Louis de Funés
Louis de Funés
Ohodnoťte člá­nek

Narodil se 31.7.1914 na před­měs­tí Paříže, Courbevoie a jme­no­val se Louis Germain David de Funés de Galarza. Matka se jme­no­va­la Leonor Soto Reguera a otec byl neú­spěš­ný advo­kát, kte­rý držel rodi­nu jen díky obcho­do­vá­ní s dra­hý­mi kame­ny.

Ten samý den, kdy se malý Louis naro­dil vyhlá­si­la Francie mobi­li­za­ci a 3. 8. Vyhlašuje Německo Francii vál­ku. Galarzovi jsou nuce­ni se pře­stě­ho­val do „lev­něj­ší“ ves­nič­ky Villers-sur-Mame, kde Louis G. David začí­ná dochá­zet do ško­ly. Nebyl zrov­na dob­rý stu­dent, ale byl oblí­ben svou imi­tá­tor­skou čin­nos­tí, kdy bavil své přá­te­le a rodi­nu. „Hrál jsem kome­die před svým pub­li­kem … Myslím, že zájmy, kte­ré jsme pro­je­vi­li v ran­ném dět­ství, nás pozna­me­na­jí na celý život. Jsou dob­ré. Můžeme je ztratit, ale ony se zno­vu vrá­tí.“ O mno­ho let poz­dě­ji pro­hlá­sil. Po té nastu­pu­je na gym­ná­zi­um v Coulommier, kde byd­lel na inter­ná­tu. Tvrdému reži­mu ve ško­le se bou­řil tím, že ze sebe dělal kome­di­an­ta, ale v sou­kro­mí zde byl veli­ce nešťast­ný a smut­ný. Jediné potě­še­ní mu děla­ly hodi­ny kres­le­ní a kla­ví­ru. Roku 1926 gym­ná­zi­um sla­vi­lo pat­náct let své­ho zalo­že­ní a Louis si popr­vé zahrál veřej­ně v při­pra­ve­ném před­sta­ve­ní. Než Louis docho­dil gym­ná­zi­um, jeho rodi­na se pře­stě­ho­va­la zpět do Paříže, kam se za nimi, po skon­če­ní stu­dia, stě­hu­je. Bylo roz­hod­nu­to, že Louis nastou­pí do uče­ní v kožeš­nic­kém uči­liš­ti, kde ho prá­ce neba­vi­la a po inci­den­tu s mis­trem, kdy mu zabil kanár­ka, dostal výpo­věď.  Obdobně to bylo i když ho dali, aby se učil foto­gra­fem. Tam pro změ­nu vybuch­la petar­da v šuplí­ku a chla­pec byl opět na uli­ci. Další na řadě byl prů­mys­lo­vý kres­líř a aran­žér­ství výloh, ale co dodat . . . Jelikož byl malý a hube­ný, nevza­li ho ani na voj­nu a nikdo stá­le netu­šil, co z něho bude. Roku 1936 se ože­nil s Germainou Elodií Carroyerovou. I když byl dob­rý kla­ví­ris­ta, na živo­bi­tí to nesta­či­lo a po 6ti letech se man­žel­ství roz­pa­dá. Konečně se štes­tí obra­cí a Louis nachá­zí stá­lé zaměst­ná­ní v baru Horizont na Montmarteru, kde také potkal svou doži­vot­ní lás­ku Jeanne Augustine Barthélemy de Maupassant (pra­ne­teř slav­né­ho spi­so­va­te­le). Také si při prá­ci uvě­do­mil, že lidé sle­du­jí jeho gri­ma­sy, začal je dělat vědo­mě a pozo­ro­val, jak se lidé baví. To ho inspi­ro­va­lo se při­hlá­sit do herec­ké­ho kur­zu. V prů­bě­hu něko­li­ka let si zahrál malé role, křo­ví a zatou­žil stát se vel­kým her­cem. Průlom při­šel až roku 1958, kdy Claude Magnier napsal diva­del­ní hru Oskar o zhr­ze­ném pod­ni­ka­te­li, kte­ré­ho pod­ve­de vlast­ní zaměst­na­nec jen pro­to, aby zís­kal ruku jeho dce­ry.Jednoho dne se Jean Jacques Vital roz­ho­dl Oskara uvést v diva­dle Porte Saint Martin v Paříži a když pak 29. led­na 1961 při­šla pre­mi­é­ra před­ve­dl Louis osl­ňu­jí­cí výkon, kte­rý nezů­stal bez povšim­nu­tí kri­ti­ky kte­rá nám uka­zu­je, že se zro­dil vel­ký herec, komik a král gri­mas. Jeho prv­ní fil­mo­vé role byly sice malé, přes­to hoj­né. Jednoho dne pro­du­cen­ti svě­ři­li scé­nář o potrhlém čet­ní­ko­vi Jeanu Giraultovi, vel­ké­mu Funésovu pří­te­li, kte­rý si ho obhá­jil do hlav­ní role. Četník Ludovic Cruchot se stal popu­lár­ním na všech kon­ti­nen­tech a jeho pří­běhy do dnes vyvo­lá­va­jí úsměv na rtu mili­ó­nů lidí v mno­ha zemích svě­ta. Následuje role