Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Brendan Fraser

Brendan Fraser
Ohodnoťte člá­nek

Muž mno­ha talen­tů…

Muž mno­ha talentů…Brendan si zís­kal obdiv a mili­o­ny fanouš­ků pře­de­vším díky své neu­vě­ři­tel­ně úspěš­né kari­é­ře fil­mo­vé hvězdy. A úspěch si roz­hod­ně zaslou­ží, pro­to­že jeho herec­ký roz­sah je neu­vě­ři­tel­ně vel­ký. Dokáže stej­ně dob­ře zahrát kome­di­ál­ní posta­vu a svým pří­jem­ným úsmě­vem a nevin­ným pohle­dem okouz­lit pub­li­kum, jako kom­pli­ko­va­nou roli v nezá­vis­lém fil­mu mapu­jí­cí osu­dy pro­slu­lé­ho reži­sé­ra. Narodil se 21 dní před Štědrým dnem, roku 1968 v Indianapolis v rodi­ně novi­ná­ře a zahra­nič­ní­ho úřed­ní­ka Kanadské vlád­ní kan­ce­lá­ře. Právě díky tomu se rodi­na neu­stá­le stě­ho­va­la, a tak měl Brendan mož­nost, za něko­lik málo let, pro­ces­to­vat vel­ké množ­ství růz­ných zemí v USA, Kanadě i Evropě.

Samozřejmě, že to mělo i své stin­né strán­ky, neu­stá­le musel měnit ško­ly a ztrá­cel sta­ré přá­te­le. Ale najít si nové, pro něj, nebyl vel­ký pro­blém. A to díky své dob­rác­ké pova­ze, kte­rá mu pomá­ha­la pro­la­mo­vat ledy. K dal­ším věcem, kte­ré mu při­nes­lo ces­to­vá­ní, je vel­ká před­sta­vi­vost, kte­rá se u něj ješ­tě více roz­vi­nu­la díky tomu, že měl mož­nost setkat se množ­stvím roz­ma­ni­tých kul­tur. Z Brendana se stal ama­tér­ský foto­graf, kte­rý se sna­žil zachy­tit růz­nost svě­ta pro­střed­nic­tvím svých sním­ků. A aby si ješ­tě roz­ší­řil svůj umě­lec­ký roz­hled, čas­to navště­vo­val růz­né gale­rie, muzea a diva­dla. A prá­vě prk­na, kte­rá zna­me­na­jí svět ho uča­ro­va­la nej­ví­ce. Když trá­vil prázd­ni­ny v Londýně, naskyt­la se mu mož­nost zahrát si v muzi­ká­lu Oliver. Od této chví­le se sta­lo diva­dlo jeho dru­hým živo­tem. Již na základ­ní ško­le se zúčast­ňo­val růz­ných před­sta­ve­ních a na střed­ní se opět dostal k hudeb­ní pro­duk­ci – Oklahoma. Brendan hrál stá­le čas­tě­ji a kaž­dý, kdo byl svěd­kem jeho výko­nů si byl ihned jis­tý, že pat­ří k oprav­du talen­to­va­ným jedin­cům, kte­ří byli pro herec­ký svět pří­mo zro­ze­ni. Po dokon­če­ní stu­dií na střed­ní ško­le začal dochá­zet na Upper Canada College v Torontu. Poté se roz­ho­dl brát hodi­ny herec­tví na Cornish College of the Arts v Seattlu.

A nako­nec tomu osud chtěl, aby zamí­řil i do herec­ké meky Hollywoodu. I zde sla­vil nema­lé úspě­chy. Avšak nejen díky náho­dě, ale pře­de­vším díky své vlast­ní píli, pro­to­že Brendan se neo­bá­vá dát své roli vše – talent, cha­risma i veš­ke­rou svou ener­gii a sílu. A na jeho výko­nech je to znát. Výrazněji na sebe upo­zor­nil rolí ve fil­mu Král džun­gle (1997), paro­dií na tar­za­nov­ské téma, kde ved­le své­ho vypra­co­va­né těla před­ve­dl, že má i nespor­ný kome­di­ál­ní talent. Ale sku­teč­ný respekt kri­ti­ků si zís­kal o rok poz­dě­ji díky titu­lu Bohové a mon­stra, sle­du­jí­cí­ho posled­ní dny reži­sé­ra Jamese Whaleho (Ian McKellen), kte­rý „stvo­řil“ film o  jed­nom z nej­pro­slu­lej­ších mon­ster Frankensteina. Brendanův výkon v roli Claytona Boona, doslo­va okouz­lil kri­ti­ky i pub­li­kum a roz­hod­ně opráv­ně­ně, pro­to­že se jed­na­lo o sku­teč­nou herec­kou etu­du. Následující titul, nazva­ný Mumie se stal komerč­ním hitem roku 1999 a z Brendana se vší plat­nos­tí uči­nil her­ce, kte­ré­mu byly nabí­ze­ny hono­rá­ře v řadách mili­ó­nů dola­rů. Ve stej­ném roce nato­čil ješ­tě vyni­ka­jí­cí kome­dii Dožeň, co se dá. Stejným žánrem byl i film Smlouva s ďáblem (2000), ve kte­rém se jeho part­ner­kou sta­la Elizabeth Hurley. V roce 2001 se jako hlav­ní hvězda zúčast­nil natá­če­ní pokra­čo­vá­ní Mumie, s názvem Mumie se vrací.Herecký kon­cert opět roze­hrál ve fil­mu Tichý Američan spo­leč­ně s Michaelem Cainem. V sou­čas­né době míří do kin ve fil­mu Looney Tunes: Back in the Action.

