Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Marta Davouze: Vypadni z mýho života!

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (7 hlasů, průměr: 4,43 z 5)
Nahrávám...


Román Marty Davouze s názvem Vypadni z mýho života! vyniká zají­ma­vým sklou­be­ním autor­či­ných vzpo­mí­nek na dět­ství a následné ztráty iluzí v nevy­da­ře­ném man­žel­ství na pozadí význam­ných udá­lostí.

S hlavní posta­vou, Martou, se sezná­míme nej­prve jako s děv­če­tem, které tráví dlouhé letní hodiny čet­bou. Máme mož­nost pozo­ro­vat věci, které se kolem ní, zejména pak v její rodině, ode­hrá­vají a udě­lat si tak jas­nou před­stavu o jed­not­li­vých posta­vách. Tyto vzpo­mínky na dět­ství, ač by se mohly zdát naho­dilé, mají jas­nou struk­turu a jsou čte­náři před­klá­dány proto, aby poz­ději zapadly do dal­ších udá­lostí a utvo­řily tak celistvý obraz.

Ačkoliv čte­nář po celou dobu ví, že hlavní postava, Marta Železná, se nako­nec se svým mužem Vladimírem roz­vede, se zájmem sle­duje celý pří­běh, kte­rým je autor­kou pro­vá­zen. Nejedná se totiž o to, zda se žena nako­nec roz­hodne man­žel­ství ukon­čit, ale spíš si kla­deme otázku, proč tak neu­či­nila již dávno. Je jasně patrné, že od samot­ného začátku tušila, že tento sva­zek nebude šťastný, a i přes to – nebo možná právě proto – brala veš­keré pří­koří a urážky spíše jako výzvu, ve které je třeba obstát. Nabízí se nám tak pohled na ženu, která je nespo­ko­jená s citově ochlad­lým vzta­hem, avšak místo toho, aby udě­lala rázný krok a tento vztah ukon­čila, hledá uspo­ko­jení jinde. To však i přes veš­ke­rou snahu nena­stává do té doby, dokud se sku­tečně neroz­hodne svůj život změ­nit. Tím jakoby kniha volala po základní otázce smyslu života a mož­nos­tech jeho napl­nění.

Jistá frustrace je cítit i ze samotné doby, ve které se ode­hrává významná část Martina man­žel­ského života. Za komu­nis­tic­kého režimu je nucena dělat práci, ve které nemá mož­nost dosta­tečně se pro­fesně rea­li­zo­vat. Tato doba však není popsána nijak pří­mo­čaře. Čtenář si utváří tento obraz postupně z nená­pad­ných jed­not­li­vých udá­lostí a bez­pro­střed­ních popisů osob a jejich cho­vání.

Velice zají­ma­vou sou­částí knihy jsou dopisy, které píše hlavní postava růz­ným lidem, nej­čas­těji však právě svému man­že­lovi. V těchto dopi­sech vyja­dřuje zcela ote­vřeně své pocity a mnohdy až poe­tic­kým způ­so­bem se tak dozví­dáme něco víc o jejím uva­žo­vání a dušev­ním roz­po­lo­žení. Tyto dopisy však ne vždy předá adre­sá­tovi a čte­nář má tím pádem pocit jaké­hosi pri­vi­le­gia, že právě on měl mož­nost do nich nahléd­nout.

Většina textu v knize je psaná sro­zu­mi­telně a s urči­tou leh­kostí. Dokonce, i když autorka pře­jde během jediné kapi­toly z psaní v Ich formě na Er formu, čte­náře to nijak nevy­ruší a při­jde mu to dokonce svým způ­so­bem při­ro­zené. Následně se pak opět vrací k vyprá­vění v první osobě, díky čemuž jsme schopni se do postavy znovu lépe vcí­tit. Samotný závěr knihy je pro čte­náře urči­tou satis­fakcí, jeli­kož vše je řečeno, vše je objas­něno a nový rázný i opti­mis­tický pří­stup hlavní postavy k životu jako tako­vému jakoby sám vypluje na povrch a už tam zůstává.


  • Počet stran:264
  • Vazba:Pevná s pře­ba­lem matná
  • Rozměry:130 x 200
  • Kód:9788020438454
  • EAN:9788020438454
  • ISBN:978-80-204-3845-4
  • Rok vydání:2015

Kniha ke koupi na Kniha.cz.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.