Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Bál jsem se, že by mi Oscar zničil kariéru, prozradil Peter Morgan


Bál jsem se, že by mi Oscar zni­čil kari­é­ru, pro­zra­dil Peter Morgan
Ohodnoťte člá­nek

Febiofest_vizual_2 (2)Uznávanou osob­nos­tí, kte­rá na letoš­ním Febiofestu zís­ka­la Cenu Kristiána byl brit­ský scé­náris­ta a dra­ma­turg Peter Morgan.  Získal řadu oce­ně­ní během své kari­é­ry a napsal scé­nář k fil­mům jako jsou napří­klad Poslední Skotský král, Rivalové či Prokletý klub, kte­ré byli také sou­čás­tí letoš­ní­ho pro­gra­mu na Febiofestu. Je drži­te­lem Zlatého Globu za scé­nář k fil­mu Královna, s Helen Mirren v hlav­ní roli, za kte­ré­ho tato hereč­ka mimo jiné zís­ka­la Oskara. Ač svý­mi úspěš­ný­mi pro­jek­ty sklí­zí úspěch a jeho jmé­no je záru­kou dob­ré­ho scé­ná­ře, tak smýš­lí pře­kva­pi­vě skrom­ně a o fil­mo­vém Oscaru s nad­hle­dem, říká že by mu mož­ná zni­čil kari­é­ru.

Peter Morgan
Peter Morgan uzná­va­ný scé­náris­ta a dra­ma­turg mlu­vil na Febiofestu o fil­mech, ale i o prá­ci scé­náris­ty.

Asi nej­ví­ce dis­ku­to­va­ným fil­mem o kte­rém Peter Morgan mlu­vil byl oce­ně­ný film Královna. Pro napsá­ní scé­ná­ře se nechal inspi­ro­vat život­ním pří­bě­hem Královny Alžběty o kte­ré říká že ve sku­teč­nos­ti mlu­vi­la Královna krát­ký­mi chyt­rý­mi pro­slo­vy a bylo pro něj vel­kou výzvou detail­ně se zabý­vat jejím život­ním pří­bě­hem a cha­rak­te­ro­vý­mi vlast­nost­mi, aby to bylo co nej­ví­ce přes­né. „Navíc mě zají­mal její pro­fil, co by skrom­né ven­ko­van­ky, pro­to­že vyrůs­ta­la v pro­stře­dí, kde se neo­če­ká­va­lo, že bude Královnou.Titul Krále měl totiž zís­kat její strýc. Našli jsme skvě­lou hereč­ku kte­rá hra­je mla­dou krá­lov­nu a já jsme s ní nad­še­ný její výkon je skvě­lý a jed­nou zní bude vel­ká hereč­ka,“ řekl k fil­mu.

Svou prá­ci na krá­lov­ně kon­zul­to­val  i s  krá­lov­ským tajem­ní­kem, kte­rý ho upo­zor­nil na něja­ké nepřes­nos­ti, ale nikdo ho kvů­li tomu neza­vr­hl a ani z krá­lov­ské rodi­ny nekon­tak­to­val, aby scé­nář upra­vil a více při­po­dob­nil sku­teč­nos­ti, kte­ré ale ve výsled­ku byli spí­še detai­ly.

Při vzni­ku fil­mu Rivalové, kte­rý je o pří­bě­hu přá­tel­ství ale také riva­li­ty z pro­stře­dí Formule 1,  si vyjed­nal pod­mín­ky, kte­ré mu umož­ňo­va­li být při natá­če­ní, aby se jeho scé­nář k  fil­mu držel přes­né podo­by a také roz­ho­do­vat o výbě­ru her­ců.  A i když je pod­le něj vel­mi těž­ké, najít reži­sé­ra kte­rý na tyto pod­mín­ky při­stou­pí,  šel si tvr­do­šíj­ně za svým. Odmítal nevhod­né spo­lu­prá­ce a až s reži­sé­rem Ronem Howardem se roz­ho­dl na fil­mu spo­lu­pra­co­vat a odmě­nou jim byl vel­mi ceně­ný film v hlav­ní roli s Danielem Brühlem.

Příběh o Niki Laudovi ve filmu Rivalové (2013).
Příběh o Niki Laudovi ve fil­mu Rivalové (2013).
Film Prokletý klub (2009) o fotbalovém trenérovi Brianu Cloughovi.
Film Prokletý klub (2009) o fot­ba­lo­vém tre­né­ro­vi Brianu Cloughovi.

 „Brian Clough byla posta­va kte­rá byla rados­tí psát. On byl nesku­teč­ně výřeč­ný a schop­ný mlu­vit. Když pro­mlu­vil  bylo to jako by vybuchl ohňostroj. Byl kon­tro­verz­ní a vul­gár­ní a bylo mu jed­no koho ura­zil a jaká bude násled­ná reak­ce. Měl výbor­né názo­ry a jeho osob­nost byla důle­ži­těj­ší něž samot­ný fot­bal. Rádi na něj vzpo­mí­ná­me,“ řekl o hlav­ní posta­vě fil­mu Prokletý klub. „Bohužel posta­vy z fil­mu jsou již po smr­ti a jejich fil­mo­vé vyob­ra­ze­ní s nimi nemohl kon­zul­to­vat, ale je to o fot­ba­lu kte­rý jsi pama­tu­ji ješ­tě z dět­ství. Dnes je úpl­ně jiný fot­bal, ale Brian Clough byl tako­vý José Mourinho ( Portugalský fot­ba­lo­vý tre­nér) mého dět­ství“, vzpo­mí­ná na film.

