Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Far Cry Primal – Recenze

Far Cry Primal – Recenze
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.

Herní série Far Cry nás ve video­her­ním svě­tě dopro­vá­zí už pěk­nou řád­ku let. Nyní vyšel její v pořa­dí již pátý díl, kte­rý se pře­kva­pi­vě obje­vil zhru­ba čtr­náct měsí­ců po vydá­ní  dílu čtvté­ho. V pátém díle auto­ři z Ubisoftu dostá­li svým sli­bům a láka­jí nás na dob­ro­druž­nou výpra­vu do pra­vě­ku, při kte­ré se dle jejich slov může­me těšit na sple­ti­té nástra­hy pří­ro­dy, boje kla­nů o moc, nebo samot­ný boj o pře­ži­tí. Otázkou ale zůstá­vá, jak se jim tato vel­ko­le­pá výpra­va poved­la? No, a na to se prá­vě teď pojď­me spo­leč­ně v násle­du­jí­cí recen­zi podí­vat.

Musím se při­znat, že jsem nový díl Far Cry oče­ká­val s nad­še­ním a vel­ký­mi nadě­je­mi, ale záro­veň také se sil­ný­mi oba­va­mi. Nejvíce jsem se těšil na zasa­ze­ní hry do neo­kou­ka­né­ho, zají­ma­vé­ho pro­stře­dí pra­vě­ku, nao­pak mé oba­vy ply­nu­ly z mož­nos­ti, že auto­ři budou pou­ze recyklo­vat už dří­ve pou­ži­té a okou­ka­né prv­ky, kte­ré jsme vidě­li v před­cho­zích hrách. Ale pěk­ně popo­řád­ku, ve hře se zhos­tí­me role Takkara, což je lovec ze kme­ne Wenja, ten se na začát­ku hry dozví­dá, že on je jakým­si vyvo­le­ným, prá­vě kvů­li svým schop­nos­tem mlu­vit se zví­řa­ty, díky čemuž si je může násled­ně sná­ze ocho­čit. Far Cry Primal nás zavá­dí do pra­vě­ku, respek­ti­ve do obdo­bí mezo­li­tu. Jako hráč tady bude­te obje­vo­vat vše­mož­ná tajem­ství, bojo­vat o holé pře­ži­tí s ostat­ní­mi kme­ny, kte­ré jsou, svě­te div se, nepřá­tel­ské­ho cha­rak­te­ru, lovit celou šká­lu nej­růz­něj­ších zví­řat, tedy i mamu­ty, a dělat nepře­ber­nou řadu dal­ších věcí.

1

Bohužel už po pár hodi­nách hra­ní jsem měl pocit, že Far Cry Primal si na něja­ký nový díl pou­ze hra­je. Ano, je zde sice nové pro­stře­dí, zasa­ze­né do úpl­ně jiné his­to­ric­ké epo­chy, ovšem při postu­pu hrou jsem nabý­val dojem, jako bych hrál před­cho­zí díl, pou­ze mís­to samo­pa­lu jsem nyní v rukou držel oštěp nebo kyj. Markantní roz­díl opro­ti čtvr­té­mu dílu je v gra­fic­kém zpra­co­vá­ní. Upravená gra­fi­ka hře slu­ší, více se tu hra­je s barva­mi a svět­ly, tvůr­ci si doslo­va vyhrá­li s vymo­de­lo­vá­ním hus­té vege­ta­ce. Výsledkem jsou pře­krás­né sce­né­rie, když se pro­chá­zí­te po zasně­že­ných horách, pro­slu­ně­ných lou­kách, nebo zrád­ných baži­nách, dých­ne na vás oprav­du nevšed­ní atmo­sfé­ra, v někte­rých pasá­žích má člo­věk pocit, jako­by se pro­chá­zel v něja­kém fan­ta­sy svě­tě. Při svých toul­kách kra­ji­nou hráč navíc oce­ní vskut­ku dechbe­rou­cí ozvu­če­ní, kte­ré onu atmo­sfé­ru ješ­tě více pod­tr­hu­je. Kochat se okol­ní kra­ji­nou zde může­te oprav­du dlou­hé hodi­ny.

2

Nějaké zásad­ní novin­ky zde oprav­du neče­kej­te, gra­fic­ké zpra­co­vá­ní se sice posu­nu­lo o krok vpřed, ale to je z novi­nek asi tak vše. Příběh je prak­tic­ky stej­ný jako minu­le, opět je zde plno šílen­ců, kte­ří vás chtě­jí zabít, nechy­bí feťá­ci, kte­ří jsou ten­to­krát vyob­ra­ze­ni v podo­bě šama­nů, a samo­zřej­mě se dočká­te i sexy kněž­ky, kte­rá má vel­kou záli­bu v upa­lo­vá­ní lidí. Vítejte tedy ve vybra­né spo­leč­nos­ti, v jaké jsme se ocit­li už něko­li­krát v před­chá­ze­jí­cích dílech. Zkrátka kmen hod­ných, inte­lek­tu­ál­ně vyspě­lej­ších lidí, se zde sna­ží pře­žít v drs­ném pro­stře­ní, sužo­va­ná kon­ku­renč­ní­mi tlu­pa­mi zlých, kani­ba­lis­tic­kých nean­dr­tál­ců. Jejich vůd­cem je Ull, kte­rý jako­by z oka vypa­dl Vaasovi ze tře­tí­ho dílu, vy tak bude­te muset plnit růz­no­ro­dé úko­ly, abys­te v tom­to kru­tém svě­tě doká­za­li pře­žít. Mise se ovšem po čase začnou opa­ko­vat, a vy tak bude­te zou­fa­le čekat, zda se pří­běh už koneč­ně někam posu­ne. A když už to koneč­ně vypa­dá, že by se tak moh­lo stát, tak ne, zno­vu tu totiž máte úkol, ve kte­rém musí­te napří­klad zajmout vůd­ce cizí­ho kme­ne, v koneč­né fázi tedy jen vyvraž­dit nepřá­tel­ský tábor. I dal­ší prv­ky z minu­lé­ho dílu zde zůsta­li nezmě­ně­né, auto­ři na ně nyní jen navá­za­li pra­vě­ké reá­lie, tak­že prak­tic­ky nic nové­ho pod slun­cem, opět totiž bude­te dobý­vat nepřá­tel­ské tábo­ry, sbí­rat byli­ny, nebo jez­dit na slo­nech, par don na mamu­tech. Samozřejmě se také dočká­te i halu­ci­no­gen­ních misí, kvů­li vylep­še­ní výstro­je a vaší ves­ni­ce bude­te lovit zví­řa­ta a sbí­rat nej­růz­něj­ší suro­vi­ny. Tedy vše co již dlou­hou dobu zná­me, je zde vyob­ra­ze­no pou­ze v novém, pra­vě­kém hávu.

3

Další věcí, kte­rá vás na začát­ku může zaujmout, je fik­tiv­ní jazyk, jímž posta­vy ve hře komu­ni­ku­jí. Vývojáři si s jeho tvor­bou dali znač­nou prá­ci, kdy prý dokon­ce stu­do­va­li his­to­ric­ké reá­lie, bohu­žel dia­lo­gy půso­bí neu­vě­ři­tel­ně sou­do­bě, kdy­by tedy posta­vy mlu­vi­li napří­klad něja­kým méně zná­mým asij­ským jazy­kem, výsle­dek by byl v koneč­né fázi stej­ný. Zachraňuje to ovšem pove­de­ná vět­ná sklad­ba, kte­rá půso­bí opra­vu pri­mi­tiv­ním pra­vě­kým dojmem, což násled­ně vykres­lu­je pove­de­ná čes­ká loka­li­za­ce. Nad čím jsem se nao­pak poza­sta­vil, byl zbra­ňo­vý arze­nál. Různé pis­to­le, bro­kov­ni­ce a samo­pa­ly zde nahra­zu­je luk, oštěp, nebo kyj, tyto zbra­ně jsou jas­nou vol­bou pro výpra­vu do divo­či­ny. To má být ale všech­no? Co něja­ké gra­ná­ty, kulo­me­ty, nebo rake­to­me­ty, kte­rý­mi se v minu­lých dílech nešet­ři­lo? Takovéto kous­ky zde oprav­du nena­jde­te, mís­to nich tu na vás čeká tele­pa­tic­ky ovlá­da­ná sova a spous­ta dal­ších zástup­ců zví­ře­cí říše, jenž si v prů­bě­hu hry bude­te moci ocho­čit.

4

Jakožto Vyvolený máte totiž schop­nost snad­né­ho ocho­čo­vá­ní zví­řec­tva. Telepaticky může­te na dál­ku ovlá­dat sovu, kte­rá vám napří­klad odha­lí, kde se skrý­va­jí nepřá­tel­ští bojov­ní­ci, může na ně úto­čit svým vra­žed­ným nále­tem, v pří­pa­dě nut­nos­ti vám při­nést zbra­ně, no a také házet bom­by. Ano, nepřá­te­lům může házet na hla­vy sku­teč­ně bom­by. Dále si může­te ocho­čit prak­tic­ky libo­vol­nou šel­mu, chce­te vlka, tyg­ra, nebo med­vě­da? Není pro­blém, ocho­čit si ji může­te tak, že na zem hodí­te kus masa, no a jakmi­le se šel­ma při­blí­ží a začne žrát vaši návna­du, při­blí­ží­te se a stisk­ne­te akč­ní tla­čít­ko. Toť vše, máte nové­ho maz­líč­ka. Ten vás od této chví­le bude bez­mezně poslou­chat, pomů­že s lovem, vycí­tí na blíz­ku nepřá­te­le, a bude vašim věr­ným pomoc­ní­kem při obsa­zo­vá­ní tábo­rů, kdy kolem sebe udě­lá pořád­ný zma­tek, a zatím­co pro­tiv­ní­ci budou mít plné ruce prá­ce s jeho ohrom­nou silou, vás si tolik vší­mat nebu­dou, což vám usnad­ní jejich likvi­da­ci. Váš věr­ný mazel je v pod­sta­tě nesmr­tel­ný, pro­to­že když už ho pře­ci jen někdo zabi­je, je ve hře spe­ci­ál­ní menu, kde si vaše­ho zví­ře­cí­ho pomoc­ní­ka vyvo­lá­te bez sebe­men­ších potí­ží zno­vu. To je dle mého názo­ru vel­ká ško­da, odpa­dá tak budo­vá­ní vzta­hu s oním zví­ře­tem, a pokud zví­ře zemře, vám to v pod­sta­tě vůbec nebu­de mrzet. V tom­to prv­ku vidím veli­ké mínus, jeli­kož se z toho moh­lo vytě­žit zají­ma­vé obo­ha­ce­ní her­ní­ho zážit­ku.

5

Samotný lov se potom od před­cho­zích dílů vůbec nezmě­nil, je zkrát­ka nut­ný k vylep­šo­vá­ní výba­vy. Co se mi ovšem vel­mi líbi­lo, byl fakt, že lov pra­vě­kých zví­řat oště­pem, nebo lukem, není nic jed­no­du­ché­ho. Zvířata jsou vel­mi rych­lá a zrád­ná, jakmi­le je tre­fí­te napří­klad šípem, začnou pobí­hat kolem vás, klič­ko­vat, mají ten­den­ce vám utéct a násled­ně zaú­to­čit v momen­tě, kdy si mys­lí­te, že jste svou kořist již ztra­ti­ly. Lov je zde sku­teč­ně oprav­do­vou výzvou, v minu­lých dílech sta­či­lo do zví­ře­te vysy­pat zásob­ník a bylo vyhrá­no, zde pokud nebu­de­te postu­po­vat obe­zřet­ně, tak oprav­du špat­ně skon­čí­te. Bohužel co mi při­šlo zce­la nesmy­sl­né a hloupé, bylo, když jsem v zasně­že­né oblas­ti tre­fil zapá­le­ným šípem zví­ře, kte­ré násled­ně v mži­ku vzplá­lo a zača­lo kolem sebe zapa­lo­vat trá­vu, nebo keře. Pochopil bych to v něja­kém slun­ném údo­lí v lese, ale v hor­ské oblas­ti, kde leží vel­ká vrst­va sně­hu, to vypa­da­lo oprav­du div­ně.

6

I když nový Far Cry nena­bí­zí kdo­ví, jak moc nová­tor­ských prv­ků, může si ho hráč parád­ně užít. Především lidé, kte­ří dopo­sud nehrá­li před­cho­zí díly, si Far Cry Primal uži­jí na maxi­mum, je zde totiž oprav­du řada mož­nos­tí, jak ve hře trá­vit čas. Engine hry sice nepat­ří k nej­no­věj­ším, doká­že ale vykouz­lit oprav­du krás­nou gra­fi­ku dopl­ně­nou o množ­ství kva­lit­ních zvu­ků, ty pak oko­ře­ňu­jí záži­tek z obje­vo­vá­ní nových loka­cí, nebo vše­li­ja­kých tajem­ství. Výše zmí­ně­né prehis­to­ric­ké zbra­ně pak nabí­ze­jí i spe­ci­ál­ní mož­nos­ti vyu­ži­tí, kdy může­te napří­klad kyjem neje­nom mlá­tit, ale může­te jím i házet. Tato mož­nost vám koli­krát nabíd­ne oprav­du vtip­né momen­ty. To samé pla­tí i o ocho­čo­vá­ní zví­řat, napří­klad s ocho­če­ným tygrem násled­ně může­te vběh­nout do nepřá­tel­ské­ho tábo­ra, a dove­de­te si před­sta­vit, jak to asi pak vypa­dá. Nepřátelé léta­jí­cí vzdu­chem a plno výkři­ků stra­chu a boles­ti. I když se tu recyklu­je z před­cho­zích dílů téměř všech­no, může­te si hru i tak užít dle libos­ti. Na reakč­nost se zde oprav­du nehra­je a co se týče věr­né­ho his­to­ric­ké­ho zpra­co­vá­ní, o tom bychom moh­li také dlou­hou dobu pole­mi­zo­vat. Čekal jsem, že obdo­bí pra­vě­ké­ho mezo­li­tu zde bude nějak zají­ma­vě poja­to a vyu­ži­to, niče­ho tako­vé­ho jsem se bohu­žel nedo­čkal. Kolikrát to oprav­du vypa­dá, že vaše posta­va je o hod­ně vyspě­lej­ší než celá civi­li­za­ce, důka­zem je napří­klad kos­tě­ná kot­vič­ka, díky kte­ré může špl­hat po vyso­kých ska­lách, no nevím, ale tohle mi ve hře zkrát­ka vůbec nese­dě­lo. Příběh je tu opět hod­ně sla­bý, jako tomu ostat­ně bylo u série Far Cry vždyc­ky, nevý­raz­ný hlav­ní zápo­rák, stá­le stej­né dobý­vá­ní nepřá­tel­ských tábo­rů, opa­ku­jí­cí se úko­ly, absen­ce co-opu a vůbec všech sur­vi­val prv­ků. A mohl bych pokra­čo­vat ješ­tě dále. I přes to všech­no je ovšem Far Cry Primal zají­ma­vou hrou, lidé této série zatím nezna­lí, se tu dočka­jí dlou­hých hodin čis­té zába­vy. Po vydá­ní toho­to dílu by ovšem sérii Far Cry pro­spě­lo něja­ké to nová­tor­ství, pro­to­že to, co nám nový díl nabí­zí, jsme vidě­li v roz­me­zí něko­li­ka let už moc­krát. Pokud ale hle­dá­te hru, zamě­ře­nou na abso­lut­ní vol­nost, obje­vo­vá­ní zají­ma­vých míst, a spous­ty dal­ších akti­vit, je Far Cry Primal urče­ný prá­vě vám.

