„MJ“ Kirsten Dunstová - Je oslnivě krásná, talentová a navíc – v promočeném tričku jí to ohromně sekne...
„MJ“ Kirsten Dunstová - Je osl­ni­vě krás­ná, talen­to­vá a navíc – v pro­mo­če­ném trič­ku jí to ohrom­ně sek­ne...
Ohodnoťte člá­nek

Kirsten Dunstová se naro­di­la 30. dub­na 1982 ve stá­tě New Jersey v malém měs­tě Point-Pleasant. Jestliže její kole­ga z fil­mu Spider-Man Tobey Maguire si musel ces­tu ke slá­vě tvr­dě vydo­být, tak blon­ďa­tá krás­ka se moh­la již od rané­ho dět­ství opřít o finanč­ně zabez­pe­če­né rodi­če. Její mat­ka vlast­ni­la gale­rii výtvar­né­ho umě­ní a otec Klaus při­spí­val do rodin­né­ho roz­počtu coby lékař­ský výzkum­ník. V roce 1987 se Dunstovým naro­di­lo dal­ší dítě a pěti­le­tá Kirsten moh­la jen tiše žár­lit na své­ho novo­ro­ze­né­ho brat­říč­ka Christiana. Herecké počát­ky této nada­né hereč­ky se vážou už k leto­poč­tu 1985, kdy se díky při­či­ně­ní svých rodi­čů obje­vi­la v něko­li­ka reklam­ních spo­tech na hygi­e­nic­ké pro­střed­ky (šam­pó­ny, mýdla atd.). Televizním pro­du­cen­tům se výstu­py mla­dič­ké Kirsten zalí­bi­ly nato­lik, že se nespo­ko­ji­li s tak malým počtem nato­če­ných „šotů“ a v násle­du­jí­cích letech vyu­ži­li talen­to­va­nou sle­čin­ku ješ­tě něko­li­krát. Výsledkem těch­to snah bylo šest desí­tek TV reklam. Kirsten Dunstové se spl­ni­lo to, o čemž se mno­hým moh­lo jen zdát, a v poměr­ně útlém věku zís­ka­la výsost­né posta­ve­ní. To však neby­lo vše. Ještě před dosa­že­ním desá­té­ho věku se stih­la obje­vit ve svém prv­ním celo­ve­čer­ním fil­mu (v roce 1989 jí bylo vyho­vě­no pro­střed­nic­tvím titu­lu Woodyho Allena New York Stories, kde se mih­la v kra­tič­kém výstu­pu).

O rok poz­dě­ji byla obsa­ze­na do sním­ku Ohňostroj mar­nos­ti, ve kte­rém ztvár­ni­la dce­ru Toma Hankse, a po fil­mech High Strung (1991) a Greedy (1994) vyu­žil její­ho nevin­né­ho vzhle­du osca­ro­vý Neil Jordan (Hra na pláč) a daro­val jí roli v horo­ru Interview s upí­rem (tak­též 1994). S tro­chou nad­sáz­ky se dá kon­sta­to­vat, že prá­vě posta­va fyzic­ky nevy­spě­lé Claudie jí dopo­moh­la k tomu, aby si zís­ka­la vět­ší pozor­nost z pohle­du fil­mo­vých pro­du­cen­tů, potaž­mo divá­ků. Filmová adap­ta­ce romá­nu Anny Riceové vynes­la mla­dé Kirsten nejen vět­ší slá­vu, ale i řadu oce­ně­ní (viz. cena MTV za herec­ký objev roku) a nomi­na­cí (např. Zlatý gló­bus). Přestože rok 1994 byl z hereč­či­na pohle­du znač­ně nahuš­tě­ný, ješ­tě před jeho vypr­še­ním stih­la nada­ná blon­dý­na spo­dob­nit posta­vu dospí­va­jí­cí Amy v dra­ma­tu Malé ženy. V kri­ti­ky uzna­ném sním­ku reži­sér­ky Gillian Armstrongové se obje­vi­la po boku Susan Sarandonové (Thelma a Louise) a Winony Ryderové (Střihoruký Edward). O rok poz­dě­ji pře­sed­la­la tři­nác­ti­le­tá Kirsten Dunstová na zce­la jiný žánr a bez otá­le­ní při­ja­la roli v rodin­né kome­dii Jumanji. Ve sním­ku Joe Johnstona (Jurský Park 3) ztvár­ni­la jed­nu ze čtyř hlav­ních postav, kte­ré jsou nuce­ny dohrát zdán­li­vě pri­mi­tiv­ní hru na způ­sob „Člověče, nezlob se“.

V roce 1997 jako­by došla mla­dé hereč­ce trpě­li­vost a po účas­ti ve zda­ři­lé kome­dii Vrtěti psem s Robertem De Nirem a Dustinem Hoffmanem v hlav­ní roli se roz­hod­la vystou­pit ze stí­nu vel­kých hvězd a dostat se do pod­vě­do­mí divá­ků „snad­něj­ším“ způ­so­bem. Kirsten Dunstová ani nemu­se­la dlou­ho čekat a její čet­ná přá­ní byla vysly­še­na již násle­du­jí­cí rok, kdy zau­ja­la širo­kou veřej­nost hlav­ní rolí v tele­viz­ním sním­ku Těhotná v pat­nác­ti. Postava nedo­spě­lé dív­ky, jež se roz­hod­ne, navzdo­ry poky­nům své mat­ky, sama vycho­vá­vat své­ho potom­ka, byla pro ní jako stvo­ře­ná a ohlas z řad divác­tva se dosta­vil takřka na dru­hý den. Kirsten tak pro­bou­ra­la dal­ší hráz sto­jí­cí jí v ces­tě za drá­hou úspěš­ně fil­mo­vé hvězdy a dosta­teč­ně pře­svěd­či­vým výko­nem vzda­la sbo­hem pověs­ti „roz­maz­le­né hol­čič­ky“.

Z mno­ha fil­mů, v nichž dva­ce­ti­le­tá Kirsten Dunstová zhmot­ni­la cha­rak­te­ro­vě odliš­né posta­vy, jme­nuj­me např. destruk­tiv­ní Malé bojov­ní­ky (1998), jem­né dra­ma Smrt panen (1999) či poně­kud vyčpě­lou Vránu 3 (2000). Naši pozor­nost si jis­tě zaslou­ží i hud­bou napě­cho­va­ný sní­mek Bravo Girls! (2000), jehož kva­li­ty oce­ni­li pře­de­vším tee­nage­ři, a stře­do­škol­ská love sto­ry Šílená/krásný (2001), při­ná­še­jí­cí stříz­li­vý pohled na lás­ku. Za vrchol své dosa­vad­ní herec­ké kari­é­ry může Kirsten pova­žo­vat fil­mo­vou adap­ta­ci Spider-Mana (2002), v níž ztvár­ni­la zrza­vou matu­rant­ku Mary Jane Watson, jež tolik pople­te hla­vu Peterovi Parkerovi a jeho kama­rá­do­vi Harrymu. Přestože se smluv­ně upsa­la dal­ším dvě­ma pokra­čo­vá­ním, už nyní se Dunstovic dce­ruš­ka poo­hlí­ží po nových rolích. Takřka za jis­tou se dá pova­žo­vat její účast v plá­no­va­né roman­tic­ké kome­dii Wimbledon, pojed­ná­va­jí­cí o vzta­hu stár­nou­cí­ho tenis­ty a vychá­ze­jí­cí hvěz­dič­ky, což nás v redak­ci defi­ni­tiv­ně pře­svěd­či­lo o tom, že tahle „hol­ka“ má roz­hod­ně vykro­če­no správ­ným smě­rem.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • KATE BECKINSALE21. července 2012 KATE BECKINSALE KATE BECKINSALE je britská herečka, která se proslavila svou všestranností a také svým vysokým charismatem. Poprvé na sebe upozornila ve snímku Kennetha Branagha Mnoho povyku pro nic a […]
  • Spider-Man: Homecoming – Recenze – 80%6. července 2017 Spider-Man: Homecoming – Recenze – 80% Po třech Spider-Manech od Sama Raimiho, v nichž pavoučího superhrdinu ztvárnil Tobey Maguire, a po dvojici Amazing Spider-Manů režiséra Marca Webba, kde zas v hlavní roli hrál Andrew […]
  • Drsoň Leonardo DiCaprio - Mnoha milován, mnoha nenáviděn...3. února 2005 Drsoň Leonardo DiCaprio - Mnoha milován, mnoha nenáviděn... Rebel bez příčiny, idol mladých dívek, nenapravitelný sukničkář a především herec s velikou perspektivou, kterou již částečně naplnil. Že by nový James Dean? Možná. Každopádně vše výše […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Jo Nesbø - norský král spisovatelů30. března 2017 Jo Nesbø - norský král spisovatelů Bez nadsázky se dá s jistou říci, že Jo Nesbø je nejenom, že nejslavnější norský spisovatel, ale všeobecně skandinávský od dob Hanse Christiana Andersena. Narodil se 29. března 1960 přímo […]
  • Mark Hamill17. prosince 2015 Mark Hamill Mark Hamill se narodil v roce 1951, 25. záři. Byl jedním ze sedmi dětí, strávil dětství v různých amerických státech. Už během studií se stal hercem, kdy začal hrát v amerických seriálech. […]
  • Spider-Man8. května 2003 Spider-Man Spider-Man je bezesporu jednou z největších legend komixového světa a nedávno se pod taktovkou Sama Raimiho a s tváří Tobeyo Maguira přenesl i na plátna kin. Jak to s ním dopadne je jen na […]
  • MARTIN FREEMAN9. prosince 2012 MARTIN FREEMAN MARTIN FREEMAN  si nedávno vysloužil nominaci na Emmy v kategorii nejlepší vedlejší role za ztvárnění Dr. Johna Watsona v oceněné dramatické sérii BBC „Sherlock“, který měl premiéru v roce […]
  • Jiřina Bohdalová12. dubna 2012 Jiřina Bohdalová Život Po obecné škole v Praze-Žižkově absolvovala dívčí reálné gymnázium a po maturitě v roce 1949 nastoupila jako učitelka na základní škole v Ostravě. Ale již od dětských let jí […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X