Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Milan Mikuláštík: Manažerská psychologie

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Povýšili vás nebo jste úspěš­ným řídí­cím pra­cov­ní­kem firmy delší dobu, ale chcete na sobě stále pra­co­vat? Nebo jste mana­že­rem, ale zdá se vám, že se motáte v kruhu, byť máte ke své práci ty nej­lepší před­po­klady? Právě vám by mohla dobře poslou­žit Manažerská psy­cho­lo­gie, třetí pře­pra­co­vané vydání vádeméka pro mana­žery a pod­ni­ka­tele z růz­ných oborů. Knihu ocení rov­něž stu­denti vyso­kých škol a per­so­na­listé.

Autor Doc. PhDr. Milan Mikulaštík, CSc. není ve světě mana­žer­ské psy­cho­lo­gie, tvo­ři­vosti, ino­vace a inter­per­so­nální komu­ni­kace v řízení žád­ným nováč­kem, jeho knihy Jak být úspěš­nou mana­žer­kou, Komunikační doved­nosti v praxi nebo Tvořivost a ino­vace v práci mana­žera patří k nej­u­ce­le­něj­ším a nej­vy­čer­pá­va­jí­cím „mana­žer­ským pří­ruč­kám“ v čes­kém jazyce.

Více než třísetstrán­ková pub­li­kace Manažerská psy­cho­lo­gie, vychá­ze­jící v Gradě, má struk­turu učeb­nice.  Předpokladem pro její stu­dium je ale­spoň základní zna­lost pro­ble­ma­tiky a zau­jetí pro obor. Kniha umož­ňuje napro­sto samo­stat­nou formu stu­dia – nově nabyté zna­losti si čte­nář lehce ověří na konci každé kapi­toly, kde nalezne shr­nutí, otázky k textu a pří­klady z praxe.

Znalosti psy­cho­lo­gie u řídí­cích pra­cov­níků firem byly v před­re­vo­luční době pod­ce­ňo­vány. S ote­vře­ním hra­nic a expanzí zahra­nič­ních firem a s roz­vo­jem obchodu jsou ve fir­mách pře­jí­mány mana­žer­ské metody západu. Stejně jako v čes­kém pro­středí v posled­ním dese­ti­letí zdo­mác­nělo slovo „mana­žer“, nikdo už nepo­chy­buje, že velký (podle Mikuláštíka nej­větší) podíl na úspě­chu řídí­cího pra­cov­níka mají právě zna­losti psy­cho­lo­gie a jejich uvá­dění v praxi. „Samozřejmě nestačí nashro­máž­dit pouze něja­kou sumu infor­mací a zna­lostí. Nutné je umět apli­ko­vat a chtít je pou­ží­vat. To vyža­duje mnohdy dost zásadní změnu ve vlastní osob­nosti. Jedině tak je reálná naděje, že dojde k vytvo­ření návyků, které působí pozi­tivně na cho­vání mana­žera a na jeho vztahy ke spo­lu­pra­cov­ní­kům. Velmi brzy pak pozná změnu v cho­vání lidí vůči sobě samému,“ uvádí Milan Mikuláštík. Právě jeho kniha dává to zásadní – základ infor­mací a zna­lostí a návod, jak je pře­vést do praxe.

Manažerská psy­cho­lo­gie je roz­dě­lena do čtr­nácti kapi­tol. Jejich první část je věno­vána hlavně osob­nosti řídí­cího pra­cov­níka, jeho moti­vaci a tvo­ři­vosti. Hned v úvodu pomůže čte­ná­řům, pro něž je kniha prv­ním odbor­ným setká­ním s pro­ble­ma­ti­kou, v ori­en­taci kapi­tola nazvaná Základní pojmy psy­cho­lo­gie manage­mentu. Kromě pře­hledu psy­cho­lo­gic­kých oborů a sou­čas­ných psy­cho­lo­gic­kých směrů zde autor uvádí i tipy na další stu­dium odborné lite­ra­tury. Nejrozsáhlejší, druhá kapi­tola, je věno­vána self-managementu – tedy sebe­po­znání, sebe­po­jetí a sebe­roz­voji. Aby mohl mana­žer úspěšně řídit kolek­tiv pra­cov­níků, musí „umět řídit sebe“, svoje pocity, zvlá­dat stre­sové situ­ace, kon­cen­t­ro­vat pozor­nost, orga­ni­zo­vat svou práci, ale též při­způ­so­bit své práci životní ryt­mus – živo­to­správu a najít vyvá­že­nost mezi časem, věno­va­ným práci, odpo­činku a osob­nímu životu. Autor se nevy­hýbá ani téma­tům jako je wor­ko­ho­lis­mus nebo burn-out efekt (syn­drom vyho­ření), který může postih­nout i zku­šené a v oboru dlou­ho­době pra­cu­jící řídící pra­cov­níky. Inspirující je kapi­tola o tvo­ři­vosti a ino­vaci a tipy, jak svoji tvo­ři­vost roz­ví­jet.  Druhá část knihy je věno­vána samotné práci mana­žera ve firmě – teo­riím a meto­dám řízení, roz­ho­do­vání, orga­ni­zaci a orga­ni­zač­ním struk­tu­rám, komu­ni­kaci (jak s nad­ří­ze­nými, tak pod­ří­ze­nými) a firem­nímu pora­den­ství. Velkým pří­no­sem pro pocho­pení cho­vání pod­ří­ze­ných může být pro mana­žery kapi­tola nazvaná Pracovní čin­nost, zabý­va­jící se vzta­hem výkonu, tempa, únavy nebo bio­rytmů v pra­cov­ním pro­cesu. Čtenář nalezne v knize i odpo­věď na otázku, jak úspěšně vytvo­řit pra­covní tým nebo jak si vybu­do­vat pozici sku­pi­nou uzná­va­ného vůdce.

V závěru knihy nalez­nete seznam pou­žité lite­ra­tury (jak čes­kých tak zahra­nič­ních autorů) a rejstřík, který vám usnadní ori­en­taci v odborné pub­li­kaci.

Knize lze vytknout snad jen něko­lik drob­ných korek­tor­ských pře­šlapů (čárky) a dále chy­bě­jící text na čtyřech strán­kách (způ­so­beno zřejmě chy­bou tis­kárny, kdy byly místo textu vytiš­těny prázdné stránky), jinak jde sku­tečně o kva­litní odborný text.

Manažerská psy­cho­lo­gie

Autor: Doc. PhDr. Milan Mikulaštík, CSc.

Žánr: odborná pub­li­kace, učeb­nice

Nakladatelství: Grada Publishing, a.s.

Rok vydání: 2015

Počet stran: 344

Hodnocení: 95  %

Kniha ke koupi: Grada.

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.