Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava

Far Cry 5 aneb ame­ric­ký ven­kov je zába­va
Hodnocení: 5 - ‎2 hl.

Sérii Far Cry není tře­ba dlou­ze před­sta­vo­vat, po nepří­liš pře­svěd­či­vém far cry pri­mal, kte­rý neo­slo­vil hrá­če tolik jako před­cho­zí díly, vyšel Far Cry 5 s vel­mi zají­ma­vým pro­stře­dím z ame­ric­ké­ho ven­ko­va a bojem pro­ti sek­tě.

Otevření svět v ame­ric­ké Montaně, kde číhá nebez­pe­čí „pro­ra­bá­ků“ na kaž­dém kro­ku. To jsou totiž vstou­pen­ci samozva­né­ho vůd­ce Josepha Seeda, kte­rý věří, že ho bůh zvo­lil, aby při­pra­vil své lidi na konec svě­ta. Že to zní tro­chu otře­pa­ně a nevý­raz­ně? Nenechte se zmást, Far Cry 5 nabíd­ne oprav­du vel­kou por­ci zába­vy, stří­le­ní, love­ní, ryba­ře­ní, niče­ní no pros­tě všech­no co si jen může­te od toho­to akč­ní­ho náře­zu přát. Ubisoft vytvo­řil vskut­ku zají­ma­vé­ho hlav­ní­ho padou­cha Josepha, kte­ré­mu zde nikdo neřek­ne jinak než „Otec“, ten se vyží­vá ve vymý­vá­ní moz­ku svých pod­da­ných poslu­ho­va­čů a svý­mi inten­ziv­ní­mi pro­je­vy je doká­že pře­svěd­čit k napros­té odda­nos­ti. Začínáte jako nová­ček, kte­rý jde s šeri­fem a dal­ší­mi pří­sluš­ní­ky záko­na, za již zmi­ňo­va­ným Josephem Seedem, kte­ré­ho jde­te zatknout, ale vše se již vel­mi brzy zvrt­ne a bude­te muset bojo­vat o holý život v této nehos­tin­né zemi, obklo­pen fana­ti­ky. Je zají­ma­vé, že na začát­ku hry je scho­va­ný i alter­na­tiv­ní konec, tak­že s tro­chou nad­sáz­ky lze hru dohrát doslo­va za pár minut.

Volnost pohy­bu je u těch­to her samo­zřej­mos­tí a je jen na vás zda začne­te lovit, ryba­řit nebo zabí­jet náhod­né pří­sluš­ní­ky sek­ty, abys­te vydě­la­li pení­ze a moh­li si nakou­pit nové vyba­ve­ní. Toho je ve Far Cry 5 oprav­du dost, máte na výběr z něko­li­ka zbra­ní v kaž­dé kate­go­rii a vel­kou výho­dou je urči­tě mož­nost tyto zbra­ně dále vylep­šo­vat jak po tech­nic­ké strán­ce při­dá­ním nových zásob­ní­ků, zamě­řo­va­čů apod., tak i po vizu­ál­ní strán­ce. Hodně hrá­čů oce­ní i mož­nost poří­dit si luk a likvi­do­vat nepřá­te­le po sty­lu Robina Hooda. A že bude co likvi­do­vat, nepřá­tel je ve hře oprav­du hod­ně a ze začát­ku hry je takřka nemož­né, abys­te na žád­né­ho nena­ra­zi­li.

Úkoly jsou roz­ma­ni­té, od vyčiš­tě­ní a zni­če­ní nepřá­tel až po zají­ma­vé letec­ké bitvy, závod­ní stří­le­ní v autě nebo napří­klad eli­mi­na­ce váleč­ných vozi­del sek­ty. Ve hře se nachá­zí oprav­du vel­ké množ­ství ved­lej­ších úko­lů a i hlav­ní dějo­vá lin­ka nabí­zí mno­ho hodin zába­vy.

Hratelnost je stej­ně jako před­cho­zí far cry díly vel­mi dob­rá. Ovládání je intu­i­tiv­ní a rych­le se ho nau­čí­te. Během hry zís­ká­vá­te zku­še­nost­ní body, za kte­ré si vylep­šu­je­te nej­růz­něj­ší doved­nos­ti. Lepší ryba­ře­ní, léta­jí­cí padák, více zdra­ví atd.. Stejně jako tře­ba ve far cry pri­mal i zde máte mož­nost při­vo­lat si pomoc­ní­ka. Po osvo­bo­ze­ní a dokon­če­ní někte­rých misí, bude­te mít mož­nost si napří­klad najmout míst­ní­ho spe­ci­a­lis­tu. Ostřelovač, voják a nebo také zví­ře­cí pomoc­ní­ci, typu pes Boomer, puma Peaches a nebo med­věd Chesseburger. Což dává hra­ní dal­ší vel­ký plus a i po vizu­ál­ní strán­ce jsou pomoc­ní­ci vel­mi hez­ky zpra­co­vá­ni.

Celá mapa je roz­dě­le­na na tři čás­ti a kaž­dou z nic ovlá­dá jeden člen Josephovi rodi­ny. Takže je o zába­vu oprav­du posta­rá­no. Celou hru je mož­no hrát i v koo­pe­ra­ci s kama­rá­dem, což je opro­ti jiným dílům změ­na. Ovšem postup se uklá­dá pou­ze u toho kdo hru vytvo­řil. Pokud, ale vaši přá­te­lé nema­jí čas roz­hod­ně si vysta­čí­te s někte­rým ze spo­leč­ní­ků ve hře.

Celkově je pří­běh, hra­tel­nost, umě­lá inte­li­gen­ce i ovlá­dá­ní na vel­mi vyso­ké úrov­ni. Pokud máte rádi krás­ně zpra­co­va­ný ame­ric­ký ven­kov oblas­ti Hope County, tedy oblas­ti kde se ten­to pří­běh ode­hrá­vá, je tahle hra urči­tě pro vás. Není to až tak nic moc nové­ho opro­ti před­cho­zím dílům, ale pokud hle­dá­te oprav­du kva­lit­ní stří­leč­ku, kde může­te dělat prak­tic­ky coko­liv v ote­vře­ném svě­tě a zají­má vás pohled na kult ovlá­da­ný jed­ním psy­cho­pa­tem, roz­hod­ně si jí uži­je­te.

Moje hod­no­ce­ní je tedy pocti­vých 82%

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Far Cry 5 - Arcade15. dubna 2018 Far Cry 5 - Arcade Podívejte se na to, jak se hraje mod Arcade ve hře Far Cry 5. https://youtu.be/X7XczRS6bvk
  • 25 zajímavých detailů ve hře Far Cry 52. dubna 2018 25 zajímavých detailů ve hře Far Cry 5 https://youtu.be/QEcEsqSw-GI
  • Far Cry 5 - další zajímavosti8. dubna 2018 Far Cry 5 - další zajímavosti Dalších 12 zajímavostí ze hry Far Cry 5. https://youtu.be/D876SgN43hk
  • Sniper Elite 4 - recenze10. května 2018 Sniper Elite 4 - recenze Máte rádi válečné hry a nejlépe z období 2. světové války? Pak zbystřete. V dnešní recenzi si posvítíme na hru Sniper Elite 4. Už podle číslovky je zřejmé, že se jedná o čtvrté vydání této […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
  • Hostel17. března 2006 Hostel Mučení, zabíjení, krev. Pokud Vás tato tři slova neodradila od čtení tohoto článku a spíše Vás přilákala, znamená to,že by se mohlo jednat o film právě pro Vás. Hostel tak zní nový film […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...