Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

RECENZE: Pekelné stroje 1 – Mechanický anděl


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
RECENZE: Pekelné stro­je 1 – Mechanický anděl
Ohodnoťte člá­nek

Od autor­ky Cassandry Clare, kte­rá je zná­má pře­de­vším svou úspěš­nou sérií Nástroje smr­ti, prá­vě vyšel prv­ní díl nové tri­lo­gie Pekelné stro­je – Mechanický anděl. Tato tri­lo­gie před­chá­zí šes­ti­díl­né sérii Nástroje smr­ti.

Jelikož jsem Nástroje smr­ti nečet­la, tak jsem se poměr­ně obá­va­la, zda se mám do Mechanického andě­la pouš­tět, abych celý svět lov­ců stí­nů a démo­nů pocho­pi­la. Ale po pře­čte­ní jsem zjis­ti­la, že mé oba­vy byly zby­teč­né – s kli­dem se může­te do Mechanického andě­la pus­tit, i když ten­to svět vůbec nezná­te.

O čem kni­ha vlast­ně je?

Šestnáctiletá Tessa roku 1878 při­jíž­dí z Ameriky do Londýna za svým bra­t­rem Nathanielem. Po pří­jez­du se jí však zmoc­ní podiv­né bytos­ti, kte­ré si říka­jí Temné sest­ry a uvěz­ní ji. Připravují ji pro tajem­né­ho Magistra a tak se Tessa dozví, že má dar pro­mě­nit se v něko­ho jiné­ho. Při jejím útě­ku zjis­tí, že slu­žeb­ná není člo­věk, ale mecha­nic­ká bytost. A to se do vše­ho ješ­tě zaple­tou lov­ci stí­nů…

Nejprve jsem z kni­hy měla strach – nezná­mý svět a his­to­ric­ká fan­ta­sy. Ani jed­no není můj šálek kávy, ale na dru­hou stra­nu mě neu­stá­le něco ke kni­ze táh­lo. Jsem moc ráda, že jsem se roz­hod­la si kni­hu pře­číst, pro­to­že jsem udě­la­la jen dob­ře a svět lov­ců stí­nů, kte­rý vymys­le­la Cassandra Clare, je jed­no­du­še geni­ál­ní a já už se těším, až si pře­čtu i ostat­ní kni­hy od této autor­ky.

Co se týče děje, ten neměl chy­bu – už od prv­ní stra­ny jsem byla vta­že­na do tajem­né atmo­sfé­ry a postup­ně mi byly odha­lo­vá­ny kou­ty úpl­ně nové­ho svě­ta – lov­ci stí­nů, démo­ni, upí­ři, andě­lé, čaro­děj­ni­ce a mno­zí dal­ší. Byla jsem pře­kva­pe­na, jak je kni­ha napsá­na čti­vě a i přes poměr­ně slo­ži­tý svět, kte­rý je zde líčen, je text sro­zu­mi­tel­ný a vše je vysvět­le­no tak, že jsem to (jakož­to nezna­lec) pocho­pi­la.

Netušila jsem, že se v dneš­ním svě­tě pře­hl­ce­ném dysto­pic­ký­mi séri­e­mi, nad­po­zem­ský­mi bytost­mi a upí­ry ješ­tě dá vytvo­řit tak geni­ál­ní nápad jako má Cassandra. Lovci stí­nů  s mecha­nic­ký­mi bytost­mi mě moc bavi­li a cel­ko­vě celý smy­sl kni­hy má i hloub­ku a filo­so­fic­kou myš­len­ku, což jsem u fan­ta­sy s krve­lač­ný­mi upí­ry oprav­du neče­ka­la.

Příběh je plný mno­ha postav, pro­to mi chví­li trva­lo se zori­en­to­vat v tom, kdo je kdo. Ale poté jsem se od kni­hy nemoh­la odtrh­nout – ať už kvů­li čti­vé­mu ději plné­ho napě­tí, akce a tajem­na, ale i sple­ti­tých vzta­hů a tro­chu roman­ti­ky.

Mechanický anděl je dobrou vol­bou pro všech­ny, kte­ří mají rádi young adult, fan­ta­sy, nebo jen chtě­jí unik­nout rea­li­tě a ale­spoň na chví­li se ocit­nout někde jin­de. Mechanický anděl Vám to roz­hod­ně zaru­čí.


 • Nakladatel: YOLI
 • Série: Pekelné stro­je (1.díl)
 • Jazyk: čes­ky
 • Pořadí vydá­ní: 1.
 • Rok a měsíc vydá­ní: 2015/10
 • Počet stran: 368
 • Vazba: Paperback
 • Formát, hmot­nost: 125 × 200 mm, 356 g

Kniha ke kou­pi na Bux.cz.

Vendula Jindrová

Jsem vel­ká milov­ni­ce čte­ní, psa­ní, knih a pří­bě­hů, díky kte­rým doká­žu zapo­me­nout na svět oko­lo a záro­veň mu i lépe poro­zu­mět. Kromě lite­ra­tu­ry ješ­tě hra­ju na kla­vír, ráda ces­tu­ju, peču a zdra­vě vařím, zají­mám se o jógu, pří­rod­ní kos­me­ti­ku a zdra­vý život­ní styl. Doufám, že se vám mé člán­ky budou líbit a že si tře­ba i něja­kou kni­hu na mé dopo­ru­če­ní pře­čte­te! ;)

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení1. října 2017 Listování Letní dny a noci: Dvanáct prázdninových políbení Léto nás v posledních dnech začíná opouštět, a to je podle mě nejlepší doba na to, abychom si ho připomenuli. Jak jinak než nějakou tematickou letní knihou! Letní dny a noci, 12 […]
 • Amber – deset výprav mezi světy4. ledna 2016 Amber – deset výprav mezi světy  ,,Jediný skutečný svět, všechny ostatní jsou jen stíny.“ Ačkoli má tato série jedny z nejpodivnějších obálek, jaké lze ve fantastické literatuře najít, jedná se zároveň o jednu z […]
 • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky […]
 • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
 • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená […]
 • Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi?21. září 2015 Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi? Zajímáte se o posmrtný život? Láká vás tajemno a to, jak to s námi bude, až odejdeme na věčnost? Autorka Concetta Bertoldiová  tohle vše a ještě mnohem více odtajní ve své knize, jaké to […]
 • Veronica Rothová: Rezistence24. března 2016 Veronica Rothová: Rezistence Rezistence je druhý díl trilogie Divergence od úspěšné spisovatelky Veronicy Roth. Když jsem dočetla Divergenci, byla jsem ráda, že jsem hned po ruce měla Rezistenci, protože konec byl […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 %21. března 2016 DÁM TI SLUNCE – JANDY NELSONOVÁ 92 % „Totiž – co když je to Jude, kdo to v sobě má? Proč by to tak nemohlo být? Surfuje po vlnách velikých jako barák a skočit dokáže odkudkoli. Má kůži, která ji padne, a kamarády a tátu a […]
 • Dragonlance…Sága dračích kopí12. ledna 2016 Dragonlance…Sága dračích kopí Kéž se tvůj meč nikdy nezlomí. Kéž tvé brnění nikdy nezreziví. Kéž tři měsíce vedou tvoji magii. Kéž jsou tvé modlitby vyslyšeny. Kéž je tvůj vous dlouhý. Kéž ti tvůj Životní úkol […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Filmové recenze