Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Vojtěch Dyk

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Vojtěch Dyk (* 23. čer­ven­ce 1985 Praha) je čes­ký herec a hudeb­ník.

Je synem zná­mé­ho lite­rár­ní­ho his­to­ri­ka a spi­so­va­te­le PhDr. Radko Pytlíka, CSc., a Věry Dykové, maji­tel­ky nakla­da­tel­ství Emporius. Jelikož ona sama odmítla při­jmout jmé­no své­ho muže, roz­hod­la, že i syn dosta­ne její pří­jme­ní, aby ho uchrá­ni­la před stej­ný­mi posměš­ky, jaké v mlá­dí slý­chá­val jeho otec.

Jedním z jeho pří­buz­ných je čes­ký bás­ník Viktor Dyk, před­sta­vi­tel čes­ké avant­gard­ní gene­ra­ce z pře­lo­mu 19. a 20. sto­le­tí. Mezi ty méně zná­mé pat­ří Alois Dyk, děde­ček Věry Dykové, jehož oso­ba je úzce spja­ta s his­to­rií rodin­né­ho nakla­da­tel­ství Emporium, „poz­dě­ji Emporius“ a František Dyk, diri­gent Symfonického orchestru Československého roz­hla­su.
Přestože je jeho jmé­no v médi­ích čas­to spo­jo­vá­no s bás­ní­kem Viktorem Dykem, jed­ná se o mno­hem vzdá­le­něj­ší větev, niko­li však o pří­mou rodo­vou linii.

Ke zpě­vu se dostal přes dět­ský sbor. Zpíval v kape­lách Davidoff a T.O.P. Dream Company. V sou­čas­né době účin­ku­je v Národním diva­dle a v diva­dle La Fabrika. Je pře­de­vším znám, jako frontman hudeb­ní kape­ly Nightwork a její tříčlen­né pod­sku­pi­ny Tros Discotequos. Během posled­ních tří let se před­sta­vil též jako zpě­vák brněn­ské swin­go­vé for­ma­ce B-Side Band.

Zvládá oper­ní zpěv, jódlo­vá­ní a tanec. Jeho sil­nou strán­kou je impro­vi­za­ce.

Jako člen občan­ské­ho sdru­že­ní Real TOP Praha par­ti­ci­pu­je na spor­tov­ně kon­ci­po­va­ných akcích s cílem pod­po­řit cha­ri­ta­tiv­ní pro­jek­ty po celé České repub­li­ce.


Detaily o článku Vojtěch Dyk

 

Wikipedie

Články pře­vza­té z čes­ké Wikipedie.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X