Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Tennis World Tour - Recenze - 30%

Tennis World Tour - Recenze - 30%
Ohodnoťte člá­nek

Jestli to v téhle hře chce­te někam dotáh­nout v rám­ci kari­é­ry, tak si při­prav­te kami­on léků na žalu­deč­ní vře­dy!!!
Tennis World Tour se měl koneč­ně po letech stát hod­not­ným nástup­cem těch něko­li­ka málo teni­so­vých her, kte­ré mají spous­tu much. Žádného hrá­če nepře­kva­pí, že zde máte tu mož­nost ujmout se role tenis­ty čer­s­tvě se obje­vu­jí­cí­ho na 100. mís­tě žeb­říč­ku. Musíte plá­no­vat své pokro­ky a věno­vat se nejen účas­ti na tur­na­jích, ale také roz­vo­ji osob­ních schop­nos­tí a nut­nos­tí je i potřeb­ný odpo­či­nek. Dosáhnete na prv­ní mís­to během prv­ní sezo­ny, nebo tře­ba nikdy? Zjistěte sami.

Já jsem na tohle zjiš­tě­ní totiž neměl ner­vy!!! Hrál jsem 10 let polo­pro­fi tenis a tady jsem se těšil, že koneč­ně na stá­va­jí­cí gene­ra­ci kon­zo­lí poznám pořád­ný teni­so­vý záži­tek. První věc, kte­rou si lidé zna­lí teni­so­vé­ho pro­stře­dí všim­nou je, že hra není v pod­sta­tě vůbec licen­co­va­ná. Takže zde máme růz­ně pojme­no­va­né sta­di­o­ny a tur­na­je. Oficiálních hrá­čů je tu pou­ze 29 (24 mužů a 5 žen), což je trist­ní množ­ství. Těch oprav­du zná­mých je tu z toho ješ­tě oprav­du jen hrst­ka a tře­ba z top 20 se dočká­te tak 5 hrá­čů. O podob­ném na stra­ně žen se mlu­vit vůbec nedá a počet 5 žen je mini­mál­ně uráž­ka a ješ­tě k tomu dost špat­ný vtip. Ale pojď­me si to vzít popo­řa­dě.
Hra se při spuš­tě­ní jeví kom­plex­ně a snad­no pocho­pi­tel­ně. Menu je jed­no­du­ché a pře­hled­né. Je zde mód kari­é­ry, ve kte­ré jak jsem nazna­čil půjde o to, dostat vaše­ho hrá­če (nebo hráč­ku) na prv­ní mís­to žeb­říč­ku. Pak se zde nachá­zí mód tré­nin­ku, kte­rý suplu­je tuto­rial. Dále je mož­nost zahrát si exhi­bi­ci (jak jeden match, tak celý tur­naj). V menu se ješ­tě nachá­zí oddě­le­ní s vaši­mi vytvo­ře­ný­mi tenis­ty, kla­sic­ky nasta­ve­ní, něja­ké to okén­ko s novin­ka­mi (kte­ré ale bez­tak žád­né nejsou) a mul­tipla­yer. Ten pro zatím není spuš­tě­ný a jest­li někdy vůbec bude to je pod­le mě ve hvězdách.
Začnete tak cel­kem logic­ky u tré­nin­ko­vých lek­cí, kte­ré vás nau­čí zákla­dy ovlá­dá­ní. To je cel­kem snad­no pocho­pi­tel­né a pro her­ní úče­ly napros­to posta­čí. Trénink není nijak těž­ký a i úpl­ní začá­teč­ní­ci by měli do ruky dostat všech­ny mož­né úde­ry během cca 1-2 hodin.
Po tré­nin­ku plní sebe­vě­do­mí se vrh­ne­te na kari­é­ru. Vyberete rea­lis­tič­nost ze tří mož­nos­tí, což je v pod­sta­tě jen o počtu her a setů v zápa­se. Samotná obtíž­nost nejde v kari­é­ře upra­vit a hra se sna­ží vám zápa­sy a sou­pe­ře dávat těž­ší pod­le vaší úrov­ně a dél­ky hra­ní. Takže na začát­ku nara­zí­te nejen na žeb­říč­ko­vě slab­ší pro­tiv­ní­ky, ale záro­veň u jejich jmé­na uvi­dí­te jaká úro­veň obtíž­nos­ti umě­lé inte­li­gen­ce je jim při­řa­ze­na. Ne, že by to tedy mělo ve výsled­ku něja­ký výraz­ný vliv.
