Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Hana Hegerová


Hana Hegerová, roze­ná Carmen Mária Štefánia (Beatrix) Farkašová-Čelková (* 20. říj­na 1931 Bratislava) je význam­ná čes­ko­slo­ven­ská zpě­vač­ka a hereč­ka, neko­ru­no­va­ná krá­lov­na čes­ko­slo­ven­ské­ho šan­so­nu. Zahraniční kri­ti­ci ji nazý­va­jí Velkou dámou šan­so­nu, Piaf z Prahy, nebo také Šansoniérkou se slo­van­skou duší. Prosadila se pře­de­vším jako zpě­vač­ka šan­so­nů, kte­rá nemá v zemí­ch býva­lé­ho Československa žád­nou srov­na­tel­nou kon­ku­ren­ci. Široké pub­li­kum i odbor­nou kri­ti­ku zau­ja­la pře­de­vším schop­nos­tí dra­ma­tic­ky inter­pre­to­vat text. Velké uzná­ní skli­di­la i v cizi­ně, hlav­ně v němec­ky mlu­ví­cích zemí­ch.

Životopis

Narodila se v rodi­ně ban­kov­ní­ho ředi­te­le. V letech 1937–1942 navště­vo­va­la balet­ní ško­lu v Národním diva­dle v Bratislavě. Po matu­ri­tě na gym­ná­ziu v Komárně se chtě­la dostat na Vysokou ško­lu eko­no­mic­kou. Když nemohla, pra­co­va­la v komá­ren­ských stro­jír­nách a před­ná­še­la na tam­ní učňov­ské ško­le.

Po absol­vo­vá­ní odbor­né­ho diva­del­ní­ho kur­zu při stát­ní kon­zer­va­to­ři v letech 1951 až 1953, se sta­la roku 1953 člen­kou Divadla Petra Jilemnického v Žilině. V té době již měla dítě.

V roce 1954 hrá­la titul­ní roli ve fil­mu Frona pod umě­lec­kým jmé­nem Hana Čelková. V roce 1957 půso­bi­la v bra­ti­slav­ské Tatra revue, kde se popr­vé před­sta­vi­la jako zpě­vač­ka. Od roku 1961 vystu­po­va­la v praž­ském diva­dle Rokoko. V letech 1962 až 1966 vystu­po­va­la v diva­dle Semafor, kde hrá­la v Dobře pla­ce­né pro­cház­ce. S kole­gy ze Semaforu hrá­la i ve fil­mu Kdyby tisíc kla­ri­ne­tů (role Edity).

Dosáhla vel­kých mezi­ná­rod­ních úspě­chů svou inter­pre­ta­cí původ­ních i cizích šan­so­nů. Absolvovala celou řadu úspěš­ných vystou­pe­ní doma i v zahra­ni­čí. V roce 1967 vystou­pi­la s fran­couz­sky zpí­va­ný­mi pís­ně­mi v Pařížské Olympii a na Světové výsta­vě v Montrealu. Začali jí vydá­vat gra­mo­fo­no­vé des­ky v NSR, vystu­po­va­la v tele­viz­ních pořa­dech NDR.V 70. letech 20. sto­le­tí se umis­ťo­va­la pra­vi­del­ně v prv­ní desít­ce anke­ty Zlatý sla­vík.

V roce 2002 obdr­že­la od pre­zi­den­ta Václava Havla medai­li Za záslu­hy. Je drži­tel­kou rytíř­ské hvězdy fran­couz­ské­ho Řádu umě­ní a lite­ra­tu­ry. Dne 28.3.2012 obdr­že­la na Staroměstské rad­ni­ci čest­né občan­ství Prahy 1 a šek na 250.000,- Kč

Dne 12. srp­na 2011 ohlá­si­la konec své kon­cert­ní kari­é­ry.

Dne 4. dub­na 2013 byla pový­še­na na koman­dé­ra fran­couz­ské­ho Řádu za záslu­hy. Z rukou fran­couz­ské­ho vel­vy­slan­ce Pierra Lévyho řád pře­vzal v zastou­pe­ní její vnuk. Podle vyjá­d­ře­ní vel­vy­slan­ce byl zpě­vač­ce udě­len za význam­né při­spě­ní k pro­pa­ga­ci fran­couz­ské­ho šan­so­nu a fran­couz­ské kul­tu­ry obec­ně.


Detaily o článku Hana Hegerová

Wikipedie

Články pře­vza­té z čes­ké Wikipedie.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Petr Skoumal30. září 2014 Petr Skoumal Petr Skoumal (7. března 1938 Praha – 28. září 2014 Praha) byl český hudebník. Napsal hudbu k řadě filmů (např. Jára Cimrman ležící, spící), k známým večerníčkům (Maxipes Fík) a mnoho písniček. Jeho kmotrem byl český katolický spisovatel […] Posted in Profily osob
  • VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947)3. března 2017 VLADIMÍR MIŠÍK (8. 3. 1947) Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu umělců ať už z hudebního, výtvarného či literárního prostředí. Muzikanti pod značkou ETC začali […] Posted in Profily osob
  • Neberte se moc vážně, říká herečka Carmen Maura19. března 2016 Neberte se moc vážně, říká herečka Carmen Maura Španělská herečka Carmen Maura je nejen známá múza režiséra Pedra Almódovara, kterého považuje za zlomového člověka své herecké kariéry, ale také charismatická osobnost, které přijela na slavnostním zahájení 23. ročníku Febiofestu, kde […] Posted in Profily osob, Festivaly
  • Lucie Vondráčková15. dubna 2009 Lucie Vondráčková Tato česká herečka a zpěvačka se narodila 8.3.1980 v Praze jako prvorozené dítě textařky a doktorky filosofie Hany Sorossové a muzikanta Jiřího Vondráčka. Žila s nimi a bratrem v Praze, kde navštěvovala jazykovou základní školu. Lucka […] Posted in Profily osob
  • Bendová Alice30. července 2009 Bendová Alice Narodila se 1.11.1973. Zlata a Zdeněk Veselý, to jsou rodiče Alice Bendové. Má ještě o pět let mladší sestru Andreu. V roce 1992 maturovala na střední umělecko-průmyslovou školu v Praze na Žižkově, obor nábytek a interiéry. Po té […] Posted in Profily osob
  • Jiří Bruder6. června 2014 Jiří Bruder Jiří Bruder (13. dubna 1928 v Praze - 31.května 2014) byl český herec. Pocházel z umělecké rodiny, jeho tatínek byl hercem a zpěvákem ve Vinohradském kabaretu, rovněž oba jeho strýcové byli zpěváky a muzikanty. Jeden ze strýců hrál na […] Posted in Profily osob
  • JITKA NĚMCOVÁ6. března 2017 JITKA NĚMCOVÁ Nar. 1950, filmová a televizní režisérka, absolventka Filmové a televizní fakulty AMU obor režie (1973-78). Od roku 1978-1990 – redakce zábavy ČT.  Od 1990 externí spolupracovnice ČT. Od roku 1993 pedagožka katedry režie FAMU. Režijní […] Posted in Profily osob
  • Iveta Bartošová29. dubna 2014 Iveta Bartošová Iveta Bartošová (* 8. dubna 1966, Čeladná - 29. dubna 2014, Uhříněves) byla česká zpěvačka. V letech 1986, 1990 a 1991 se stala Zlatou slavicí, v letech 1987 až 1989 a poté v 1999-2000 se v kategorii zpěvaček umístila na druhé příčce. […] Posted in Profily osob
  • Vladimír Čech22. března 2013 Vladimír Čech Vladimír Čech (6. července 1951, Praha – 22. března 2013, Praha) byl český herec, moderátor a bývalý politik, syn moderátorky Hedy Čechové a herce Vladimíra Čecha. V roce 1977 vystudoval pražskou DAMU, obor herectví a následně hrál v […] Posted in Profily osob
  • Christopher Lee2. prosince 2014 Christopher Lee Sir Christopher Frank Carandini Lee (* 27. května 1922, Londýn, Anglie, Spojené království), rytíř Řádu britského impéria a komandér Řádu sv. Jana, je významný britský herec. Na začátku své kariéry v 60. a první polovině 70. let hrál […] Posted in Profily osob

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.