Životopisném drama Poslední Skotský král (2006).
Životopisném dra­ma Poslední Skotský král (2006).

A co vzka­zu­je začí­na­jí­cím scé­náris­tům? Rozhodně nevzdá­vat svo­jí prá­ci pří­liš brzo! O úspě­chu říká, že se nedá naplá­no­vat a bere ji jako třeš­nič­ku na dor­tu své prá­ce. I když pod­le jeho scé­ná­ře se nato­či­lo 16 fil­mů i dnes ho pro­vá­zí urči­té pochy­by, zda tyto fil­my by byli více či méně úspěš­ný­mi, kdy­by se nato­či­li jinak. „Důležité je psát a nesou­stře­dit se na to zda budou na pro­jekt pení­ze či jaká bude poté reak­ce pub­li­ka, to neo­vliv­ní­te. Jedinou věc, kte­rou ovliv­ní­te je, že ráno vsta­ne­te a bude­te psát!,“ radí na závěr Peter Morgan.

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Naštval jsem Papeže i Vatikán, řekl o svém režijním snímku Peter Mullan24. března 2016 Naštval jsem Papeže i Vatikán, řekl o svém režijním snímku Peter Mullan   Herec a také režisér Peter Mullan, který je veřejnosti známý rolí dealera Swannyho v úspěšném filmu Trainspotting přijel představit na Febiofest nový film Hector od režiséra […]
  • Film Podivné nebe poukazuje na zlo Norských úřad23. března 2016 Film Podivné nebe poukazuje na zlo Norských úřad Polský režisér Dariusz Gajewski uvedl na Febiofestu svůj film Podivné nebe, které se rozhodl natočit, aby upozornil na nebezpečnou moc Skandidávských úřadů, v době kdy se množí případy […]
  • České filmy v Cannes 201715. května 2017 České filmy v Cannes 2017 Už za pár dní odstartuje ve francouzském přímořském letovisku největší filmová událost roku - Mezinárodní filmový festival v Cannes (17. -28. 5. 2017). V oficiálním programu a dalších […]
  • Filmový festival Finále Plzeň začíná 15. Dubna31. března 2016 Filmový festival Finále Plzeň začíná 15. Dubna   Filmový festival Finále Plzeň startuje novou éru Festival láká do Plzně na přehlídku české a slovenské filmové tvorby uplynulého roku a mnoho novinek. Jeho hlavním hostem bude Mike […]
  • Neberte se moc vážně, říká herečka Carmen Maura19. března 2016 Neberte se moc vážně, říká herečka Carmen Maura Španělská herečka Carmen Maura je nejen známá múza režiséra Pedra Almódovara, kterého považuje za zlomového člověka své herecké kariéry, ale také charismatická osobnost, které přijela na […]
  • Febiofest 201613. února 2016 Febiofest 2016 Febiofest přivítá autora scénářů filmů Královna nebo Poslední skotský král Petera Morgana a ve spolupráci s Berlinale znovu uvede Culinary Cinema Pozvání na třiadvacátý Mezinárodní […]
  • Febiofest přivítá múzu Pedra Almodóvara herečku Carmen Maurovou a hvězdu filmů Dannyho Boyla, drogového dealera z  Trainspottingu herce Petera Mullana.10. března 2016 Febiofest přivítá múzu Pedra Almodóvara herečku Carmen Maurovou a hvězdu filmů Dannyho Boyla, drogového dealera z  Trainspottingu herce Petera Mullana. Pozvání na MFF Praha - Febiofest přijala španělská herečka Carmen Maura, která je nejdůležitější ženskou tváří španělské kinematografie. Další hvězdou festivalu bude i skotský herec a […]
  • Ve věku 91 let zemřel scénárista Howard Berk29. března 2016 Ve věku 91 let zemřel scénárista Howard Berk Howard Berk, scénárista, jenž napsal mimo jiné scénář pro film Target s Genem Hackmanem z roku 1985, ale i epizody detektivního seriálu Columbo, film Mission: Impossible a McMillan & […]
  • "Pirát" Orlando Bloom9. ledna 2004 "Pirát" Orlando Bloom Pořád se musím štípat do ruky, jestli se mi to jenom nezdá,“ říká Orlando Bloom na adresu svého raketového vzestupu. A má pravdu! Najde se totiž jen málo herců, kterým k přivlastnění […]
  • Ceny české filmové kritiky rozdány8. února 2017 Ceny české filmové kritiky rozdány Rodinný film režiséra Olma Omerzua zvítězil na 7. ročníku Cen české filmové kritiky. Cenu za nejlepší snímek roku předala Iva Janžurová. Čtyři ceny dostal portrét vražedkyně ze 70. let, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Jsou světla, která nevidíme na Kritiky.cz
Jsou světla, která nevidímeJsou světla, která nevidíme