, vánoč­ní sny mají kou­zel­nou moc. Trojici sou­ro­zen­ců z pohád­ko­vé kníž­ky se zda­jí sou­čas­ně, pomá­ha­jí jim navo­dit svá­teč­ní atmo­sfé­ru a při­jít na kloub někte­rým záha­dám, jež se dějí jen jeden­krát v roce – prá­vě na Vánoce.  V prv­ním snu se děti oci­ta­jí ve vloč­kár­ně, aby se podí­va­ly, jak se vyrá­bě­jí sně­ho­vé vloč­ky. V dal­ším v balír­ně, kde se balí vánoč­ní dár­ky.  Ve tře­tím se pře­svěd­čí, že i Ježíšek dostá­vá dár­ky. To už je ale po Štědrém dni, Váša, Nora a Cecilka našli pod stro­meč­kem, co si přá­li, a je na čase roz­luš­tit záha­du kou­zel­ných snů. Zdají se sou­ro­zen­cům naráz z toho důvo­du, že sla­bi­ky jejich křest­ních jmen dáva­jí dohro­ma­dy slo­vo Vánoce? Nebo sny při­chá­ze­jí spo­lu s vůní pur­pury? Zdá se, že tajem­ství kou­zel­ných vánoč­ních snů budou moci děti pood­ha­lit až zase za rok. Je totiž po Vánocích a pur­pu­ra už došla…

Úsměvný pří­běh pro děti potě­ší vel­ký­mi pís­me­ny jak prv­ňáč­ky, kte­ří kníž­ku mohou vyu­žít jako prv­ní čte­ní, tak krát­ko­zra­ké pra­ro­di­če. Knížka také dává nená­sil­ný návod, jak v kli­du a poho­dě a s při­hléd­nu­tím k čes­kým tra­di­cím strá­vit Vánoce s dět­mi.  Kouzelné vánoč­ní sny nabí­ze­jí pohled na ide­a­li­zo­va­ný model rodi­ny – pra­cu­jí­cí tatí­nek, pečí­cí mamin­ka, hod­né a poko­jí­ček si uklí­ze­jí­cí děti, večer, kdy se při spo­le­čen­ských hrách daří stří­da­vě všem čle­nům rodi­ny, tro­ji­ce sou­ro­zen­ců, obý­va­jí­cí bez hádek jeden poko­jí­ček a pospo­lu sta­vě­jí­cí sně­hu­lá­ka. Z kníž­ky sálá poho­da, klid a bez­pe­čí. Je to mož­ná naiv­ní, ale zřej­mě to, co děti v dneš­ní neklid­né době, kdy Vánoce pro stá­le více dospě­lých zna­me­na­jí hlav­ně stres, půjč­ky na dár­ky a samo­tu, potře­bu­jí.


Autor: Zuzana Pospíšilová
Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra
Nakladatelství: Grada Publishing a.s.  – bam­book
Rok vydá­ní: 2015
Počet stran: 72
Hodnocení: 90 %
Kniha ke kou­pi: Grada Publishing a.s.

Jana Špačková

Více info o autor­ce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Zen a hotovo aneb Když méně je více8. ledna 2016 Zen a hotovo aneb Když méně je více „Mluvením rýži neuvaříš.“ Zenové přísloví Knih o osobní produktivitě najde člověk v každé knihovně nebo knihkupectví plné police. Je ale trochu paradoxem, když chceme svůj život a práci zjednodušit, že najednou stojíme opět před […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • 6. prosince 2015 Emanuela, Antipanna aneb Překročení evropského konceptu sexuality „Venuše zná tisíc způsobů, jak skotačit, ale nejjednodušší a nejméně namáhavý je, když leží v předklonu na pravém boku.“ Předmluva tohoto podnětného svazku začíná slovy „Je to kniha, kterou neseženete.“ Ano, před lety to celkem platilo, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je mimořádně úspěšným autorem duchovní literatury. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí8. dubna 2016 MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o prožívání života tady a teď. Hlavní hrdinka Addie, architektka na volné noze, miluje dvě věci, plavání a psa. Addie se v něčem podobá Lole, která běží o život. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Kočičí omalovánky – Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky – Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima přicházejí na řadu veselé, hravé, přítulné, hrdé a […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie24. září 2015 Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie Povýšili vás nebo jste úspěšným řídícím pracovníkem firmy delší dobu, ale chcete na sobě stále pracovat? Nebo jste manažerem, ale zdá se vám, že se motáte v kruhu, byť máte ke své práci ty nejlepší předpoklady? Právě vám by mohla dobře […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky Zmátlíkové, kterou vydalo nakladatelství […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky   Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, které jsou považovány za symbol moudrosti a vědění. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Jak přesvědčivě vyjednávat8. prosince 2015 Jak přesvědčivě vyjednávat České „Sedávej  panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ platilo možná před sto lety v dnešní době si můžeme být jisti, že taková panenka by se v koutě, dřív než by ji našli, unudila k smrti. V dnešním dravém světě platí, že co si […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?21. září 2015 Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi? Zajímáte se o posmrtný život? Láká vás tajemno a to, jak to s námi bude, až odejdeme na věčnost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ještě mnohem více odtajní ve své knize, jaké to je v nebi?, kterou vydalo nakladatelství […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.