Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


V pod­ve­čer 11. lis­to­padu se v praž­ském ate­li­éru Megapixel usku­teč­nil křest knihy Ondřeje Neffa Digitální foto­gra­fie polo­patě. Knihu pokřtil český por­trétní a repor­tážní foto­graf Antonín Kratochvíl, jež žije v Americe.

Když v roce 2006 vyšla poprvé kniha novi­náře, spi­so­va­tele a foto­grafa Ondřeje Neffa Digitální foto­gra­fie polo­patě, stala se přesně tou náplastí na bolavé místo běž­ného čes­kého uži­va­tele digi­tál­ního foto­a­pa­rátu. Ten už na slušný digi­tál měl sice dosta­tek peněz, ale pokud nebyl tech­nicky zdatný a nero­zu­měl často cizo­ja­zyč­nému návodu, byl v kon­cích a jeho snaha dávala vzni­kat foto­gra­fiím často hor­ším než z oby­čej­ného kom­paktu. Neff si čte­náře zís­kal tím, že odsu­nul tech­nic­kou stránku pro­ble­ma­tiky, jež při­šla mno­hým slo­žitá, a zací­lil na schop­nost vidění, kom­po­zice a motivu. Vyvrátil mýty a omyly a pro­zra­dil svoje fígle a nau­čil spoustu lidí, dívat se kolem sebe přes objek­tiv foto­a­pa­rátu a zachy­tit na foto­gra­fii oka­mžiky, jež nám při­jdou důle­žité. Není divu, že se po Neffově knize, která dostala název Digitální foto­gra­fie polo­patě, doslova zaprášilo a byla vypro­da­ným zbo­žím. A to i poté, co byla tři­krát vzkří­šena v podobě dal­šího vydání. To se ale změ­nilo letos v lis­to­padu, kdy autor před­sta­vil veřej­nosti pokra­čo­vání – z velké části pře­pra­co­vané vydání – svého best­selleru, jež dostal opět, aby se to nepletlo, název Digitální foto­gra­fie polo­patě.

V době, kdy stále více z nás sahá po digi­tál­ním foto­a­pa­rátu, aby byly zachy­ceny důle­žité životní oka­mžiky a toto „udě­lej si sám“ nahra­dilo návštěvy foto­a­te­li­éru, je jasné, že i pokra­čo­vání oblí­bené knihy se opět dočká čte­nář­ského zájmu. Tipy, triky a rady pro začí­na­jící i pokro­čilé foto­grafy jsou shro­máž­děné v líbivé, paper­bac­kové obálce, s jed­no­du­chou, ale zají­ma­vou foto­gra­fií na titulní straně, která se bude na pul­tech knih­ku­pec­tví dobře vyjí­mat. Velice dobře kniha vypadá i při náhod­ném pro­lis­to­vání – barevné foto­gra­fie, jed­no­du­chá, ale oso­bitá gra­fika, pře­hledné čle­nění textu…

Jsem spi­so­va­tel, nikoli foto­graf. Asi proto mám pocho­pení pro lidi, hle­da­jící cestu ve foto­gra­fické džun­gli. Vždyť jsem ji hle­dal taky a teď, když jsem tro­chu zmoudřel, vím, že hle­dání nikdy neskončí. Fotografie, to je cesta, to je tao, a pokud je něčemu duchov­nímu pří­buzná, pak je to nauce zen,“ píše v úvodu knihy Ondřej Neff a při­po­míná: „Fotografovat se nikdo nena­u­čil čte­ním kní­žek. Dá se do toho pro­nik­nout jenom praxí. Proto v každé kapi­tole najdete pokyny pro samo­statná cvi­čení. Jsou jed­no­du­chá, nemu­síte kvůli nim ces­to­vat na Aljašku. Nepotřebujete k nim žád­nou extra tech­niku, dají se usku­teč­nit i mobi­lem. Napoprvé to možná nedo­padne ide­álně. Ale napo­třetí uvi­díte zlep­šení.“ Hned z prv­ního cvi­čení čte­nář pochopí, že autor kromě exkurzu do foto­gra­fo­vání nabídne i špetku humoru: „Cvičení: Otevřete libo­vol­nou kapi­tolu 1 až 10 a vyzkou­šejte si, k čemu vás tam povedu. Když vás to zaujme a bude bavit, pokra­čujte ve čtení. Když vás to otráví, pro­dejte tuto knihu do antikva­ri­átu, nebo ji dejte kama­rá­dovi.“

