Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Samuel Bjork:V lese visí anděl

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Severské detek­tivky už roky drtí knižní žeb­říky jak na poli oblí­be­nosti u širo­kého pub­lika, tak v oblasti pro­dejů. Detektivní romány jako takové se těší dlou­ho­dobé popu­la­ritě, leč jsou kri­tiky často ozna­čo­vány jako plytká, lite­rárně nehod­notná díla, snad vyjma Agathy Christie či Raymonda Chandlera, jejichž dílům se něko­li­krát dostalo té cti, pro­nik­nout do pres­tiž­ních lite­rár­ních žeb­říčků. A pak najed­nou při­šel Jo Nesbo a jeho str­hu­jící romány spus­tily doslova lavinu. Po sever­ských detek­tiv­kách se dnes jen zapráší.

Nejinak to prav­dě­po­dobně bude i s novou kni­hou Samuela Bjorka, jehož „prvo­tina“ má název V lese visí anděl. Ona to ale zase taková prvo­tina zrovna není. Sam Bjork je pseu­do­ny­mem již velmi úspěš­ného nor­ského spi­so­va­tele a textaře Froda Sander Øiena, jenž má na kontě dva velmi oce­ňo­vané romány. Prvotina to může tedy být jen ve smyslu románu detek­tiv­ního. V rámci žánru se s ní ovšem popral se ctí.

Dílo V lese visí anděl obsa­huje vše, co správná nor­ská detek­tivka obsa­ho­vat má: str­hu­jící děj, pro­lí­na­jící se roviny, úderné dia­logy, kom­pli­ko­vané postavy, nelehké životní osudy, tajemno a násilí, jemuž je spra­ve­dl­nost v patách. Síla tohoto románu, od kte­rého se lec­kdo jen tak neod­trhne, dokud nedo­jde na poslední stranu, je pře­de­vším ve dvou prv­cích: oběti, na kte­rých je toto násilí pácháno, jsou nevinná malá děv­čátka, což snadno pro­budí vlnu roz­hoř­če­ných emocí, a s posta­vami dvou hlav­ních detek­tivů, které se mimo rych­lého vypá­t­rání chlad­no­krev­ného vraha musí vyrov­nat i s neleh­kými život­ními peri­pe­ti­emi, se čte­náři mohou lehce iden­ti­fi­ko­vat. Z psy­cho­lo­gic­kého hle­diska je tato metoda velmi účinná – spoustu lidí se den­no­denně musí poprat s pře­káž­kami jak v osob­ním, tak v pra­cov­ním životě, a ne vždy je lehké tyto dvě roviny oddě­lit. Nesetkáváme se tu s geni­ál­ními, vždy správně jed­na­jí­cími, bys­trými detek­tivy, kteří nikdy nedě­lají chyby, ale s oby­čej­nými lidmi, kteří věnují maxi­mální úsilí své práci, byť chyby dělají, jako každý z nás, a záro­veň bojují se svými život­ními úděly. Hlavní postavy si tak čte­nář rychle oblíbí, jed­no­duše proto, pro­tože jsou lid­ské. Mia Krügerová, bri­lantní mladá vyšet­řo­va­telka, která svým talen­tem předčí mno­ho­ná­sobně zku­še­nější kolegy, platí za svůj dar vyso­kou cenu: napro­sto osa­mělá se roky nemůže vyrov­nat se ztrá­tou své sestry, která jí byla v životě nej­bliž­ším člo­vě­kem. Vnitřní démoni jí sží­rají nato­lik, že se roz­hodne je rázně utnout: chystá se spáchat sebe­vraždu, jejíž ter­mín odsune jen kvůli prosbě o pomoc svému nej­lep­šímu, a vlastně jedi­nému, pří­teli: Holgeru Munchovi. Postarší obtloustlý roz­ve­dený detek­tiv, kte­rému v životě činí potě­šení už jen vnučka a mate­ma­tické hádanky, je pově­řen pří­pa­dem ritu­álně zavraž­dě­ných malých hol­či­ček, který otřásá celým Norskem, a jeli­kož pří­pad musí vyře­šit v pod­statě oka­mžitě, neboť počet obětí stále při­bývá, obrací se na Miu se žádostí o pomoc. Tito dva detek­ti­vové, kteří postrá­dají smysl a náplň v osob­ním životě, se tak s veš­ke­rým úsi­lím vrhají do roz­plé­tání na první pohled nepo­cho­pi­tel­ných činů.

