Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Ztráty a lži (Sophie Hannah)

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Návrat jed­né z nej­slav­něj­ších lite­rár­ních postav Hercula Poirota pat­řil mezi nej­vý­znam­něj­ší kniž­ní udá­los­ti roku 2014. U nás nepří­liš známá autor­ka Sophie Hannah rázem něko­li­krát zná­so­bi­la svou popu­la­ri­tu. Nesmíme se tudíž divit, že se do popře­dí pro­dra­li i její ostat­ní kni­hy. Jednou z nich jsou i Ztráty a lži.

large

Naomi Jenkinsová v pod­sta­tě žije a dýchá pro své­ho žena­té­ho milen­ce Roberta. Každý čtvr­tek se schá­ze­jí v mote­lu, aby tři hodi­ny věno­va­li pou­ze sobě. Přestože se žena­tý muž pro­za­tím neroz­vedl, při­ná­ší maxi­mál­ní štěs­tí do živo­ta mla­dé ženy. Jednoho dne Robert nedo­ra­zí na pra­vi­del­né ran­de, což Naomi znač­ně roz­ru­ší. Rozhodne se nakouk­nout do jeho domu, kde uvi­dí šoku­jí­cí věc. Obrátí se na poli­cii s tím, že se Robertovi urči­tě něco sta­lo. Důkazy k tomu ovšem nemá. Policisté jí pří­liš nevě­ří a tak při­chá­zí s lep­ším fíglem. Oznámí jim, že jí její mile­nec zná­sil­nil. Nyní už muse­jí něco dělat. A tím se spouš­tí lavi­na udá­los­tí, kte­rá vyne­se na svět­lo zce­la neče­ka­né sku­teč­nos­ti.

Jestliže nezná­te tvor­bu této autor­ky, roz­hod­ně neče­kej­te dal­ší­ho Hercula. Fanoušci jejích ostat­ních knih se mohou zara­do­vat. Zaškatulkování do kate­go­rie psy­cho­lo­gic­ký thriller je v tom­to pří­pa­dě napro­s­to opráv­ně­né. Největší silou pří­bě­hu jsou důklad­ně pro­myš­le­né posta­vy, kte­rým se téměř doslo­va dosta­ne­te do jejich nej­ni­ter­něj­ších kou­tů moz­ku.

Kapitoly jsou roz­dě­le­ny na dvě čás­ti. V jed­né se autor­ka sou­stře­dí na Naomi Jenkinsovou, kte­rá je posed­lá svým milen­cem. Zejména prv­ní část je důklad­ným roz­bo­rem její mys­li a citů. Velká část tex­tu se věnu­je její­mu vnitř­ní­mu vědo­mí, kte­ré neu­stá­le obě­tu­je pou­ze své­mu milen­ci. Dočtete se o jejich sezná­me­ní a obje­ví­te i něko­lik ženi­ných tajem­ství.

V dru­hé čás­ti kapi­tol bude­te sle­do­vat pře­de­vším poli­cis­ty, pře­de­vším Charlie a Simona. I v tom­to pří­pa­dě hra­jí vel­kou roli vzta­hy. Životem zhr­ze­ná poli­cist­ka je do své­ho kole­gy zami­lo­va­ná, ale bohu­žel pro­za­tím odmí­ta­ná. Vynahrazuje si to náhod­ným sexem s muži. Samozřejmě nechy­bí ani poli­cej­ní vyšet­řo­vá­ní, kte­ré pře­váž­ně vede již zmi­ňo­va­ná Charlie.

Samotný zlo­čin není úpl­ně kla­sic­ký. Vyšetřovatelé nepá­t­ra­jí po vra­ho­vi, ale postup­ně odha­lu­jí zlo­či­ny jiné­ho cha­rak­te­ru. Lehce poma­te­ná Naomi je na ně nave­de díky své posed­los­ti Robertem. Můžete se těšit na vel­kou por­ci výslechů a poli­cej­ních pro­cedur. Přesto se ani zda­le­ka nejed­ná o stan­dard­ní detek­tiv­ku.

Přestože je psy­cho­lo­gic­ká strán­ka věci jed­nou z hlav­ních ingre­di­en­cí, někte­ré oka­mži­ky mohou čte­ná­ře lehce odra­dit. Zamilované myš­len­ky hlav­ní hrdin­ky se někdy pro­táh­nou až na pří­liš mno­ho strá­nek. V někte­rých čás­tech by bylo mož­né je lehce pro­škr­tat, aniž by tím nějak utr­pěl děj.

Výrazné zvra­ty a akč­něj­ší čás­ti nasta­nou až v dru­hé polo­vi­ně. Ta je tudíž pro čte­ná­ře urči­tě zají­ma­věj­ší a vypla­tí se k ní pro­číst. Na začát­ku jsem téměř nevě­řil, že mě autor­ka doká­že svým dějem zaujmout. Ale sta­lo se. Zvrácenost někte­rých lidí v tom­to pří­bě­hu je až obdi­vu­hod­ná a dodá­vá pří­bě­hu na zají­ma­vos­ti. V polo­vi­ně kni­hy v pod­sta­tě nebu­de vědět, kdo je nor­mál­ní a kdo nao­pak psy­chic­ky naru­še­ný.

