Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Milan Mikuláštík: Manažerská psychologiePartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA
Ohodnoťte člá­nek

Povýšili vás nebo jste úspěš­ným řídí­cím pra­cov­ní­kem fir­my del­ší dobu, ale chce­te na sobě stá­le pra­co­vat? Nebo jste mana­že­rem, ale zdá se vám, že se motá­te v kru­hu, byť máte ke své prá­ci ty nej­lep­ší před­po­kla­dy? Právě vám by moh­la dob­ře poslou­žit Manažerská psy­cho­lo­gie, tře­tí pře­pra­co­va­né vydá­ní vádemé­ka pro mana­že­ry a pod­ni­ka­te­le z růz­ných obo­rů. Knihu oce­ní rov­něž stu­den­ti vyso­kých škol a per­so­na­lis­té.

Autor Doc. PhDr. Milan Mikulaštík, CSc. není ve svě­tě mana­žer­ské psy­cho­lo­gie, tvo­ři­vos­ti, ino­va­ce a inter­per­so­nál­ní komu­ni­ka­ce v říze­ní žád­ným nováč­kem, jeho kni­hy Jak být úspěš­nou mana­žer­kou, Komunikační doved­nos­ti v pra­xi nebo Tvořivost a ino­va­ce v prá­ci mana­že­ra pat­ří k nej­u­ce­le­něj­ším a nej­vy­čer­pá­va­jí­cím „mana­žer­ským pří­ruč­kám“ v čes­kém jazy­ce.

Více než třísetstrán­ko­vá pub­li­ka­ce Manažerská psy­cho­lo­gie, vychá­ze­jí­cí v Gradě, má struk­tu­ru učeb­ni­ce.  Předpokladem pro její stu­di­um je ale­spoň základ­ní zna­lost pro­ble­ma­ti­ky a zau­je­tí pro obor. Kniha umož­ňu­je napros­to samo­stat­nou for­mu stu­dia – nově naby­té zna­los­ti si čte­nář lehce ově­ří na kon­ci kaž­dé kapi­to­ly, kde nalez­ne shr­nu­tí, otáz­ky k tex­tu a pří­kla­dy z pra­xe.

Znalosti psy­cho­lo­gie u řídí­cích pra­cov­ní­ků firem byly v před­re­vo­luč­ní době pod­ce­ňo­vá­ny. S ote­vře­ním hra­nic a expan­zí zahra­nič­ních firem a s roz­vo­jem obcho­du jsou ve fir­mách pře­jí­má­ny mana­žer­ské meto­dy zápa­du. Stejně jako v čes­kém pro­stře­dí v posled­ním dese­ti­le­tí zdo­mác­ně­lo slo­vo „mana­žer“, nikdo už nepo­chy­bu­je, že vel­ký (pod­le Mikuláštíka nej­vět­ší) podíl na úspě­chu řídí­cí­ho pra­cov­ní­ka mají prá­vě zna­los­ti psy­cho­lo­gie a jejich uvá­dě­ní v pra­xi. „Samozřejmě nesta­čí nashro­máž­dit pou­ze něja­kou sumu infor­ma­cí a zna­los­tí. Nutné je umět apli­ko­vat a chtít je pou­ží­vat. To vyža­du­je mnoh­dy dost zásad­ní změ­nu ve vlast­ní osob­nos­ti. Jedině tak je reál­ná nadě­je, že dojde k vytvo­ře­ní návy­ků, kte­ré půso­bí pozi­tiv­ně na cho­vá­ní mana­že­ra a na jeho vzta­hy ke spo­lu­pra­cov­ní­kům. Velmi brzy pak pozná změ­nu v cho­vá­ní lidí vůči sobě samé­mu,“ uvá­dí Milan Mikuláštík. Právě jeho kni­ha dává to zásad­ní – základ infor­ma­cí a zna­los­tí a návod, jak je pře­vést do pra­xe.

Manažerská psy­cho­lo­gie je roz­dě­le­na do čtr­nác­ti kapi­tol. Jejich prv­ní část je věno­vá­na hlav­ně osob­nos­ti řídí­cí­ho pra­cov­ní­ka, jeho moti­va­ci a tvo­ři­vos­ti. Hned v úvo­du pomů­že čte­ná­řům, pro něž je kni­ha prv­ním odbor­ným setká­ním s pro­ble­ma­ti­kou, v ori­en­ta­ci kapi­to­la nazva­ná Základní pojmy psy­cho­lo­gie manage­men­tu. Kromě pře­hle­du psy­cho­lo­gic­kých obo­rů a sou­čas­ných psy­cho­lo­gic­kých smě­rů zde autor uvá­dí i tipy na dal­ší stu­di­um odbor­né lite­ra­tu­ry. Nejrozsáhlejší, dru­há kapi­to­la, je věno­vá­na self-managementu – tedy sebe­po­zná­ní, sebe­po­je­tí a sebe­roz­vo­ji. Aby mohl mana­žer úspěš­ně řídit kolek­tiv pra­cov­ní­ků, musí „umět řídit sebe“, svo­je poci­ty, zvlá­dat stre­so­vé situ­a­ce, kon­cen­t­ro­vat pozor­nost, orga­ni­zo­vat svou prá­ci, ale též při­způ­so­bit své prá­ci život­ní ryt­mus – živo­to­sprá­vu a najít vyvá­že­nost mezi časem, věno­va­ným prá­ci, odpo­čin­ku a osob­ní­mu živo­tu. Autor se nevy­hý­bá ani téma­tům jako je wor­ko­ho­lis­mus nebo burn-out efekt (syn­drom vyho­ře­ní), kte­rý může postih­nout i zku­še­né a v obo­ru dlou­ho­do­bě pra­cu­jí­cí řídí­cí pra­cov­ní­ky. Inspirující je kapi­to­la o tvo­ři­vos­ti a ino­va­ci a tipy, jak svo­ji tvo­ři­vost roz­ví­jet.  Druhá část kni­hy je věno­vá­na samot­né prá­ci mana­že­ra ve fir­mě – teo­ri­ím a meto­dám říze­ní, roz­ho­do­vá­ní, orga­ni­za­ci a orga­ni­zač­ním struk­tu­rám, komu­ni­ka­ci (jak s nad­ří­ze­ný­mi, tak pod­ří­ze­ný­mi) a firem­ní­mu pora­den­ství. Velkým pří­no­sem pro pocho­pe­ní cho­vá­ní pod­ří­ze­ných může být pro mana­že­ry kapi­to­la nazva­ná Pracovní čin­nost, zabý­va­jí­cí se vzta­hem výko­nu, tem­pa, úna­vy nebo bio­ryt­mů v pra­cov­ním pro­ce­su. Čtenář nalez­ne v kni­ze i odpo­věď na otáz­ku, jak úspěš­ně vytvo­řit pra­cov­ní tým nebo jak si vybu­do­vat pozi­ci sku­pi­nou uzná­va­né­ho vůd­ce.

