Tennis World Tour - Recenze - 30% | Recenze her (PC… Xbox… PS4…) | Kritiky.cz

Tennis World Tour - Recenze - 30%

Jestli to v téhle hře chce­te někam dotáh­nout v rám­ci kari­é­ry, tak si při­prav­te kami­on léků na žalu­deč­ní vře­dy!!!
Tennis World Tour se měl koneč­ně po letech stát hod­not­ným nástup­cem těch něko­li­ka málo teni­so­vých her, kte­ré mají spous­tu much. Žádného hrá­če nepře­kva­pí, že zde máte tu mož­nost ujmout se role tenis­ty čer­s­tvě se obje­vu­jí­cí­ho na 100. mís­tě žeb­říč­ku. Musíte plá­no­vat své pokro­ky a věno­vat se nejen účas­ti na tur­na­jích, ale také roz­vo­ji osob­ních schop­nos­tí a nut­nos­tí je i potřeb­ný odpo­či­nek. Dosáhnete na prv­ní mís­to během prv­ní sezo­ny, nebo tře­ba nikdy? Zjistěte sami.

Já jsem na tohle zjiš­tě­ní totiž neměl ner­vy!!! Hrál jsem 10 let polo­pro­fi tenis a tady jsem se těšil, že koneč­ně na stá­va­jí­cí gene­ra­ci kon­zo­lí poznám pořád­ný teni­so­vý záži­tek. První věc, kte­rou si lidé zna­lí teni­so­vé­ho pro­stře­dí všim­nou je, že hra není v pod­sta­tě vůbec licen­co­va­ná. Takže zde máme růz­ně pojme­no­va­né sta­di­o­ny a tur­na­je. Oficiálních hrá­čů je tu pou­ze 29 (24 mužů a 5 žen), což je trist­ní množ­ství. Těch oprav­du zná­mých je tu z toho ješ­tě oprav­du jen hrst­ka a tře­ba z top 20 se dočká­te tak 5 hrá­čů. O podob­ném na stra­ně žen se mlu­vit vůbec nedá a počet 5 žen je mini­mál­ně uráž­ka a ješ­tě k tomu dost špat­ný vtip. Ale pojď­me si to vzít popo­řa­dě.
Hra se při spuš­tě­ní jeví kom­plex­ně a snad­no pocho­pi­tel­ně. Menu je jed­no­du­ché a pře­hled­né. Je zde mód kari­é­ry, ve kte­ré jak jsem nazna­čil půjde o to, dostat vaše­ho hrá­če (nebo hráč­ku) na prv­ní mís­to žeb­říč­ku. Pak se zde nachá­zí mód tré­nin­ku, kte­rý suplu­je tuto­rial. Dále je mož­nost zahrát si exhi­bi­ci (jak jeden match, tak celý tur­naj). V menu se ješ­tě nachá­zí oddě­le­ní s vaši­mi vytvo­ře­ný­mi tenis­ty, kla­sic­ky nasta­ve­ní, něja­ké to okén­ko s novin­ka­mi (kte­ré ale bez­tak žád­né nejsou) a mul­tipla­yer. Ten pro zatím není spuš­tě­ný a jest­li někdy vůbec bude to je pod­le mě ve hvězdách.
Začnete tak cel­kem logic­ky u tré­nin­ko­vých lek­cí, kte­ré vás nau­čí zákla­dy ovlá­dá­ní. To je cel­kem snad­no pocho­pi­tel­né a pro her­ní úče­ly napros­to posta­čí. Trénink není nijak těž­ký a i úpl­ní začá­teč­ní­ci by měli do ruky dostat všech­ny mož­né úde­ry během cca 1-2 hodin.
