Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Bál jsem se, že by mi Oscar zničil kariéru, prozradil Peter Morgan

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Febiofest_vizual_2 (2)

Uznávanou osob­ností, která na letoš­ním Febiofestu zís­kala Cenu Kristiána byl brit­ský scé­nárista a dra­ma­turg Peter Morgan.  Získal řadu oce­nění během své kari­éry a napsal scé­nář k fil­mům jako jsou napří­klad Poslední Skotský král, Rivalové či Prokletý klub, které byli také sou­částí letoš­ního pro­gramu na Febiofestu. Je drži­te­lem Zlatého Globu za scé­nář k filmu Královna, s Helen Mirren v hlavní roli, za kte­rého tato herečka mimo jiné zís­kala Oskara. Ač svými úspěš­nými pro­jekty sklízí úspěch a jeho jméno je záru­kou dob­rého scé­náře, tak smýšlí pře­kva­pivě skromně a o fil­mo­vém Oscaru s nad­hle­dem, říká že by mu možná zni­čil kari­éru.
Peter Morgan
Peter Morgan uzná­vaný scé­nárista a dra­ma­turg mlu­vil na Febiofestu o fil­mech, ale i o práci scé­náristy.

Asi nej­více dis­ku­to­va­ným fil­mem o kte­rém Peter Morgan mlu­vil byl oce­něný film Královna. Pro napsání scé­náře se nechal inspi­ro­vat život­ním pří­bě­hem Královny Alžběty o které říká že ve sku­teč­nosti mlu­vila Královna krát­kými chyt­rými pro­slovy a bylo pro něj vel­kou výzvou detailně se zabý­vat jejím život­ním pří­bě­hem a cha­rak­te­ro­vými vlast­nostmi, aby to bylo co nej­více přesné. ,,Navíc mě zají­mal její pro­fil, co by skromné ven­ko­vanky, pro­tože vyrůs­tala v pro­středí, kde se neo­če­ká­valo, že bude Královnou.Titul Krále měl totiž zís­kat její strýc. Našli jsme skvě­lou herečku která hraje mla­dou krá­lovnu a já jsme s ní nad­šený její výkon je skvělý a jed­nou zní bude velká herečka,“ řekl k filmu.

Svou práci na krá­lovně kon­zul­to­val  i s  krá­lov­ským tajem­ní­kem, který ho upo­zor­nil na nějaké nepřes­nosti, ale nikdo ho kvůli tomu neza­vrhl a ani z krá­lov­ské rodiny nekon­tak­to­val, aby scé­nář upra­vil a více při­po­dob­nil sku­teč­nosti, které ale ve výsledku byli spíše detaily.

Při vzniku filmu Rivalové, který je o pří­běhu přá­tel­ství ale také riva­lity z pro­středí Formule 1,  si vyjed­nal pod­mínky, které mu umož­ňo­vali být při natá­čení, aby se jeho scé­nář k  filmu držel přesné podoby a také roz­ho­do­vat o výběru herců.  A i když je podle něj velmi těžké, najít reži­séra který na tyto pod­mínky při­stoupí,  šel si tvr­do­šíjně za svým. Odmítal nevhodné spo­lu­práce a až s reži­sé­rem Ronem Howardem se roz­hodl na filmu spo­lu­pra­co­vat a odmě­nou jim byl velmi ceněný film v hlavní roli s Danielem Brühlem.

Příběh o Niki Laudovi ve filmu Rivalové (2013).
Příběh o Niki Laudovi ve filmu Rivalové (2013).
Film Prokletý klub (2009) o fotbalovém trenérovi Brianu Cloughovi.
Film Prokletý klub (2009) o fot­ba­lo­vém tre­né­rovi Brianu Cloughovi.

 ,,Brian Clough byla postava která byla radostí psát. On byl nesku­tečně výřečný a schopný mlu­vit. Když pro­mlu­vil  bylo to jako by vybuchl ohňostroj. Byl kon­tro­verzní a vul­gární a bylo mu jedno koho ura­zil a jaká bude následná reakce. Měl výborné názory a jeho osob­nost byla důle­ži­tější něž samotný fot­bal. Rádi na něj vzpo­mí­náme,“ řekl o hlavní postavě filmu Prokletý klub. ,,Bohužel postavy z filmu jsou již po smrti a jejich fil­mové vyob­ra­zení s nimi nemohl kon­zul­to­vat, ale je to o fot­balu který jsi pama­tuji ještě z dět­ství. Dnes je úplně jiný fot­bal, ale Brian Clough byl takový José Mourinho ( Portugalský fot­ba­lový tre­nér) mého dět­ství“, vzpo­míná na film.

Životopisném drama Poslední Skotský král (2006).
Životopisném drama Poslední Skotský král (2006).

A co vzka­zuje začí­na­jí­cím scé­náris­tům? Rozhodně nevzdá­vat svojí práci pří­liš brzo! O úspě­chu říká, že se nedá naplá­no­vat a bere ji jako třeš­ničku na dortu své práce. I když podle jeho scé­náře se nato­čilo 16 filmů i dnes ho pro­vází určité pochyby, zda tyto filmy by byli více či méně úspěš­nými, kdyby se nato­čili jinak. ,,Důležité je psát a nesou­stře­dit se na to zda budou na pro­jekt peníze či jaká bude poté reakce pub­lika, to neo­vliv­níte. Jedinou věc, kte­rou ovliv­níte je, že ráno vsta­nete a budete psát!,“ radí na závěr Peter Morgan.

 

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.