Kariéra je roz­dě­le­na do měsíč­ních cyk­lů. Vy se musí­te vždy na začát­ku měsí­ce roz­hod­nout, jaké akti­vi­tě se daný měsíc bude­te věno­vat. Hrát tur­naj, tré­no­vat něja­kou doved­nost, ode­hrát jen exhi­bi­ci, nebo pros­tě leno­šit a nabrat síly? Priorita budou samo­zřej­mě tur­na­je, pro­to­že díky zápa­sům stou­pá­te žeb­říč­kem. Možnost tré­no­vat doved­nos­ti mě abso­lut­ně zkla­ma­la, pro­to­že jde je o to, že vás v dal­ším tuto­ri­á­lu počí­tač „nau­čí“ něja­ké doved­nos­ti, ale ve výsled­ku máte jen na 2 měsí­ce urči­té zvý­hod­ně­ní. Například v podo­bě lep­ší přes­nos­ti úde­rů, nebo lep­ší pohyb­li­vost. Trvalé vylep­še­ní schop­nos­tí se pros­tě neko­ná, což je abso­lut­ně pro­ti prin­ci­pům tré­no­vá­ní v reál­ném živo­tě. Za exhi­bi­ci zís­ká­te něja­ké ty pení­ze a nějak zvlášť se neu­na­ví­te, tak­že je to tro­chu kom­pro­mis. Hlubší smy­sl mezi těmi­to vol­ba­mi čin­nos­tí nahle­dej­te.
Samotné tur­na­je pro­bí­ha­jí kla­sic­ky vyřa­zo­va­cím sys­té­mem v rám­ci „pavou­ka“. Co mě zará­ží je nee­xis­tu­jí­cí menu tur­na­je. Úplně chy­bí základ­ní roz­hra­ní, na kte­rém by měl hráč mož­nost zjis­tit podrob­nos­ti tur­na­je, žeb­ří­ček nena­jde­te, pavou­ka také ne. Rovnou vám tak hra před­ho­dí stro­hé menu nabí­ze­jí­cí mož­nost hrát dal­ší zápas a základ­ní info. Na to je také jedi­né mís­to, kde máte mož­nost zjis­tit info o vašem sou­pe­ři. Ale co je hor­ší, že je to také jedi­né mís­to, ze kte­ré­ho se dosta­ne­te na pro­fil své­ho hrá­če, aby jste ho moh­li upra­vo­vat. Ve hře totiž fun­gu­je sys­tém zku­še­nos­tí a doved­nost­ních bodů, kte­ré při­řa­zu­je­te své­mu tenis­to­vi. Také si ode­my­ká­te kar­tič­ky s bonu­sy k růz­ným doved­nos­tem a ty při­řa­zu­je­te na svá mís­ta. Tím vlast­ně své­ho tenis­tu může­te tro­chu upra­vit, co se týče jeho her­ní­ho sty­lu. Ještě máte mož­nost kupo­vat kos­me­tic­ké doplň­ky v podo­bě oble­če­ní a výba­vy, tako­vá kla­si­ka co niko­ho moc nena­dchne a ani neu­ra­zí. No a to je cel­kem všech­no, čeho se mož­nos­tí nabí­dek a RPG sys­té­mu dozví­te. Nic víc navíc tu není a dost to vypa­dá, že se dal­ší­mi věc­mi tvůr­ci ani nechtě­li zabý­vat.

A jak se hra hra­je? Tady při­chá­zí na řadu ten kami­on léků na vře­dy. Hra samot­ná nevy­pa­dá zpr­vu špat­ně. Po gra­fic­ké strán­ce to není bůhví jaký zázrak, což je ško­da vzhle­dem k mož­nos­tem kon­zo­lí a PC. Ale roz­hod­ně to není ani vizu­ál­ní pro­pa­dák. Statické obráz­ky ujdou, urči­té fyzi­o­lo­gic­ké detai­ly také lze nalézt. Ale kolem se moc nemá cenu dívat. Diváků je tu pár a počet se nemě­ní. Žádná veli­ké fan­ta­zie na hřiš­ti kolem lavi­ček, tro­chu výraz­něj­ší změ­ny počasí....nic z toho tu nehle­dej­te. Ale kou­kat se na to doce­la dá. Co už se ale nedá, je to poslou­chat. Zvuky úde­rů, divá­ků a dal­ších prv­ků na poza­dí jsou straš­né a nere­ál­né. Diváci rea­gu­jí dost podiv­ně a všech­no tu zní tak nějak pode­zře­le.
ozna­čit za masa­kr musím komen­tář nee­xis­tu­jí­cí­ho komen­tá­to­ra a k tomu pří­šer­ný slov­ní pro­jev roz­hod­čí­ho. Komentář se mimo menu ome­zu­je na cca 5-10 výra­zů, kte­ré se maxi­mál­ně opa­ku­jí a čas­to vůbec neod­po­ví­da­jí situ­a­ci. Takže s pro­mi­nu­tím debi­li­tu hrá­čů dopl­ní komen­tá­tor hláš­kou „To byla rána, to nešlo zahrát!“ nebo „Skvělý úder!“ a podob­ný­mi nesmys­ly.
Čímž se dostá­vám k samot­ným hrá­čům a pro­je­vu jejich hry. Jak jsem napsal, licen­co­va­ných hrá­čů je tu pár, tak­že tako­vé nepo­tká­te hod­ně dlou­ho. Ti gene­ro­va­ní, se kte­rý­mi se setká­te jsou oby­čej­ní, nezá­živ­ní a téměř všich­ni stej­ní (aspoň mají občas růz­nou bar­vu ple­ti a nosí kšilt). Specifické her­ní sty­ly neu­vi­dí­te, hla­so­vý pro­jev nula. Hra vám to bez­du­ché náhod­né gene­ro­va­ní vše­ho cpe pod nos pros­tě všu­de a straš­ně oka­tě. K tomu si při­dej­me odstra­šu­jí­cí úro­veň umě­lé inte­li­gen­ce. Soupeře nej­pr­ve vál­cu­je­te vy, pro­to­že jsou napros­tí nechá­pa­jí­cí idi­o­ti. Pak začnou vál­co­vat oni vás, pro­to­že všech­no doběh­nou a vrá­tí do kur­tu (tedy pokud sami nepři­jde­te na sys­tém jak je pora­zit). Ano aby někdo (včet­ně vás) tre­fil míček do autu, co se musí­te setsa­k­ra sna­žit. Tady bych ješ­tě dodal, že hra čas­to popí­rá záko­ny fyzi­ky a hráč nere­ál­ně (a hlav­ně nepo­cho­pi­tel­ně) vra­cí míče, kte­ré jsou 2 met­ry od něj, nebo metr za ním. Prostě vám při­pa­dá, jako by se hrá­či na posled­ní chví­li pro­dlou­ži­la ruka mini­mál­ně o metr (sta­čí kouk­nout na pár videí a bude vám to jas­né). To pla­tí pro oba hrá­če, tak­že se takhle poz­dě­ji tahá­te se sou­pe­řem ve výmě­nách trva­jí­cích tře­ba i 60 úde­rů, pro­to­že zahra­je­te zkrát­ka coko­liv. Navíc jde vše do kur­tu a tak není výjim­kou, že doběh­ne­te míč 4 met­ry ved­le kur­tu ve sprin­tu a ješ­tě ho za zády zahra­je­te s per­fekt­ní přes­nos­tí na opač­ný konec kur­tu, což se poté opa­ku­je u sou­pe­ře.
Jediné, co mě ale­spoň tro­chu potě­ši­lo a hra­tel­nos­ti bylo, že někte­ré úde­ry vypa­da­jí dob­ře, že máte mož­nost vari­a­bi­li­ty v úde­rech. K tomu se mi líbi­lo, že vás hra úpl­ně nevo­dí za ruku v podo­bě gra­fic­ké­ho zná­zor­ně­ní kva­li­ty úde­ru nebo něja­kým pomoc­ní­kem míře­ní apod. jako napří­klad ve FIFA a jiných podob­ných spor­tov­ních hrách. Zvládnout tak tře­ba ser­vis dá doce­la fuš­ku a čas­to úpl­ně neví­te, kam přes­ně (krom smě­ru) míč pole­tí. Bohužel to ale na kva­lit­ní záži­tek ze hry nesta­čí a řetě­ze­ní úde­rů, pří­pad­ně zkou­še­ní růz­ných způ­sobů hry vás pros­tě po něko­li­ka málo hodi­nách neba­ví.

