Vlastní hod­no­cení: 100%
Datum vydání: 1.12.2011
Výrobce: Ubisoft
Žánr: adven­tura
Počet hráčů: kon­zole 1-4 , režim co-op 2-4
Lokalizace: ang­lič­tina
Doporučený věk: 7+

Již více jak po 15 letech jsme se dočkali pokra­čo­vání opravdu velmi zábavné hry pro malé i velké.Ve hře obje­víte kořeny původu Raymana a co více najdete zde širo­kou škálu půvpd­ních zábav­ných postav, které mají každá svůj vlastní cha­rak­ter.

Troufnu si říci, že titul Rayman Origins si zaslouží titul hry roku 2011 v žánru adven­tur. Hra nabízí úplně vše, co by pořádná adven­tura po tolika letech měla mít. Ve hře najdete více jak 60 kol a více jak desítky postav se kte­rými budete stále obje­vo­vat další skrytá tajem­ství. Hru si můžete zahrát i se 4 kama­rády a pak může začít ještě větší zábava, vyu­žít se dá i režim co-op, lidově řečeno druhý hrát v pří­padě pomoci se může při­po­jit a zase odpo­jit kdy­ko­liv během hry. Nikdy přesně nevíte, co Vás v dal­ším kole čeká a tak je to vždy nejedno pře­kva­pení, jed­nou jste v obla­cích a podruhé zase ve vodě.

Grafika této hry je parádní, autoři si dali velmi zále­žet i na detai­lech. Zvukový dopro­vod i s tro­chou náde­chu původ­ních zvuků je nápa­ditý a hra Vás bude ještě o to více bavit. Ovládání je velmi jed­no­du­ché, navíc v prv­ních cca 4 kolech se postupně ze ská­kání učíte mlá­tit pří­šery poz­ději čaro­děj­nice až po létání, opravdu poži­tek z hraní.

Pokud znáte již starší tituly, dopo­ru­čuji roz­hodně koupi této hry, nebu­dete lito­vat, zaba­víte se na dlouhé hodiny hraní. Hru dopo­ru­čuji nejen dětem, ale i dospě­lým, vskutku cena, za kte­rou se dá již dnes hra poří­dit, nabízí nevšední poži­tek z hraní a budete velice spo­ko­jeni s jejím vyu­ži­tím.