Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Arnold Schwarzenegger


Ohodnoťte člá­nek

Datum naro­ze­ní:
30.07.1947
Místo naro­ze­ní:
Thal, Styria, Rakousko

Arnold se naro­dil Aurelii a poli­cej­ní­mu důstoj­ní­ko­vi Gustavovi. Spolu se star­ším bra­t­rem Meinhardem se aktiv­ně věno­va­li spor­tu. Arnold se do svých pat­nác­ti let věno­val fot­ba­lu, ale ten­to sku­pi­no­vý sport mu nevy­ho­vo­val. Protože se mu líbi­li vypra­co­va­ná těla roz­hodl se pro kul­tu­ris­ti­ku. Po něko­li­ka letech tré­nin­ku se mu poda­ři­lo vyhrát něko­lik míst­ních sou­tě­ží, díky nimž se dostal na Mistrovství Evropy juni­o­rů ve Stuttgartu roce 1965, kte­ré vyhrál.

Během sou­tě­že ve Stuttgartu si Arnolda všim­nul Albert Busek, význam­ný Mnichovský vyda­va­te­lem kul­tu­ris­tic­ké­ho časo­pi­su a maji­tel fir­my s kul­tu­ris­tic­kým zbo­žím. Busek se s ním sezná­mil, zaměst­nal jej jako tre­né­ra ve svém fit­ness stu­diu v Mnichově a zajis­til Arnoldovi vel­kou pub­li­ci­tu ve svých časo­pi­sech. Ve spo­lu­prá­ci s Buskem se sou­stře­dil zís­ká­ní titul Mr. Universe v Londýně, ale nako­nec zís­kal jen dru­hé mís­to za Američanem Chetem Yortonem. Díky zís­ka­ným zahra­nič­ním kon­tak­tům od Buseka začal vystu­po­vat na růz­ných exhi­bič­ních show.

Na násle­du­jí­cím mis­trov­ství svě­ta v roce 1967 se mu již poda­ři­lo zís­kat titul Mr. Universe. Jeho kari­é­ra str­mě rostla a o dva roky poz­dě­ji dosáhl na dru­hé mís­to mis­trov­ství svě­ta všech sva­zů Mr. Olympia v New Yorku. Díky dob­rým kon­tak­tům se mu poda­ři­lo v USA zůstat a sou­stře­dit se zís­ká­ní nej­vyš­ší­ho cíle pro kul­tu­ris­ty Mr. Olympia, kte­rý se mu v roce 1970 poda­ři­lo zís­kat. Arnoldovi se cel­ko­vě poda­ři­lo zís­kat titul Mr. Olympia 7x a něko­li­krát Mr. Universe a Mr. World.

Při cvi­če­ní stu­do­val ang­lič­ti­nu, obchod a eko­no­mii na uni­ver­zi­tě ve Wisconsinu. Po jejím dokon­če­ní inves­to­val své pří­jmy ze sou­tě­ží do své fir­my s kul­tu­ris­tic­kým vyba­ve­ním. Ve stej­ný rok, když zís­kal prv­ní titul Mr. Olympia usku­teč­nil svůj fil­mo­vý debut v kome­dii Herkules v New Yorku „Hercules in New York“, kde si zahrál naiv­ní­ho hro­motlu­ka, jenž se neo­hra­ba­ně pro­dí­rá houš­tím vel­ko­měst­ských nástrah. V roce 1971 při­chá­zí vel­ká rána, když jeho star­ší bra­tr zahy­nul při auto­ne­ho­dě. Druhá rána při­chá­zí o rok poz­dě­ji, když jeho otec Gustav zemřel na infarkt.

Druhou fil­mo­vou roli zís­ká­vá kri­mi Dlouhé lou­če­ní „The Long GoodBye“ (1973). První význam­něj­ší úspě­ch při­chá­zí až v kome­dii Zůstaň hla­do­vý „Stay Hungry“ (1976), za kte­rou zís­kal oce­ně­ní Zlatý glo­bus.

Po něko­li­ka méně úspěš­ných fil­mech jako wes­tern Kaktusový Jack „The Villian“ (1979), kome­die Hledání věcí „Scavenger Hunt“ (1979) a fil­mu Príbeh Jayne Mansfieldové „The Jane Mansfield Story“ (1980), zís­ká­vá hlav­ní roli ve vele­ú­spěš­ném fil­mu Barbar Conan „Conan the Barbarian“ (1982). Ve fil­mu, kte­rý se stal vele­ú­spěš­ným si zahrál nepře­mo­ži­tel­né­ho bojov­ní­ka Conana hle­da­jí­cí­ho vra­hy svých rodi­čů.