Román, který pro­líná rovinu pát­rání po vra­hovi s až filo­zo­fic­kou son­dou do nitra hlav­ních postav, je uchva­cu­jící až do té doby, dokud neod­halí vraha a jeho pohnutky, které ho k těmto ohav­ným činům vedly. Ačkoliv je patrná snaha autora o vyjá­d­ření těž­kého vra­hova osudu, aby ve čte­náři pod­ní­til jakousi lítost k této postavě, a v rámci mož­ností její činy „obhá­jil“, přesto všechno je toto vysvět­lení poně­kud neu­vě­ři­telné. Z celého rozuz­lení vyvstává pouze dojem hry o nej­větší pře­kva­pení, něco na způ­sob „vrah bude ten, kte­rého nejmíň budeš oče­ká­vat“, což je věru pointa vět­šiny detek­ti­vek, avšak je to možná ta tenká hra­nice, která dělí brak od kva­litní lite­ra­tury: hra­nice uvě­ři­tel­nosti. V tomto pří­padě je ale závěr možná až pří­liš pře­ta­žený za vlasy, až pří­liš je zde patrná snaha šoko­vat.

V lese visí anděl je roz­hodně solidní dílo v rámci svého žánru, a tak jako všechno má své silné i slabé stránky. Psychologie postav je bri­lantní, snaha obsáh­nout růz­no­rodá témata a pře­kva­pit, už méně. Jako odde­chové čtení ovšem poslouží velmi dobře:

Hodnocení: 50%


 • Autor:Samuel Bjork
 • Žánr:svě­tová belet­rie, thriller, detek­tivka
 • Nakladatelstvi:PLUS
 • Datum vydání:07.09.2015
 • Doporučeno od:15 let
 • EAN:9788025904220
 • Počet stran:384 stran + 0 stran pří­loha
 • Formát:130×200 – vázaná s pap. pota­hem s lam. pře­ba­lem
 • Kniha ke koupi na Albatros Media a.s.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla kladně přijata jak čtenáři, tak kritiky. O dva roky […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně17. února 2016 Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně „Synku, řečníš již krásně, leč dosud blbosti.“ Autor, kterého si momentálně nejsem schopen vybavit Kvalitní zjevení, o kterém se moc neví, nebo průměr hrající si na velkého autora? S autorem této knihy, Richardem Skolkem, jsem se […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí8. dubna 2016 MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o prožívání života tady a teď. Hlavní hrdinka Addie, architektka na volné noze, miluje dvě věci, plavání a psa. Addie se v něčem podobá Lole, která běží o život. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %21. března 2016 DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 % „Totiž – co když je to Jude, kdo to v sobě má? Proč by to tak nemohlo být? Surfuje po vlnách velikých jako barák a skočit dokáže odkudkoli. Má kůži, která ji padne, a kamarády a tátu a sweetwineovský dar a žábry a ploutve krom normálních […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky   Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, které jsou považovány za symbol moudrosti a vědění. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Sedmilhářky – Liane Moriarty3. listopadu 2015 Sedmilhářky – Liane Moriarty Sedmilhářky, to je název nové knihy z pera australské spisovatelky Liane Moriarty. Na první pohled poklidný život matek s jejich dětmi, žijící v Austrálii u pláže. Co víc si přát? Bohužel na povrch se zdá vše perfektní, ale tak to není. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Yeonmi Park: Abych přežila25. ledna 2016 Yeonmi Park: Abych přežila Severní Korea. V řadě článků a učebnicí se o ní dočtete leda to, že se jedná o totalitní stát s mocnou armádou a zaostalým hospodářstvím. Naproti tomu sama Severní Korea o sobě prohlašuje, že se jedná o nejlepší stát na světě. Jaká je […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Tekumseh aneb Jak mohly vypadat Spojené Státy18. ledna 2016 Tekumseh aneb Jak mohly vypadat Spojené Státy Když potkáš přítele, vždy ukaž slov nebo aspoň symbol pozdravu. To samé ukaž i cizinci, když jsi na opuštěném místě.“ Tekumsa Když se člověk pohybuje nějakou dobu v prostředí antikvariátu, vždycky narazí na nějaké zajímavé kousky. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Martin Vopěnka – Nová planeta31. října 2015 Martin Vopěnka – Nová planeta Story na rozmezí sci-fi a biblické tragédie se jménem Nová planeta zaujme náctileté kluky a holky, ale zároveň se ho nemusejí bát ani dospělí.  Jeho autor má za sebou již slušnou řádku knih v různých žánrech. Martin Vopěnka je opravdu […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • 6. prosince 2015 Emanuela, Antipanna aneb Překročení evropského konceptu sexuality „Venuše zná tisíc způsobů, jak skotačit, ale nejjednodušší a nejméně namáhavý je, když leží v předklonu na pravém boku.“ Předmluva tohoto podnětného svazku začíná slovy „Je to kniha, kterou neseženete.“ Ano, před lety to celkem platilo, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.