Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Ztráty a lži (Sophie Hannah)


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Ztráty a lži (Sophie Hannah)
Ohodnoťte člá­nek

Návrat jed­né z nej­slav­něj­ších lite­rár­ních postav Hercula Poirota pat­řil mezi nej­vý­znam­něj­ší kniž­ní udá­los­ti roku 2014. U nás nepří­liš zná­má autor­ka Sophie Hannah rázem něko­li­krát zná­so­bi­la svou popu­la­ri­tu. Nesmíme se tudíž divit, že se do popře­dí pro­dra­li i její ostat­ní kni­hy. Jednou z nich jsou i Ztráty a lži.

large

Naomi Jenkinsová v pod­sta­tě žije a dýchá pro své­ho žena­té­ho milen­ce Roberta. Každý čtvr­tek se schá­ze­jí v mote­lu, aby tři hodi­ny věno­va­li pou­ze sobě. Přestože se žena­tý muž pro­za­tím neroz­ve­dl, při­ná­ší maxi­mál­ní štěs­tí do živo­ta mla­dé ženy. Jednoho dne Robert nedo­ra­zí na pra­vi­del­né ran­de, což Naomi znač­ně roz­ru­ší. Rozhodne se nakouk­nout do jeho domu, kde uvi­dí šoku­jí­cí věc. Obrátí se na poli­cii s tím, že se Robertovi urči­tě něco sta­lo. Důkazy k tomu ovšem nemá. Policisté jí pří­liš nevě­ří a tak při­chá­zí s lep­ším fíglem. Oznámí jim, že jí její mile­nec zná­sil­nil. Nyní už muse­jí něco dělat. A tím se spouš­tí lavi­na udá­los­tí, kte­rá vyne­se na svět­lo zce­la neče­ka­né sku­teč­nos­ti.

Jestliže nezná­te tvor­bu této autor­ky, roz­hod­ně neče­kej­te dal­ší­ho Hercula. Fanoušci jejích ostat­ních knih se mohou zara­do­vat. Zaškatulkování do kate­go­rie psy­cho­lo­gic­ký thriller je v tom­to pří­pa­dě napros­to opráv­ně­né. Největší silou pří­bě­hu jsou důklad­ně pro­myš­le­né posta­vy, kte­rým se téměř doslo­va dosta­ne­te do jejich nej­ni­ter­něj­ších kou­tů moz­ku.

Kapitoly jsou roz­dě­le­ny na dvě čás­ti. V jed­né se autor­ka sou­stře­dí na Naomi Jenkinsovou, kte­rá je posed­lá svým milen­cem. Zejména prv­ní část je důklad­ným roz­bo­rem její mys­li a citů. Velká část tex­tu se věnu­je její­mu vnitř­ní­mu vědo­mí, kte­ré neu­stá­le obě­tu­je pou­ze své­mu milen­ci. Dočtete se o jejich sezná­me­ní a obje­ví­te i něko­lik ženi­ných tajem­ství.

V dru­hé čás­ti kapi­tol bude­te sle­do­vat pře­de­vším poli­cis­ty, pře­de­vším Charlie a Simona. I v tom­to pří­pa­dě hra­jí vel­kou roli vzta­hy. Životem zhr­ze­ná poli­cist­ka je do své­ho kole­gy zami­lo­va­ná, ale bohu­žel pro­za­tím odmí­ta­ná. Vynahrazuje si to náhod­ným sexem s muži. Samozřejmě nechy­bí ani poli­cej­ní vyšet­řo­vá­ní, kte­ré pře­váž­ně vede již zmi­ňo­va­ná Charlie.

Samotný zlo­čin není úpl­ně kla­sic­ký. Vyšetřovatelé nepá­t­ra­jí po vra­ho­vi, ale postup­ně odha­lu­jí zlo­či­ny jiné­ho cha­rak­te­ru. Lehce poma­te­ná Naomi je na ně nave­de díky své posed­los­ti Robertem. Můžete se těšit na vel­kou por­ci výslechů a poli­cej­ních pro­cedur. Přesto se ani zda­le­ka nejed­ná o stan­dard­ní detek­tiv­ku.

Přestože je psy­cho­lo­gic­ká strán­ka věci jed­nou z hlav­ních ingre­di­en­cí, někte­ré oka­mži­ky mohou čte­ná­ře lehce odra­dit. Zamilované myš­len­ky hlav­ní hrdin­ky se někdy pro­táh­nou až na pří­liš mno­ho strá­nek. V někte­rých čás­tech by bylo mož­né je lehce pro­škr­tat, aniž by tím nějak utr­pěl děj.