Než začal natá­čet dru­hé vol­ným pokra­čo­vá­ní Conan Ničitel „Conan the Destroyer“ (1984) poda­ři­lo se mu zís­kat ame­ric­ké občan­ství. Druhé pokra­čo­vá­ní však nedo­sáh­lo úspě­chu prv­ní­ho dílu. Stejný rok se mu však poda­ři­lo vel­mi význam­ně na sebe upo­zor­nit v roli nezni­či­tel­né­ho robo­ta zabi­já­ka ve fil­mu Jamese Camerona Terminátor.

O rok poz­dě­ji si zahrál v tře­tím vol­ném pokra­čo­vá­ní Conana Rudá Sonja „Red Sonja“ a v roli býva­lé­ho veli­te­le elit­ní bojo­vé jed­not­ky Johna Matrixe v akč­ním fil­mu Komando „Commando“. Předtím, než si zahrál ve fil­mu Špinavá doho­da „Raw Deal“ (1986) šeri­fa Marka Kaminského se ože­nil s dlou­ho­le­tou pří­tel­ky­ní Marií Shriverovou.

Po mno­ha úspěš­ných fil­mech včet­ně fil­mů Predátor (1987), Běžící muž „The Running Man“ (1987), Rudé hor­ko „Red Heat“ (1988), Dvojčata „Twins“ (1988) a Total Recall (1990) se stá­vá jed­nou z nej­slav­něj­ších celebrit a na Hollywoodském chod­ní­ku slá­vy zís­ká­vá 1847 hvězdu.

Druhé pokra­čo­vá­ní Terminátor 2: Den zúčto­vá­ní „Terminator 2: Judgment Day“ (1991), byl do své doby nej­draž­ším nato­če­ným fil­mem. Tržby fil­mu byly odpo­ví­da­jí­cí 200 mili­ó­nů dola­rů. Stejný rok spo­leč­ně se Sylvesterem Stallonem a Brucem Willisem zaklá­da­jí restau­ra­ce Planet Hollywood.

Za roli ve fil­mu Poslední akč­ní hrdi­na „Last Action Hero“ (1993) zís­kal hono­rář 15 mili­ó­nů dola­rů, ale film byl spí­še zkla­má­ním. Následující úspěš­ná akč­ní kome­die reží­ro­va­ná Jamesem Cameronem Pravdivé lži „True Lies“ (1994) Arnoldovi dosta­teč­ně napra­vi­la repu­ta­ci.

Po dal­ších dvou neú­spěš­ných fil­mech Junior (1994) a Rolnicky, kam se podí­váš „Jingle All the Way“ (1996) se Arnold vrá­til zpět do akč­ní­ho žánru, ve kte­rém si je mno­hem jis­těj­ší. Likvidátor „Eraser“ (1996) a Batman a Robin (1997), kde si zahrál po boku George Clooneyeho, Chris O Donnell, Umy Thurmanové a Alicie Silverstoneové byly více úspěš­né, než před­cho­zí dva ním­ky.

V roce 1997 pod­stou­pil ope­ra­ci srd­ce, ze kte­ré se vel­mi rych­le a bez násled­ků zota­vil. O rok poz­dě­ji dostal dal­ší ránu, když na infarkt zemře­la jeho mat­ka Aurelia. Po dvou­le­té odml­ce se vrá­til na fil­mo­vé plát­no v roli býva­lé­ho poli­cis­ty Jericho Caneho v apo­ka­lyp­tic­kém thrille­ru Konec svě­ta „End of Days“ (1999).

Následující rok si zahrál dvoj­ro­li ve sci-fi thrille­ru 6. den „The 6th Day“, kde se v roli býva­lé­ho váleč­né­ho pilo­ta sna­ží vyštvat ze své­ho živo­ta naklo­no­va­né­ho dvoj­ní­ka. Akční thriller Protiúder „Collateral Damage“ (2001), kde je hlav­ním téma­tem boj s tero­ris­ty se musel kvů­li udá­los­tem po 11. září 2001 pře­stří­hat a s jeho uve­de­ním se muse­lo počkat do roku 2002. V sou­čas­né době pra­cu­je na pokra­čo­vá­ní vele­ú­spěš­ných před­chůd­ců Terminátor 3: Vzpoura stro­jů „Terminator 3: Rise of the Machines“ opět do role nepře­mo­ži­tel­né­ho robo­ta.

K herec­tví při­dal pro­duk­ci svou vlast­ní pro­dukč­ní spo­leč­nos­tí Oak Productions, napsal něko­lik knih o posi­lo­vá­ní a vel­mi se anga­žu­je v mno­ha spor­tov­ních a cha­ri­ta­tiv­ních akcích.