Určitě by se našla podob­nost s Harlenem Cobenem a podob­ný­mi auto­ry. Některé základ­ní rysy se sho­du­jí, ale přes­to za tím­to vyni­ka­jí­cím spi­so­va­te­lem Sophie Hannah lehce zao­stá­vá. V urči­tých mís­tech je děj lehce těž­ko­pád­ný a čte­nář se musí občas pře­má­hat, aby kni­hu neod­lo­žil. Přesto se nedá říct, že se jed­ná o špat­ný thriller. Fanouškovskou základ­nu si urči­tě najde.

Při čet­bě Ztrát a lží se chví­le­mi bude­te nudit, ale vzá­pě­tí se do něj opět pono­ří­te celou mys­lí. Největším plu­sem jsou jed­no­znač­ně roz­lič­né posta­vy, bez kte­rých by se jed­na­lo o prů­měr­něj­ší román. Čtenářům psy­cho­lo­gic­ky zamě­ře­ných thrille­rů bych ho urči­tě dopo­ru­čil. Věřím, že z něj mohou být nad­še­ni.

Ztráty a lži

Autor: Sophie Hannah

Žánr: Thriller

Nakladatelství: Knižní klub

Rok vydá­ní: 2015

Počet stran: 328

Hodnocení: 65 %

Kniha ke kou­pi: Bux.cz – inter­ne­to­vé knih­ku­pec­tví

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Zdroj4. ledna 2016 Zdroj „Není v povaze člověka – ani žádné jiné bytosti – začínat tím, že se dobrovolně vzdá, že si plivne do tváře a zatratí život; na to je třeba procesu mravní zkázy, jenž je u každého jedince jiný. Někteří se vzdávají pod dotekem prvního […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • RECENZE: Dívka, již jsi tu zanechal8. prosince 2015 RECENZE: Dívka, již jsi tu zanechal Britská spisovatelka Jojo Moyesová přichází s dalším románem, a to Dívkou, již jsi tu zanechal. Na úvod něco o ději – roku 1916 je nucen francouzský malíř Édouard Lefevre opustit svou manželku Sophii a odejít bojovat na frontu. Sophii […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny8. listopadu 2015 Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny „Někdy se lidem přihodí něco, o čem se jim ani nezdálo“ a „Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává“ jsou motta Zuzany Pospíšilové, ostravské autorky více jak osmdesátky dětských knih. A jsou to také motta její nové knížky s názvem […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Ondřej Kundra – Putinovi agenti15. března 2016 Ondřej Kundra – Putinovi agenti Redaktor týdeníku Respekt Ondřej Kundra se ve své nové knize nazvané Putinovi agenti aneb Jak ruští špioni kradou naše tajemství, vydává do politických vod na stopu ruských agentů usilujících o podkopání demokracie u nás a získání […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Robert Čapek: Moderní didaktika21. října 2015 Robert Čapek: Moderní didaktika Proč neučím, byť mě práce s dětmi baví, mám potřebné vzdělání, zakončené zkouškami na státní vysoké škole, oplývám kreativním myšlením, energií a chutí dát českému školství ze sebe to nejlepší? Je to prosté – tvrdě jsem narazila na […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Veronica Rothová: Divergence21. března 2016 Veronica Rothová: Divergence Divergence je prvním dílem ze stejnojmenné dystopické trilogie. Jsme v budoucnosti, ve zničeném Chicagu, kde je společnost rozdělena do pěti frakcí – Odevzdanost, Neohroženost, Mírumilovnost, Upřímnost a Sečtělost. Ve věku 16ti let se […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Martin Vopěnka – Nová planeta31. října 2015 Martin Vopěnka – Nová planeta Story na rozmezí sci-fi a biblické tragédie se jménem Nová planeta zaujme náctileté kluky a holky, ale zároveň se ho nemusejí bát ani dospělí.  Jeho autor má za sebou již slušnou řádku knih v různých žánrech. Martin Vopěnka je opravdu […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám padne na poslední chvíli do oka kabelka. Na první […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • 6. prosince 2015 Svoboda jménem zlato – Vzpoura ve světě papírových peněz „Jen lež potřebuje berličky opory státní moci. Pravda stojí vzpřímeně sama o sobě.“ Benjamin Franklin Na začátku recenze tohoto nádherného a přitom drobného svazku se nemohu nezmínit o jednom kuriozním rozhovoru s Miroslavem […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni5. února 2016 MasterChef Česko: Šéfujte své kuchyni Líbivá publikace na křídovém papíře využívá popularity televizního pořadu MasterChef Česko, který koncem loňského roku odvysílala televize Nova.  Ta soutěž prezentovala jako „velkolepou kuchařskou show, která  přinesla souboj kuchařských […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

X