Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Milan Mikuláštík: Manažerská psy­cho­lo­gie
Ohodnoťte člá­nek

Povýšili vás nebo jste úspěš­ným řídí­cím pra­cov­ní­kem fir­my del­ší dobu, ale chce­te na sobě stá­le pra­co­vat? Nebo jste mana­že­rem, ale zdá se vám, že se motá­te v kru­hu, byť máte ke své prá­ci ty nej­lep­ší před­po­kla­dy? Právě vám by moh­la dob­ře poslou­žit Manažerská psy­cho­lo­gie, tře­tí pře­pra­co­va­né vydá­ní vádemé­ka pro mana­že­ry a pod­ni­ka­te­le z růz­ných obo­rů. Knihu oce­ní rov­něž stu­den­ti vyso­kých škol a per­so­na­lis­té.

Autor Doc. PhDr. Milan Mikulaštík, CSc. není ve svě­tě mana­žer­ské psy­cho­lo­gie, tvo­ři­vos­ti, ino­va­ce a inter­per­so­nál­ní komu­ni­ka­ce v říze­ní žád­ným nováč­kem, jeho kni­hy Jak být úspěš­nou mana­žer­kou, Komunikační doved­nos­ti v pra­xi nebo Tvořivost a ino­va­ce v prá­ci mana­že­ra pat­ří k nej­u­ce­le­něj­ším a nej­vy­čer­pá­va­jí­cím „mana­žer­ským pří­ruč­kám“ v čes­kém jazy­ce.

Více než třísetstrán­ko­vá pub­li­ka­ce Manažerská psy­cho­lo­gie, vychá­ze­jí­cí v Gradě, má struk­tu­ru učeb­ni­ce.  Předpokladem pro její stu­di­um je ale­spoň základ­ní zna­lost pro­ble­ma­ti­ky a zau­je­tí pro obor. Kniha umož­ňu­je napros­to samo­stat­nou for­mu stu­dia – nově naby­té zna­los­ti si čte­nář lehce ově­ří na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly, kde nalez­ne shr­nu­tí, otáz­ky k tex­tu a pří­kla­dy z pra­xe.

Znalosti psy­cho­lo­gie u řídí­cích pra­cov­ní­ků firem byly v před­re­vo­luč­ní době pod­ce­ňo­vá­ny. S ote­vře­ním hra­nic a expan­zí zahra­nič­ních firem a s roz­vo­jem obcho­du jsou ve fir­mách pře­jí­má­ny mana­žer­ské meto­dy zápa­du. Stejně jako v čes­kém pro­stře­dí v posled­ním dese­ti­le­tí zdo­mác­ně­lo slo­vo „mana­žer“, nikdo už nepo­chy­bu­je, že vel­ký (pod­le Mikuláštíka nej­vět­ší) podíl na úspě­chu řídí­cí­ho pra­cov­ní­ka mají prá­vě zna­los­ti psy­cho­lo­gie a jejich uvá­dě­ní v pra­xi. „Samozřejmě nesta­čí nashro­máž­dit pou­ze něja­kou sumu infor­ma­cí a zna­los­tí. Nutné je umět apli­ko­vat a chtít je pou­ží­vat. To vyža­du­je mnoh­dy dost zásad­ní změ­nu ve vlast­ní osob­nos­ti. Jedině tak je reál­ná nadě­je, že dojde k vytvo­ře­ní návy­ků, kte­ré půso­bí pozi­tiv­ně na cho­vá­ní mana­že­ra a na jeho vzta­hy ke spo­lu­pra­cov­ní­kům. Velmi brzy pak pozná změ­nu v cho­vá­ní lidí vůči sobě samé­mu,“ uvá­dí Milan Mikuláštík. Právě jeho kni­ha dává to zásad­ní – základ infor­ma­cí a zna­los­tí a návod, jak je pře­vést do pra­xe.