komi­sa­ře Juva ve Fantomasovi, kde si zahrál po boku Jeana Maraise. Ve sním­ku Smolař si zase zahrál spo­leč­ně s Bourvilem z kte­rých se sta­li během natá­če­ní neroz­luč­ní přá­te­lé. V roce 1965 odjíž­dí se štá­bem čet­ní­ků do New Yorku, kde se natá­čel dal­ší díl. Scény na lodi byli natá­če­ny za plné­ho pro­vo­zu se sku­teč­ný­mi ces­tu­jí­cí­mi (neher­ci). Následuje film Velký flám ve kte­rém si zahrál diri­gen­ta paříž­ské ope­ry (opět s Bourvilem). Louisova tíži­vá finanč­ní situ­a­ce se již dáv­no obrá­ti­la k lep­ší­mu a tak se roz­ho­dl spl­nit své man­žel­ce dáv­ný sen a to, že jí kou­pil zámek Clermont, kte­rý dří­ve pat­ří­val jejím před­kům. V 67 si zahrál, spo­lu se svým synem Olivierem ve sním­ku Senzační prázd­ni­ny, za kte­rou dostal cenu fil­mo­vé­ho humo­ru a cenu Ticket d´Or. Další film v tom samém roce byl Grant restau­rant pana sep­ti­ma, kde mu role byla psa­ná pří­mo na míru. Jakmile natá­če­ní skon­či­lo, vrhl se Fufu do natá­če­ní fil­mo­vé adap­ta­ce diva­del­ní hry Oskar. Dále se chys­tal natá­čet film Tonoucí se stéb­la chy­tá. Další role byla ve fil­mu Tetovaný, kde si zahrál spo­leč­ně s Jeanem Gabinem s kte­rým se nesná­še­li. Následuje opět ces­ta do Saint Tropéz aby se mohl Ludovic ože­nit s Claude Gensakovou (byli přá­te­lé a Louis si jí do této role pro­sa­dil). Tato dvo­ji­ce nato­či­la dal­ší­ho čet­ní­ka a to ve výsluž­bě a sešli se též na natá­če­ní sním­ku Hybernatus. V 69tém při­chá­zí film Piti, piti, pá, kde mu syna hra­je opět Olivier. Roku 1970 se Funés roz­ho­dl, že bude točit jen jeden film roč­ně. Na kon­ci srp­na 70 se sešli s přá­te­li Claude Gensakovou a Michaelem Galabru při natá­če­ní fil­mu Jo. Ve fil­mu Pošetilost moc­ných si měl zahrát po boku své­ho dal­ší­ho pří­te­le André Bourvila, ale ten 23.9.1970 umí­rá. Funés film odmí­tal, ale pro­du­cen­ti našli Yvese Montanu se kte­rým si skvě­le rozu­mě­li a sní­mek sla­ví veli­ký úspěch. Po natá­če­ní si man­že­lé zaje­li odpo­či­nout do Tunisu k dru­hé­mu syno­vi Patrickovi, kte­rý si tam ote­vřel lékař­skou pra­xi. Dobrodružství rabí­na Jacoba vidě­lo v úno­ru 1974 25 mili­ó­nů divá­ků a rekord byl na svě­tě. V témže roce začí­ná mít Louis pro­blémy se srd­cem a v břez­nu 1975 ho posti­hu­je prv­ní infarkt. Na řadě je film Křidýlko nebo ste­hýn­ko (1976), kde si jeho syna zahrál Michel Colucci, se kte­rým se brzy spřá­te­li­li a jeho humor Funés při­rov­ná­val k humo­ru Bourvila. V roce 1977 násle­du­je film Jeden hot a dru­hý čehý,  ve kte­rém si Fufu zahrál s Annie Girardotovou. Tu si Louis opět veli­ce oblí­bil a sta­la se pro něho dal­ším Bourvilem. V září 1978 se Louis pře­sou­vá zpět do Saint Tropez aby se setkal s mimo­zemš­ťa­ny a ješ­tě téhož roku nato­čil film Lakomec. 2. Února 1980 mu byla udě­le­na cena César za celo­ži­vot­ní dílo.  Následuje sní­mek Zelňačka, kte­rý byl, co se týče sle­do­va­nos­ti, zkla­má­ním. Září 1982 si Louis napo­sle­dy oblé­ká uni­for­mu a jde spo­jit čet­ní­ky s čet­ni­ce­mi. Po boku mu stá­li přá­te­lé – Girault, Galabru, i Claude Gensaková, tedy až do té doby, kdy Jean Girauld při natá­če­ní umí­rá. Po natá­če­ní se Louis zaví­rá na Clermontu, nevy­chá­zí a vše­chen svůj čas trá­ví po boku man­žel­ky Jeanne. 27. Ledna 1983 ve 22:10 se s trh­ni­tím pro­bu­dil, bole­lo ho celé tělo a vykři­kl: „To není mož­né, já umřu …“ a opus­til nás, zámec­ký pán, milov­ník růží, man­žel a otec, ale před­ně mis­tr gri­mas a král komi­ků, Louis de Funés.

