Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Hana Hegerová

Hodnocení článku:
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Nahrávám...


Hana Hegerová, rozená Carmen Mária Štefánia (Beatrix) Farkašová-Čelková (* 20. října 1931 Bratislava) je významná čes­ko­slo­ven­ská zpě­vačka a herečka, neko­ru­no­vaná krá­lovna čes­ko­slo­ven­ského šan­sonu. Zahraniční kri­tici ji nazý­vají Velkou dámou šan­sonu, Piaf z Prahy, nebo také Šansoniérkou se slo­van­skou duší. Prosadila se pře­de­vším jako zpě­vačka šan­sonů, která nemá v zemích býva­lého Československa žád­nou srov­na­tel­nou kon­ku­renci. Široké pub­li­kum i odbor­nou kri­tiku zau­jala pře­de­vším schop­ností dra­ma­ticky inter­pre­to­vat text. Velké uznání skli­dila i v cizině, hlavně v německy mlu­ví­cích zemích.

Životopis

Narodila se v rodině ban­kov­ního ředi­tele. V letech 1937–1942 navště­vo­vala baletní školu v Národním diva­dle v Bratislavě. Po matu­ritě na gym­ná­ziu v Komárně se chtěla dostat na Vysokou školu eko­no­mic­kou. Když nemohla, pra­co­vala v komá­ren­ských stro­jír­nách a před­ná­šela na tamní učňov­ské škole.

Po absol­vo­vání odbor­ného diva­del­ního kurzu při státní kon­zer­va­toři v letech 1951 až 1953, se stala roku 1953 člen­kou Divadla Petra Jilemnického v Žilině. V té době již měla dítě.

V roce 1954 hrála titulní roli ve filmu Frona pod umě­lec­kým jmé­nem Hana Čelková. V roce 1957 půso­bila v bra­ti­slav­ské Tatra revue, kde se poprvé před­sta­vila jako zpě­vačka. Od roku 1961 vystu­po­vala v praž­ském diva­dle Rokoko. V letech 1962 až 1966 vystu­po­vala v diva­dle Semafor, kde hrála v Dobře pla­cené pro­cházce. S kolegy ze Semaforu hrála i ve filmu Kdyby tisíc kla­ri­netů (role Edity).

Dosáhla vel­kých mezi­ná­rod­ních úspě­chů svou inter­pre­tací původ­ních i cizích šan­sonů. Absolvovala celou řadu úspěš­ných vystou­pení doma i v zahra­ničí. V roce 1967 vystou­pila s fran­couz­sky zpí­va­nými pís­němi v Pařížské Olympii a na Světové výstavě v Montrealu. Začali jí vydá­vat gra­mo­fo­nové desky v NSR, vystu­po­vala v tele­viz­ních pořa­dech NDR.V 70. letech 20. sto­letí se umis­ťo­vala pra­vi­delně v první desítce ankety Zlatý sla­vík.

V roce 2002 obdr­žela od pre­zi­denta Václava Havla medaili Za zásluhy. Je drži­tel­kou rytíř­ské hvězdy fran­couz­ského Řádu umění a lite­ra­tury. Dne 28.3.2012 obdr­žela na Staroměstské rad­nici čestné občan­ství Prahy 1 a šek na 250.000,- Kč

Dne 12. srpna 2011 ohlá­sila konec své kon­certní kari­éry.

Dne 4. dubna 2013 byla pový­šena na koman­déra fran­couz­ského Řádu za zásluhy. Z rukou fran­couz­ského vel­vy­slance Pierra Lévyho řád pře­vzal v zastou­pení její vnuk. Podle vyjá­d­ření vel­vy­slance byl zpě­vačce udě­len za významné při­spění k pro­pa­gaci fran­couz­ského šan­sonu a fran­couz­ské kul­tury obecně.


Detaily o článku Hana Hegerová

Wikipedie

Články pře­vzaté z české Wikipedie.

Koment...