Po tré­nin­ku plní sebe­vě­do­mí se vrh­ne­te na kari­é­ru. Vyberete rea­lis­tič­nost ze tří mož­nos­tí, což je v pod­sta­tě jen o počtu her a setů v zápa­se. Samotná obtíž­nost nejde v kari­é­ře upra­vit a hra se sna­ží vám zápa­sy a sou­pe­ře dávat těž­ší pod­le vaší úrov­ně a dél­ky hra­ní. Takže na začát­ku nara­zí­te nejen na žeb­říč­ko­vě slab­ší pro­tiv­ní­ky, ale záro­veň u jejich jmé­na uvi­dí­te jaká úro­veň obtíž­nos­ti umě­lé inte­li­gen­ce je jim při­řa­ze­na. Ne, že by to tedy mělo ve výsled­ku něja­ký výraz­ný vliv.
Kariéra je roz­dě­le­na do měsíč­ních cyk­lů. Vy se musí­te vždy na začát­ku měsí­ce roz­hod­nout, jaké akti­vi­tě se daný měsíc bude­te věno­vat. Hrát tur­naj, tré­no­vat něja­kou doved­nost, ode­hrát jen exhi­bi­ci, nebo pros­tě leno­šit a nabrat síly? Priorita budou samo­zřej­mě tur­na­je, pro­to­že díky zápa­sům stou­pá­te žeb­říč­kem. Možnost tré­no­vat doved­nos­ti mě abso­lut­ně zkla­ma­la, pro­to­že jde je o to, že vás v dal­ším tuto­ri­á­lu počí­tač „nau­čí“ něja­ké doved­nos­ti, ale ve výsled­ku máte jen na 2 měsí­ce urči­té zvý­hod­ně­ní. Například v podo­bě lep­ší přes­nos­ti úde­rů, nebo lep­ší pohyb­li­vost. Trvalé vylep­še­ní schop­nos­tí se pros­tě neko­ná, což je abso­lut­ně pro­ti prin­ci­pům tré­no­vá­ní v reál­ném živo­tě. Za exhi­bi­ci zís­ká­te něja­ké ty pení­ze a nějak zvlášť se neu­na­ví­te, tak­že je to tro­chu kom­pro­mis. Hlubší smy­sl mezi těmi­to vol­ba­mi čin­nos­tí nahle­dej­te.
Samotné tur­na­je pro­bí­ha­jí kla­sic­ky vyřa­zo­va­cím sys­té­mem v rám­ci „pavou­ka“. Co mě zará­ží je nee­xis­tu­jí­cí menu tur­na­je. Úplně chy­bí základ­ní roz­hra­ní, na kte­rém by měl hráč mož­nost zjis­tit podrob­nos­ti tur­na­je, žeb­ří­ček nena­jde­te, pavou­ka také ne. Rovnou vám tak hra před­ho­dí stro­hé menu nabí­ze­jí­cí mož­nost hrát dal­ší zápas a základ­ní info. Na to je také jedi­né mís­to, kde máte mož­nost zjis­tit info o vašem sou­pe­ři. Ale co je hor­ší, že je to také jedi­né mís­to, ze kte­ré­ho se dosta­ne­te na pro­fil své­ho hrá­če, aby jste ho moh­li upra­vo­vat. Ve hře totiž fun­gu­je sys­tém zku­še­nos­tí a doved­nost­ních bodů, kte­ré při­řa­zu­je­te své­mu tenis­to­vi. Také si ode­my­ká­te kar­tič­ky s bonu­sy k růz­ným doved­nos­tem a ty při­řa­zu­je­te na svá mís­ta. Tím vlast­ně své­ho tenis­tu může­te tro­chu upra­vit, co se týče jeho her­ní­ho sty­lu. Ještě máte mož­nost kupo­vat kos­me­tic­ké doplň­ky v podo­bě oble­če­ní a výba­vy, tako­vá kla­si­ka co niko­ho moc nena­dchne a ani neu­ra­zí. No a to je cel­kem všech­no, čeho se mož­nos­tí nabí­dek a RPG sys­té­mu dozví­te. Nic víc navíc tu není a dost to vypa­dá, že se dal­ší­mi věc­mi tvůr­ci ani nechtě­li zabý­vat.

A jak se hra hra­je? Tady při­chá­zí na řadu ten kami­on léků na vře­dy. Hra samot­ná nevy­pa­dá zpr­vu špat­ně. Po gra­fic­ké strán­ce to není bůhví jaký zázrak, což je ško­da vzhle­dem k mož­nos­tem kon­zo­lí a PC. Ale roz­hod­ně to není ani vizu­ál­ní pro­pa­dák. Statické obráz­ky ujdou, urči­té fyzi­o­lo­gic­ké detai­ly také lze nalézt. Ale kolem se moc nemá cenu dívat. Diváků je tu pár a počet se nemě­ní. Žádná veli­ké fan­ta­zie na hřiš­ti kolem lavi­ček, tro­chu výraz­něj­ší změ­ny počasí....nic z toho tu nehle­dej­te. Ale kou­kat se na to doce­la dá. Co už se ale nedá, je to poslou­chat. Zvuky úde­rů, divá­ků a dal­ších prv­ků na poza­dí jsou straš­né a nere­ál­né. Diváci rea­gu­jí dost podiv­ně a všech­no tu zní tak nějak pode­zře­le.
ozna­čit za masa­kr musím komen­tář nee­xis­tu­jí­cí­ho komen­tá­to­ra a k tomu pří­šer­ný slov­ní pro­jev roz­hod­čí­ho. Komentář se mimo menu ome­zu­je na cca 5-10 výra­zů, kte­ré se maxi­mál­ně opa­ku­jí a čas­to vůbec neod­po­ví­da­jí situ­a­ci. Takže s pro­mi­nu­tím debi­li­tu hrá­čů dopl­ní komen­tá­tor hláš­kou „To byla rána, to nešlo zahrát!“ nebo „Skvělý úder!“ a podob­ný­mi nesmys­ly.
Čímž se dostá­vám k samot­ným hrá­čům a pro­je­vu jejich hry. Jak jsem napsal, licen­co­va­ných hrá­čů je tu pár, tak­že tako­vé nepo­tká­te hod­ně dlou­ho. Ti gene­ro­va­ní, se kte­rý­mi se setká­te jsou oby­čej­ní, nezá­živ­ní a téměř všich­ni stej­ní (aspoň mají občas růz­nou bar­vu ple­ti a nosí kšilt). Specifické her­ní sty­ly neu­vi­dí­te, hla­so­vý pro­jev nula. Hra vám to bez­du­ché náhod­né gene­ro­va­ní vše­ho cpe pod nos pros­tě všu­de a straš­ně oka­tě. K tomu si při­dej­me odstra­šu­jí­cí úro­veň umě­lé inte­li­gen­ce. Soupeře nej­pr­ve vál­cu­je­te vy, pro­to­že jsou napros­tí nechá­pa­jí­cí idi­o­ti. Pak začnou vál­co­vat oni vás, pro­to­že všech­no doběh­nou a vrá­tí do kur­tu (tedy pokud sami nepři­jde­te na sys­tém jak je pora­zit). Ano aby někdo (včet­ně vás) tre­fil míček do autu, co se musí­te setsa­k­ra sna­žit. Tady bych ješ­tě dodal, že hra čas­to popí­rá záko­ny fyzi­ky a hráč nere­ál­ně (a hlav­ně nepo­cho­pi­tel­ně) vra­cí míče, kte­ré jsou 2 met­ry od něj, nebo metr za ním. Prostě vám při­pa­dá, jako by se hrá­či na posled­ní chví­li pro­dlou­ži­la ruka mini­mál­ně o metr (sta­čí kouk­nout na pár videí a bude vám to jas­né). To pla­tí pro oba hrá­če, tak­že se takhle poz­dě­ji tahá­te se sou­pe­řem ve výmě­nách trva­jí­cích tře­ba i 60 úde­rů, pro­to­že zahra­je­te zkrát­ka coko­liv. Navíc jde vše do kur­tu a tak není výjim­kou, že doběh­ne­te míč 4 met­ry ved­le kur­tu ve sprin­tu a ješ­tě ho za zády zahra­je­te s per­fekt­ní přes­nos­tí na opač­ný konec kur­tu, což se poté opa­ku­je u sou­pe­ře.
Jediné, co mě ale­spoň tro­chu potě­ši­lo a hra­tel­nos­ti bylo, že někte­ré úde­ry vypa­da­jí dob­ře, že máte mož­nost vari­a­bi­li­ty v úde­rech. K tomu se mi líbi­lo, že vás hra úpl­ně nevo­dí za ruku v podo­bě gra­fic­ké­ho zná­zor­ně­ní kva­li­ty úde­ru nebo něja­kým pomoc­ní­kem míře­ní apod. jako napří­klad ve FIFA a jiných podob­ných spor­tov­ních hrách. Zvládnout tak tře­ba ser­vis dá doce­la fuš­ku a čas­to úpl­ně neví­te, kam přes­ně (krom smě­ru) míč pole­tí. Bohužel to ale na kva­lit­ní záži­tek ze hry nesta­čí a řetě­ze­ní úde­rů, pří­pad­ně zkou­še­ní růz­ných způ­sobů hry vás pros­tě po něko­li­ka málo hodi­nách neba­ví.

https://www.youtube.com/watch?v=i64J0g0Y3XE

Závěr bude neli­cho­ti­vý. Tennis Elbow, AO International Tennis nebo tře­ba Top Spin 4 jsou hry, kte­ré lec­kdy vypa­da­jí stej­ně (ne-li někdy lépe) než Tennis World Tour. Navíc nabí­zí hrá­čům buď reál­něj­ší záži­tek, nebo nao­pak arká­do­věj­ší, díky čemuž je hrá­či rádi hra­jí a pama­tu­jí si je. Jako per­lič­ka tak půso­bí fakt, že tvůr­ci nyní při­zná­va­jí, že hra ješ­tě něko­lik týd­nů před vydá­ním byla hoto­vá z cca 20%, což je oprav­du trist­ní (že má vychá­zet na spous­tu plat­fo­rem už může být nápo­vě­dou). Novinku v podo­bě Tennist World Tour tak bude lep­ší rych­le zapo­me­nout a dou­fat v lep­ší zítř­ky. Tohle je za mě 30%!!!

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60%4. července 2018 MotoGP 18 - Recenze - Motorky pro sebevrahy - 60% Po roce jsme se opět dočkali dalšího dílu motoristických závodů od italského studia Milestone. Tradiční název nesoucí hlavní název série silničních motocyklů asi hned každému napoví, o co […]
  • Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes - Recenze - 60%22. července 2018 Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes - Recenze - 60% Po delší době se hráči konečně dočkali většího DLC do hry Kingdom Come: Deliverance. Nese název From the Ashes. A to doslova z popela. Samotný přídavek je něco, co si komunita hráčů sama […]
  • Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%4. června 2018 Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%   Hra Space Hulk: Deathwing není vlastně žádnou novinkou. Hra ze světa Warhammer 40000 vyšla již před 2 lety na PC/konzole a sklidila obrovskou vlnu nevole. Prázdný obsah, špatná […]
  • Vampyr - Recenze - 75%14. června 2018 Vampyr - Recenze - 75% Her z prostředí upírů nám tolik nevychází. Je tu spousta zombíků, spousta válek (a to klidně dohromady s těmi zombíky), spousta karet atd atd. Ale na pořádnou vysávačskou hru jsme čekali […]
  • Steffi Graf - tenisová hrdinka dob minulých, ale i současných11. července 2018 Steffi Graf - tenisová hrdinka dob minulých, ale i současných Stefanie Maria Graff, kterou všichni znají jako Steffi Graf, byla jednou z nejlepších tenistek v historii bílého sportu. Narodila se 14. června 1969 v Západním Německu, konkrétně v […]
  • Gabriela Koukalová je jiná. Jaká? To popisuje ve své knize.4. července 2018 Gabriela Koukalová je jiná. Jaká? To popisuje ve své knize. Jiná. Jaká? Jaká je tedy Gabriela Koukalová, držitelka Světového poháru v biatlonu, dvojnásobná mistrně světa a mnoho dalších ocenění, kdy se proslavila svými sportovními úspěchy, a pro […]
  • 30. července 2016 BĚŽECKÁ REVOLUCE: Nicholas Romanov, Kurt Brungardt Rádi běháte, ale chcete se stále zlepšovat, podávat lepší výkony a přesto se vám to stále nedaří? Právě Vám, ale i ostatním zájemcům o běh by neměla uniknout nová knížka z nakladatelství […]
  • Strečink a trénink pro běžce – anatomie: Lisa Purcell , dr. Philip Striano22. října 2016 Strečink a trénink pro běžce – anatomie: Lisa Purcell , dr. Philip Striano Začínáte běhat? Nebo už naopak běháte rádi a pravidelně? A víte, že součástí správného běhání je i kvalitní protažení neboli strečink? Díky němu se můžete vyvarovat mnohým nepříjemným […]
  • Divoká voda - cesta na vrchol - kniha2. července 2018 Divoká voda - cesta na vrchol - kniha Tato kniha mapuje vodní sporty, respektive nejúspěšnější sportovní hvězdy v tomto odvětví jak minulosti, tak i současnosti. No, a nemůže se začínat nikým jiným než Štěpánkou Hilgertovou. […]
  • Matthew Syed - Odraz: Na cestě za úspěchem (97%)18. dubna 2017 Matthew Syed - Odraz: Na cestě za úspěchem (97%) Kto z nás nezatúžil v živote po tom, aby bol v niečom úspešný? Líšime sa síce v tom, čo si ako úspech predstavujeme, ale  po nejakom úspechu každý z nás túži. Autor knihy Matthew Syed […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg