Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Ztráty a lži (Sophie Hannah)

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Návrat jedné z nej­slav­něj­ších lite­rár­ních postav Hercula Poirota pat­řil mezi nej­vý­znam­nější knižní udá­losti roku 2014. U nás nepří­liš známá autorka Sophie Hannah rázem něko­li­krát zná­so­bila svou popu­la­ritu. Nesmíme se tudíž divit, že se do popředí pro­drali i její ostatní knihy. Jednou z nich jsou i Ztráty a lži.

large

Naomi Jenkinsová v pod­statě žije a dýchá pro svého žena­tého milence Roberta. Každý čtvr­tek se schá­zejí v motelu, aby tři hodiny věno­vali pouze sobě. Přestože se ženatý muž pro­za­tím neroz­vedl, při­náší maxi­mální štěstí do života mladé ženy. Jednoho dne Robert nedo­razí na pra­vi­delné rande, což Naomi značně roz­ruší. Rozhodne se nakouk­nout do jeho domu, kde uvidí šoku­jící věc. Obrátí se na poli­cii s tím, že se Robertovi určitě něco stalo. Důkazy k tomu ovšem nemá. Policisté jí pří­liš nevěří a tak při­chází s lep­ším fíglem. Oznámí jim, že jí její mile­nec zná­sil­nil. Nyní už musejí něco dělat. A tím se spouští lavina udá­lostí, která vynese na světlo zcela neče­kané sku­teč­nosti.

Jestliže neznáte tvorbu této autorky, roz­hodně neče­kejte dal­šího Hercula. Fanoušci jejích ostat­ních knih se mohou zara­do­vat. Zaškatulkování do kate­go­rie psy­cho­lo­gický thriller je v tomto pří­padě napro­sto opráv­něné. Největší silou pří­běhu jsou důkladně pro­myš­lené postavy, kte­rým se téměř doslova dosta­nete do jejich nej­ni­ter­něj­ších koutů mozku.

Kapitoly jsou roz­dě­leny na dvě části. V jedné se autorka sou­středí na Naomi Jenkinsovou, která je posedlá svým milen­cem. Zejména první část je důklad­ným roz­bo­rem její mysli a citů. Velká část textu se věnuje jejímu vnitř­nímu vědomí, které neu­stále obě­tuje pouze svému milenci. Dočtete se o jejich sezná­mení a obje­víte i něko­lik ženi­ných tajem­ství.

V druhé části kapi­tol budete sle­do­vat pře­de­vším poli­cisty, pře­de­vším Charlie a Simona. I v tomto pří­padě hrají vel­kou roli vztahy. Životem zhr­zená poli­cistka je do svého kolegy zami­lo­vaná, ale bohu­žel pro­za­tím odmí­taná. Vynahrazuje si to náhod­ným sexem s muži. Samozřejmě nechybí ani poli­cejní vyšet­řo­vání, které pře­vážně vede již zmi­ňo­vaná Charlie.

Samotný zlo­čin není úplně kla­sický. Vyšetřovatelé nepá­t­rají po vra­hovi, ale postupně odha­lují zlo­činy jiného cha­rak­teru. Lehce poma­tená Naomi je na ně navede díky své posed­losti Robertem. Můžete se těšit na vel­kou porci výslechů a poli­cej­ních pro­cedur. Přesto se ani zda­leka nejedná o stan­dardní detek­tivku.

Přestože je psy­cho­lo­gická stránka věci jed­nou z hlav­ních ingre­di­encí, některé oka­mžiky mohou čte­náře lehce odra­dit. Zamilované myš­lenky hlavní hrdinky se někdy pro­táh­nou až na pří­liš mnoho strá­nek. V někte­rých čás­tech by bylo možné je lehce pro­škr­tat, aniž by tím nějak utr­pěl děj.

Výrazné zvraty a akč­nější části nasta­nou až v druhé polo­vině. Ta je tudíž pro čte­náře určitě zají­ma­vější a vyplatí se k ní pro­číst. Na začátku jsem téměř nevě­řil, že mě autorka dokáže svým dějem zaujmout. Ale stalo se. Zvrácenost někte­rých lidí v tomto pří­běhu je až obdi­vu­hodná a dodává pří­běhu na zají­ma­vosti. V polo­vině knihy v pod­statě nebude vědět, kdo je nor­mální a kdo nao­pak psy­chicky naru­šený.

