Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%

Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition - Recenze - 55%
Ohodnoťte člá­nek

 

Hra Space Hulk: Deathwing není vlast­ně žád­nou novin­kou. Hra ze svě­ta Warhammer 40000 vyšla již před 2 lety na PC/konzole a skli­di­la obrov­skou vlnu nevo­le. Prázdný obsah, špat­ná hra­tel­nost, ješ­tě hor­ší odla­dě­ní. Vývojáři tvr­dí, že si vza­li reak­ce fanouš­ků k srd­ci a roz­hod­li se nyní při­jít s vylep­še­nou ver­zí (tedy Enhanced Edition), kte­rá má stát za ty pení­ze. A je tomu sku­teč­ně tak?
Hra je inspi­ro­vá­na des­ko­vou ver­zí Space Hulk a hráč má tak mož­nost, jaké to je, být čle­nem elit­ní vojen­ské jed­not­ky Imperiální armá­dy. Jednotka Černých Andělů, zde kon­krét­ně oddíl Deathwing má na sta­ros­ti ty nej­ob­tíž­něj­ší úko­ly a pro­vá­dě­ní čer­né prá­ce jakož­to pro­dlou­že­ná ruka císa­ře. Deatwingové jsou pově­ře­ní hle­dá­ním arte­fak­tů a relikvií z minu­los­ti, kte­ré upev­ní císa­řo­vu moc a pomo­hou v boji pro­ti vesmír­né chátře Genestealerům. Prolézáte tak, vy (jakož­to hlav­ní posta­va Librarian) a vaši par­ťá­ci, množ­stvím vesmír­ných lodí a vra­ků. Co vše najde­te a co (nebo kdo) se vám posta­ví do ces­ty máte mož­nost zjis­tit již dnes ve Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition.

První, čeho si musí­te jako hráč záko­ni­tě všim­nout je gra­fic­ké zpra­co­vá­ní. Temné, gotic­ké ale nijak úchvat­né. Od vydá­ní původ­ní hry je to 2 roky a běží na Unreal Enginu 4, což by se moh­lo zdát jako dob­rá vol­ba. Nicméně zpra­co­vá­ní je při bliž­ším pohle­du až leda­by­lé. Když máte spo­ra­dic­ky čas se poroz­hléd­nout, tak gra­fic­ké chy­by a nedo­děl­ky najde­te všu­de. Mě až mra­zí, když chví­le­mi před oči­ma vidím totál­ně kos­tič­ko­va­nou gra­fi­ku něče­ho, co by mělo být snad­no vykres­le­né. Jestli jsem si vši­ml správ­ně a iden­ti­fi­ko­val pro­blém, tak vývo­já­ři pou­ží­va­jí postup­né­ho vykres­lo­vá­ní detai­lů pod­le vzdá­le­nos­ti od objek­tu. Pro před­sta­vu. Pokud kou­ká­te na barel ze 30 met­rů, je vše v pořád­ku, ale pokud při­blí­ží­te hle­dím zbra­ně, pixe­lům to tro­chu trvá, než se zaostří. To má za násle­dek, že na malý moment vidí­te jen kos­tič­ky. Pokaždé jsem se toho­to efek­tu lekl. Na PC bych to ješ­tě vzhle­dem k ladě­ní výko­nu tro­chu chá­pal, ale na PS4 Pro těž­ko. O dal­ší gra­fic­ké roz­ma­ni­tos­ti se také roz­hod­ně mlu­vit nedá. Obsahově je svět stá­le prázd­ný a do detai­lů se vývo­já­ři pří­liš nepouš­tě­li.
Velkému množ­ství her by tyto chy­by hrá­či odpus­ti­li, pro­to­že se hra sna­ží být neu­stá­le v pohy­bu a posou­vá vás (nebo vás k tomu nutí) dále. Tady je ale dal­ší kámen úra­zu. Pohyb jako tako­vý je straš­ně krko­lom­ný. Každému je jas­né, že v ple­cho­vém super­těž­kém brně­ní nebu­de­te atlet, ale jde o ply­nu­lost a auten­ti­ci­tu. Pohyb vaší posta­vy ješ­tě ujde, pro­to­že se nevi­dí­te, ale vaši par­ťá­ci se pohy­bu­jí jako nevzhled­né ple­chov­ky bez špet­ky rozu­mu. To samé pla­tí pro nepřá­te­le. Často se obje­vu­jí ve veli­ce mohut­ných sku­pi­nách a trha­vý cha­o­tic­ký pohyb pros­tě leze na ner­vy. Následkem je to, že se moc nedí­vá­te, jak to kolem vás vypa­dá a pros­tě jen tupě stří­lí­te na všech­no, co se pohne. O samot­ném gra­fic­kém zpra­co­vá­ní objek­tů, ať už zbra­ní, relikvií, nebo destruk­ce pro­stře­dí (tře­ba po střel­bě) se nedá vůbec mlu­vit. V tom­to ohle­du jsou na tom leckte­ré o 10 let star­ší hry lépe.

