Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Jan Urban: Jak lépe naložit s časem. 50 doporučení pro ty, jejichž čas je vzácný

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


V roz­poru s tím, co občas sly­šíme, čas nelze řídit. Plyne totiž bez ohledu na naši vůli nebo přání. Lze s ním jen lépe nebo hůře nalo­žit.“ To jsou úvodní slova knihy Jana Urbana Jak lépe nalo­žit s časem, kte­rou ne náho­dou v před­vá­noční hek­tické době vydává Grada.

Jan Urban má k pro­ble­ma­tice vyu­žití času v pra­cov­ním pro­cesu a efek­ti­vitě práce co říci – tento absol­vent Vysoké školy eko­no­mické v Praze a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, obor Psychologie práce a řízení, půso­bil jako poradce v něko­lika mezi­ná­rod­ních fir­mách a více než pat­náct let je ředi­te­lem spo­leč­nosti, zabý­va­jící se per­so­nál­ním pora­den­stvím a roz­vo­jem lid­ských zdrojů. Na kontě má úspěšné pub­li­kace Jak zvlád­nout deset nej­ob­tíž­něj­ších situ­ací mana­žera, 10 nej­draž­ších mana­žer­ských chyb nebo 10 kroků k vyš­šímu výkonu zaměst­nanců. I jeho nej­no­vější kniha Jak lépe nalo­žit s časem má v podti­tulu čís­lovku – ten­to­krát pade­sátku. Obsahuje totiž pade­sát dopo­ru­čení pro ty, jejichž čas je vzácný.

Pokud máte pocit, že věčně nestí­háte, den by měl mít mini­málně dva­cet pět hodin, vaše pra­covní tempo je pří­liš vysoké a nao­pak nemáte žádný čas pro sebe, může vám tato kniha pomoci. Ačkoli vět­šinu z dopo­ru­čení jistě znáte. Není však na škodu si je při­po­me­nout a vyvi­nout úsilí, vedoucí ke změně. Zajistíte tak lepší život nejen sobě a své rodině, ale pokud jste řídí­cím pra­cov­ní­kem, tak i kolek­tivu svých pod­ří­ze­ných.

Témata a situ­ace, jimiž se kniha zabývá, jsou roz­dě­leny do dvou částí. První zahr­nuje metody, vzta­hu­jící se k účel­nému naklá­dání s vlast­ním časem. „Pokud si je osvo­jíte a budete je pou­ží­vat, ušet­říte značné množ­ství času, odha­dem jednu až dvě hodiny denně.  Tato úspora času však nepři­jde sama od sebe. Mnohdy bude zna­me­nat značný zásah do našich dosa­vad­ních zvyk­lostí i značné úsilí a osobní odhod­lání,“ tvrdí Jan Urban. Druhá část pub­li­kace obsa­huje zásady efek­tiv­něj­šího vyu­ží­vání času v orga­ni­za­cích. Dotýká se pra­vi­del lep­šího „řízení“ času spo­lu­pra­cov­níků i toho, jak šet­řit čas orga­ni­zace jako celku. Obě části knihy čítají dohro­mady pade­sát kapi­tol – dopo­ru­čení pro ty, jejichž čas je vzácný. Nespornou výho­dou knihy jsou pří­klady kon­krét­ních situ­ací, na nichž se lze šet­ření časem nau­čit. Díky auto­ro­vým zna­los­tem psy­cho­lo­gie a metod řízení práce vychá­zejí tato dopo­ru­čení ze sku­tečně v praxi osvěd­če­ných poznatků.

Příčin, proč se nám času stále nedo­stává, může být mnoho. Jen málo z nás si uvě­domí, že tento pro­blém může sou­vi­set s demo­ti­vací a odklá­dá­ním úkolů na poz­dější dobu. Autor vyzdvi­huje i potřebu plá­no­vání kaž­dého dne, sta­no­vení si pri­o­rit, osvo­jení si schop­nosti kon­cen­t­race a zame­zení roz­pty­lo­vání a vyru­šo­vání z pra­cov­ního tempa. To může zpo­ma­lo­vat i neroz­hod­nost a per­fek­ci­o­nis­mus. Podnětná je pasáž věno­vaná fyzické akti­vitě a spánku. Na jed­no­du­chých pří­kla­dech Urban doka­zuje, že pří­lišná délka spánku je na škodu, stejně jako nedo­sta­tečná. Většina dospě­lých totiž potře­buje spát sedm až sedm a půl hodiny denně, čtvr­tina popu­lace pouze šest hodin, což je o dvě méně oproti zaži­tým a vše­o­becně tra­do­va­ným osmi hodi­nám. „V pří­padě, že budete spát o jednu hodinu denně méně, zís­káte tím šest doda­teč­ných pra­cov­ních týdnů za rok. Což v celo­ži­vot­ním sou­hrnu při prů­měr­ném věku před­sta­vuje více než pět let. Není jistě třeba zdů­raz­ňo­vat, čeho lze za doda­teč­ných pět let života dosáh­nout,“ nechává Jan Urban pro­zřít čte­náře.

Pokud si rady, obsa­žené v této knize, vezme za své šéf nebo vedoucí pro­vozu, mnoha zaměst­nan­cům se jistě uleví. Právě nad­ří­zený totiž bývá jed­nou z nej­čas­těj­ších pří­čin (i nevě­domky) toho, že zaměst­nanci nestí­hají, nebo nevy­ko­ná­vají svě­ře­nou práci dosta­tečně efek­tivně.

V závěru pub­li­kace autor shr­nuje zásadní myš­lenky, z nichž vět­šina zazněla přímo, jiné však pouze mezi řádky. „Dobré naklá­dání s časem by vám mělo umož­nit věno­vat každý den určitý čas i věcem, pro které stojí za to žít, nejen věcem, které stojí za to mít. Tedy zís­kat čas pro čtení, rela­xaci, samotu i soci­ální kon­takty, které se bez­pro­středně nevzta­hují k práci. Pro řadu lidí to může zna­me­nat zcela jinou dimenzi života,“ uvádí autor.

Kniha je napsaná jasně, stručně a jak jinak, než efek­tivně.  Nepoužívá rádoby vědecké obraty a zažitá klišé.  Otevřít oči by mohla kaž­dému, kdo o to jen tro­chu bude stát.


  • Autor: Urban Jan
  • Formát / stran: 14×21 cm, 144 stran
  • Datum vydání: 09.11.2015
  • Katalogové číslo: 30004
  • ISBN: 978-80-247-5752-0

Kniha ke koupi na Grada.cz.

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.