Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Někdy se lidem při­hodí něco, o čem se jim ani nezdálo“ a „Ten, kdo radost roz­dává, ten ji také dostává“ jsou motta Zuzany Pospíšilové, ost­rav­ské autorky více jak osm­de­sátky dět­ských knih. A jsou to také motta její nové knížky s názvem Kouzelné vánoční sny, kte­rou nyní vydalo nakla­da­tel­ství Grada.

Jednoduchý pří­běh o spo­ko­jené rodině, s prvky tajemna a s vánoč­ními motivy vychází jak jinak než před Vánoci.  To knize s líbi­vou gra­fic­kou úpra­vou dává skvě­lou mož­nost obje­vit se pod vánoč­ním stro­meč­kem třeba u vás – pokud máte doma před­ško­láka nebo mlad­šího ško­láka.

Zuzana Pospíšilová začala psát před jede­nácti lety, na mateř­ské. Svůj vypra­věč­ský talent si odzkou­šela na dvou dce­rách, dět­ský svět vnímá i pro­fesně – pra­cuje jako psy­cho­ložka ve Speciálně peda­go­gic­kém cen­tru pro děti s men­tál­ním posti­že­ním.  Zná dět­ský svět, dět­ská přání i dět­ské sta­rosti. Její spo­lu­práce se slo­ven­ským ilu­strá­to­rem Drahomírem Trsťanem je léty pro­vě­řená, osvěd­čená a úspěšná. Mezi nej­pro­dá­va­nější tituly, vze­šlé z jejich spo­lu­práce patří „best­seller pro prv­ňáčky“ Kouzelná třída a jeho druhý díl Kouzelná třída – pří­běh pokra­čuje, Hravá škola vaření nebo Lesní pohádky. Ilustrace věro­hodně dokres­lují pří­běh, přesto dávají pro­stor dět­ské fan­ta­zii.

Šestnáct kapi­tol Kouzelných vánoč­ních snů uvo­zuje před­mluva: „Snad nic se nezdá delší než poslední dva dny, které zbý­vají do Štědrého dne. Znáte to, děti? Čekání na Ježíška je neko­nečné, ale záro­veň krásné, vzru­šu­jící a voňavé – voní cuk­ro­vím, čer­s­tvě upe­če­nou vánoč­kou, sně­hem a pur­pu­rou. Váša, Nora a Cecilka o před­vá­noč­ním čase vědí své. Budou vám vyprá­vět nejen o tom, čím voní pur­pura, jak vzni­kají sně­hové vločky a jak Ježíšek chystá dárky, ale hlavně vám pro­zradí svoje velké vánoční tajem­ství.“  Tím tajem­stvím jsou kou­zelné vánoční sny. Jak známo, vánoční sny mají kou­zel­nou moc. Trojici sou­ro­zenců z pohád­kové knížky se zdají sou­časně, pomá­hají jim navo­dit svá­teční atmo­sféru a při­jít na kloub někte­rým záha­dám, jež se dějí jen jeden­krát v roce – právě na Vánoce.  V prv­ním snu se děti oci­tají ve vloč­kárně, aby se podí­valy, jak se vyrá­bějí sně­hové vločky. V dal­ším v balírně, kde se balí vánoční dárky.  Ve tře­tím se pře­svědčí, že i Ježíšek dostává dárky. To už je ale po Štědrém dni, Váša, Nora a Cecilka našli pod stro­meč­kem, co si přáli, a je na čase roz­luš­tit záhadu kou­zel­ných snů. Zdají se sou­ro­zen­cům naráz z toho důvodu, že sla­biky jejich křest­ních jmen dávají dohro­mady slovo Vánoce? Nebo sny při­chá­zejí spolu s vůní pur­pury? Zdá se, že tajem­ství kou­zel­ných vánoč­ních snů budou moci děti pood­ha­lit až zase za rok. Je totiž po Vánocích a pur­pura už došla…

Úsměvný pří­běh pro děti potěší vel­kými pís­meny jak prv­ňáčky, kteří knížku mohou vyu­žít jako první čtení, tak krát­ko­zraké pra­ro­diče. Knížka také dává nená­silný návod, jak v klidu a pohodě a s při­hléd­nu­tím k čes­kým tra­di­cím strá­vit Vánoce s dětmi.  Kouzelné vánoční sny nabí­zejí pohled na ide­a­li­zo­vaný model rodiny – pra­cu­jící tatí­nek, pečící maminka, hodné a poko­jí­ček si uklí­ze­jící děti, večer, kdy se při spo­le­čen­ských hrách daří stří­davě všem čle­nům rodiny, tro­jice sou­ro­zenců, obý­va­jící bez hádek jeden poko­jí­ček a pospolu sta­vě­jící sně­hu­láka. Z knížky sálá pohoda, klid a bez­pečí. Je to možná naivní, ale zřejmě to, co děti v dnešní neklidné době, kdy Vánoce pro stále více dospě­lých zna­me­nají hlavně stres, půjčky na dárky a samotu, potře­bují.


Autor: Zuzana Pospíšilová
Žánr: dět­ská lite­ra­tura
Nakladatelství: Grada Publishing a.s.  – bam­book
Rok vydání: 2015
Počet stran: 72
Hodnocení: 90 %
Kniha ke koupi: Grada Publishing a.s.

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Zen a hotovo aneb Když méně je více8. ledna 2016 Zen a hotovo aneb Když méně je více „Mluvením rýži neuvaříš.“ Zenové přísloví Knih o osobní produktivitě najde člověk v každé knihovně nebo knihkupectví plné police. Je ale trochu paradoxem, když chceme svůj život a práci zjednodušit, že najednou stojíme opět před […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je mimořádně úspěšným autorem duchovní literatury. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • 6. prosince 2015 Emanuela, Antipanna aneb Překročení evropského konceptu sexuality „Venuše zná tisíc způsobů, jak skotačit, ale nejjednodušší a nejméně namáhavý je, když leží v předklonu na pravém boku.“ Předmluva tohoto podnětného svazku začíná slovy „Je to kniha, kterou neseženete.“ Ano, před lety to celkem platilo, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí8. dubna 2016 MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o prožívání života tady a teď. Hlavní hrdinka Addie, architektka na volné noze, miluje dvě věci, plavání a psa. Addie se v něčem podobá Lole, která běží o život. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Kočičí omalovánky – Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky – Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima přicházejí na řadu veselé, hravé, přítulné, hrdé a […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie24. září 2015 Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie Povýšili vás nebo jste úspěšným řídícím pracovníkem firmy delší dobu, ale chcete na sobě stále pracovat? Nebo jste manažerem, ale zdá se vám, že se motáte v kruhu, byť máte ke své práci ty nejlepší předpoklady? Právě vám by mohla dobře […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky Zmátlíkové, kterou vydalo nakladatelství […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky   Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, které jsou považovány za symbol moudrosti a vědění. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Jak přesvědčivě vyjednávat8. prosince 2015 Jak přesvědčivě vyjednávat České „Sedávej  panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ platilo možná před sto lety v dnešní době si můžeme být jisti, že taková panenka by se v koutě, dřív než by ji našli, unudila k smrti. V dnešním dravém světě platí, že co si […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?21. září 2015 Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi? Zajímáte se o posmrtný život? Láká vás tajemno a to, jak to s námi bude, až odejdeme na věčnost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ještě mnohem více odtajní ve své knize, jaké to je v nebi?, kterou vydalo nakladatelství […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

X