Určitě by se našla podob­nost s Harlenem Cobenem a podob­nými autory. Některé základní rysy se sho­dují, ale přesto za tímto vyni­ka­jí­cím spi­so­va­te­lem Sophie Hannah lehce zao­stává. V urči­tých mís­tech je děj lehce těž­ko­pádný a čte­nář se musí občas pře­má­hat, aby knihu neod­lo­žil. Přesto se nedá říct, že se jedná o špatný thriller. Fanouškovskou základnu si určitě najde.

Při četbě Ztrát a lží se chví­lemi budete nudit, ale vzá­pětí se do něj opět pono­říte celou myslí. Největším plu­sem jsou jed­no­značně roz­ličné postavy, bez kte­rých by se jed­nalo o prů­měr­nější román. Čtenářům psy­cho­lo­gicky zamě­ře­ných thrillerů bych ho určitě dopo­ru­čil. Věřím, že z něj mohou být nad­šeni.

Ztráty a lži

Autor: Sophie Hannah

Žánr: Thriller

Nakladatelství: Knižní klub

Rok vydání: 2015

Počet stran: 328

Hodnocení: 65 %

Kniha ke koupi: Bux.cz – inter­ne­tové knih­ku­pec­tví

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Zdroj4. ledna 2016 Zdroj „Není v povaze člověka – ani žádné jiné bytosti – začínat tím, že se dobrovolně vzdá, že si plivne do tváře a zatratí život; na to je třeba procesu mravní zkázy, jenž je u každého jedince jiný. Někteří se vzdávají pod dotekem prvního […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • RECENZE: Dívka, již jsi tu zanechal8. prosince 2015 RECENZE: Dívka, již jsi tu zanechal Britská spisovatelka Jojo Moyesová přichází s dalším románem, a to Dívkou, již jsi tu zanechal. Na úvod něco o ději – roku 1916 je nucen francouzský malíř Édouard Lefevre opustit svou manželku Sophii a odejít bojovat na frontu. Sophii […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny8. listopadu 2015 Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny „Někdy se lidem přihodí něco, o čem se jim ani nezdálo“ a „Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává“ jsou motta Zuzany Pospíšilové, ostravské autorky více jak osmdesátky dětských knih. A jsou to také motta její nové knížky s názvem […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Ondřej Kundra – Putinovi agenti15. března 2016 Ondřej Kundra – Putinovi agenti Redaktor týdeníku Respekt Ondřej Kundra se ve své nové knize nazvané Putinovi agenti aneb Jak ruští špioni kradou naše tajemství, vydává do politických vod na stopu ruských agentů usilujících o podkopání demokracie u nás a získání […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Robert Čapek: Moderní didaktika21. října 2015 Robert Čapek: Moderní didaktika Proč neučím, byť mě práce s dětmi baví, mám potřebné vzdělání, zakončené zkouškami na státní vysoké škole, oplývám kreativním myšlením, energií a chutí dát českému školství ze sebe to nejlepší? Je to prosté – tvrdě jsem narazila na […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Veronica Rothová: Divergence21. března 2016 Veronica Rothová: Divergence Divergence je prvním dílem ze stejnojmenné dystopické trilogie. Jsme v budoucnosti, ve zničeném Chicagu, kde je společnost rozdělena do pěti frakcí – Odevzdanost, Neohroženost, Mírumilovnost, Upřímnost a Sečtělost. Ve věku 16ti let se […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Martin Vopěnka – Nová planeta31. října 2015 Martin Vopěnka – Nová planeta Story na rozmezí sci-fi a biblické tragédie se jménem Nová planeta zaujme náctileté kluky a holky, ale zároveň se ho nemusejí bát ani dospělí.  Jeho autor má za sebou již slušnou řádku knih v různých žánrech. Martin Vopěnka je opravdu […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám padne na poslední chvíli do oka kabelka. Na první […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • 6. prosince 2015 Svoboda jménem zlato – Vzpoura ve světě papírových peněz „Jen lež potřebuje berličky opory státní moci. Pravda stojí vzpřímeně sama o sobě.“ Benjamin Franklin Na začátku recenze tohoto nádherného a přitom drobného svazku se nemohu nezmínit o jednom kuriozním rozhovoru s Miroslavem […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni5. února 2016 MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni Líbivá publikace na křídovém papíře využívá popularity televizního pořadu MasterChef Česko, který koncem loňského roku odvysílala televize Nova.  Ta soutěž prezentovala jako „velkolepou kuchařskou show, která  přinesla souboj kuchařských […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.