Manažerská psy­cho­lo­gie je roz­dě­le­na do čtr­nác­ti kapi­tol. Jejich prv­ní část je věno­vá­na hlav­ně osob­nos­ti řídí­cí­ho pra­cov­ní­ka, jeho moti­va­ci a tvo­ři­vos­ti. Hned v úvo­du pomů­že čte­ná­řům, pro něž je kni­ha prv­ním odbor­ným setká­ním s pro­ble­ma­ti­kou, v ori­en­ta­ci kapi­to­la nazva­ná Základní pojmy psy­cho­lo­gie manage­men­tu. Kromě pře­hle­du psy­cho­lo­gic­kých obo­rů a sou­čas­ných psy­cho­lo­gic­kých smě­rů zde autor uvá­dí i tipy na dal­ší stu­di­um odbor­né lite­ra­tu­ry. Nejrozsáhlejší, dru­há kapi­to­la, je věno­vá­na self-managementu – tedy sebe­po­zná­ní, sebe­po­je­tí a sebe­roz­vo­ji. Aby mohl mana­žer úspěš­ně řídit kolek­tiv pra­cov­ní­ků, musí „umět řídit sebe“, svo­je poci­ty, zvlá­dat stre­so­vé situ­a­ce, kon­cen­t­ro­vat pozor­nost, orga­ni­zo­vat svou prá­ci, ale též při­způ­so­bit své prá­ci život­ní ryt­mus – živo­to­sprá­vu a najít vyvá­že­nost mezi časem, věno­va­ným prá­ci, odpo­čin­ku a osob­ní­mu živo­tu. Autor se nevy­hý­bá ani téma­tům jako je wor­ko­ho­lis­mus nebo burn-out efekt (syn­drom vyho­ře­ní), kte­rý může postih­nout i zku­še­né a v obo­ru dlou­ho­do­bě pra­cu­jí­cí řídí­cí pra­cov­ní­ky. Inspirující je kapi­to­la o tvo­ři­vos­ti a ino­va­ci a tipy, jak svo­ji tvo­ři­vost roz­ví­jet.  Druhá část kni­hy je věno­vá­na samot­né prá­ci mana­že­ra ve fir­mě – teo­ri­ím a meto­dám říze­ní, roz­ho­do­vá­ní, orga­ni­za­ci a orga­ni­zač­ním struk­tu­rám, komu­ni­ka­ci (jak s nad­ří­ze­ný­mi, tak pod­ří­ze­ný­mi) a firem­ní­mu pora­den­ství. Velkým pří­no­sem pro pocho­pe­ní cho­vá­ní pod­ří­ze­ných může být pro mana­že­ry kapi­to­la nazva­ná Pracovní čin­nost, zabý­va­jí­cí se vzta­hem výko­nu, tem­pa, úna­vy nebo bio­ryt­mů v pra­cov­ním pro­ce­su. Čtenář nalez­ne v kni­ze i odpo­věď na otáz­ku, jak úspěš­ně vytvo­řit pra­cov­ní tým nebo jak si vybu­do­vat pozi­ci sku­pi­nou uzná­va­né­ho vůd­ce.

V závě­ru kni­hy nalez­ne­te seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry (jak čes­kých tak zahra­nič­ních auto­rů) a rejstřík, kte­rý vám usnad­ní ori­en­ta­ci v odbor­né pub­li­ka­ci.

Knize lze vytknout snad jen něko­lik drob­ných korek­tor­ských pře­šla­pů (čár­ky) a dále chy­bě­jí­cí text na čtyřech strán­kách (způ­so­be­no zřej­mě chy­bou tis­kár­ny, kdy byly mís­to tex­tu vytiš­tě­ny prázd­né strán­ky), jinak jde sku­teč­ně o kva­lit­ní odbor­ný text.

Manažerská psy­cho­lo­gie

Autor: Doc. PhDr. Milan Mikulaštík, CSc.

Žánr: odbor­ná pub­li­ka­ce, učeb­ni­ce

Nakladatelství: Grada Publishing, a.s.

Rok vydá­ní: 2015

Počet stran: 344

Hodnocení: 95  %

Kniha ke kou­pi: Grada.

Jana Špačková

Více info o autor­ce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny8. listopadu 2015 Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny „Někdy se lidem přihodí něco, o čem se jim ani nezdálo“ a „Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává“ jsou motta Zuzany Pospíšilové, ostravské autorky více jak osmdesátky dětských knih. […]
 • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem. Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]
 • Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v temnotách22. března 2016 Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v temnotách Hezká obálka, zajímavý příběh. To je nová kniha od spisovatelky Táni Keleové – Vasilkové, Srdce v temnotách. Táňa Keleová – Vasilková je jednou z nejúspěšnějších spisovatelek na […]
 • Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace1. dubna 2016 Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace Také patříte ke stále se zvyšujícímu procentu lidí, kteří si uvědomují, že současný způsob života není tou správnou cestou? Potom vás kniha s názvem "Známe sami sebe? Člověk v zajetí […]
 • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky   Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, […]
 • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]
 • Jessica Cornwellová: Hadí listiny19. listopadu 2015 Jessica Cornwellová: Hadí listiny Devětadvacetiletou Jessicu Cornwellovou zvolil časopis Obserwer nejlepším debutantem pro rok 2015. Její prvotina – román ve stylu Umberta Eca a Dana Browna – zaujala kritiku a co hlavně, […]
 • Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky24. března 2016 Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky Nakladatelství Fragment vydává další z řady Osmisměrek pro seniory. Po Nepečených dortech a zákuscích, Otázkách a odpovědích pro zahrádkáře a Nejznámějších filmových místech má nová […]
 • Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob1. dubna 2016 Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob Clinton Ober se mnoho let zabýval kabelovými a počítačovými systémy v USA. Po vážném onemocnění objevil uzemnění jako léčebnou metodu. Zaměřuje se na propagaci vědeckého výzkumu i na […]
 • Plavání dětí s rodiči - 85 %16. října 2017 Plavání dětí s rodiči - 85 % Činnosti rodičů s dětmi mohou být různorodé, ale vždy je potřeba stavět na zodpovědném přístupu rodičů ke svým dětem. Nabídky různých sportovních klubů, plaveckých center i zájmových […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR