Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Far Cry Primal – Recenze

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Herní série Far Cry nás ve video­her­ním světě dopro­vází už pěk­nou řádku let. Nyní vyšel její v pořadí již pátý díl, který se pře­kva­pivě obje­vil zhruba čtr­náct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V pátém díle autoři z Ubisoftu dostáli svým sli­bům a lákají nás na dob­ro­druž­nou výpravu do pra­věku, při které se dle jejich slov můžeme těšit na sple­tité nástrahy pří­rody, boje klanů o moc, nebo samotný boj o pře­žití. Otázkou ale zůstává, jak se jim tato vel­ko­lepá výprava povedla? No, a na to se právě teď pojďme spo­lečně v násle­du­jící recenzi podí­vat.

Musím se při­znat, že jsem nový díl Far Cry oče­ká­val s nad­še­ním a vel­kými nadě­jemi, ale záro­veň také se sil­nými oba­vami. Nejvíce jsem se těšil na zasa­zení hry do neo­kou­ka­ného, zají­ma­vého pro­středí pra­věku, nao­pak mé obavy ply­nuly z mož­nosti, že autoři budou pouze recyklo­vat už dříve pou­žité a okou­kané prvky, které jsme viděli v před­cho­zích hrách. Ale pěkně popo­řádku, ve hře se zhos­tíme role Takkara, což je lovec ze kmene Wenja, ten se na začátku hry dozvídá, že on je jakýmsi vyvo­le­ným, právě kvůli svým schop­nos­tem mlu­vit se zví­řaty, díky čemuž si je může následně snáze ocho­čit. Far Cry Primal nás zavádí do pra­věku, respek­tive do období mezo­litu. Jako hráč tady budete obje­vo­vat vše­možná tajem­ství, bojo­vat o holé pře­žití s ostat­ními kmeny, které jsou, světe div se, nepřá­tel­ského cha­rak­teru, lovit celou škálu nej­růz­něj­ších zví­řat, tedy i mamuty, a dělat nepře­ber­nou řadu dal­ších věcí.

1

Bohužel už po pár hodi­nách hraní jsem měl pocit, že Far Cry Primal si na nějaký nový díl pouze hraje. Ano, je zde sice nové pro­středí, zasa­zené do úplně jiné his­to­rické epo­chy, ovšem při postupu hrou jsem nabý­val dojem, jako bych hrál před­chozí díl, pouze místo samo­palu jsem nyní v rukou držel oštěp nebo kyj. Markantní roz­díl oproti čtvr­tému dílu je v gra­fic­kém zpra­co­vání. Upravená gra­fika hře sluší, více se tu hraje s barvami a světly, tvůrci si doslova vyhráli s vymo­de­lo­vá­ním husté vege­tace. Výsledkem jsou pře­krásné sce­né­rie, když se pro­chá­zíte po zasně­že­ných horách, pro­slu­ně­ných lou­kách, nebo zrád­ných baži­nách, dýchne na vás opravdu nevšední atmo­sféra, v někte­rých pasá­žích má člo­věk pocit, jakoby se pro­chá­zel v něja­kém fan­tasy světě. Při svých toul­kách kra­ji­nou hráč navíc ocení vskutku dechbe­roucí ozvu­čení, které onu atmo­sféru ještě více pod­tr­huje. Kochat se okolní kra­ji­nou zde můžete opravdu dlouhé hodiny.

2

Nějaké zásadní novinky zde opravdu neče­kejte, gra­fické zpra­co­vání se sice posu­nulo o krok vpřed, ale to je z novi­nek asi tak vše. Příběh je prak­ticky stejný jako minule, opět je zde plno šílenců, kteří vás chtějí zabít, nechybí feťáci, kteří jsou ten­to­krát vyob­ra­zeni v podobě šamanů, a samo­zřejmě se dočkáte i sexy kněžky, která má vel­kou zálibu v upa­lo­vání lidí. Vítejte tedy ve vybrané spo­leč­nosti, v jaké jsme se ocitli už něko­li­krát v před­chá­ze­jí­cích dílech. Zkrátka kmen hod­ných, inte­lek­tu­álně vyspě­lej­ších lidí, se zde snaží pře­žít v drs­ném pro­stření, sužo­vaná kon­ku­renč­ními tlu­pami zlých, kani­ba­lis­tic­kých nean­dr­tálců. Jejich vůd­cem je Ull, který jakoby z oka vypadl Vaasovi ze tře­tího dílu, vy tak budete muset plnit růz­no­rodé úkoly, abyste v tomto kru­tém světě doká­zali pře­žít. Mise se ovšem po čase začnou opa­ko­vat, a vy tak budete zou­fale čekat, zda se pří­běh už konečně někam posune. A když už to konečně vypadá, že by se tak mohlo stát, tak ne, znovu tu totiž máte úkol, ve kte­rém musíte napří­klad zajmout vůdce cizího kmene, v konečné fázi tedy jen vyvraž­dit nepřá­tel­ský tábor. I další prvky z minu­lého dílu zde zůstali nezmě­něné, autoři na ně nyní jen navá­zali pra­věké reá­lie, takže prak­ticky nic nového pod slun­cem, opět totiž budete dobý­vat nepřá­tel­ské tábory, sbí­rat byliny, nebo jez­dit na slo­nech, par don na mamu­tech. Samozřejmě se také dočkáte i halu­ci­no­gen­ních misí, kvůli vylep­šení výstroje a vaší ves­nice budete lovit zví­řata a sbí­rat nej­růz­nější suro­viny. Tedy vše co již dlou­hou dobu známe, je zde vyob­ra­zeno pouze v novém, pra­vě­kém hávu.

3

Další věcí, která vás na začátku může zaujmout, je fik­tivní jazyk, jímž postavy ve hře komu­ni­kují. Vývojáři si s jeho tvor­bou dali znač­nou práci, kdy prý dokonce stu­do­vali his­to­rické reá­lie, bohu­žel dia­logy působí neu­vě­ři­telně sou­době, kdyby tedy postavy mlu­vili napří­klad něja­kým méně zná­mým asij­ským jazy­kem, výsle­dek by byl v konečné fázi stejný. Zachraňuje to ovšem pove­dená větná skladba, která působí opravu pri­mi­tiv­ním pra­vě­kým dojmem, což následně vykres­luje pove­dená česká loka­li­zace. Nad čím jsem se nao­pak poza­sta­vil, byl zbra­ňový arze­nál. Různé pis­tole, bro­kov­nice a samo­paly zde nahra­zuje luk, oštěp, nebo kyj, tyto zbraně jsou jas­nou vol­bou pro výpravu do divo­činy. To má být ale všechno? Co nějaké gra­náty, kulo­mety, nebo rake­to­mety, kte­rými se v minu­lých dílech nešet­řilo? Takovéto kousky zde opravdu nena­jdete, místo nich tu na vás čeká tele­pa­ticky ovlá­daná sova a spousta dal­ších zástupců zví­řecí říše, jenž si v prů­běhu hry budete moci ocho­čit.

4

Jakožto Vyvolený máte totiž schop­nost snad­ného ocho­čo­vání zví­řec­tva. Telepaticky můžete na dálku ovlá­dat sovu, která vám napří­klad odhalí, kde se skrý­vají nepřá­tel­ští bojov­níci, může na ně úto­čit svým vra­žed­ným nále­tem, v pří­padě nut­nosti vám při­nést zbraně, no a také házet bomby. Ano, nepřá­te­lům může házet na hlavy sku­tečně bomby. Dále si můžete ocho­čit prak­ticky libo­vol­nou šelmu, chcete vlka, tygra, nebo med­věda? Není pro­blém, ocho­čit si ji můžete tak, že na zem hodíte kus masa, no a jakmile se šelma při­blíží a začne žrát vaši návnadu, při­blí­žíte se a stisk­nete akční tla­čítko. Toť vše, máte nového maz­líčka. Ten vás od této chvíle bude bez­mezně poslou­chat, pomůže s lovem, vycítí na blízku nepřá­tele, a bude vašim věr­ným pomoc­ní­kem při obsa­zo­vání táborů, kdy kolem sebe udělá pořádný zma­tek, a zatímco pro­tiv­níci budou mít plné ruce práce s jeho ohrom­nou silou, vás si tolik vší­mat nebu­dou, což vám usnadní jejich likvi­daci. Váš věrný mazel je v pod­statě nesmr­telný, pro­tože když už ho přeci jen někdo zabije, je ve hře spe­ci­ální menu, kde si vašeho zví­ře­cího pomoc­níka vyvo­láte bez sebe­men­ších potíží znovu. To je dle mého názoru velká škoda, odpadá tak budo­vání vztahu s oním zví­ře­tem, a pokud zvíře zemře, vám to v pod­statě vůbec nebude mrzet. V tomto prvku vidím veliké mínus, jeli­kož se z toho mohlo vytě­žit zají­mavé obo­ha­cení her­ního zážitku.

5

Samotný lov se potom od před­cho­zích dílů vůbec nezmě­nil, je zkrátka nutný k vylep­šo­vání výbavy. Co se mi ovšem velmi líbilo, byl fakt, že lov pra­vě­kých zví­řat oště­pem, nebo lukem, není nic jed­no­du­chého. Zvířata jsou velmi rychlá a zrádná, jakmile je tre­fíte napří­klad šípem, začnou pobí­hat kolem vás, klič­ko­vat, mají ten­dence vám utéct a následně zaú­to­čit v momentě, kdy si mys­líte, že jste svou kořist již ztra­tily. Lov je zde sku­tečně oprav­do­vou výzvou, v minu­lých dílech sta­čilo do zví­řete vysy­pat zásob­ník a bylo vyhráno, zde pokud nebu­dete postu­po­vat obe­zřetně, tak opravdu špatně skon­číte. Bohužel co mi při­šlo zcela nesmy­slné a hloupé, bylo, když jsem v zasně­žené oblasti tre­fil zapá­le­ným šípem zvíře, které následně v mžiku vzplálo a začalo kolem sebe zapa­lo­vat trávu, nebo keře. Pochopil bych to v něja­kém slun­ném údolí v lese, ale v hor­ské oblasti, kde leží velká vrstva sněhu, to vypa­dalo opravdu divně.

6

I když nový Far Cry nena­bízí kdoví, jak moc nová­tor­ských prvků, může si ho hráč parádně užít. Především lidé, kteří dopo­sud nehráli před­chozí díly, si Far Cry Primal užijí na maxi­mum, je zde totiž opravdu řada mož­ností, jak ve hře trá­vit čas. Engine hry sice nepa­tří k nej­no­věj­ším, dokáže ale vykouz­lit opravdu krás­nou gra­fiku dopl­ně­nou o množ­ství kva­lit­ních zvuků, ty pak oko­ře­ňují záži­tek z obje­vo­vání nových lokací, nebo vše­li­ja­kých tajem­ství. Výše zmí­něné prehis­to­rické zbraně pak nabí­zejí i spe­ci­ální mož­nosti vyu­žití, kdy můžete napří­klad kyjem neje­nom mlá­tit, ale můžete jím i házet. Tato mož­nost vám koli­krát nabídne opravdu vtipné momenty. To samé platí i o ocho­čo­vání zví­řat, napří­klad s ocho­če­ným tygrem následně můžete vběh­nout do nepřá­tel­ského tábora, a dove­dete si před­sta­vit, jak to asi pak vypadá. Nepřátelé léta­jící vzdu­chem a plno výkřiků stra­chu a bolesti. I když se tu recykluje z před­cho­zích dílů téměř všechno, můžete si hru i tak užít dle libosti. Na reakč­nost se zde opravdu nehraje a co se týče věr­ného his­to­ric­kého zpra­co­vání, o tom bychom mohli také dlou­hou dobu pole­mi­zo­vat. Čekal jsem, že období pra­vě­kého mezo­litu zde bude nějak zají­mavě pojato a vyu­žito, ničeho tako­vého jsem se bohu­žel nedo­čkal. Kolikrát to opravdu vypadá, že vaše postava je o hodně vyspě­lejší než celá civi­li­zace, důka­zem je napří­klad kos­těná kot­vička, díky které může špl­hat po vyso­kých ska­lách, no nevím, ale tohle mi ve hře zkrátka vůbec nese­dělo. Příběh je tu opět hodně slabý, jako tomu ostatně bylo u série Far Cry vždycky, nevý­razný hlavní zápo­rák, stále stejné dobý­vání nepřá­tel­ských táborů, opa­ku­jící se úkoly, absence co-opu a vůbec všech sur­vi­val prvků. A mohl bych pokra­čo­vat ještě dále. I přes to všechno je ovšem Far Cry Primal zají­ma­vou hrou, lidé této série zatím neznalí, se tu dočkají dlou­hých hodin čisté zábavy. Po vydání tohoto dílu by ovšem sérii Far Cry pro­spělo nějaké to nová­tor­ství, pro­tože to, co nám nový díl nabízí, jsme viděli v roz­mezí něko­lika let už moc­krát. Pokud ale hle­dáte hru, zamě­ře­nou na abso­lutní vol­nost, obje­vo­vání zají­ma­vých míst, a spousty dal­ších akti­vit, je Far Cry Primal určený právě vám.

