Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Jako nikdy – Tisková konference k filmu.

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci, kte­rá se kona­la po novi­nář­ské pro­jek­ci dne 11.9.2013, před­sta­vil  reži­sér Zdeněk Týc spo­lu s autor­kou námětu a scé­ná­ře Markétou Bidlasovou, pro­du­cen­tem Ondřejem Trojanem a před­sta­vi­te­li hlav­ních

Čtěte více

Kick-Ass 2: Na plný koule – 55 %

  Mladá, šest­nác­ti­le­tá Mindy, nastu­pu­je na střed­ní ško­lu a není nijak nad­še­ná. Mezi spo­lu­žá­ky se necí­tí dobře a hlav­ně mají úpl­ně jiné zájmy a záli­by. Mindy má totiž

Čtěte více

Fresh Film Fest uvede nový snímek Terrence Malicka, kontroverzní dokument o Googlu i mladého Tima Rotha jako skinheada

Praha, 14. srp­na – Svěží, neotře­lé, zají­ma­vé fil­my, kte­ré nej­sou jin­de k vidě­ní. Snímky, kte­ré pro­vo­ku­jí, inspi­ru­jí k zamyš­le­ní i dis­ku­sím, kte­ré se vymy­ka­jí běž­né pro­duk­ci… již pode­sá­té nabíd­ne

Čtěte více

Percy Jackson: Moře nestvůr – 60 %

Mladý Percy Jackson vypa­dá jako oby­čej­ný nác­ti­le­tý mla­dí­ček, ale zdá­ní kla­me. Jako dítě boha Poseidona a pozem­ské ženy je od naro­ze­ní polo­bo­hem a mísí se v něm lid­ské

Čtěte více

Percy Jackson: Moře nestvůr – OŽIVENÍ OPUŠTĚNÉHO ZÁBAVNÍHO PARKU

Poté, co Percy a jeho přá­te­lé unikli ze spá­rů Charybd, straš­li­vých moř­ských nestvůr, zjis­tí, že se ocit­li na Polyfémově ost­ro­vě. Když se vylo­dí, vyda­jí se na

Čtěte více

Percy Jackson: Moře nestvůr – „MOŘE NESTVŮR” NA MOŘI/KOSTÝMY NA CESTU

„MOŘE NESTVŮR” NA MOŘI Po pří­jez­du do New Orleans v Louisianě se štáb pře­su­nul k jeze­ru Pontchartrain, kou­sek sever­ně od města, kde pokra­čo­val v dal­ším natá­če­ní. Když Luke

Čtěte více

Percy Jackson: Moře nestvůr – STAVBA TÁBORA POLOKREVNÝCH A OSTATNÍCH MAGICKÝCH SCÉN

Na vybu­do­vá­ní fan­tas­tic­ké­ho myto­lo­gic­ké­ho svě­ta PERCYHO JACKSONA: MOŘE NESTVŮR pra­co­val výtvar­ník Claude Paré, tři návr­há­ři scé­ny a armá­da uměl­ců, tesa­řů, malí­řů a archi­tek­tů. Ti vybu­do­va­li řadu monu­men­tál­ních

Čtěte více

Percy Jackson: Moře nestvůr – JEDEN MUŽ, DVĚ MONSTRA

Se svý­mi sko­ro 190 cen­ti­me­try je Robert Maillet těž­ko k pře­hléd­nu­tí. Urostlý herec hra­je v PERCYM JACKSONOVI: MOŘI NESTVŮR dvě role, ale pub­li­kum neu­vi­dí jeho tvář ani

Čtěte více

Percy Jackson: Moře nestvůr – TAXI Z PEKLA

Percyho cesta za Zlatým rou­nem začí­ná v oka­mži­ku, kdy Annabeth zavo­lá taxi – upro­střed lesa – a taxi se najed­nou odkud­si zni­če­ho­nic obje­ví. Taxi řídí Šedé sestry,

Čtěte více

Percy Jackson: Moře nestvůr

Percy Jackson se necí­tí jako hrdi­na. Tento polo­lid­ský syn Poseidona – řec­ké­ho boha moře – jed­nou zachrá­nil svět, ale teď si poma­lu začí­ná mys­let, že

Čtěte více
107. stránka z celkem 179« První...102030...105106107108109...120130140...Poslední »

X