Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | X-Box-hry | Simca's web

Gangster Squad – Lovci mafie (2012) – 60%

V kine­ma­to­gra­fii rapid­ně ubý­vá témat. Proto si bude tře­ba zvyk­nout, že uvi­dí­me již vidě­né, pří­pad­ně pře­ta­ve­né do nové­ho hávu. Film „Gangster Squad“ je přes­ně ten pří­pad.

Čtěte více

JACK A OBŘI : O NATÁČENÍ

Režisér Bryan Singer s obli­bou expe­ri­men­tu­je s žánry. Svou kari­é­ru zahá­jil kri­mi­nál­ním dra­ma­tem plným zvra­tů Obvyklí pode­zře­lí, pus­til se série fil­mů o super­hr­di­nech X-Men a zpra­co­val napí­na­vý pří­běh z 2.

Čtěte více

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic – speciál – 4. díl – SVĚT JENÍČKA A MAŘENKY: PRODUKCE

Šance vytvo­řit pro Jeníčka a Mařenku kom­plet­ně nový svět před­sta­vo­va­la pro Tommyho Wirkolu jed­nu z nej­vět­ších výzev. Během jeho vytvá­ře­ní sku­teč­ně popus­til uzdu své fan­ta­zii a před­sta­vi­vos­ti. Řídil

Čtěte více

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic – speciál – 3. díl – VEDLEJŠÍ ROLE

Jednou z nej­vět­ších hro­zeb pro Jeníčka a Mařenku před­sta­vu­je Muriel, podo­bu mění­cí mrcha, kte­rou hra­je býva­lá Bond Girl a hvězda série X-Men Famke Janssen. „Muriel vlád­ne všem šíle­ným

Čtěte více

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic – speciál – 2. díl – JENÍČEK A MAŘENKA – RESTART

Aby mohl při­vést Jeníčka a Mařenku do cen­t­ra moder­ní akce, potře­bo­val Tommy Wirkola najít dvě sil­né osobnosti,které zvlád­nou pře­nést tyto posta­vy z legen­dy do sku­teč­né­ho živo­ta. Jeho

Čtěte více

Jeníček a Mařenka: Lovci čarodějnic – speciál – 1. díl – KDYŽ POHÁDKY DOSPĚJÍ – A DÁL

Děti na celém svě­tě se při posle­chu kla­sic­ké pohád­ky o Jeníčkovi a Mařence chvě­jí stra­chy. Bratr a sestra se ztra­tí v lese, kde jsou chy­ce­ni nemi­lo­srd­nou čaro­děj­ni­cí, kte­rá peče a jí

Čtěte více
105. stránka z celkem 172« První...102030...103104105106107...110120130...Poslední »

X
Sledujte také Kritiky.cz na
Facebook nebo na Twitteru.
Kritiky.cz

Follow @Kritiky_cz