Výrazné zvra­ty a akč­něj­ší čás­ti nasta­nou až v dru­hé polo­vi­ně. Ta je tudíž pro čte­ná­ře urči­tě zají­ma­věj­ší a vypla­tí se k ní pro­číst. Na začát­ku jsem téměř nevě­řil, že mě autor­ka doká­že svým dějem zaujmout. Ale sta­lo se. Zvrácenost někte­rých lidí v tom­to pří­bě­hu je až obdi­vu­hod­ná a dodá­vá pří­bě­hu na zají­ma­vos­ti. V polo­vi­ně kni­hy v pod­sta­tě nebu­de vědět, kdo je nor­mál­ní a kdo nao­pak psy­chic­ky naru­še­ný.

Určitě by se našla podob­nost s Harlenem Cobenem a podob­ný­mi auto­ry. Některé základ­ní rysy se sho­du­jí, ale přes­to za tím­to vyni­ka­jí­cím spi­so­va­te­lem Sophie Hannah lehce zao­stá­vá. V urči­tých mís­tech je děj lehce těž­ko­pád­ný a čte­nář se musí občas pře­má­hat, aby kni­hu neod­lo­žil. Přesto se nedá říct, že se jed­ná o špat­ný thriller. Fanouškovskou základ­nu si urči­tě najde.

Při čet­bě Ztrát a lží se chví­le­mi bude­te nudit, ale vzá­pě­tí se do něj opět pono­ří­te celou mys­lí. Největším plu­sem jsou jed­no­znač­ně roz­lič­né posta­vy, bez kte­rých by se jed­na­lo o prů­měr­něj­ší román. Čtenářům psy­cho­lo­gic­ky zamě­ře­ných thrille­rů bych ho urči­tě dopo­ru­čil. Věřím, že z něj mohou být nad­še­ni.

Ztráty a lži

Autor: Sophie Hannah

Žánr: Thriller

Nakladatelství: Knižní klub

Rok vydá­ní: 2015

Počet stran: 328

Hodnocení: 65 %

Kniha ke kou­pi: Bux.cz – inter­ne­to­vé knih­ku­pec­tví

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Knižní novinkou letošního podzimu je nový případ Hercula Poirota s názvem Zavřená truhla3. listopadu 2016 Knižní novinkou letošního podzimu je nový případ Hercula Poirota s názvem Zavřená truhla Postava belgického detektiva Hercula Poirota, kterou v roce 1920 vytvořila Agatha Christie se nyní opět objevila na pultech českých knihkupectví. Případ nazvaný Zavřená truhla, napsala i […]
  • Skryté okno - kniha23. února 2018 Skryté okno - kniha Za poslední týdny nová nájemnice prožila hodně zvláštních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na silnici, kde jezdila auta hned poté i na hvězdy. Zvuky venkovní kulisy už vlastně ani […]
  • Jane Corryová - Manželova žena7. srpna 2017 Jane Corryová - Manželova žena Když se mladá advokátka Lily provdá za Eda, je odhodlána nechat minulost za sebou a začít odznova. Pak ale začne pracovat na svém prvním připadu vraždy a seznámí se s Joem, odsouzeným […]
  • Šest krát dva - kniha21. února 2018 Šest krát dva - kniha Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvláštní dopis. Pisatelkou byla jistá žena, která už se dva měsíce potýkala se zvláštnímu zvuky u sebe doma. Připadalo jí to, jakoby byl někdo […]
  • Rudá Volavka (Red Sparrow) - Recenze - 55%6. března 2018 Rudá Volavka (Red Sparrow) - Recenze - 55% Nový snímek, s Jennifer Lawrence v hlavní roli, nás bere do prostředí špiónů a tajných agentů. V podstatě tak sází na pořád vděčné téma Ruské a Americké kontrašpionáže a nekončící hrozbu […]
  • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […]
  • Byly tady. Ale už nejsou...25. ledna 2018 Byly tady. Ale už nejsou... Audra si je jistá, že odešla z New Yorku se svými dvěma dětmi. Policie však tvrdí, že v jejím autě žádné děti nebyly. Jaká je pravda? Audra v sobě konečně našla dost odvahy na to, aby […]
  • Zdroj4. ledna 2016 Zdroj „Není v povaze člověka – ani žádné jiné bytosti – začínat tím, že se dobrovolně vzdá, že si plivne do tváře a zatratí život; na to je třeba procesu mravní zkázy, jenž je u každého jedince […]
  • RECENZE: Dívka, již jsi tu zanechal8. prosince 2015 RECENZE: Dívka, již jsi tu zanechal Britská spisovatelka Jojo Moyesová přichází s dalším románem, a to Dívkou, již jsi tu zanechal. Na úvod něco o ději – roku 1916 je nucen francouzský malíř Édouard Lefevre opustit svou […]
  • Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny8. listopadu 2015 Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny „Někdy se lidem přihodí něco, o čem se jim ani nezdálo“ a „Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává“ jsou motta Zuzany Pospíšilové, ostravské autorky více jak osmdesátky dětských knih. […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR