Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Lars von Trier

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Lars von Trier (naro­zen 30. dubna 1956 v Kodani jako Lars Trier) je dán­ský fil­mový reži­sér a před­sta­vi­tel hnutí Dogme 95, pro­sa­zu­jí­cího mini­ma­lis­mus ve filmu.

Život

Lars Trier se naro­dil v Kodani, Ulfu a Inger Trierovým. Jeho rodiče se pova­žo­vali jak za komu­nisty, tak za natu­ris­tya mladý Lars se v dět­ství zúčast­nil něko­lika nudis­tic­kých táborů. Jeho rodiče se domní­vali, že trestat děti je bez­na­dějně zpá­teč­nické. Trier říká, že byl vycho­ván v ate­is­tické rodině a přesto, že jeho nevlastní otec byl Žid, nebyl nábo­žen­sky zalo­žený (identitu svého bio­lo­gic­kého otce odha­lil až v roce 1995). V domě jeho rodičů nebylo pří­liš místa pro “city, víru nebo potě­šení”. Oba rodiče také odmí­tali vytvá­řet jaká­ko­liv pra­vi­dla pro své děti, což mělo vliv na Trierovu osob­nost a vývoj. Mladý Lars našel v kine­ma­to­gra­fii cestu k vněj­šímu světu a mohl se tak dozvě­dět o věcech, o kte­rých by mu rodiče nikdy neřekli. Své vlastní filmy začal vytvá­řet v 11 letech, když dostal osmi­mi­li­me­t­ro­vou kameru. Celou střední školu byl zapo­jen do světa nezá­vislé kine­ma­to­gra­fie.

V roce 1979 byl při­jat na dán­skou Národní fil­mo­vou školu. Během svých stu­dií vytvo­řil filmy Nocturne (1980) a Befrielsesbilleder (Image of Liberation, 1982), z nichž oba zís­kaly cenu za nej­lepší film na fil­mo­vém fes­ti­valu v Mnichově, spolu se sním­kem Den sid­ste detalje (The Last Detail, 1981). Jeho vrs­tev­níci z fil­mové školy mu dali pře­zdívku “Von Trier”. Tato pře­zdívka je vlastně vtip. “Von” nazna­čuje uro­ze­nost, kdežto “Lars” a “Trier” jsou v Dánsku cel­kem běžná jména podobně jako “Josef” a “Novák” v Česku. Lars si údajně pře­zdívku pone­chal na počest Ericha von Stroheima a Josefa von Sternberga, kteří své “von” začali pou­ží­vat také až během svého života. Filmovou školu Lars ukon­čil v roce 1983.

Evropská trilogie

Po škole začal pra­co­vat na tri­lo­gii o zániku Evropy, kte­rou zahá­jil inte­lek­tu­ál­ním dra­ma­tem o séri­o­vých vraž­dách, Prvek zlo­činu (Forbrydelsens ele­ment 1984). Tento film, který byl oce­něn na fil­mo­vém fes­ti­valu v Cannes (zís­kal cenu za tech­niku), byl extrémně sty­li­zo­vaný a zna­me­nal radi­kální odchý­lení od běžné dán­ské kine­ma­to­gra­fie.

Dalším fil­mem z tri­lo­gie je Epidemic (1987), který byl také pro­mí­tán v Cannes. Film je zčásti ponurá sci-fi pohádka o budoucí epi­de­mii moru a zčásti kro­nika dvou fil­mo­vých tvůrců (hra­ných Larsem von Trierem a sce­náris­tou Nielsem Vorselem), kteří tento film při­pra­vují. Obě dějové linie se nako­nec střet­nou.

Svou tri­lo­gii zakon­čil v roce 1991 sním­kem Evropa (zná­mým v USA jako Zentropa), který ještě ten­týž rok vyhrál Prix du Jury na fil­mo­vém fes­ti­valu v Cannes a sbí­ral ceny i na jiných vel­kých fes­ti­va­lech.

Evropa a Království

V roce 1992 zalo­žil spolu s pro­du­cen­tem Peterem Aalbækem Jensenem fil­mo­vou spo­leč­nost Zentropa Entertainment, nazva­nou podle jejich tehdy nej­no­věj­šího filmu. Tuto spo­leč­nost zalo­žili, aby zís­kali finanční nezá­vis­lost a abso­lutní kon­t­rolu nad kre­a­tivní čin­ností. Produkční firma se nepo­dí­lela jen na vzniku Larsových filmů, ale také mnoha jiných snímků od růz­ných autorů, včetně tele­viz­ních seri­álů. Je to také jediné tra­diční fil­mové stu­dio na světě, které pro­du­ko­valo hard­core porno snímky: Constance (1998), Pink Prison (1999), HotMen CoolBoyz (2000) and All About Anna (2005).

