Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních | Recenze her (PC… Xbox… PS4…) | Kritiky.cz

Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních

Dá se říci, že se opo­tí­te jako ve sku­teč­né kuchy­ni. Soustředění jede napl­no a zákaz­ní­ci vás pre­su­jí do kulič­ky. Všechno musí být rych­le, včas a přes­ně. Simulátor vaře­ní snad ani nemů­že být jiný. Preclíky, ham­bur­ge­ry, nuge­ty, vybra­né lahůd­ky z moře a svě­to­vých kuchy­ní, doko­na­lé recep­ty, vyrá­bět kli­ká­ním musí­te rych­le­ji než Zdenda Polreich.

Výhodou je, že si může­te vzít do par­ty i spo­lu­hrá­če.

Pozor na neče­ka­né!

Ve hře vás čeká i něko­lik legrač­ních míst, kte­rá stre­su při­da­jí, ovšem pře­kva­pe­ní pro­čís­nou sou­stře­dě­né nasta­ve­ní mys­li – to když se bude­te muset posta­rat o mou­chy, brou­ky, pas­tič­ky na myši, umýt nádo­bí nebo záchod. Vyhodit kon­tej­ner... Ách nééé... Když tohle vysko­či­lo popr­vé, tak se jeden fakt zasmál!

TIP: Nebojte se, nej­pr­ve se vše nau­čí­te v tuto­ri­a­lu, dal­ší kam­pa­ně a spe­ci­a­lit­ky čeka­jí až poté... už na šikov­né prs­tí­ky a pat­řič­ně sou­stře­dě­nou mysl.

RUSH HOURS vás pro­vě­ří

Ve hře je obsa­že­no umě­ní 180 jídel, tak schvál­ně, kolik se jich nau­čí­te zpa­mě­ti? Kolik vás roz­ml­sá tak, že si je uva­ří­te i ve sku­teč­nos­ti? Co musí­me pochvá­lit je totiž rea­lis­tic­ké zpra­co­vá­ní obráz­ků, kte­ré někdy dost pro­vo­ka­tiv­ně pro­bou­zí chout­ky. Nebo nao­pak – budou vadit vege­ta­ri­á­nům, pro­to­že maso vypa­dá oprav­du rea­lis­tic­ky – a se stej­nou ver­vou i prská na gri­lu.

Jak už jsme řek­li, do hry může­te při­zvat spo­lu­hrá­če, ide­ál­ně ve chví­li, kdy zís­ká­te cvik, když se kam­pa­ně roz­běh­nou a vy nebu­de­te stí­hat – a to se sta­ne vel­mi brzo v tak­zva­ných RUSH HOURS. Velmi fika­ně jsou před a za tyto hodi­ny při­dá­ny prá­vě ty chví­le, kdy musí­te obsta­rat nečis­té toa­le­ty, myš­ky nebo umýt nádo­bí.

Dobrá pověst a um je zákla­dem

A tady už to je hod­ně o orga­ni­za­ci prá­ce i spo­lu­hrá­čů. Základem je budo­vá­ní vlast­ní­ho pod­ni­ku, jeho dob­ré pověs­ti, při­lá­kat zákaz­ní­ky, a pak i budo­vá­ní co nej­hez­čí­ho inte­ri­é­ru. Zajímavé je sbí­rá­ní zku­še­nos­tí v jiných tema­tic­kých restau­ra­cích, ve kte­rých jste na tako­vé „pra­cov­ní stá­ži“. Tady se máte mož­nost sezná­mit s exo­tic­ký­mi jíd­ly.

Důležitá je tady rych­lost a spl­ně­ní recep­tu – pod­le toho odchá­zí zákaz­ní­ci spo­ko­je­ni, neut­rál­ní, nespo­ko­je­ni a naštva­ní a nej­růz­něj­ší vari­an­ty mezi tím. Smajlíky jsou roz­to­mi­lé!

TIP: Na hrá­če také čeka­jí na ste­a­mu sbě­ra­tel­ské kar­tič­ky, kte­ré se postup­ně načí­ta­jí.

Jediné mínus je asi hod­ně indi­vi­du­ál­ní.  Za mě to byly zvu­ky. Jasně, byly rea­lis­tic­ké, až tak, že při­po­mí­na­ly fast food, kde sebou jíd­lo švi­há jed­no za dru­hým. Ale na dru­hou stra­nu – zrov­na to doká­že pod­po­řit hrá­če v bys­tros­ti, rych­los­ti a vel­mi dob­ře pod­po­ru­je ten sou­stře­dě­ný stres, ve kte­rém se sna­ží­te efek­tiv­ně vyrov­ná­vat s pře­mí­rou kuchař­ské­ho stre­su. A hud­ba, ta hud­ba... biču­je a biču­je...
Ostatně, prá­vě tím není ten­to simu­lá­tor dale­ko od prav­dy.

Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 %20. prosince 2017 Dmitrij Rus: Jiný svět - 90 %   Vzkříšení za 5… 4… 3… LitRPG, čili literatura s tématikou hraní videoher, se v posledních letech (nepřekvapivě) rozmáhá. Po skvostech jako Ready Player One, který v příštím […]
  • Sníh v GTA se už blíží!10. prosince 2017 Sníh v GTA se už blíží! Zkusme se i letos těšit na to, že v Grand Theft Auto 5 na svátky nasněží a upustí se uzdy bezuzdnému veselí. Speciální eventy jsou v onlinovkách už klasikou a jednou z nich je právě […]
  • RECENZE: Annabelle 2: Zrození zla11. srpna 2017 RECENZE: Annabelle 2: Zrození zla  Filmové vesmíry kam se podíváš. Tak by se dala nazvat současná hollywoodská situace, protože každé studio chce mít ne filmovou sérii, ale rovnou vesmír, do kterého chce zasazovat […]
  • Debbie Malone: Andělské vykládací karty23. dubna 2018 Debbie Malone: Andělské vykládací karty Máme před sebou zcela jedinečné karty. Autorka spojila své schopnosti a jemnou intuici s velmi hezky obrazově zpracovanými kartičkami. Použila jsem je už na desítky výkladů a musím říci, […]
  • S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů2. března 2018 S nádechem jara: Karty Doreen Virtue, Marie, královna andělů Musím se přiznat, že  kartičky hrozně ráda vytahuji v adventním čase, prostě to "Marie" téma k tomu přímo vybízí, ale poslední dobou zjišťuji, že se mimořádně hodí i pro jarní období. Ono […]
  • Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového)27. dubna 2018 Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového) Milujete les, přírodu? Dřevo a přírodní materiály? Jímavou a něžnou pokoru ke dřevu chová autor této knihy a ta prosakuje z každého slůvka. Nevěřila jsem, že se dá o stromech a dřevu […]
  • Tarot dobra: Umí to i s těžkými situacemi25. července 2018 Tarot dobra: Umí to i s těžkými situacemi Autorka karet a knihy Kouzelné mapy, jež patří k jedněm z nejkrásnějších, je zpátky se zpracovaným klasickým tématem tarotu.  Trvalo to pár let, ale vyplatilo se. Povedlo se? To je skoro […]
  • Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den!21. prosince 2017 Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den! Když Bůh praví, že si musíte promluvit, věřte mi, že se jen tak nevzdá. A bude vás pronásledovat kdekoliv. Neodlepí se. A nakonec s ním projdete chtě nechtě celou jeho pozemskou […]
  • Karty od Doreen Virtue: Pro chvíle zimně sváteční i svěže letní23. května 2018 Karty od Doreen Virtue: Pro chvíle zimně sváteční i svěže letní Strávila jsem s nimi téměř půl roku, než jsem se odvážila sepsat tento text. A musím říci, že mimořádně krásný s nimi byl vánoční čas. Jsou prostě načechrané, sváteční, velmi hezky barevně […]
  • Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %21. března 2017 Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 % Mám ráda pohádky, myslím si, že na tom není nic špatného, když to přizná dospělý člověk. Kniha Krátké pohádky na dobrou noc je opravdu moc hezké vyprávění. Autorem je Jan Zima, jenž […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg