Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Prince


Prince Rogers Nelson (* 7. červ­na 1958 Minneapolis, Minnesota, USA- 21. dub­na 2016 Chanhassen) byl ame­ric­ký zpě­vák, mul­tiin­stru­men­ta­lis­ta, textař, pro­du­cent, pod­ni­ka­tel, sexsym­bol a výrazná osob­nost hudeb­ní scé­ny.

Základní informace

Jde o ame­ric­ké­ho mul­tiin­stru­men­ta­lis­tu, zpě­vá­ka, texta­ře, pro­du­cen­ta, pod­ni­ka­te­le, kte­rý je také sexsym­bol. Narodil se do hudeb­nic­ké rodi­ny – jeho otec John Nelson půso­bil v triu sou­stře­dě­ném kolem jaz­zo­vé­ho zpě­vá­ka Prince Rogerse, dle něj také dostal sym­bo­lic­ky křest­ní jmé­no Rogers a poz­dě­ji si osvo­jil ‚Prince‘ a zvo­lil si ho za svůj pseu­do­nym. Už od dět­ství se jeví jako talen­to­va­né dítě, jehož nadá­ní roz­hod­ně neby­lo maře­no. Učil se hrát prak­tic­ky na coko­liv k čemu se dostal, výsled­kem bylo, že už v sed­mi letech hrál na kla­vír, ve 12 letech uměl hrát na 25 hudeb­ních nástro­jů. Postupně se dopra­co­val k prak­tic­ky per­fekt­ní­mu mul­tiin­stru­men­ta­lis­mu, kdy je scho­pen ovlá­dat prak­tic­ky libo­vol­ný hudeb­ní nástroj.

Komplikované dětství

Ve svých deví­ti letech, záhy po naro­ze­ní sestry Tiky Eveney, se jeho rodi­če roz­ved­li, což ho vel­mi těž­ce zasáh­lo. Měl poté závaž­ně pro­ble­ma­tic­ké vzta­hy s otčí­mem a opa­ko­va­ně utí­kal z domo­va. Nakonec tedy zůstal u otce, kte­rý mu v té době kou­pil prv­ní kyta­ru. Ve 13 letech byl pristi­žen otcem při sou­lo­ži s kama­rád­kou ze sou­sed­ství a byl vyho­zen z domu. Krátký čas dokon­ce žil na uli­ci. Azyl nako­nec našel u rodi­ny Andreho Andreasena, kama­rá­da a budou­cí­ho spo­lu­hrá­če z Grand Central.

Rané začátky

Ve 14 letech začal hrát prá­vě ve sku­pi­ně Grand Central (poz­dě­ji Champagne), kte­rou tvo­řil Andre Andreasen, prin­cův bra­tra­nec Charles Smith a on sám), o dva roky poz­dě­ji půso­bil ve for­ma­ci Flyte Tyme a zná­mou se sta­la též jeho účast v pro­jek­tu 94East. Právě zde se mu zřej­mě poda­ři­lo upo­zor­nit pro­du­cen­ty a tak v roce 1976 už pra­cu­je sólo­vě. Díky Chrisu Moonovi pode­psal smlou­vu s Warner Music na tři řado­vá alba a výsled­kem byla na pře­lo­mu let 1977/1978 jeho prv­ní samo­stat­ná deska s názvem „For You“ (vše si nahrál, napsal a zpro­du­ko­val sám – to samé pak apli­ko­val na všech­ny své des­ky. Na boo­kle­tu pak může­te najít již tra­dič­ní větu: „Produced, Arranged, Composed and Per4med by Prince“).

Zrození hvězdy

Deska For You pro něj nespl­ni­la to, co od ní on sám oče­ká­val a tak se vrh­nul dál a se svou dopro­vod­nou kape­lou.

Desku s názvem „Prince“ vydal o rok poz­dě­ji. V jeho kari­é­ře je to deska zlo­mo­vá, neboť obsa­hu­je prv­ní vel­ký hit – „I wan­na be your lover“. Písnička smě­řu­je k Patrice Rushen (ame­ric­ká r’n’b diva, textař­ka, pro­du­cent­ka, poly­in­stru­men­ta­list­ka), do kte­ré se doslo­va zbláz­nil, a bez nad­sáz­ky na ní lou­dí jed­nu noc. Odtud se také začí­ná dato­vat jeho posed­lost sexem nabi­tý­mi tex­ty.

V roce 1981 sou­stře­ďu­je ano­nym­ně veš­ke­ré své akti­vi­ty do ’nově’ zalo­že­né kape­ly The Time, s níž vydal stej­no­jmen­nou desku. Brzo však vyšlo naje­vo, že se jed­ná o původ­ní dopro­vod­nou kape­lu a že The Time kape­ly Jamie Starr je ve sku­teč­nos­ti Prince.

O rok poz­dě­ji se vrá­til k pseu­do­ny­mu Prince a dopro­vod­ný sou­bor pře­jme­no­val na The Revolution, navá­zal spo­lu­prá­ci s ryze dív­čí for­ma­cí Vanity 6.

V roce 1982 vydal se svou dopro­vod­nou kape­lou dvojal­bum „1999“ obsa­hu­jí­cí mega­hit „Little red cor­vet­te“, s melo­dic­kým refré­nem, líbi­vým dis­co soun­dem, rocko­vou ener­gií a obscén­ním tex­tem (ten­to sin­gl dosáhl na samot­né čelo ame­ric­ké­ho žeb­říč­ku).

V témže roce měl pre­mi­é­ru dal­ší jeho pro­jekt, kde se popr­vé pus­til do nezná­ma, kte­ré pro­po­ju­je hud­bu a film (zača­la ho bavit fil­mo­vá pro­duk­ce). Do kin tak při­šel sní­mek „Purple Rain“ (zís­kal Oscara za hud­bu. Později v roce 1984 vyšlo i stej­no­jmen­né album s téměř deví­ti­mi­nu­to­vou bala­dou „Purple rain“, za níž obdr­žel cenu Grammy a dosáhl vrcho­lu ame­ric­ké­ho žeb­říč­ku. Ve fil­mu se obje­vi­ly i jeho dal­ší vel­ké hity jako „Let’s go cra­zy“ nebo „When Doves cry“. Poté navá­zal spo­lu­prá­ci s per­ku­si­o­nist­kou Sheilou E. (a nao­pak on sám hos­to­val na její desce, tenhle postup pak zopa­ko­val ješ­tě něko­li­krát s jiný­mi žena­mi).

V roce 1985 už se jako jeho dopro­vod­ná sku­pi­na obje­vi­lo Apollo 6, s jejíž hlav­ní zpě­vač­kou Apollonií nazpí­vá něko­lik due­tů (Apollonia=herečka a model­ka Patricia Kotero, hra­je také jed­nu roli v Purple rain. K ní se pak při­da­ly dvě dív­ky z pře­de­šlých Vanity 6 a spo­leč­ně utvo­ři­ly trio Apollo 6). Zároveň s tím vydal dal­ší řadé album „Around The World In A Day“, jejíž hit „Raspberry beret“ se stal prv­ním na jeho vlast­ní znač­ce Paisley Park. Kromě názvu labe­lu se jed­ná o gigan­tic­ký nahrá­va­cí kom­plex, kte­rý byl ofi­ci­ál­ně ote­vřen v roce 1986 na před­měs­tí Minneapolisu, zahr­nu­jí­cí mimo jiné tři nahrá­va­cí stu­dia vyba­ve­ná nej­mo­der­něj­ší tech­ni­kou, obrov­ský zku­šeb­ní sál s pódi­em, ate­li­é­ry k nahrá­vá­ní kli­pů, fil­mů a reklam, balet­ní sál a dal­ší pro­sto­ry a vyba­ve­ní pro abso­lut­ní uměl­co­vu svo­bo­du. Zde se, mimo své vlast­ní tvor­by, zabý­vá (čas­to pod růz­ný­mi pseu­do­ny­my) kom­po­no­vá­ním hud­by pro jiné inter­pe­re­ty. V roce 1990 napří­klad zau­jal svou sklad­bou Nothing Compares 2 U v podá­ní irské zpě­vač­ky Sinéad O’Connor.

Ne vše se podaří…

V roce 1986 se popr­vé stáhl do ústra­ní, kde se věno­val hlav­ně pro­du­cent­ské prá­ci a psa­ní pís­ni­ček jiným inter­pre­tům. Učinil tak po neú­spě­chu své­ho dru­hé­ho fil­mu „Under the Cherry Moon“ a vyni­ka­jí­cí­ho para­lel­ní­ho alba „Parade“ (zabo­du­je hit „Kiss“).

V roce 1987 sklí­zí úspě­ch jeho nové album s opět novou dopro­vod­nou sku­pi­nou. Dokonce chtěl nato­čit s Michaelem Jacksonem duet jako titul­ní píseň nové­ho alba, ale nako­nec postup­ně oba od pro­jek­tu odstou­pi­li. Natočil tedy „The Black Album“, kte­ré ovšem bylo vydá­no pou­ze v nákla­du 100 kopií, ale díky pirá­tům se roz­ší­ři­lo a sta­lo se opět vel­mi úspěš­ným. Album bylo více fun­ko­vé, uby­lo ero­tic­ky ladě­ných tex­tů a při­by­la ponu­rost a tem­no­ta. Zajímavostí je, že ofi­ci­ál­ní­ho vydá­ní se deska dočka­la až v roce 1994.

Následovalo album „Lovesexy“, kte­ré neby­lo úspěš­né. Jeho nema­lé nadě­je do něj vklá­da­né byly ty tam, pení­ze vyda­né na neú­spěš­né a z čás­ti zru­še­né tur­né také. Po zkla­má­ní nato­čil v roce 1989 soun­d­track k fil­mu Batman s úspěš­nou pís­ní v čele – „Batdance“. Toto jej kata­pul­to­va­lo opět na vrchol ame­ric­kých žeb­říč­ků a on si tím napra­vil nejen repu­ta­ci, ale i sebe­vě­do­mí a sebe­dů­vě­ru.

Diamonds and Pearls, do roku 2003 poslední komerčně úspěšná deska

V roce 1991 vydal desku „Diamonds and Pearls“, jejíž sin­gl „Cream“ byl opět na špi­ce hit­pa­rád.

V roce 1992 pra­co­val na albu Kate Bush „The Red Shoes“.

Love symbol = budoucích 10 let

Od roku 1993 se datu­jí jeho věč­né spo­ry, roz­po­ry, exce­sy a odcho­dy od nahrá­va­cích firem, kte­ré dopro­vá­zí křik o ome­zo­vá­ní uměl­co­vy svo­bo­dy. Odtud až do roku 2000 neu­ží­vá své­ho pseu­do­ny­mu a za své umě­lec­ké jmé­no sta­no­vu­je spe­ci­ál­ní sym­bol, zva­ný ’Lovesymbol’.

Tímto sym­bo­lem také ozna­ču­je své 12. album v řadě (záhy je kri­ti­ky pře­jme­no­vá­na na „The love sym­bol album“) a do boo­kle­tu se pode­pi­su­je, hlav­ně díky prak­tic­ké nevy­slo­vi­tel­nos­ti sym­bo­lu, jako „TAFKAP“ (což je zkrat­ka pro „The Artist Formerly Known As Prince“ někdy také uží­vá jen jed­no­du­še „The Artist“).

Téhož roku vydal na žádost vyda­va­tel­ství Warner Music tro­jal­bum nej­vět­ších hitů „The Hits/The B-Sides“. Nastává ješ­tě více zesí­le­né obdo­bí Princových revolt nejen vůči Warner Music, vydá­vá nespo­čet mate­ri­á­lů, pod nej­růz­něj­ší­mi pseu­do­ny­my. Dokonce cho­dí na veřej­nos­ti s nápi­sem ’SLAVE’(=otrok) na tvá­ři. Vydává nespo­čet věcí za zády Warneru a vydě­lá­vá na nich.

1994 vydal pod zce­la nezá­vis­lým labe­lem Bellmark vel­mi úspěš­né album „The Most Beautiful Girl In The World“, kte­ré před­běh­ne v pro­dej­nos­ti Warnery vyda­né „The gold expe­ri­en­ce“.

1996 vyda­lo Warner Music dal­ší řado­vé album „Chaos and Disorder“, což byl od nich posled­ní mate­ri­ál, kte­rý vyda­li záro­veň a šlo také o nejmé­ně komerč­ně – i z hle­dis­ka kri­ti­ky úspěš­né album. Zároveň s tím je nesmír­ně rád, že mu vypr­še­la smlou­va, a tak zalo­žil svůj vlast­ní nezá­vis­lý label NPG Records (dis­tri­buce EMI) a hned vydal album „Emancipation“, na tom­to albu se také popr­vé obje­vi­ly cover­ver­ze jeho oblí­be­ných son­gů. Zároveň se ože­nil se svou dopro­vod­nou taneč­ni­cí Maytou Garcia, se kte­rou vydr­žel v man­žel­ství jen dva roky, pak spo­lu ale dál žili, dokon­ce sňa­tek obno­vi­li, až v roce 2000 se roze­šli defi­ni­tiv­ně.

V roce 1999 neo­do­lal gigan­tic­ké­mu labe­lu Arista a upsal se jim na jed­nu desku s názvem „Rave Un2 The Joy Fantastic“, kte­rá komerč­ně vel­mi zkla­ma­la a Arista už smlou­vu neob­no­vi­la.

Na pře­lo­mu tisí­ci­le­tí defi­ni­tiv­ně v rám­ci své­ho jmé­na opus­til ’Lovesymbol’ a vrá­til se k pseu­do­ny­mu Prince, záro­veň pode­psal smlou­vu s Warner Chappell. Symbolu se ale nevzdal úpl­ně a známá je tře­ba fia­lo­vá elek­tric­ká kyta­ra v podo­bě toho­to zna­ku, kte­rou si nechal vyro­bit.

One nite alone…live! and forever!!

V roce 2001 si vzal za man­žel­ku Manuelu Testolini (zaměst­nan­ky­ni vyda­va­tel­ství). Stal se čle­nem nábo­žen­ské orga­ni­za­ce Svědků Jehovových, zře­kl se veš­ke­rých svých skla­deb, kte­ré by jen nazna­čo­va­ly něco sexu­ál­ní­ho, vyřa­dil je i z kon­cert­ní­ho reper­toá­ru. A více­mé­ně dal­ší tři roky dis­tri­bu­o­val alba a nové věci jedi­ně přes inter­net a stal se tak prů­kop­ní­kem této cesty šíře­ní hud­by, kte­rá je dnes tak běž­ná. (Desky The Rainbow children-2001, vydá­vá dokon­ce prv­ní živý záznam své­ho kon­cer­tu, a to na dvd s názvem: „One Nite Alone… Live!“ nebo také celou instru­men­tál­ní desku „N.E.W.S.“ z roku 2003).

Zhruba od úno­ra 2004 obno­vil své špič­ko­vé posta­ve­ní. Začalo to vystou­pe­ním na pře­dá­vá­ní Grammy, kde byl narych­lo povo­lán na vystou­pe­ní s Beyoncé Knowles, kvů­li vypad­nuvší­mu vystou­pe­ní ztrap­ně­né Janet Jackson, kvů­li odha­le­né­mu ňadru na Super Bowl. Společně s Beyoncé zahrá­li a zazpí­va­li Purple rain a ješ­tě pár pís­ní z fil­mu a také „Crazy In Love“ prá­vě od ex-destiny’s child. Šlo o jed­no z nej­sil­něj­ších vystou­pe­ní toho­to veče­ra.

Do síně slávy

Nejprve byl Aliciou Keys, Big Boiem a Andre 3000 uve­den do rock’n’rollové síně slá­vy, aby v dub­nu téhož roku (2004), vydal desku „Musicology“ (ten­to­krát u Columbia Records), kte­rá zazna­me­na­la vel­ký úspě­ch a stej­ně tak tur­né k tomu­to albu, tak­též obdr­žel dvě Grammy za nej­lep­ší muž­ské živé vystou­pe­ní v kate­go­rii r’n’b (za píseň „Call my name“), byl i v nomi­na­ci na nej­lep­ší r’n’b album a pís­nič­ku. Album se tak sta­lo nako­nec komerč­ně (i v očích kri­ti­ky) úspěš­né; prv­ní od dob „Diamonds a Pearls“(1991).

V roce 2006 vydal album „3121“ s opět ero­ti­kou nabi­tým hitem „Black sweat“, dru­hým sin­glem je „Fury“. Album bylo komerč­ně ješ­tě lep­ší než před­cho­zí „Musicology“.

Stále byl jed­ním z nej­pro­duk­tiv­něj­ších a nej­pra­co­vi­těj­ších uměl­ců na svě­tě.


