Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Vojtěch Dyk

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Vojtěch Dyk (* 23. čer­vence 1985 Praha) je český herec a hudeb­ník.

Je synem zná­mého lite­rár­ního his­to­rika a spi­so­va­tele PhDr. Radko Pytlíka, CSc., a Věry Dykové, maji­telky nakla­da­tel­ství Emporius. Jelikož ona sama odmítla při­jmout jméno svého muže, roz­hodla, že i syn dostane její pří­jmení, aby ho uchrá­nila před stej­nými posměšky, jaké v mládí slý­chá­val jeho otec.

Jedním z jeho pří­buz­ných je český bás­ník Viktor Dyk, před­sta­vi­tel české avant­gardní gene­race z pře­lomu 19. a 20. sto­letí. Mezi ty méně známé patří Alois Dyk, děde­ček Věry Dykové, jehož osoba je úzce spjata s his­to­rií rodin­ného nakla­da­tel­ství Emporium, “poz­ději Emporius” a František Dyk, diri­gent Symfonického orchestru Československého roz­hlasu.
Přestože je jeho jméno v médi­ích často spo­jo­váno s bás­ní­kem Viktorem Dykem, jedná se o mno­hem vzdá­le­nější větev, nikoli však o pří­mou rodo­vou linii.

Ke zpěvu se dostal přes dět­ský sbor. Zpíval v kape­lách Davidoff a T.O.P. Dream Company. V sou­časné době účin­kuje v Národním diva­dle a v diva­dle La Fabrika. Je pře­de­vším znám, jako frontman hudební kapely Nightwork a její tříčlenné pod­sku­piny Tros Discotequos. Během posled­ních tří let se před­sta­vil též jako zpě­vák brněn­ské swin­gové for­mace B-Side Band.

Zvládá operní zpěv, jódlo­vání a tanec. Jeho sil­nou strán­kou je impro­vi­zace.

Jako člen občan­ského sdru­žení Real TOP Praha par­ti­ci­puje na spor­tovně kon­ci­po­va­ných akcích s cílem pod­po­řit cha­ri­ta­tivní pro­jekty po celé České repub­lice.


Detaily o článku Vojtěch Dyk

 

Wikipedie

Články pře­vzaté z české Wikipedie.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.