Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web
Febiofest přivítá autora scénářů filmů Královna nebo Poslední skotský král Petera Morgana a ve spolupráci s Berlinale znovu uvede Culinary Cinema.

Pozvání na tři­a­dva­cá­tý Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Praha – Febiofest, kte­rý se usku­teč­ní 17. až 25. břez­na, při­jal jako prv­ní brit­ský sce­náris­ta a dra­ma­tik Peter Morgan, mj. drži­tel Zlatého gló­bu, ...

Čtěte více

Slavnostní vyhlášení vítězů Českého Lva se uskuteční v sobotu 5. března 2016 v pražském Rudolfinu.

Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie (ČFTA) vyhlá­si­la nomi­na­ce pro 23. roč­ník výroč­ních cen Český lev. Akademici vybí­ra­li z cel­kem 42 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce ...

Čtěte více

Rychle a zběsile 6 - 50%

Tvůrci šes­té­ho dílu Rychle a zbě­si­le si muse­li nechat udě­lat prů­zkum, pod­le kte­ré­ho už fanouš­ci série trpí zvý­še­nou necit­li­vos­tí na akč­ní hrát­ky pře­de­šlých dílů. Jak by ...

Čtěte více

Star Trek VI: Neobjevená země

Kirkova posád­ka ze Star Treku odchá­zí tak, jak by si svůj odchod před­sta­vo­val asi kaž­dý – s plným nasa­ze­ním, hrdos­tí, uzná­ním a dokon­ce i s potles­kem. Hned na začát­ku ...

Čtěte více

Moderní podoba klasického hororu - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru…

Přestože titul fil­mu odka­zu­je k slav­né bás­ni Karla Jaromíra Erbena, inspi­ra­ce pro fil­mo­vý pří­běh, zasa­ze­ný do sou­čas­nos­ti, je vel­mi vol­ná. V cen­t­ru pří­bě­hu ode­hrá­va­jí­cí­ho se v upro­střed hor­ké­ho ...

Čtěte více
107. stránka z celkem 233« První...102030...105106107108109...120130140...Poslední »

X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Nakupujte v Alze