V závě­ru kni­hy nalez­ne­te seznam pou­ži­té lite­ra­tu­ry (jak čes­kých tak zahra­nič­ních auto­rů) a rejstřík, kte­rý vám usnad­ní ori­en­ta­ci v odbor­né pub­li­ka­ci.

Knize lze vytknout snad jen něko­lik drob­ných korek­tor­ských pře­šla­pů (čár­ky) a dále chy­bě­jí­cí text na čtyřech strán­kách (způ­so­be­no zřej­mě chy­bou tis­kár­ny, kdy byly mís­to tex­tu vytiš­tě­ny prázd­né strán­ky), jinak jde sku­teč­ně o kva­lit­ní odbor­ný text.

Manažerská psy­cho­lo­gie

Autor: Doc. PhDr. Milan Mikulaštík, CSc.

Žánr: odbor­ná pub­li­ka­ce, učeb­ni­ce

Nakladatelství: Grada Publishing, a.s.

Rok vydá­ní: 2015

Počet stran: 344

Hodnocení: 95  %

Kniha ke kou­pi: Grada.

Jana Špačková

Více info o autor­ce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny8. listopadu 2015 Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny „Někdy se lidem přihodí něco, o čem se jim ani nezdálo“ a „Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává“ jsou motta Zuzany Pospíšilové, ostravské autorky více jak osmdesátky dětských knih. […]
 • Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová3. dubna 2016 Kočičí omalovánky - Yulia Mamonová Mňauu, s tímto typickým zvukem vpadnou kočky do vašich životů a převrátí ho naruby, což potěší především příznivce těchto kočkovitých šelem.Po moudrých sovách s vševědoucíma očima […]
 • Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v temnotách22. března 2016 Táňa Keleová - Vasilková: Srdce v temnotách Hezká obálka, zajímavý příběh. To je nová kniha od spisovatelky Táni Keleové – Vasilkové, Srdce v temnotách. Táňa Keleová – Vasilková je jednou z nejúspěšnějších spisovatelek na […]
 • Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace1. dubna 2016 Známe sami sebe? Člověk v zajetí moderní civilizace Také patříte ke stále se zvyšujícímu procentu lidí, kteří si uvědomují, že současný způsob života není tou správnou cestou? Potom vás kniha s názvem "Známe sami sebe? Člověk v zajetí […]
 • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky  Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů …Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, […]
 • Yeonmi Parková: Abych přežila11. února 2016 Yeonmi Parková: Abych přežila Ponořte se do příběhu vyprávěného dívkou, která se narodila v roce 1992 do hladomoru, strachu o život, kde mizeli příbuzní, byli popravováni režimem, vězněni v krutých podmínkách, kdy se […]
 • Jessica Cornwellová: Hadí listiny19. listopadu 2015 Jessica Cornwellová: Hadí listiny Devětadvacetiletou Jessicu Cornwellovou zvolil časopis Obserwer nejlepším debutantem pro rok 2015. Její prvotina – román ve stylu Umberta Eca a Dana Browna – zaujala kritiku a co hlavně, […]
 • Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky24. března 2016 Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky Nakladatelství Fragment vydává další z řady Osmisměrek pro seniory. Po Nepečených dortech a zákuscích, Otázkách a odpovědích pro zahrádkáře a Nejznámějších filmových místech má nová […]
 • Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob1. dubna 2016 Uzemnění - zdraví prospěšný objev všech dob Clinton Ober se mnoho let zabýval kabelovými a počítačovými systémy v USA. Po vážném onemocnění objevil uzemnění jako léčebnou metodu. Zaměřuje se na propagaci vědeckého výzkumu i na […]
 • Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka19. listopadu 2015 Halina Pawlowská: Rodinná kuchařka Vaříte rádi složitější jídla anebo i takové ty rychlovky pro každý den? Pokud ano, tak takovéto recepty a příjemné vyprávění Haliny Pawlowské, najdete, v její nové knížce Rodinná kuchařka, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.