Závěr bude neli­cho­ti­vý. Tennis Elbow, AO International Tennis nebo tře­ba Top Spin 4 jsou hry, kte­ré lec­kdy vypa­da­jí stej­ně (ne-li někdy lépe) než Tennis World Tour. Navíc nabí­zí hrá­čům buď reál­něj­ší záži­tek, nebo nao­pak arká­do­věj­ší, díky čemuž je hrá­či rádi hra­jí a pama­tu­jí si je. Jako per­lič­ka tak půso­bí fakt, že tvůr­ci nyní při­zná­va­jí, že hra ješ­tě něko­lik týd­nů před vydá­ním byla hoto­vá z cca 20%, což je oprav­du trist­ní (že má vychá­zet na spous­tu plat­fo­rem už může být nápo­vě­dou). Novinku v podo­bě Tennist World Tour tak bude lep­ší rych­le zapo­me­nout a dou­fat v lep­ší zítř­ky. Tohle je za mě 30%!!!

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%4. června 2018 Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%   Hra Space Hulk: Deathwing není vlastně žádnou novinkou. Hra ze světa Warhammer 40000 vyšla již před 2 lety na PC/konzole a sklidila obrovskou vlnu nevole. Prázdný obsah, špatná […]
  • Vampyr - Recenze - 75%14. června 2018 Vampyr - Recenze - 75% Her z prostředí upírů nám tolik nevychází. Je tu spousta zombíků, spousta válek (a to klidně dohromady s těmi zombíky), spousta karet atd atd. Ale na pořádnou vysávačskou hru jsme čekali […]
  • 30. července 2016 BĚŽECKÁ REVOLUCE: Nicholas Romanov, Kurt Brungardt Rádi běháte, ale chcete se stále zlepšovat, podávat lepší výkony a přesto se vám to stále nedaří? Právě Vám, ale i ostatním zájemcům o běh by neměla uniknout nová knížka z nakladatelství […]
  • Strečink a trénink pro běžce – anatomie: Lisa Purcell , dr. Philip Striano22. října 2016 Strečink a trénink pro běžce – anatomie: Lisa Purcell , dr. Philip Striano Začínáte běhat? Nebo už naopak běháte rádi a pravidelně? A víte, že součástí správného běhání je i kvalitní protažení neboli strečink? Díky němu se můžete vyvarovat mnohým nepříjemným […]
  • Matthew Syed - Odraz: Na cestě za úspěchem (97%)18. dubna 2017 Matthew Syed - Odraz: Na cestě za úspěchem (97%) Kto z nás nezatúžil v živote po tom, aby bol v niečom úspešný? Líšime sa síce v tom, čo si ako úspech predstavujeme, ale  po nejakom úspechu každý z nás túži. Autor knihy Matthew Syed […]
  • Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče8. června 2018 Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče Nový ambiciózní projekt vývojářů z Madmind Studio má hráčům přinést opravdové peklo, nechutné okamžiky, utrpení a nářek zbídačených lidských bytostí, snažících se skončit svoje muka v […]
  • Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava29. dubna 2018 Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava Sérii Far Cry není třeba dlouze představovat, po nepříliš přesvědčivém far cry primal, který neoslovil hráče tolik jako předchozí díly, vyšel Far Cry 5 s velmi zajímavým prostředím z […]
  • Novinka mezi seriály: Roadies8. července 2016 Novinka mezi seriály: Roadies Seriál o kapele na tour a její crew, to tu ještě nebylo, že? Roadies, ale není hlavně o kapele, ale právě o těch lidech, kteří stojí za každým jejím vystoupením - manažeři, technici, […]
  • Sniper Elite 4 - recenze10. května 2018 Sniper Elite 4 - recenze Máte rádi válečné hry a nejlépe z období 2. světové války? Pak zbystřete. V dnešní recenzi si posvítíme na hru Sniper Elite 4. Už podle číslovky je zřejmé, že se jedná o čtvrté vydání této […]
  • Archer aneb Bond dohnaný do extrému19. května 2017 Archer aneb Bond dohnaný do extrému ,,Sterling Malory Archer…krycí jméno Vévodkyně…nejlepší terénní agent organizace ISIS….“ Archer je agent. Tajný agent. Tedy v případě, že za tajného agenta pokládáte někoho, kdo to o sobě […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2