Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Sedmilhářky – Liane MoriartyPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

Sedmilhářky, to je název nové kni­hy z pera aus­tral­ské spi­so­va­tel­ky Liane Moriarty.

Na prv­ní pohled poklid­ný život matek s jejich dět­mi, žijí­cí v Austrálii u plá­že. Co víc si přát? Bohužel na povrch se zdá vše per­fekt­ní, ale tak to není. O tom nás pře­svěd­čí pří­běhy Jane, Madeline a Celeste. Tyto nej­lep­ší kama­rád­ky toho mají spo­leč­né­ho více, než si zpr­vu samy mys­lí – nesnad­nou výcho­vu dětí, roz­vrá­ce­né vzta­hy v rodi­ně, pro­blémy s přá­te­li, ale pře­de­vším pře­tvář­ku a lži.

Kniha se mi moc líbi­la. Od Liane Moriarty jsem četla ješ­tě Manželovo tajem­ství, kte­ré bylo také skvě­lé. Celkově mi při­jde, že kni­hy této autor­ky jsou všech­ny na stej­né vlně – man­žel­ství, kom­pli­ko­va­né vzta­hy, rodi­na, výcho­va dětí, lži… A nako­nec poně­kud pře­kva­pi­vý, mož­ná i tra­gic­ký závěr.

Nejvíce mě nadchl celý smysl kni­hy – lži. Autorka krás­ně na pří­bě­hu líčí, co se sta­ne, když je jed­na malá lež – téměř nic. Další dvě, tři malič­ké lži – stá­le nic. Ale ve vět­ším množ­ství se nám potom ty lži naku­pí a už to roz­hod­ně nedo­pad­ne dobře, spí­še tra­gic­ky.

Něco přes 400 stran jsem pře­četla díky neu­stá­lým malým zvra­tům a lžím jako nic. Nicméně děj se ze začát­ku tro­chu táhl, pořád­ně vžít do pří­bě­hu se mi poda­ři­lo tak až ve tře­ti­ně kni­hy. Kromě toho­hle poma­lej­ší­ho začát­ku mám ješ­tě men­ší výtku ohled­ně postav. Těch bylo oprav­du moc. Samozřejmě, hlav­ní posta­vy byly „jen“ tři kama­rád­ky Jane, Madeline a Celeste, ale k tomu vše­mu tam byly ješ­tě desít­ky růz­ných postav, což ze začát­ku také tro­chu mátlo.

Až na tyto dva malič­ké nedo­stat­ky však Sedmilhářky byly skvě­lé. Chválit bych mohla done­ko­neč­na a poma­lu všech­no – výbor­ný autor­čin styl psa­ní, zají­ma­vé (a nám podob­né) sym­pa­tic­ké i nesym­pa­tic­ké posta­vy, pro­ble­ma­tic­kou výcho­vu dětí a sta­ros­ti s nimi spo­je­ný­mi.

Kniha se četla rych­le, pře­de­vším díky stá­le se naba­lu­jí­cím malým udá­los­tem, zvra­tům a lžím, kte­ré zpr­vu nic nezna­me­na­jí (spí­še pro nás jakož­to čte­ná­ře zna­me­na­jí zma­tek), ale v závě­ru se všech­ny tyto malé udá­los­ti pro­po­jí a vznik­ne tak přes­ně tako­vý konec, jaký by měla mít kaž­dá kni­ha – něčím zvlášt­ní, zají­ma­vý, pře­kva­pi­vý a jed­no­du­še neza­po­me­nu­tel­ný.

Sedmilhářky dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu, ale pře­de­vším ženám, nej­lé­pe matkám (pro­to­že ty si najdou své snad v kaž­dé větě) jako skvě­lou oddycho­vou čet­bu.


Nakladatel: Ikar
Jazyk: čes­ky
Pořadí vydá­ní: 1.
Rok a měsíc vydá­ní: 2015/09
Počet stran: 440
Vazba: Pevná
Formát, hmot­nost: 153 × 234 mm, 635 g

Kniha ke kou­pi na Bux.cz.

Vendula Jindrová

Jsem vel­ká milov­nic čte­ní, psa­ní, knih a pří­bě­hů, díky kte­rým doká­žu zapo­me­nout na svět oko­lo. Kromě lite­ra­tu­ry ješ­tě hra­ju na kla­vír, zají­mám se o jógu, pří­rod­ní kos­me­ti­ku a zdra­vý život­ní styl. Doufám, že se vám mé člán­ky budou líbit a že si tře­ba i něja­kou kni­hu na mé dopo­ru­če­ní pře­čte­te! ;)

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.