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Petr Skoumal30. září 2014 Petr Skoumal Petr Skoumal (7. března 1938 Praha – 28. září 2014 Praha) byl český hudebník. Napsal hudbu k řadě filmů (např. Jára Cimrman ležící, spící), k známým večerníčkům (Maxipes Fík) a mnoho písniček. Jeho kmotrem byl český katolický spisovatel […] Posted in Profily osob
  • Neberte se moc vážně, říká herečka Carmen Maura19. března 2016 Neberte se moc vážně, říká herečka Carmen Maura Španělská herečka Carmen Maura je nejen známá múza režiséra Pedra Almódovara, kterého považuje za zlomového člověka své herecké kariéry, ale také charismatická osobnost, které přijela na slavnostním zahájení 23. ročníku Febiofestu, kde […] Posted in Profily osob, Festivaly
  • Lucie Vondráčková15. dubna 2009 Lucie Vondráčková Tato česká herečka a zpěvačka se narodila 8.3.1980 v Praze jako prvorozené dítě textařky a doktorky filosofie Hany Sorossové a muzikanta Jiřího Vondráčka. Žila s nimi a bratrem v Praze, kde navštěvovala jazykovou základní školu. Lucka […] Posted in Profily osob
  • Bendová Alice30. července 2009 Bendová Alice Narodila se 1.11.1973. Zlata a Zdeněk Veselý, to jsou rodiče Alice Bendové. Má ještě o pět let mladší sestru Andreu. V roce 1992 maturovala na střední umělecko-průmyslovou školu v Praze na Žižkově, obor nábytek a interiéry. Po té […] Posted in Profily osob
  • Jiří Bruder6. června 2014 Jiří Bruder Jiří Bruder (13. dubna 1928 v Praze - 31.května 2014) byl český herec. Pocházel z umělecké rodiny, jeho tatínek byl hercem a zpěvákem ve Vinohradském kabaretu, rovněž oba jeho strýcové byli zpěváky a muzikanty. Jeden ze strýců hrál na […] Posted in Profily osob
  • Iveta Bartošová29. dubna 2014 Iveta Bartošová Iveta Bartošová (* 8. dubna 1966, Čeladná - 29. dubna 2014, Uhříněves) byla česká zpěvačka. V letech 1986, 1990 a 1991 se stala Zlatou slavicí, v letech 1987 až 1989 a poté v 1999-2000 se v kategorii zpěvaček umístila na druhé příčce. […] Posted in Profily osob
  • Vladimír Čech22. března 2013 Vladimír Čech Vladimír Čech (6. července 1951, Praha – 22. března 2013, Praha) byl český herec, moderátor a bývalý politik, syn moderátorky Hedy Čechové a herce Vladimíra Čecha. V roce 1977 vystudoval pražskou DAMU, obor herectví a následně hrál v […] Posted in Profily osob
  • Christopher Lee11. června 2015 Christopher Lee Sir Christopher Frank Carandini Lee (27. května 1922, Londýn, Anglie, Spojené království – 11.června 2015 7. června 2015, Chelsea,  Spojené království), rytíř Řádu britského impéria a komandér Řádu sv. Jana, byl významný britský […] Posted in Profily osob
  • Christopher Lee2. prosince 2014 Christopher Lee Sir Christopher Frank Carandini Lee (* 27. května 1922, Londýn, Anglie, Spojené království), rytíř Řádu britského impéria a komandér Řádu sv. Jana, je významný britský herec. Na začátku své kariéry v 60. a první polovině 70. let hrál […] Posted in Profily osob
  • Burt Kwouk24. května 2016 Burt Kwouk Burt Kwouk se narodil 18.7.1930. Zemřel 24.5.2016 ve věku 85 let. Je potomkem čínských přistěhovalců, kteří žili do jeho 18. let v Šanghaji. Přestěhoval se do Británie, kde žil větší procento svého života. Ale nepovažoval se za Brita, ale […] Posted in Profily osob

X