Detaily o článku Prince


Fotografie

Popis
English: Prince pla­y­ing at Coachella 2008.
Datum
Zdroj http://flickr.com/photos/penner/2450784866
Autor pen­ner

Tento sou­bor pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licen­ci 3.0 Unported

Wikipedie

Články pře­vza­té z čes­ké Wikipedie.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • KEVIN JAMES28. července 2015 KEVIN JAMES KEVIN JAMES, hvězda komediálních hitů Policajt ze sámošky a Ošetřovatel, se zatím naposledy objevil v komediálním hitu Paul Blart: Mall Cop 2. James svou kariéru zahájil coby stand-up komik na komediální scéně na Long Islandu. Poté, co […] Posted in Profily osob
  • Georges Méliès10. října 2012 Georges Méliès Georges Méliès (8. prosince 1861, Paříž – 21. ledna 1938, Paříž) byl francouzský filmový režisér a významný průkopník filmu. Narodil se v bohaté rodině majitele obuvnické firmy. Po vystudování lycea a roku vojenské služby nastoupil […] Posted in Profily osob
  • MARIÁN LABUDA (1944)27. září 2014 MARIÁN LABUDA (1944) Přední slovenský divadelní a filmový herec pochází z obce Hontianske Nemce v okrese Krupina. Po absolvování Vysoké školy múzických umění v Bratislavě působil ve Slovenském národním divadle v Bratislavě, od roku 1968 v Divadle Na korze […] Posted in Profily osob
  • BRITT ROBERTSON20. května 2015 BRITT ROBERTSON BRITT ROBERTSON  je v současné době k vidění ve filmu na motivy knihy Nicholase Sparkse The Longest Ride s Alanem Aldou a Scottem Eastwoodem. Pozornost na sebe upoutala hlavní rolí v televizním seriálu stanice CW Změna je život. Na […] Posted in Profily osob
  • Pierce Brosnan12. května 2005 Pierce Brosnan Rodák z irského Navanu (v květnu oslaví dvaapadesátiny) se proslavil především jako představitel Jamese Bonda, agenta 007 s povolením zabíjet, ve čtveřici akčních hitů Zlaté oko (GoldenEye, režie Martin Campbell, 1995), Zítřek nikdy […] Posted in Profily osob
  • Jiří Bartoška9. května 2012 Jiří Bartoška Jiří Bartoška patří k nejvýznamnějším českým hereckým autoritám. Stojí za ním bohatá kariéra divadelní, filmová i televizní. Absolvent brněnské JAMU krátce působil v Divadle na Provázku, v letech 1973 – 76 v Činoherním studiu v Ústí nad […] Posted in Profily osob
  • Svoboda není žádný dar, který člověk získá jen tak snadno, říká host Febiofestu26. března 2017 Svoboda není žádný dar, který člověk získá jen tak snadno, říká host Febiofestu Energický Abel Ferrara je režisér filmů jako je například Pasolini, Vítejte v New Yorku, Hledání otce Pia, Anděl pomsty, Poručík. To je seznam filmů, které jsou k jeho poctě zařazeny do programu letošního Febiofestu, na kterém získal […] Posted in Profily osob
  • Winona Ryder29. října 2014 Winona Ryder Winona Laura Horowitz (* 29. října 1971, Winona, Minnesota, USA ), známá spíše pod profesionálním jménem Winona Ryder je americká herečka. Svoji kariéru zahájila v roce 1986. Přestože svůj první debut zaznamenala již ve čtrnácti letech […] Posted in Profily osob
  • Herbert Lom27. září 2012 Herbert Lom Herbert Lom (9. ledna 1917 v Praze – 27. září 2012 v Londýně) byl mezinárodně uznávaný herec působící ve Velké Británii a USA. Narodil se v zámožné šlechtické rodině. Jeho původní jméno je Herbert Karel Angelo Kuchačevič ze […] Posted in Profily osob
  • Brigitte Bardot4. října 2014 Brigitte Bardot Brigitte Bardot, celým jménem Brigitte Anne-Marie Bardot (* 28. září 1934 v Paříži, Francie) je francouzská filmová herečka, zpěvačka, v mládí i modelka a v současnosti bojovnice za práva zvířat. Život a filmová kariéra Brigitte Bardot […] Posted in Profily osob

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.