Se svou ženou hla­sa­tel­kou tele­viz­ní sta­ni­ce NBC Marií Shriverovou má čty­ři děti: prv­ní dce­ra Katherine Eunice se naro­di­la 13.12.1989, dru­há Christina Maria Aurelia se naro­di­la 23.6.1991, prv­ní syn Patrick Arnold se naro­dil 18.9.1993 a čtvr­té dítě syn Christopher Sergant se naro­dil 27.9.1997.

Zdroj: www.osobnosti.cz

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Arnold Schwarzenegger26. června 2015 Arnold Schwarzenegger Arnold Alois Schwarzenegger (* 30. července 1947, Thal poblíž Štýrského Hradce, Rakousko) je rakousko-americký sportovec, herec a republikánský politik. V letech 2003–2011 zastával úřad guvernéra Kalifornie. Je jedním z nejúspěšnějších […] Posted in Profily osob
 • Konečná (Last Stand) - 55 %3. února 2013 Konečná (Last Stand) - 55 % Jen málo stačilo a uprchlý mafiánský bos Cortéz (Eduardo Noriega)  by agentům FBI zmizel v Mexiku. To by však nesměl narazit na postaršího a robustního šerifa, který s klidem a neústupností překazí plány zběhlého zločince a jeho kumpánů. […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Terminator Genisys - OBSAZENÍ BUDOUCNOSTI, MINULOSTI & PŘÍTOMNOSTI2. července 2015 Terminator Genisys - OBSAZENÍ BUDOUCNOSTI, MINULOSTI & PŘÍTOMNOSTI Podle Davida Ellisona: “Terminator Genisys není remake, není to restart ani pokračování - je to vlastně nové pojetí založené na Cameronově zdrojovém materiálu. Diváci vůbec nemusí znát předchozí filmy, tento příběh je na nich nezávislý. […] Posted in Speciály
 • PREDÁTOR - Blu-ray 3D + 2D22. ledna 2014 PREDÁTOR - Blu-ray 3D + 2D V 80. letech šlo do kin mnoho slavných filmů, ze kterých filmové společnosti v desátých letech 21. století těží. Jedním ze slavných filmů éry akčních filmů je Predátor, který po Vetřelci je druhým slavným mimozemšťanem. Pro režiséra Johna […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Teminátor:Genisys – první dojem30. června 2015 Teminátor:Genisys – první dojem Taťka Terminátor jako ochránce mladičké Sarah Connorové se musí otáčet v novém filmu, kde se to hemží roboty v různé fázi vývoje. To starý dobrý Terminátor se drží své osvědčené kombinace síly, koumáckého rozumu, obětavosti a […] Posted in Filmové premiéry
 • Expendables: Postradatelní 2 - 90 %26. srpna 2012 Expendables: Postradatelní 2 - 90 %   Jsou zpět. Barney Ross a jeho partička postradatelných žoldáků opět rozpoutávají pekelné inferno plného střelného prachu, ustřelených hlav, namakaných svalů a nezapomenutelných hlášek, aby nakonec pomstili smrt jednoho muže ze […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…), Filmové premiéry
 • 14. července 2003 Terminator 2 Před dlouhými 12 lety přišel do kin přelomový film světové kinematografie. Terminator 2. Tři miliardy životů vyhasly 29. srpna 1997 Ti, kteří prežili nukleární žár ... pojmenovali tuto válku 'Dnem zúčtování.' Žili, jen aby čelili […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Terminator Genisys - PŘÍPRAVY NA SOUDNÝ DEN … A DALŠÍ2. července 2015 Terminator Genisys - PŘÍPRAVY NA SOUDNÝ DEN … A DALŠÍ Během týdnů před začátkem natáčení snímku Terminator Genisys všichni herci započali intenzivní trénink, aby se na své role fyzicky připravili - velmi náročný natáčecí plán zahrnoval kaskadérské kousky, souboje, intenzivní scény v závěsu […] Posted in Speciály
 • Teminator: Genisys - 50 %9. července 2015 Teminator: Genisys - 50 % Není to sice nic nového, ale budoucnost lidstva je hodně špatná. Svět ovládají stroje a velí jim počítačový systém Skynet. Lidé se však se svým údělem nespokojí a naději vkládají ve svého vůdce Johna Connora. Ten se rozhodne poslat pomocí […] Posted in Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…)
 • Terminator Genisys - GENISYS ZAČÍNÁ2. července 2015 Terminator Genisys - GENISYS ZAČÍNÁ I když se některé z postav filmu Terminator Genisys mohou objevit bez oblečení, drtivá většina scén od herců vyžadovala, aby byli navlečeni do oblečení a výzbroje dané éry i podle účelu, který určoval scénář. Kostýmní výtvarnice Susan […] Posted in Speciály

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.