Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Jak přesvědčivě vyjednávatPartneři rubriky:
Comics Centrum Albatrosmedia.czGrada Alpress - knižní distribuce s.r.o. Knihy OMEGA

České „Sedávej  panen­ko v kou­tě, budeš-li hod­ná, najdou tě,“ pla­ti­lo mož­ná před sto lety v dneš­ní době si může­me být jis­ti, že tako­vá panen­ka by se v kou­tě, dřív než by ji našli, unu­di­la k smr­ti.

V dneš­ním dra­vém svě­tě pla­tí, že co si nevy­jed­ná­te, to nemá­te. Zdá se vám, že dosáh­nout svých cílů rych­le, snad­no a tak, abys­te byli vy a pokud mož­no i pro­tistra­na spo­ko­je­ni, je nemož­né? Naopak – němec­ký autor Thomas Fritzsche doka­zu­je, že dosáh­nout své­ho je reál­né. Bez sna­že­ní, uče­ní a komu­ni­ka­ce s pro­tistra­nou to ale nepů­jde. Návody, jak pře­svěd­či­vě vyjed­ná­vat, shr­nul do stej­no­jmen­né pub­li­ka­ce s podti­tu­lem Psychologické stra­te­gie a meto­dy, kte­rá vyšla v nakla­da­tel­ství Grada.

Pětapadesátiletý Thomas Fritzsche je diplo­mo­va­ným psy­cho­lo­gem, psy­cho­te­ra­pe­u­tem a tre­né­rem vedou­cích pra­cov­ní­ků. Pracuje pod­le zásad beha­vi­o­rál­ní a sys­te­ma­tic­ké tera­pie, pou­ží­vá také hyp­no­te­ra­pii.  Zabývá se také tím, jak lze opti­ma­li­zo­vat osob­ní půso­be­ní.  Důraz kla­de na komu­ni­ka­ci, jíž je tře­ba neu­stá­le tré­no­vat a pilo­vat.

V před­mluvě jako­by se Fritzsche obha­jo­val, že sáhl k téma­tu, o němž již vyšly desít­ky, ne-li stov­ky knih. „Publikace, kte­rou prá­vě drží­te v rukou, pojed­ná­vá o všech psy­cho­lo­gic­kých aspek­tech vyjed­ná­vá­ní pro kaž­do­den­ní pra­xi. Pokud ji pře­čte­te, nebu­de­te muset číst žád­nou dal­ší o tom, jak vést vyjed­ná­vá­ní,“ zmi­ňu­je hlav­ní pří­nos kni­hy.  Čtenář mu musí dát za prav­du. Brožovaná kni­ha obsa­hu­je to nej­dů­le­ži­těj­ší z teo­rie i pra­xe komu­ni­ka­ce a navíc zmi­ňu­je i situ­a­ce, k nimž dochá­zí v pra­xi a nabí­zí jejich kon­krét­ní řeše­ní. „Z vlast­ní zku­še­nos­ti vím, že pomo­cí pří­kla­dů jsou teo­re­tic­ké zna­los­ti lépe sro­zu­mi­tel­né a ucho­pi­tel­né.  Proto základ­ní teze dokres­lu­ji růz­ný­mi prak­tic­ký­mi pří­kla­dy a někdy také kon­krét­ní­mi cvi­če­ní­mi. Když si pře­čte­né vzá­pě­tí pro­cvi­čí­te, pře­jde vám mno­hé hned do krve a bude pak při pou­ži­tí v pra­xi půso­bit při­ro­ze­ně­ji.“

Na hned prv­ní úska­lí v komu­ni­ka­ci, v řeše­ní kon­flik­tů a v pře­svěd­či­vém vyjed­ná­vá­ní nara­zí­me hned v prv­ní ze sed­mi kapi­tol. Bývá jím aktiv­ní naslou­chá­ní, jehož schop­nost sou­čas­né popu­la­ci chy­bí.  Projevy drob­ných zna­me­ní pozor­nos­ti, pro­stor pro vypo­ví­dá­ní se pro­tistra­ny a krát­ké shr­nu­tí toho, co bylo vyslech­nu­to, se může zdát jako zby­teč­ná ztráta času, jak ale Thomas Fritzsche uka­zu­je na pří­kla­dech, opak je prav­dou.  Dalším klí­čem k úspě­chu je vyja­d­řo­vá­ní se v prv­ní osobě a vyja­d­řo­vá­ní svých poci­tů Takže již žád­né: „ Využívat mě, to by ti šlo…“ ale „Jsem zkla­mán a mám pocit, jako bych byl vyu­ží­ván.“ Další kapi­to­la je věno­vá­na řeči těla. Pokud si osvo­jí­te jed­not­li­vé prin­ci­py, „nenadře­te se“ tolik ústy. Důležitou čás­tí kni­hy jsou vyjed­ná­va­cí zása­dy.  Autor nabí­zí vyu­žít pří­stu­pu koo­pe­ra­tiv­ní­ho vyjed­ná­vá­ní ane­bo stra­te­gic­ké­ho vyjed­ná­vá­ní.  O sou­bo­ru komu­ni­kač­ních a koo­pe­rač­ních tech­nik pro pokro­či­lé pojed­ná­vá kapi­to­la o neu­ro­lin­gvis­tic­kém pro­gra­mo­vá­ní (NLP).

Kladem kni­hy je hlav­ně pře­hled­nost, sro­zu­mi­tel­nost a struč­nost.


 • Autor: Fritzsche Thomas
 • Formát / stran: 14×21 cm, 200 stran
 • Datum vydá­ní: 11.11.2015
 • Katalogové čís­lo: 30002
 • ISBN: 978-80-247-5726-1

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.

Jana Špačková

Více info o autor­ce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Jiří Březina: Promlčení12. října 2015 Jiří Březina: Promlčení Český literární rybníček rozvířil pětatřicetiletý Jiří Březina už svojí prvotinou Na kopci, za niž získal prestižní Cenu Jiřího Marka za nejlepší český detektivní román roku 2013. Byla kladně přijata jak čtenáři, tak kritiky. O dva roky […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Frank Schätzing – Breaking News6. ledna 2016 Frank Schätzing – Breaking News Další pořádná bichle z dílny Franka Schätzinga je na světě. Autor, který rozhodně nemá problém naplnit požadovaný počet slov, se po nějakém čase vrací na tuzemský knižní trh s novinkou jménem Breaking News, ve které popisuje jak aktuální […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války15. ledna 2016 Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války Pug, aniž si uvědomil jak, náhle věděl, že se pohybují v čase dopředu. „Vymanili jsme se z časové pasti.“ potvrdil Macros. Pug seděl v němém údivu. Když před jeho očima vyvstal počátek, něco pocítil. Teď si byl znenadání jist. Podíval […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • FilmovePribehySmall19. listopadu 2015 Zdeněk Svěrák: Filmové příběhy Asi jen stěží byste v České republice hledali někoho, kdo nikdy neviděl filmy Obecná škola, Kolja nebo Vratné lahve. Zdeněk Svěrák ve své knize s názvem Filmové příběhy předkládá čtenáři možnost ponořit se do filmových povídek, podle […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky24. března 2016 Osmisměrky pro seniory – recepty ze zahrádky Nakladatelství Fragment vydává další z řady Osmisměrek pro seniory. Po Nepečených dortech a zákuscích, Otázkách a odpovědích pro zahrádkáře a Nejznámějších filmových místech má nová publikace podtitul Recepty ze zahrádky. Takže chtě […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí8. dubna 2016 MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o prožívání života tady a teď. Hlavní hrdinka Addie, architektka na volné noze, miluje dvě věci, plavání a psa. Addie se v něčem podobá Lole, která běží o život. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky Zmátlíkové, kterou vydalo nakladatelství […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Kabelka plná sladkých překvapení31. ledna 2016 Kabelka plná sladkých překvapení Představte si, že jste přišli do obchodu s oblečením. Vše vyberete, bud jdete po paměti, anebo se tak dlouho přehrabujete, než narazíte na na tu správnou věc. A těsně před odchodem Vám padne na poslední chvíli do oka kabelka. Na první […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny8. listopadu 2015 Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny „Někdy se lidem přihodí něco, o čem se jim ani nezdálo“ a „Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává“ jsou motta Zuzany Pospíšilové, ostravské autorky více jak osmdesátky dětských knih. A jsou to také motta její nové knížky s názvem […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)
 • Soví omalovánky26. března 2016 Soví omalovánky   Hůůů, hůůů, už se sem slétají ze všech koutů … Kdo? No přeci sovy! Malé, velké, vážné, veselé, které sledují svět svýma velkýma očima, kterým nic podstatného neunikne. Sovy, které jsou považovány za symbol moudrosti a vědění. […] Posted in Recenze knih (audio… komiksy…)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.