7

Hra Far Cry Primal vyšla na PC, PS4 a Xbox One.

Far Cry Primal znalce série ničím neo­hromí, nováčky nao­pak napro­sto pohltí. Po gra­fické stránce vypadá hra velmi pěkně a prvky známé z minu­lých dílů zde fun­gují na jed­ničku.

Konečné hod­no­cení: 8/10

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební ser­very Techno.cz a Shadowbox.cz

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Far Cry Primal (PC)9. března 2016 Far Cry Primal (PC) Tak na našem webu Kritiky.cz  najdete recenzi Far Cry Primal. Je to ale konzolová verze. Já jsem si předobjednal PC verzi, která byla aktivována až  na začátku března. Co očekáváme ve Far Cry v době ledové? V průběhu několika let, co […] Posted in Recenze her (PC… Xbox…)
 • Far Cry Primal – další hodiny hraní27. března 2016 Far Cry Primal – další hodiny hraní Tak jsem zase během týdne odehrál zase hodiny hraní ve hře Far Cry Primal. V klidu se zase můžete podívat na to, jak postupuji hrou, obsazuji stanoviště a postupně vylepšuji svojí […] Posted in Záznamy her
 • Far Cry Primal – první videa1. března 2016 Far Cry Primal – první videa Tak začínám na svém PC hrát Far Cry Primal. Podívejte se na první půlhodinu hraní. První 2 videa z průchodu hrou. Budu postupně přidávat další a další, a tak si budou moci fanoušci prohlídnout, jak já osobně v době ledové […] Posted in Záznamy her
 • Far Cry Primal5. dubna 2016 Far Cry Primal Tak jsem konečně dokončil příběh. Podívejte se na poslední kapitoly mého příběhu s Far Cry […] Posted in Záznamy her
 • Far Cry Primal – další hodina půl hraní4. března 2016 Far Cry Primal – další hodina půl hraní Tak jsem dneska odehrál další hodinu a půl. Postupně objevoval prales. Učil se nové věci, abych mohl přežít déle v historické […] Posted in Záznamy her
 • Far Cry Primal – dalších 23 videí15. března 2016 Far Cry Primal – dalších 23 videí Tak jsem trocha hraní minulý týden zanedbával. Trocha opožděně vydávám další videa z průchodu hrou Far Cry Primal. Co tam na Vás čeká, nové úkoly, nový domácí mazlíček a samozřejmě jsem během hry zesílil a získal nové […] Posted in Záznamy her
 • Far Cry Primal – první zábor rybářské vesnice4. března 2016 Far Cry Primal – první zábor rybářské vesnice Tak pokračuji v objevování světa. Ochočil jsem si další divoké zvíře, zabil prvního medvěda a zachránil dalšího ztraceného […] Posted in Záznamy her
 • Far Cry Primal – pokračující postup hrou3. března 2016 Far Cry Primal – pokračující postup hrou Tak jsem pokročil v příběhu a odehrál další dvě hodiny. Vylepšil jsem pár vesnic, zachránil jedno ztraceného vesničana a samozřejmě jsem adoptoval vlka, který mi od teď dělá vlastní silnou […] Posted in Záznamy her
 • Far Cry Primal – druhá hodina hraní2. března 2016 Far Cry Primal – druhá hodina hraní Tak včera večer jsem měl čas hrát. Je to občas opravdu těžké, když máte málo šípů a příroda je nepřátelská. Postoupil jsem taky trocha ve schopnostech a získal i svoji věrnou […] Posted in Záznamy her
 • Far Cry Primal – s medvědem to jde lépe6. března 2016 Far Cry Primal – s medvědem to jde lépe Tak další dvě hodiny mně o víkendu čekaly. Odehrál jsem toho hodně a vylepšoval postavu. A to nejdůležitější. Adoptoval jsem medvěda, tak mám v prehistorické době čím dál lepší […] Posted in Záznamy her

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.