Příběhem a loka­ce­mi vás hra občas nuce­ně posou­vá tím, že vám do ces­ty vrhá neko­neč­né množ­ství nepřá­tel. Ano sku­teč­ně neko­neč­né, jed­not­ky se nepře­sta­nou obje­vo­vat, dokud nepů­jde­te dál. A pro­chá­zí­te se tak množ­stvím tune­lů a cho­deb. Map design nevy­pa­dá vůbec zle, ale také občas postrá­dá logi­ku. Hlavně tím, že vás hra umě­le vodí z jed­no­ho kon­ce na dru­hý a pak pro jis­to­tu zase zpět. Prostě „od čer­ta k ďáblu“. Zavírání a blo­ko­vá­ní dve­ří za sebou tak čas­to ztrá­cí význam. Na map desig­nu je zásad­ní chy­ba ne v roz­lo­ze, nebo slo­ži­tos­ti, ale hlav­ně v obsa­hu. Skutečně se jed­ná o prázd­nou kori­do­rov­ku a v chod­bách tak krom zástu­pu nepřá­tel, pár ven­ti­lů a závě­sů, nic zásad­ní­ho neu­vi­dí­te. Gotická atmo­sfé­ra tuto prázd­no­tu ješ­tě umoc­ňu­je a vy máte bohu­žel čas si všim­nout, jak je prá­ce špat­ně odve­de­na.
Mnozí teď mohou namí­tat, že gra­fi­ka není vše. Pod to se také klid­ně pode­píšu a dle mne jde ve hrách hlav­ně o hra­tel­nost a pří­běh. Příběh je zde vyprá­věn stro­ze, vět­ši­nou for­mou brie­fin­gů před mise­mi a během načí­tá­ní (což je čas­to neú­měr­ně dlou­hé). Nejsem kova­ný fan­da WH 40k, tak­že jsem byl mimo a byl jsem nucen infor­ma­ce hle­dat zpět­ně na inter­ne­tu. Z toho­to úhlu pohle­du hra oprav­du není vhod­ná pro začá­teč­ní­ky ve svě­tě Warhammer 40000. Z dal­ších zdro­jů se mi dones­lo, že fan­do­vé pří­běh hod­no­tí klad­ně, tak­že já tohle nechám čis­tě na posou­ze­ní kaž­dé­ho hrá­če.

A jak se to tedy všech­no hra­je? FPS na kon­zo­lích nikdy nebyl a nebu­de šálek mé kávy. Ale tady je to para­dox­ně jed­no. Zbraně mají tak směš­ný roz­ptyl, že je sko­ro jed­no, kam míří­te. Časem spous­ta hrá­čů zvo­lí jako pri­már­ní zbraň kulo­met nebo pla­me­no­met a je po pro­blé­mu, sta­čí držet tla­čít­ko střel­by dost dlou­ho daným smě­rem. Bohužel pocit ze střel­by je nevý­raz­ný a zvuk tenhle pocit nevy­lep­ší. Zbraní na blíz­ko může­te také něko­lik vystří­dat, ale pocit je stej­ný. Prostě jen máchá­te do pro­sto­ru s obrov­ským „klac­kem“ a kolem vás lítá hně­do­čer­ve­ná sójo­vá omáč­ka. Takhle sil­ný pocit odci­ze­ní jsem neměl dlou­ho.
Přehlednosti naštěs­tí tro­chu pomá­há sluš­ně pře­hled­ný a zpra­co­va­ný HUD dis­play, na kte­rém vidí­te všech­ny důle­ži­té infor­ma­ce jako mapu, stav zbro­je, vašich par­ťá­ků apod. Taktický pohled na mapu se dá kdy­ko­liv zob­ra­zit a vždy vidí­te mapu celou, což je dal­ší plus při plá­no­vá­ní tra­sy. Další nabíd­ky a mož­nos­ti postav a menu jsou až mini­ma­lis­tic­ké, ale dá se na to zvyk­nout. Jako zají­ma­vost půso­bí vaše báze, do kte­ré máte mož­nost se něko­li­krát (v závis­los­ti na zvo­le­né obtíž­nos­ti hry) tele­por­to­vat a dopl­nit všem zdra­ví, pří­pad­ně jinak vyba­vit sebe a par­ťá­ky. Hra obsa­hu­je 9 kapi­tol, při­čemž kaž­dá trvá v prů­mě­ru cca 45 minut. Takže to aspoň odsý­pá a máte za něja­kých 10 hodin dohrá­no. Ale to za vaše pení­ze asi zjis­tit nechce­te že? 😉

K moti­va­ci pokra­čo­vat ve hra­ní má při­spět i RPG sys­tém. Ten není bůhví jaký, přes to, že zna­tel­ný je. Opět tro­chu mini­ma­lis­tic­ký, ve sty­lu Shadowrunu, ale roz­hod­ně neza­ne­dba­tel­ný. Můžete vylep­šo­vat jak posta­vu, tak zbra­ně. Můžete se vydat ces­tou Psykera, kte­rý umí psy­chic­ká kouz­la, nebo ces­tou veli­te­le, kte­rý vylep­šu­je schop­nos­ti svým par­ťá­kům. Bohužel však nemá RPG sys­tém pří­liš veli­ký vliv na her­ní styl nebo prů­chod hrou. Na pří­běh nemá vliv vůbec.
Příběh by tak měl být dal­ší moti­va­cí k pokra­čo­vá­ní. Ale jak jsem zmí­nil, je pou­ze stro­ze pře­dá­ván brie­fin­gem a mě po chví­li vůbec neza­jí­ma­lo, co ten fra­jer Belial poví­dá, nebo co mi v prů­bě­hu mise říká. Omezil jsem se na sle­do­vá­ní, kde se na mapě obje­ví dal­ší kon­t­rol­ní bod. Fandové žán­ru (o to víc série 40k) to jis­tě skous­nou a pře­be­rou si to, ale pro neza­u­ja­té­ho divá­ka tohle pros­tě není.
Vaši par­ťá­ci (a nále­ži­tě tak i nepřá­te­lé) jsou abso­lut­ně tupí. Vaše duo pomoc­ní­ků je čas­to na obtíž a pře­ká­ží při střel­bě. Ještě že je tu ale­spoň mož­nost pro­chá­zet skrz ně. Takže zaplať pánbůh za pří­tom­nost mul­tipla­ye­ru, což je mož­ná posled­ní záchvat moti­va­ce pro hrá­če. Máte mož­nost hrát se svý­mi přá­te­li spe­ci­ál­ní mise, při kte­rých pro­chá­zí­te zná­mé loka­ce, jen s jiný­mi úko­ly. Nebo máte i tu mož­nost „užít“ si kam­paň v koo­pe­rač­ním reži­mu.
Mě bohu­žel žád­ná ze zmí­ně­ných věcí pří­liš nepře­svěd­či­la a hru jsem chví­le­mi hrál se sebeza­pře­ním. O zno­vu­hra­tel­nost se mlu­vit (ale­spoň v mém pří­pa­dě) nedá ani omy­lem. Vývojáři dali hrá­čům a komu­ni­tě spous­tu sli­bů a na hře v pod­sta­tě nic nevy­lep­ši­li. Za plnou cenu je tenhle počin oprav­du hod­ně špat­ný vtip a dal bych ruce pryč. Nebo bych si počkal na vel­mi výraz­nou sle­vu. Já nemo­hu dát víc než 55% za veli­ce prů­měr­nou a prázd­nou kori­do­ro­vou FPS, kte­rou drží nad vodou snad jen zasa­ze­ní do Warhammer 40k. Fanouškové si mož­ná při­da­jí 5-10% za pří­běh.

A zde pár zábě­rů z mého hra­ní:

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Vampyr - Recenze - 75%14. června 2018 Vampyr - Recenze - 75% Her z prostředí upírů nám tolik nevychází. Je tu spousta zombíků, spousta válek (a to klidně dohromady s těmi zombíky), spousta karet atd atd. Ale na pořádnou vysávačskou hru jsme čekali […]
  • Tennis World Tour - Recenze - 30%11. června 2018 Tennis World Tour - Recenze - 30% Jestli to v téhle hře chcete někam dotáhnout v rámci kariéry, tak si připravte kamion léků na žaludeční vředy!!! Tennis World Tour se měl konečně po letech stát hodnotným nástupcem těch […]
  • Solo: Star Wars Story - Recenze - 80%23. května 2018 Solo: Star Wars Story - Recenze - 80% Druhá odbočka světa Star Wars nás konečně provede zákoutími šťastných a smolných okamžiků Hana Sola. Jak se syčák Han seznámil se svým kopilotem Chewbaccou? Kdy a za jakých okolností […]
  • Já, Frankenstein / I, Frankenstein - 50%1. března 2014 Já, Frankenstein / I, Frankenstein - 50% Dalo se celkem předpokládat, že nový film, který nám představuje australský scenárista (m. j. autor Austrálie či kultovního Collateralu) Stuart Beattie, nebude žádná filozofující […]
  • Bright - Recenze - 70%10. února 2018 Bright - Recenze - 70% Netflix nám přináší další svoje dílko z fantasy světa. Film nás vítá v alternativní současnosti, která není úplně růžová, ale vskutku velmi pestrá a zajímavá. Po světě běhají různá magická […]
  • Avengers: Infinity War - Recenze - 95%25. dubna 2018 Avengers: Infinity War - Recenze - 95% Událost roku, vlastně i desetiletí je tu!!! Ano nekonečná válka s Thanosem se blíží svému vrcholu a než se do ní pustíme velmi rád odprezentuji "stručné" shrnutí toho, co se dělo a co se […]
  • Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče8. června 2018 Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče Nový ambiciózní projekt vývojářů z Madmind Studio má hráčům přinést opravdové peklo, nechutné okamžiky, utrpení a nářek zbídačených lidských bytostí, snažících se skončit svoje muka v […]
  • Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85%17. února 2018 Kingdom Come: Deliverance - Recenze - 85% Máme před sebou nejlepší hru roku!!! I když je teprve únor 2018, tenhle počin se bude hodně těžko překonávat. Vznik Kingdom Come: Deliverance se datuje až do roku 2011, kdy vzniklo díky […]
  • Cesta za spásou - Poslání - kniha - recenze - 100 %5. dubna 2017 Cesta za spásou - Poslání - kniha - recenze - 100 % Hrdinkou příběhu je teprve sedmnáctiletá dívka Liliana. Tu jednoho krásného dne odchytne mladík jménem Nevvran a přenesou se spolu do jeho kouzelné říše, kde žije. Tu napadly Kruté bytosti […]
  • Far Cry Primal (PC)9. března 2016 Far Cry Primal (PC) Tak na našem webu Kritiky.cz  najdete recenzi Far Cry Primal. Je to ale konzolová verze. Já jsem si předobjednal PC verzi, která byla aktivována až  na začátku března. Co očekáváme ve Far […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2