Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Jak přesvědčivě vyjednávat


Partneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA Baronet.cz
Jak pře­svěd­či­vě vyjed­ná­vat
Ohodnoťte člá­nek

České „Sedávej  panen­ko v kou­tě, budeš-li hod­ná, najdou tě,“ pla­ti­lo mož­ná před sto lety v dneš­ní době si může­me být jis­ti, že tako­vá panen­ka by se v kou­tě, dřív než by ji našli, unu­di­la k smr­ti.

V dneš­ním dra­vém svě­tě pla­tí, že co si nevy­jed­ná­te, to nemá­te. Zdá se vám, že dosáh­nout svých cílů rych­le, snad­no a tak, abys­te byli vy a pokud mož­no i pro­tistra­na spo­ko­je­ni, je nemož­né? Naopak – němec­ký autor Thomas Fritzsche doka­zu­je, že dosáh­nout své­ho je reál­né. Bez sna­že­ní, uče­ní a komu­ni­ka­ce s pro­tistra­nou to ale nepů­jde. Návody, jak pře­svěd­či­vě vyjed­ná­vat, shr­nul do stej­no­jmen­né pub­li­ka­ce s podti­tu­lem Psychologické stra­te­gie a meto­dy, kte­rá vyšla v nakla­da­tel­ství Grada.

Pětapadesátiletý Thomas Fritzsche je diplo­mo­va­ným psy­cho­lo­gem, psy­cho­te­ra­pe­u­tem a tre­né­rem vedou­cích pra­cov­ní­ků. Pracuje pod­le zásad beha­vi­o­rál­ní a sys­te­ma­tic­ké tera­pie, pou­ží­vá také hyp­no­te­ra­pii.  Zabývá se také tím, jak lze opti­ma­li­zo­vat osob­ní půso­be­ní.  Důraz kla­de na komu­ni­ka­ci, jíž je tře­ba neu­stá­le tré­no­vat a pilo­vat.

V před­mluvě jako­by se Fritzsche obha­jo­val, že sáhl k téma­tu, o němž již vyšly desít­ky, ne-li stov­ky knih. „Publikace, kte­rou prá­vě drží­te v rukou, pojed­ná­vá o všech psy­cho­lo­gic­kých aspek­tech vyjed­ná­vá­ní pro kaž­do­den­ní pra­xi. Pokud ji pře­čte­te, nebu­de­te muset číst žád­nou dal­ší o tom, jak vést vyjed­ná­vá­ní,“ zmi­ňu­je hlav­ní pří­nos kni­hy.  Čtenář mu musí dát za prav­du. Brožovaná kni­ha obsa­hu­je to nej­dů­le­ži­těj­ší z teo­rie i pra­xe komu­ni­ka­ce a navíc zmi­ňu­je i situ­a­ce, k nimž dochá­zí v pra­xi a nabí­zí jejich kon­krét­ní řeše­ní. „Z vlast­ní zku­še­nos­ti vím, že pomo­cí pří­kla­dů jsou teo­re­tic­ké zna­los­ti lépe sro­zu­mi­tel­né a ucho­pi­tel­né.  Proto základ­ní teze dokres­lu­ji růz­ný­mi prak­tic­ký­mi pří­kla­dy a někdy také kon­krét­ní­mi cvi­če­ní­mi. Když si pře­čte­né vzá­pě­tí pro­cvi­čí­te, pře­jde vám mno­hé hned do krve a bude pak při pou­ži­tí v pra­xi půso­bit při­ro­ze­ně­ji.“

Na hned prv­ní úska­lí v komu­ni­ka­ci, v řeše­ní kon­flik­tů a v pře­svěd­či­vém vyjed­ná­vá­ní nara­zí­me hned v prv­ní ze sed­mi kapi­tol. Bývá jím aktiv­ní naslou­chá­ní, jehož schop­nost sou­čas­né popu­la­ci chy­bí.  Projevy drob­ných zna­me­ní pozor­nos­ti, pro­stor pro vypo­ví­dá­ní se pro­tistra­ny a krát­ké shr­nu­tí toho, co bylo vyslech­nu­to, se může zdát jako zby­teč­ná ztrá­ta času, jak ale Thomas Fritzsche uka­zu­je na pří­kla­dech, opak je prav­dou.  Dalším klí­čem k úspě­chu je vyja­d­řo­vá­ní se v prv­ní oso­bě a vyja­d­řo­vá­ní svých poci­tů Takže již žád­né: „ Využívat mě, to by ti šlo…“ ale „Jsem zkla­mán a mám pocit, jako bych byl vyu­ží­ván.“ Další kapi­to­la je věno­vá­na řeči těla. Pokud si osvo­jí­te jed­not­li­vé prin­ci­py, „nenadře­te se“ tolik ústy. Důležitou čás­tí kni­hy jsou vyjed­ná­va­cí zása­dy.  Autor nabí­zí vyu­žít pří­stu­pu koo­pe­ra­tiv­ní­ho vyjed­ná­vá­ní ane­bo stra­te­gic­ké­ho vyjed­ná­vá­ní.  O sou­bo­ru komu­ni­kač­ních a koo­pe­rač­ních tech­nik pro pokro­či­lé pojed­ná­vá kapi­to­la o neu­ro­lin­gvis­tic­kém pro­gra­mo­vá­ní (NLP).

Kladem kni­hy je hlav­ně pře­hled­nost, sro­zu­mi­tel­nost a struč­nost.


 • Autor: Fritzsche Thomas
 • Formát / stran: 14×21 cm, 200 stran
 • Datum vydá­ní: 11.11.2015
 • Katalogové čís­lo: 30002
 • ISBN: 978-80-247-5726-1

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

Jana Špačková

Více info o autor­ce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla […]
 • Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války15. ledna 2016 Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války Pug, aniž si uvědomil jak, náhle věděl, že se pohybují v čase dopředu. „Vymanili jsme se z časové pasti.“ potvrdil Macros. Pug seděl v němém údivu. Když před jeho očima vyvstal počátek, […]
 • Frank Schätzing - Breaking News6. ledna 2016 Frank Schätzing - Breaking News Další pořádná bichle z dílny Franka Schätzinga je na světě. Autor, který rozhodně nemá problém naplnit požadovaný počet slov, se po nějakém čase vrací na tuzemský knižní trh s novinkou […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • FilmovePribehySmall19. listopadu 2015 Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy Asi jen stěží byste v České republice hledali někoho, kdo nikdy neviděl filmy Obecná škola, Kolja nebo Vratné lahve. Zdeněk Svěrák ve své knize s názvem Filmové příběhy předkládá čtenáři […]
 • Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky24. března 2016 Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky Nakladatelství Fragment vydává další z řady Osmisměrek pro seniory. Po Nepečených dortech a zákuscích, Otázkách a odpovědích pro zahrádkáře a Nejznámějších filmových místech má nová […]
 • MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí8. dubna 2016 MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o prožívání života tady a teď. Hlavní hrdinka Addie, architektka na volné noze, miluje dvě věci, plavání a psa. […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky […]
 • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Reklama
loading...