Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Sedmilhářky – Liane Moriarty


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Sedmilhářky – Liane Moriarty
Ohodnoťte člá­nek

Sedmilhářky, to je název nové kni­hy z pera aus­tral­ské spi­so­va­tel­ky Liane Moriarty.

Na prv­ní pohled poklid­ný život matek s jejich dět­mi, žijí­cí v Austrálii u plá­že. Co víc si přát? Bohužel na povrch se zdá vše per­fekt­ní, ale tak to není. O tom nás pře­svěd­čí pří­běhy Jane, Madeline a Celeste. Tyto nej­lep­ší kama­rád­ky toho mají spo­leč­né­ho více, než si zpr­vu samy mys­lí – nesnad­nou výcho­vu dětí, roz­vrá­ce­né vzta­hy v rodi­ně, pro­blémy s přá­te­li, ale pře­de­vším pře­tvář­ku a lži.

Kniha se mi moc líbi­la. Od Liane Moriarty jsem čet­la ješ­tě Manželovo tajem­ství, kte­ré bylo také skvě­lé. Celkově mi při­jde, že kni­hy této autor­ky jsou všech­ny na stej­né vlně – man­žel­ství, kom­pli­ko­va­né vzta­hy, rodi­na, výcho­va dětí, lži… A nako­nec poně­kud pře­kva­pi­vý, mož­ná i tra­gic­ký závěr.

Nejvíce mě nadchl celý smy­sl kni­hy – lži. Autorka krás­ně na pří­bě­hu líčí, co se sta­ne, když je jed­na malá lež – téměř nic. Další dvě, tři malič­ké lži – stá­le nic. Ale ve vět­ším množ­ství se nám potom ty lži naku­pí a už to roz­hod­ně nedo­pad­ne dob­ře, spí­še tra­gic­ky.

Něco přes 400 stran jsem pře­čet­la díky neu­stá­lým malým zvra­tům a lžím jako nic. Nicméně děj se ze začát­ku tro­chu táhl, pořád­ně vžít do pří­bě­hu se mi poda­ři­lo tak až ve tře­ti­ně kni­hy. Kromě toho­hle poma­lej­ší­ho začát­ku mám ješ­tě men­ší výtku ohled­ně postav. Těch bylo oprav­du moc. Samozřejmě, hlav­ní posta­vy byly „jen“ tři kama­rád­ky Jane, Madeline a Celeste, ale k tomu vše­mu tam byly ješ­tě desít­ky růz­ných postav, což ze začát­ku také tro­chu mát­lo.

Až na tyto dva malič­ké nedo­stat­ky však Sedmilhářky byly skvě­lé. Chválit bych moh­la done­ko­neč­na a poma­lu všech­no – výbor­ný autor­čin styl psa­ní, zají­ma­vé (a nám podob­né) sym­pa­tic­ké i nesym­pa­tic­ké posta­vy, pro­ble­ma­tic­kou výcho­vu dětí a sta­ros­ti s nimi spo­je­ný­mi.

Kniha se čet­la rych­le, pře­de­vším díky stá­le se naba­lu­jí­cím malým udá­los­tem, zvra­tům a lžím, kte­ré zpr­vu nic nezna­me­na­jí (spí­še pro nás jakož­to čte­ná­ře zna­me­na­jí zma­tek), ale v závě­ru se všech­ny tyto malé udá­los­ti pro­po­jí a vznik­ne tak přes­ně tako­vý konec, jaký by měla mít kaž­dá kni­ha – něčím zvlášt­ní, zají­ma­vý, pře­kva­pi­vý a jed­no­du­še neza­po­me­nu­tel­ný.

Sedmilhářky dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu, ale pře­de­vším ženám, nej­lé­pe matkám (pro­to­že ty si najdou své snad v kaž­dé větě) jako skvě­lou oddycho­vou čet­bu.


Nakladatel: Ikar
Jazyk: čes­ky
Pořadí vydá­ní: 1.
Rok a měsíc vydá­ní: 2015/09
Počet stran: 440
Vazba: Pevná
Formát, hmot­nost: 153 × 234 mm, 635 g

Kniha ke kou­pi na Bux.cz.

Vendula Jindrová

Jsem vel­ká milov­ni­ce čte­ní, psa­ní, knih a pří­bě­hů, díky kte­rým doká­žu zapo­me­nout na svět oko­lo a záro­veň mu i lépe poro­zu­mět. Kromě lite­ra­tu­ry ješ­tě hra­ju na kla­vír, ráda ces­tu­ju, peču a zdra­vě vařím, zají­mám se o jógu, pří­rod­ní kos­me­ti­ku a zdra­vý život­ní styl. Doufám, že se vám mé člán­ky budou líbit a že si tře­ba i něja­kou kni­hu na mé dopo­ru­če­ní pře­čte­te! ;)

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Samuel Bjork:V lese visí anděl9. listopadu 2015 Samuel Bjork:V lese visí anděl Severské detektivky už roky drtí knižní žebříky jak na poli oblíbenosti u širokého publika, tak v oblasti prodejů. Detektivní romány jako takové se těší dlouhodobé popularitě, leč jsou […]
  • Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách20. března 2016 Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách Hracích knížek s angličtinou, češtinou, ba i matematikou mi prošlo rukama už několik, ale tato rozhodně děti zaujala dokonce tak, že jsme téměř u konce s luštěním. Je totiž neuvěřitelně […]
  • Nathan Belofsky: Podivná medicína28. března 2016 Nathan Belofsky: Podivná medicína Podivná medicína odhaluje historické lékařské praktiky v té nejextrémnější podobě. Belofsky předkládá čtenáři výběr nejzvláštnějších způsobů léčby od starověku po minulé století. Každé […]
  • Jak přesvědčivě vyjednávat8. prosince 2015 Jak přesvědčivě vyjednávat České „Sedávej  panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ platilo možná před sto lety v dnešní době si můžeme být jisti, že taková panenka by se v koutě, dřív než by ji našli, unudila […]
  • Elizabeth Weinová - Krycí jméno Verity [95%]19. října 2015 Elizabeth Weinová - Krycí jméno Verity [95%] Kniha, jejiž příběh se odehrává ve vřavě Druhé světové války, sleduje osudy dvou mladých žen z britských ostrovů. Maddie, chytrá, ale skromná pilotka a Julie, skotská aristokratka, která […]
  • Pletení na rukou: Lenka Sýkorová5. března 2016 Pletení na rukou: Lenka Sýkorová Když se řekne pletení, vybaví se vám jehlice, vlna a třeba nějaký kousek, který stále čeká na dokončení už spousty let, ale stále marně? Nebo naopak slyšíte uklidňující zvuk jehlic, […]
  • Joshua Ferris – Vstát znovu se slepicema [85%]25. listopadu 2015 Joshua Ferris – Vstát znovu se slepicema [85%] "Ústa jsou podivné místo." Tak začíná třetí kniha z dílny mladého amerického spisovatele Joshua Ferrise, autora, "který se v posledních letech prosazuje jako jeden z nevýraznějších […]
  • Paula Hawkins: Dívka ve vlaku24. listopadu 2015 Paula Hawkins: Dívka ve vlaku Román, který trhal a trhá po celém světě rekordy v počtu prodaných výtisků. A o čem že vlastně je? Rachel každodenně dojíždí vlakem do práce a po cestě si prohlíží okolní domy. Postupem […]
  • Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně17. února 2016 Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně „Synku, řečníš již krásně, leč dosud blbosti.“ Autor, kterého si momentálně nejsem schopen vybavit Kvalitní zjevení, o kterém se moc neví, nebo průměr hrající si na velkého […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Recenze knih