 Filmografie

Jako herec

1982-

Četník a čet­ni­ce (Gendarme et les gen­dar­met­tes, Le) role: Maréchal des Logis-chef Ludovic Cruchot

1981-

Zelňačka (La sou­pe aux choux) role: Claude Ratinier

1980-

Lakomec (Avare, L“) role: Harpagon

1979-

Četník a mimo­zemš­ťa­né (Gendarme et les extra-terrestres, Le) role: Maréchal des Logis-chef Ludovic Cruchot

1978-

Jeden hot a dru­hý čehý (La Zizanie) role: Guillaume Daubray-Lacaze

1971-

Pošetilost moc­ných (Folie des gran­de­u­rs, La) role: Don Salluste de Bazan

1971-

Jo role: Antoine Brisebard

1970-

Četník ve výsluž­bě (Gendarme en bala­de, Le) role: Maréchal des logis-chef Ludovic Cruchot

1970-

Piti Piti Pa (Homme orchestre, L“) role: Evan Evans

1969-

Hibernatus role: Hubert de Tartas

1968-

Četník se žení (Gendarme se marie, Le) role: Maréchal des Logis-chef Ludovic Cruchot

1968-

Tonoucí se stéb­la chy­tá (Le Petit baigne­ur) role: Louis-Philippe Fourchaume

1968-

Tetovaný (Le Tatoué) role: Félicien Mézeray

1967-

Fantomas kon­tra Scotland Yard (Fantômas con­tre Scotland Yard) role: Le com­missaire Juve

1967-

Senzační prázd­ni­ny (Grandes vacan­ces, Les) role: Charles Bosquier

1966-

Grand restau­rant pana Septima (Grand restau­rant, Le) role: Monsieur Septime

1966-

Velký flám (La Grande Vadrouille) role: Stanislas LeFort

1965-

Fantomas se zlo­bí (Fantomas se decha­i­ne) role: Commissaire Juve

1965-

Četník v New Yorku (Gendarme ŕ New York, Le) role: Maréchal des logis-chef Ludovic Cruchot

1965-

Smolař (1965) (Le Corniaud) role: Leopold Saroyan

1964-

Fantomas role: Commissaire Juve

1963-

Pouic Pouic (Pouic-Pouic) role: Léonard Monestier

1963-

Veinards, Les role: Antoine Beaurepaire

1960-

Candide ou l’optimisme au XXe sičcle role: Le gesta­pis­te / Gestapo man

1955-

Husaři (Hussards, Les) role: Luigi - le sacris­ta­in

1954-

Poprask v kaba­re­tu (Ah! Les belles bac­chan­tes) role: Michel Leboeuf, le détecti­ve

1954-

Otec, mat­ka, služ­ka a já (Papa, maman, la bon­ne et moi) role: Monsieur Calomel

1952-

Pan Taxi (Monsieur Taxi) role: Le pein­tre qui voit rou­ge

1951-

Adresát nezná­mý (...Sans lais­ser d’adresse) role: Un futur papa

1951-

Voyage en Amérique, Le role: L’employé d’Air France

1950-

Na shle­da­nou, pane Grocku (Au revo­ir M. Grock)

 

 

Jako reži­sér

1980 -

Lakomec (Avare, L“)

 

Jako scé­náris­ta

1981 -

Zelňačka (La sou­pe aux choux)

1980 -

Lakomec (Avare, L“)

1979 -

Četník a mimo­zemš­ťa­né (Gendarme et les extra-terrestres, Le)

1969 -

Hibernatus

1966-

Grand restau­rant pana Septima (Grand restau­rant, Le)


 

 

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Louis de Funès1. srpna 2014 Louis de Funès Louis Germain David de Funès de Galarza [lwi də fy.nɛs] (31. července 1914, Courbevoie, Francie – 27. ledna 1983 v Nantes) byl slavný francouzský herec a komik. Jeho synové se jmenují […]
 • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
 • Michel Galabru4. ledna 2016 Michel Galabru Michel Louis Edmond Galabru (* 27. října 1922 Sáfí, Maroko, † 4. ledna 2016 Paříž, Francie) byl francouzský divadelní a filmový herec, držitel Césara. Život a kariéra Původně se chtěl […]
 • Brigitte Bardot4. října 2014 Brigitte Bardot Brigitte Bardot, celým jménem Brigitte Anne-Marie Bardot (* 28. září 1934 v Paříži, Francie) je francouzská filmová herečka, zpěvačka, v mládí i modelka a v současnosti bojovnice za práva […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Ivan Trojan25. dubna 2009 Ivan Trojan Ivan se narodil 30.6.1964 v Praze a pochází z herecké rodiny. Jeho otec, herec Ladislav a bratr režisér a producent Ondřej. Nejprve vystudoval sportovní gympl a věnoval se basketbalu. […]
 • Pierre Brice7. června 2015 Pierre Brice Baron Pierre Brice, vlastním jménem Pierre Louis Baron de Bris (6. února 1929 Brest, Francie – 6. června 2015 Paříž, Francie) byl francouzský herec a zpěvák. Pocházel ze staré francouzské […]
 • Claude Gensac27. prosince 2016 Claude Gensac Claude Jeanne Malca Gensac (* 1. března 1927, Acy-en-Multien, Francie - 27. prosinec 2016) byla francouzská herečka, která se často objevovala ve filmech s legendárním francouzským komikem […]
 • Harrison Ford8. prosince 2002 Harrison Ford Han Solo, Indiana Jones, Richard Kimble...neříkejte že neznáte ani jednu z těchto postav, které ztvárnil jeden z nejcharizmatičtějších herců současného Hollywoodu - Harrison Ford! Když […]
 • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X