 

V roce 2004 by se měly obje­vit dal­ší dva titu­ly s Brendanem (Accidental Husband a The Invaders).Ale ten­to mla­dý herec neza­po­mí­ná ani na svou vel­kou lás­ku diva­dlo, hra­je v před­sta­ve­ní Kočka na roz­pá­le­né ple­cho­vé stře­še. A nyní špat­ná sprá­va pro fanyn­ky, v roce 1998 se ože­nil s krás­nou a zábav­nou Afton a jak se zdá, jsou spo­lu šťast­ní. Slavil úspě­chy na poli komerč­ních kome­dií, nezá­vis­lých dra­mat i diva­del­ních pódi­ích, na to je zapo­tře­bí obrov­ský talent. Ten Brendan roz­hod­ně má a důka­zem toho je kaž­dý jeho film. Některý doká­že poba­vit, jiný nás nutí zamys­let se nebo pro­bu­dit ty nej­hlub­ší city. Za to vše vdě­čí­me jed­no­mu muži, Brendanovi Fraserovi, muži, kte­rý je sku­teč­ným her­cem a těch je oprav­du málo…

Výběrová fil­mo­gra­fie
The Invaders (2004)
Accidental Husband (2004)
Looney Tunes: Back in Action (2003)
Tichý Američan (2002)
Mumie se vra­cí (2001)
Smlouva s ďáblem (2000)
Mumie (1999)
Dožeň co se dá (1999)
Bohové a mon­stra (1998)
Král džun­gle (1997)
Glory Daze (1996)
The Passion of Darkly Noon (1995)
With Honors (1994)
School Ties (1992)
Dogfight (1991)
Child of Darkness, Child of Light (1991)
A mno­ho dal­ších… 


Některé tele­viz­ní role

Scrubs (2002)
Tatík Hill (2000) – hlas
Simpsonovi (1998) – hlas
Duckman (1997) – hlas
A mno­ho dal­ších…

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY)18. května 2017 PEŤA POLNIŠOVÁ (CUKY) Zoznámte sa s Cecíliou Kováčovou alias Cuky. Cuky je neuznaná vlogerka, ktorá sa má stať novou slovenskou Miss. K tomu jej má pomôcť Luky, ako však uvidíte, bude to stáť ešte veľa […]
 • ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY)18. května 2017 ZUZANA ŠEBOVÁ (LUKY) Víťazstvo v súťaži Miss Slovensko bolo pre Luky vstupenkou do šoubiznisu, ktorý doteraz odmieta opustiť. V jej luxusnom živote však chýba muž, pre ktorého sa Luky pokúsi o nemožné - urobiť […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN)18. května 2017 LUKÁŠ LATINÁK (MILO HURBAN) Lámač ženských sŕdc, riaditeľ Miss Slovensko, Milo Hurban, je mužom, ktorého si Luky vysnívala. Nie je však sama - na zámožného sympaťáka má zálusk aj jej rivalka Renáta Štraušová. S kým […]
 • Henry Fonda13. února 2013 Henry Fonda 16. května 1905 – 12. srpna 1982 Sergio Leone sice obsadil Henryho Fondu do Tenkrát na Západě na základě obdivu, který léta choval k jeho westernovým rolím, ikonická postava Fondy jako […]
 • Bál jsem se, že by mi Oscar zničil kariéru, prozradil Peter Morgan26. března 2016 Bál jsem se, že by mi Oscar zničil kariéru, prozradil Peter Morgan Uznávanou osobností, která na letošním Febiofestu získala Cenu Kristiána byl britský scénárista a dramaturg Peter Morgan.  Získal řadu ocenění během své kariéry a napsal scénář k filmům […]
 • Zdeněk Svěrák21. srpna 2017 Zdeněk Svěrák Dramatik, scenárista, autor písňových textů, ale i divadelní, filmový a televizní herec. Rodilý Pražan a vystudovaný pedagog českého jazyka a literatury. Už na vysoké škole přispíval do […]
 • Kája Saudek26. června 2015 Kája Saudek Kája Saudek, vlastním jménem Karel Saudek (13. května 1935 – 26. června 2015) byl významný český malíř a komiksový kreslíř. Jeho specifické výtvarné dílo doplnilo také několik filmů a […]
 • Ivan Zachariáš21. října 2016 Ivan Zachariáš Absolvent katedry dokumentární tvorby na pražské FAMU (1996) se postupně stal jedním z nejvyhledávanějších reklamních režisérů a za své počiny pod hlavičkou nejproslulejších reklamních […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2