Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Ondřej Neff: Digitální fotografie polopatě

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

V pod­ve­čer 11. lis­to­pa­du se v praž­ském ate­li­é­ru Megapixel usku­teč­nil křest kni­hy Ondřeje Neffa Digitální foto­gra­fie polo­pa­tě. Knihu pokřtil čes­ký por­trét­ní a repor­táž­ní foto­graf Antonín Kratochvíl, jež žije v Americe.

Když v roce 2006 vyšla popr­vé kni­ha novi­ná­ře, spi­so­va­te­le a foto­gra­fa Ondřeje Neffa Digitální foto­gra­fie polo­pa­tě, sta­la se přes­ně tou náplas­tí na bola­vé mís­to běž­né­ho čes­ké­ho uži­va­te­le digi­tál­ní­ho foto­a­pa­rá­tu. Ten už na sluš­ný digi­tál měl sice dosta­tek peněz, ale pokud nebyl tech­nic­ky zdat­ný a nero­zu­měl čas­to cizo­ja­zyč­né­mu návo­du, byl v kon­cích a jeho sna­ha dáva­la vzni­kat foto­gra­fi­ím čas­to hor­ším než z oby­čej­né­ho kom­pak­tu. Neff si čte­ná­ře zís­kal tím, že odsu­nul tech­nic­kou strán­ku pro­ble­ma­ti­ky, jež při­šla mno­hým slo­ži­tá, a zací­lil na schop­nost vidě­ní, kom­po­zi­ce a moti­vu. Vyvrátil mýty a omy­ly a pro­zra­dil svo­je fígle a nau­čil spoustu lidí, dívat se kolem sebe přes objek­tiv foto­a­pa­rá­tu a zachy­tit na foto­gra­fii oka­mži­ky, jež nám při­jdou důle­ži­té. Není divu, že se po Neffově kni­ze, kte­rá dosta­la název Digitální foto­gra­fie polo­pa­tě, doslo­va zapráši­lo a byla vypro­da­ným zbo­žím. A to i poté, co byla tři­krát vzkří­še­na v podo­bě dal­ší­ho vydá­ní. To se ale změ­ni­lo letos v lis­to­pa­du, kdy autor před­sta­vil veřej­nos­ti pokra­čo­vá­ní – z vel­ké čás­ti pře­pra­co­va­né vydá­ní – své­ho best­selle­ru, jež dostal opět, aby se to nepletlo, název Digitální foto­gra­fie polo­pa­tě.

V době, kdy stá­le více z nás sahá po digi­tál­ním foto­a­pa­rá­tu, aby byly zachy­ce­ny důle­ži­té život­ní oka­mži­ky a toto „udě­lej si sám“ nahra­di­lo návštěvy foto­a­te­li­é­ru, je jas­né, že i pokra­čo­vá­ní oblí­be­né kni­hy se opět dočká čte­nář­ské­ho zájmu. Tipy, tri­ky a rady pro začí­na­jí­cí i pokro­či­lé foto­gra­fy jsou shro­máž­dě­né v líbi­vé, paper­bac­ko­vé obál­ce, s jed­no­du­chou, ale zají­ma­vou foto­gra­fií na titul­ní stra­ně, kte­rá se bude na pul­tech knih­ku­pec­tví dobře vyjí­mat. Velice dobře kni­ha vypa­dá i při náhod­ném pro­lis­to­vá­ní – barev­né foto­gra­fie, jed­no­du­chá, ale oso­bi­tá gra­fi­ka, pře­hled­né čle­ně­ní tex­tu…

„Jsem spi­so­va­tel, niko­li foto­graf. Asi pro­to mám pocho­pe­ní pro lidi, hle­da­jí­cí cestu ve foto­gra­fic­ké džun­g­li. Vždyť jsem ji hle­dal taky a teď, když jsem tro­chu zmoudřel, vím, že hle­dá­ní nikdy neskon­čí. Fotografie, to je cesta, to je tao, a pokud je něče­mu duchov­ní­mu pří­buzná, pak je to nau­ce zen,“ píše v úvo­du kni­hy Ondřej Neff a při­po­mí­ná: „Fotografovat se nikdo nena­u­čil čte­ním kní­žek. Dá se do toho pro­nik­nout jenom pra­xí. Proto v kaž­dé kapi­to­le najde­te poky­ny pro samo­stat­ná cvi­če­ní. Jsou jed­no­du­chá, nemu­sí­te kvů­li nim ces­to­vat na Aljašku. Nepotřebujete k nim žád­nou extra tech­ni­ku, dají se usku­teč­nit i mobi­lem. Napoprvé to mož­ná nedo­pad­ne ide­ál­ně. Ale napo­tře­tí uvi­dí­te zlep­še­ní.“ Hned z prv­ní­ho cvi­če­ní čte­nář pocho­pí, že autor kro­mě exkur­zu do foto­gra­fo­vá­ní nabíd­ne i špet­ku humo­ru: „Cvičení: Otevřete libo­vol­nou kapi­to­lu 1 až 10 a vyzkou­šej­te si, k čemu vás tam pove­du. Když vás to zaujme a bude bavit, pokra­čuj­te ve čte­ní. Když vás to otrá­ví, pro­dej­te tuto kni­hu do antikva­ri­á­tu, nebo ji dej­te kama­rá­do­vi.“

Kapitol najde­te v kni­ze Digitální foto­gra­fie polo­pa­tě deset. Jsou nazva­né pro­s­tě, dle téma­tu, jemuž jsou věno­vá­ny. Při četbě/studiu dopo­ru­ču­ji začít od začát­ku kni­hy. Autor sezná­mí čte­ná­ře s hle­dá­ním moti­vu, výstav­bou obra­zu, pra­vi­dlem tře­tin, s hon­bou za mar­kan­tem, pra­vi­dly pro foto­gra­fo­vá­ní lidí nebo akce. Na strán­ky zařa­dil Neff jak foto­gra­fie pove­de­né, tak i ty, jimiž se žád­ný foto­graf pří­liš nechlubí – foto­gra­fie, jež lze poklá­dat za nezda­ře­né. Čtenář tak přes­ně vidí roz­díl mezi kýže­ným výsled­kem a poku­sem.

Při lis­to­vá­ní kni­hou a poté, co si osvo­jí­te deset jed­no­du­chých zásad, se vám bude zdát, že foto­gra­fo­vá­ní je hrač­ka. Ale jak tvr­dí autor, foto­gra­fie je cesta, neu­stá­lé hle­dá­ní a zdo­ko­na­lo­vá­ní se. Právě při této ces­tě bude stra­vi­tel­ně napsa­ná a v pra­xi ozkou­še­ná pub­li­ka­ce skvě­lým prů­vod­cem.


Autor: Ondřej Neff
Žánr: popu­lár­ně nauč­ná pub­li­ka­ce
Nakladatelství: Computer Press ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.
Rok vydá­ní: 2015
Počet stran: 176
Hodnocení: 100 %
Kniha ke kou­pi: Albatros Media.

Jana Špačková

Více info o autor­ce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Marta Davouze: Vypadni z mýho života!9. prosince 2015 Marta Davouze: Vypadni z mýho života! Román Marty Davouze s názvem Vypadni z mýho života! vyniká zajímavým skloubením autorčiných vzpomínek na dětství a následné ztráty iluzí v nevydařeném manželství na pozadí významných událostí. S hlavní postavou, Martou, se seznámíme […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující putování po lokalitách opředených rouškou tajemství, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Jodi Picoultová:Čas odejít29. září 2015 Jodi Picoultová:Čas odejít Populární Jodi Picoultová, krásná obálka, New York Times bestseller a ještě k tomu nálepka Edice světový bestseller. Není to trochu přehnané? Popravdě vůbec není. Všechny tyhle nálepky bestsellerů a nádherné knižní obálky slouží k tomu, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Alena Thomas:Děláme si to doma sami 23. října 2015 Alena Thomas:Děláme si to doma sami 2 Po úspěšném prvním dílu vydává Alena Thomas svou druhou knihu, která se věnuje domácí výrobě všelijakých produktů. V polovině roku 2012 začala psát Alena Thomas blog, který vedle krásných fotografií poskytoval i srozumitelné návody na […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Gayle Formanová: Kam jsi odešla21. března 2016 Gayle Formanová: Kam jsi odešla Kam jsi odešla je pokračování knihy Zůstaň se mnou (původně pod názvem Jestli zůstanu). Od tragické autonehody uplynuly tři roky a Mia i Adam jsou každý někde jinde – Adam je rocková celebrita a Mia je nadaná cellistka na Julliardu. Ale […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka19. listopadu 2015 Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka Vaříte rádi složitější jídla anebo i takové ty rychlovky pro každý den? Pokud ano, tak takovéto recepty a příjemné vyprávění Haliny Pawlowské, najdete, v její nové knížce Rodinná kuchařka, kterou vydalo nakladatelství Motto. Halina […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • George Simon:Vlci v rouše beránčím10. ledna 2016 George Simon:Vlci v rouše beránčím Slovem „manipulace“ se v psychologii rozumí takové jednání, které má za důsledek přímé či nepřímé ovlivnění druhých osob, aby jednali tak, jak se danému manipulátorovi zamlouvá. Přímou manipulaci snad není tak těžké rozpoznat, ovšem […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Příručka pro šikovné holky19. listopadu 2015 Příručka pro šikovné holky Pamatujete si tu dětskou radost z vlastoručně vyrobené věci, z chvíle, kdy se nápad proměnil v něco, co jste si mohli obléct, někoho tím podarovat nebo to použít k nějaké rošťárně? O radost z tvoření jsou dnešní děti tak trochu ochuzené, […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Kočičí omalovánky – Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky – Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima přicházejí na řadu veselé, hravé, přítulné, hrdé a […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
  • Anselm Grün: Jak překonávat konflikty9. listopadu 2015 Anselm Grün: Jak překonávat konflikty Sedmdesátiletý německý katolický kněz Anselm Grün má na kontě další publikaci, přeloženou do češtiny. Benediktinský mnich, ekonom, filosof, teolog, ekonom opatství Münsterschwarzach je mimořádně úspěšným autorem duchovní literatury. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.