Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Jak přesvědčivě vyjednávat

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


České „Sedávej  panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě,“ pla­tilo možná před sto lety v dnešní době si můžeme být jisti, že taková panenka by se v koutě, dřív než by ji našli, unu­dila k smrti.

V dneš­ním dra­vém světě platí, že co si nevy­jed­náte, to nemáte. Zdá se vám, že dosáh­nout svých cílů rychle, snadno a tak, abyste byli vy a pokud možno i pro­tistrana spo­ko­jeni, je nemožné? Naopak – německý autor Thomas Fritzsche doka­zuje, že dosáh­nout svého je reálné. Bez sna­žení, učení a komu­ni­kace s pro­tistra­nou to ale nepů­jde. Návody, jak pře­svěd­čivě vyjed­ná­vat, shr­nul do stej­no­jmenné pub­li­kace s podti­tu­lem Psychologické stra­te­gie a metody, která vyšla v nakla­da­tel­ství Grada.

Pětapadesátiletý Thomas Fritzsche je diplo­mo­va­ným psy­cho­lo­gem, psy­cho­te­ra­pe­u­tem a tre­né­rem vedou­cích pra­cov­níků. Pracuje podle zásad beha­vi­o­rální a sys­te­ma­tické tera­pie, pou­žívá také hyp­no­te­ra­pii.  Zabývá se také tím, jak lze opti­ma­li­zo­vat osobní půso­bení.  Důraz klade na komu­ni­kaci, jíž je třeba neu­stále tré­no­vat a pilo­vat.

V před­mluvě jakoby se Fritzsche obha­jo­val, že sáhl k tématu, o němž již vyšly desítky, ne-li stovky knih. „Publikace, kte­rou právě držíte v rukou, pojed­nává o všech psy­cho­lo­gic­kých aspek­tech vyjed­ná­vání pro kaž­do­denní praxi. Pokud ji pře­čtete, nebu­dete muset číst žád­nou další o tom, jak vést vyjed­ná­vání,“ zmi­ňuje hlavní pří­nos knihy.  Čtenář mu musí dát za pravdu. Brožovaná kniha obsa­huje to nej­dů­le­ži­tější z teo­rie i praxe komu­ni­kace a navíc zmi­ňuje i situ­ace, k nimž dochází v praxi a nabízí jejich kon­krétní řešení. „Z vlastní zku­še­nosti vím, že pomocí pří­kladů jsou teo­re­tické zna­losti lépe sro­zu­mi­telné a ucho­pi­telné.  Proto základní teze dokres­luji růz­nými prak­tic­kými pří­klady a někdy také kon­krét­ními cvi­če­ními. Když si pře­čtené vzá­pětí pro­cvi­číte, pře­jde vám mnohé hned do krve a bude pak při pou­žití v praxi půso­bit při­ro­ze­něji.“

Na hned první úskalí v komu­ni­kaci, v řešení kon­fliktů a v pře­svěd­či­vém vyjed­ná­vání nara­zíme hned v první ze sedmi kapi­tol. Bývá jím aktivní naslou­chání, jehož schop­nost sou­časné popu­laci chybí.  Projevy drob­ných zna­mení pozor­nosti, pro­stor pro vypo­ví­dání se pro­tistrany a krátké shr­nutí toho, co bylo vyslech­nuto, se může zdát jako zby­tečná ztráta času, jak ale Thomas Fritzsche uka­zuje na pří­kla­dech, opak je prav­dou.  Dalším klí­čem k úspě­chu je vyja­d­řo­vání se v první osobě a vyja­d­řo­vání svých pocitů Takže již žádné: „ Využívat mě, to by ti šlo…“ ale „Jsem zkla­mán a mám pocit, jako bych byl vyu­ží­ván.“ Další kapi­tola je věno­vána řeči těla. Pokud si osvo­jíte jed­not­livé prin­cipy, „nenadřete se“ tolik ústy. Důležitou částí knihy jsou vyjed­ná­vací zásady.  Autor nabízí vyu­žít pří­stupu koo­pe­ra­tiv­ního vyjed­ná­vání anebo stra­te­gic­kého vyjed­ná­vání.  O sou­boru komu­ni­kač­ních a koo­pe­rač­ních tech­nik pro pokro­čilé pojed­nává kapi­tola o neu­ro­lin­gvis­tic­kém pro­gra­mo­vání (NLP).

Kladem knihy je hlavně pře­hled­nost, sro­zu­mi­tel­nost a struč­nost.


 • Autor: Fritzsche Thomas
 • Formát / stran: 14×21 cm, 200 stran
 • Datum vydání: 11.11.2015
 • Katalogové číslo: 30002
 • ISBN: 978-80-247-5726-1

Kniha ke koupi na Grada.cz.

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla kladně přijata jak čtenáři, tak kritiky. O dva roky […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války15. ledna 2016 Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války Pug, aniž si uvědomil jak, náhle věděl, že se pohybují v čase dopředu. „Vymanili jsme se z časové pasti.“ potvrdil Macros. Pug seděl v němém údivu. Když před jeho očima vyvstal počátek, něco pocítil. Teď si byl znenadání jist. Podíval […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Frank Schätzing – Breaking News6. ledna 2016 Frank Schätzing – Breaking News Další pořádná bichle z dílny Franka Schätzinga je na světě. Autor, který rozhodně nemá problém naplnit požadovaný počet slov, se po nějakém čase vrací na tuzemský knižní trh s novinkou jménem Breaking News, ve které popisuje jak aktuální […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • FilmovePribehySmall19. listopadu 2015 Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy Asi jen stěží byste v České republice hledali někoho, kdo nikdy neviděl filmy Obecná škola, Kolja nebo Vratné lahve. Zdeněk Svěrák ve své knize s názvem Filmové příběhy předkládá čtenáři možnost ponořit se do filmových povídek, podle […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky24. března 2016 Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky Nakladatelství Fragment vydává další z řady Osmisměrek pro seniory. Po Nepečených dortech a zákuscích, Otázkách a odpovědích pro zahrádkáře a Nejznámějších filmových místech má nová publikace podtitul Recepty ze zahrádky. Takže chtě […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí8. dubna 2016 MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o prožívání života tady a teď. Hlavní hrdinka Addie, architektka na volné noze, miluje dvě věci, plavání a psa. Addie se v něčem podobá Lole, která běží o život. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky Zmátlíkové, kterou vydalo nakladatelství […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám padne na poslední chvíli do oka kabelka. Na první […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny8. listopadu 2015 Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny „Někdy se lidem přihodí něco, o čem se jim ani nezdálo“ a „Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává“ jsou motta Zuzany Pospíšilové, ostravské autorky více jak osmdesátky dětských knih. A jsou to také motta její nové knížky s názvem […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky   Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, které jsou považovány za symbol moudrosti a vědění. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.