7

Hra Far Cry Primal vyšla na PC, PS4 a Xbox One.

Far Cry Primal znal­ce série ničím neo­hro­mí, nováč­ky nao­pak napros­to pohl­tí. Po gra­fic­ké strán­ce vypa­dá hra vel­mi pěk­ně a prv­ky zná­mé z minu­lých dílů zde fun­gu­jí na jed­nič­ku.

Konečné hod­no­ce­ní: 8/10

Baví mě hudba, hry, filmy a knížky.....od Roku 2015 píšu recenze a novinky pro hudební servery Techno.cz a Shadowbox.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Far Cry Primal (PC)9. března 2016 Far Cry Primal (PC) Tak na našem webu Kritiky.cz  najdete recenzi Far Cry Primal. Je to ale konzolová verze. Já jsem si předobjednal PC verzi, která byla aktivována až  na začátku března. Co očekáváme ve Far […]
 • Far Cry Primal - první videa1. března 2016 Far Cry Primal - první videa Tak začínám na svém PC hrát Far Cry Primal. Podívejte se na první půlhodinu hraní. První 2 videa z průchodu hrou. Budu postupně přidávat další a další, a tak si budou moci fanoušci […]
 • Far Cry Primal - další hodiny hraní27. března 2016 Far Cry Primal - další hodiny hraní Tak jsem zase během týdne odehrál zase hodiny hraní ve hře Far Cry Primal. V klidu se zase můžete podívat na to, jak postupuji hrou, obsazuji stanoviště a postupně vylepšuji svojí […]
 • Far Cry Primal5. dubna 2016 Far Cry Primal Tak jsem konečně dokončil příběh. Podívejte se na poslední kapitoly mého příběhu s Far Cry […]
 • Far Cry Primal - další hodina půl hraní4. března 2016 Far Cry Primal - další hodina půl hraní Tak jsem dneska odehrál další hodinu a půl. Postupně objevoval prales. Učil se nové věci, abych mohl přežít déle v historické […]
 • Far Cry Primal - dalších 23 videí15. března 2016 Far Cry Primal - dalších 23 videí Tak jsem trocha hraní minulý týden zanedbával. Trocha opožděně vydávám další videa z průchodu hrou Far Cry Primal. Co tam na Vás čeká, nové úkoly, nový domácí mazlíček a samozřejmě jsem […]
 • Far Cry Primal - první zábor rybářské vesnice4. března 2016 Far Cry Primal - první zábor rybářské vesnice Tak pokračuji v objevování světa. Ochočil jsem si další divoké zvíře, zabil prvního medvěda a zachránil dalšího ztraceného […]
 • Far Cry Primal - s medvědem to jde lépe6. března 2016 Far Cry Primal - s medvědem to jde lépe Tak další dvě hodiny mně o víkendu čekaly. Odehrál jsem toho hodně a vylepšoval postavu. A to nejdůležitější. Adoptoval jsem medvěda, tak mám v prehistorické době čím dál lepší […]
 • Far Cry Primal – pokračující postup hrou3. března 2016 Far Cry Primal – pokračující postup hrou Tak jsem pokročil v příběhu a odehrál další dvě hodiny. Vylepšil jsem pár vesnic, zachránil jedno ztraceného vesničana a samozřejmě jsem adoptoval vlka, který mi od teď dělá vlastní silnou […]
 • Far Cry Primal - druhá hodina hraní2. března 2016 Far Cry Primal - druhá hodina hraní Tak včera večer jsem měl čas hrát. Je to občas opravdu těžké, když máte málo šípů a příroda je nepřátelská. Postoupil jsem taky trocha ve schopnostech a získal i svoji věrnou […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2