Aby zís­kal peníze pro svou nově vzniklou spo­leč­nost, vytvo­řil Trier Království (Riget, 1994) a Království II. (Riget II, 1997), dva krátké seri­ály natá­čené v dán­ské státní nemoc­nici. Název “Riget” vznikl z dán­ského hovo­ro­vého ozna­čení této nemoc­nice “Righospitalet” (doslova Královská nemoc­nice). Natáčení tře­tího pokra­čo­vání toho seri­álu se neu­sku­teč­nilo kvůli smrti Ernst-Huga Järegårda, který ztvár­nil jednu z hlav­ních postav – Helmera.

Dogme 95

V roce 1995 odha­lila Trierova matka na smr­telné posteli své tajem­ství. Trier se dozvě­děl, že jeho pravý otec je mat­čin bývalý zaměst­na­va­tel, Fritz Michael Hartmann, který pochá­zel z dlouhé řady římsko-katolických hudeb­níků a po kte­rém Trier zdě­dil své “umě­lecké geny”. Jeho otec se s ním však, po čtyřech trap­ných schůz­kách, pře­stal dále stý­kat. Tato odha­lení vedla von Triera ke snaze “pře­ru­šit” všechna spo­jení s jeho nevlast­ním otcem. Konvertoval ke kato­li­cismu a ve svém fil­mař­ském stylu začal klást více důrazu na “věr­nost”.

V roce 1995 Lars von Trier a Thomas Vinterberg před­sta­vili svůj mani­fest za nové fil­mové hnutí, které nazvali Dogme 95. Ještě pak ale chvíli trvalo, než se obje­vil první film, nato­čený ve stylu tohoto mani­festu. V této době se mnozí domní­vali, že Dogme 95 je jen radi­kální myš­lenka bez budouc­nosti.

Ve Von Trierově dal­ším filmu, Prolomit vlny (Breaking the waves, 1996), který vyhrál Grand Prix na fes­ti­valu v Cannes, si zahrála Emily Watsonová, navr­žená na cenu aka­de­mie za nej­lepší žen­ský herecký výkon. Drsné obrazy a ruční sním­ko­vání tohoto filmu smě­řo­valo k Dogme 95. Prolomit vlny byl první Trierův film z tri­lo­gie “Golden Heart”, která obsa­ho­vala také filmy Idioti (1998) a Tanec v tem­no­tách (2000).

Také v roce 1996 pro­vedl von Trier v Kodani neo­by­čejný diva­delní expe­ri­ment zahr­nu­jící 53 herců, který nazval Psychomobile 1 – The World Clock. Dokument zazna­me­ná­va­jící tento pro­jekt byl reží­ro­ván Jasperem Jargilem a vyšel v roce 2000 pod názvem De Udstillede (The Exhibited).

Lars von Trier při­spěl k hnutí Dogme 95 svým fil­mem Idioti (Idioterne 1998) a dokonce pře­ko­nal svůj odpor k ces­to­vání, aby sní­mek osobně uvedl na fil­mo­vém fes­ti­valu v Cannes, kde byl tento film navr­žen na cenu Palme d’Or.

Lars von Trier byl nejen zakla­da­te­lem kon­ceptu Dogme 95, který vedl k mezi­ná­rod­nímu zájmu o dán­skou kine­ma­to­gra­fii jako celek, ale také inspi­ru­jí­cím fil­ma­řem.

Fóbie

Von Trier trpí mnoha fobi­emi, včetně stra­chu z létání. Jak sám jed­nou řekl: “Prostě se bojím všeho kromě fil­mo­vání.” Strach z létání často ome­zuje jeho i jeho tým. Vlastně to zna­mená, že všechny jeho filmy musí být natá­čeny v Dánsku nebo ve Švédsku, a to dokonce i ty, které se podle děje ode­hrá­vají ve Spojených stá­tech nebo jiných cizích zemích. Mnoho Trierových filmů bylo v prů­běhu jeho kari­éry uve­deno na fil­mo­vém fes­ti­valu v Cannes a on vždy trval na tom, aby z Dánska do Francie a zpět jel auto­mo­bi­lem.

Lars von Trier také mno­ho­krát pro­hlá­sil, že trpí občas­nými depre­semi, které mu zne­mož­ňují pra­co­vat a udr­žo­vat soci­ální vztahy.

Technika filmování

Lars von Trier říká, že „film by měl být jako kamí­nek v botě“. Podle Trirea, aby fil­maři vytvo­řili ori­gi­nální umě­lecké dílo, musí se sty­lově odli­šit od ostat­ních filmů. Toho mohou dosáh­nout pomocí urči­tých ome­zení nebo pře­ká­žek v prů­běhu natá­čení filmu. Nejslavnější z těchto ome­zení, které si fil­maři kla­dou, je fil­mový „slib čis­toty“ podle hnutí Dogme 95 (se kte­rým je von Trier spo­jen ačko­liv jenom jeden jeho film, Idioti, byl podle něj nato­čen). Ve filmu Tanec v tem­no­tách byly pou­žity výrazně roz­dílné palety barev a tech­niky sním­ko­vání k dosa­žení zdání „oprav­do­vého světa“. A celý film Dogville byl nato­čen na holém pódiu bez kulis jen s na zemi nama­lo­va­nými půdo­rysy budov fik­tiv­ního města.

Von Trier často točí sám digi­tální kame­rou a rád nepře­tr­žitě natáčí herce v roli bez pře­stá­vek mezi záběry. Při natá­čení filmu Dogville nechal herce hodiny hrát své role, ve stylu jedné herecké metody. Tato tech­nika často vyvo­lává u herců velké napětí, jako napří­klad u Björk při natá­čení Tance v tem­no­tách. Lars von Trier často obsa­zuje stále stej­nou sku­pinu herců – mezi jeho oblí­bence patří: Jean-Marc Barr, Udo Kier a Stellan Skarsgård.

Trier je velmi ovliv­něn prací Carla Theodora Dreyera a fil­mem The Night Porter. Byl také nato­lik nad­šen krát­kým fil­mem The Perfect Human reží­ro­va­ným Jørgenem Lethem, že pře­svěd­čil Letha, aby pře­pra­co­val svůj krát­ko­me­trážní film na celo­ve­černí – Pět pře­ká­žek (The Five Obstructions).


Detaily o článku Lars von Trier

Wikipedie

Články pře­vzaté z české Wikipedie.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Idioti (Idioterne 1998)20. června 2012 Idioti (Idioterne 1998) Film Idioti je snímkem, který režiséra Triera už nadobro proslavil (minimálně v mých očích). Jedná se pravděpodobně o vrcholné dílo manifestu Dogma 95 (upuštění od akčních scén, černobílého obrazu, pokud možno bez rekvizit, apod.), takže […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, první část (Nymphomaniac vol. 1) 2013 Dlouho očekávaný film režiséra Larse von Triera (Idioti, Melancholia, apod.) zaobírající se ženskou sexualitou je poměrně chytře rozdělen na dvě části, díkybohu to ale není po vzoru amerických "spektáklů" s frekvencí každý rok jeden díl […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 201313. ledna 2014 Nymfomanka, druhá část (Nymphomaniac vol. 2) 2013 Druhá část Nymfomanky Larse von Triera je v podstatě tím samým, co byla ta první, takže by o ní platilo zhruba to samé, co jsem napsal zde. Jedná se tak v podstatě o jeden film rozpůlený - patrně z důvodu divácké snesitelnosti - na dvě […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
  • Nymfomanka, část I. – režisérská verze – online5. prosince 2014 Nymfomanka, část I. – režisérská verze – online Posted in Filmy online
  • BUSTER KEATON – Komik s vážnou tváří11. května 2009 BUSTER KEATON – Komik s vážnou tváří Buster Keaton se ve svých filmech nikdy neusmál, přesto jsou jeho postavy divákům po celém světě dodnes zárukou výborné zábavy. Už v dětství, kdy s ním tatínek ,,zametal“ vaudevillová jeviště, mu právě smutná tvář vynášela největší […] Posted in Profily osob
  • Guy Hamilton21. dubna 2016 Guy Hamilton Guy Hamilton (16.9.1922 - 21.4.2016) byl anglický režisér. Narodil se ve Francii. Během okupace nacistů působil ve francouzském odboji a po skončení války se začal věnovat filmu, kde začal jako asistent ve filmu Třetí muž z roku […] Posted in Profily osob
  • RIDLEY SCOTT 16. prosince 2014 RIDLEY SCOTT RIDLEY SCOTT (režisér, producent) byl nominován na Oscara v kategorii nejlepší režie za filmy Černý jestřáb sestřelen, Gladiátor a Thelma a Louise. Všechny tři filmy mu také vysloužily nominaci na DGA Award. Mezi Scottovy nejnovější […] Posted in Profily osob
  • Katja Riemannová26. srpna 2014 Katja Riemannová Katja Riemannová vyrostla v Niedersachsenu (Dolní Sasko), odmaturovala v Leeste, vystudovala tanec v Hamburku, pracovala jako dobrovolnice v divadle Castrop Rauxel, studovala herectví v Hannoveru, svůj první film natočila během třetího […] Posted in Profily osob
  • Miloš Hlavica21. srpna 2015 Miloš Hlavica Miloš Hlavica (29. října 1933 Praha – 12. srpna 2015 Praha) byl český herec a malíř, manžel herečky Růženy Merunkové, bratr operního pěvce Pavla Hlavici, otec Marka Hlavici, herce Lukáše Hlavici a herečky Anny Bendové, a tchán herečky […] Posted in Profily osob
  • Keanu Reeves – profil6. května 2003 Keanu Reeves – profil Není Matrixu bez Reevese. Není Reeves bez Matrixu a teď čtěte malý profil Keanu Reevese. V záplavě fádních krasavců působí jako svěží vánek. Jeho vzhled a především jeho talent rozvlnil už příliš stojaté vody Hollywoodu. Keanu Reeves […] Posted in Profily osob

X

Přidejte si Kritiky.cz na Váš facebook.