Kapitol najdete v knize Digitální foto­gra­fie polo­patě deset. Jsou nazvané pro­stě, dle tématu, jemuž jsou věno­vány. Při četbě/studiu dopo­ru­čuji začít od začátku knihy. Autor seznámí čte­náře s hle­dá­ním motivu, výstav­bou obrazu, pra­vi­dlem tře­tin, s hon­bou za mar­kan­tem, pra­vi­dly pro foto­gra­fo­vání lidí nebo akce. Na stránky zařa­dil Neff jak foto­gra­fie pove­dené, tak i ty, jimiž se žádný foto­graf pří­liš nechlubí – foto­gra­fie, jež lze poklá­dat za nezda­řené. Čtenář tak přesně vidí roz­díl mezi kýže­ným výsled­kem a poku­sem.

Při lis­to­vání kni­hou a poté, co si osvo­jíte deset jed­no­du­chých zásad, se vám bude zdát, že foto­gra­fo­vání je hračka. Ale jak tvrdí autor, foto­gra­fie je cesta, neu­stálé hle­dání a zdo­ko­na­lo­vání se. Právě při této cestě bude stra­vi­telně napsaná a v praxi ozkou­šená pub­li­kace skvě­lým prů­vod­cem.


Autor: Ondřej Neff
Žánr: popu­lárně naučná pub­li­kace
Nakladatelství: Computer Press ve spo­leč­nosti Albatros Media a.s.
Rok vydání: 2015
Počet stran: 176
Hodnocení: 100 %
Kniha ke koupi: Albatros Media.

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Marta Davouze: Vypadni z mýho života!9. prosince 2015 Marta Davouze: Vypadni z mýho života! Román Marty Davouze s názvem Vypadni z mýho života! vyniká zajímavým skloubením autorčiných vzpomínek na dětství a následné ztráty iluzí v nevydařeném manželství na pozadí významných událostí. S hlavní postavou, Martou, se seznámíme […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující putování po lokalitách opředených rouškou tajemství, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Jodi Picoultová:Čas odejít29. září 2015 Jodi Picoultová:Čas odejít Populární Jodi Picoultová, krásná obálka, New York Times bestseller a ještě k tomu nálepka Edice světový bestseller. Není to trochu přehnané? Popravdě vůbec není. Všechny tyhle nálepky bestsellerů a nádherné knižní obálky slouží k tomu, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Gayle Formanová: Kam jsi odešla21. března 2016 Gayle Formanová: Kam jsi odešla Kam jsi odešla je pokračování knihy Zůstaň se mnou (původně pod názvem Jestli zůstanu). Od tragické autonehody uplynuly tři roky a Mia i Adam jsou každý někde jinde – Adam je rocková celebrita a Mia je nadaná cellistka na Julliardu. Ale […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Alena Thomas:Děláme si to doma sami 23. října 2015 Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2 Po úspěšném prvním dílu vydává Alena Thomas svou druhou knihu, která se věnuje domácí výrobě všelijakých produktů. V polovině roku 2012 začala psát Alena Thomas blog, který vedle krásných fotografií poskytoval i srozumitelné návody na […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka19. listopadu 2015 Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka Vaříte rádi složitější jídla anebo i takové ty rychlovky pro každý den? Pokud ano, tak takovéto recepty a příjemné vyprávění Haliny Pawlowské, najdete, v její nové knížce Rodinná kuchařka, kterou vydalo nakladatelství Motto. Halina […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • George Simon:Vlci v rouše beránčím10. ledna 2016 George Simon:Vlci v rouše beránčím Slovem „manipulace“ se v psychologii rozumí takové jednání, které má za důsledek přímé či nepřímé ovlivnění druhých osob, aby jednali tak, jak se danému manipulátorovi zamlouvá. Přímou manipulaci snad není tak těžké rozpoznat, ovšem […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Kočičí omalovánky – Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky – Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima přicházejí na řadu veselé, hravé, přítulné, hrdé a […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Příručka pro šikovné holky19. listopadu 2015 Příručka pro šikovné holky Pamatujete si tu dětskou radost z vlastoručně vyrobené věci, z chvíle, kdy se nápad proměnil v něco, co jste si mohli obléct, někoho tím podarovat nebo to použít k nějaké rošťárně? O radost z tvoření jsou dnešní děti tak trochu ochuzené, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je mimořádně úspěšným autorem duchovní literatury. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.