Matrix Revolutions
Matrix Revolutions
Ohodnoťte člá­nek

Třetí a posled­ní díl roz­po­ru­pl­né tri­lo­gie máme tady. Stojí to za to? Je to asi na kaž­dém z nás…Je zají­ma­vé, jak se téměř všem líbil prv­ní díl Matrixu a jak ve vel­ké vět­ši­ně pří­pa­dů zkla­mal své fanouš­ky díl dru­hý. Pravda je, že kdy­by prv­ní díl neměl už žád­né pokra­čo­vá­ní, mož­ná by to bylo to nej­lep­ší řeše­ní. Závěr k tomu měl urči­tě vhod­ný, asi všich­ni dáte za prav­du, že urči­tě vhod­něj­ší než Revolutions, tedy závěr celé tri­lo­gie. Nevznikly by už mož­ná žád­né dia­me­t­rál­ně si odpo­ru­jí­cí názo­ry a všich­ni by byli spo­ko­je­ní. Ale pokra­čo­vá­ní tu máme, tak­že pojď­me na to.

Poslední díl pří­mo nava­zu­je na dru­hý, jako kdy­by ani neby­ly nikdy oddě­le­ny, pros­tě jen toho bylo tro­chu moc, tak se to dopro­mí­tá jiný den. Asi je to taky důvod proč jsme nemu­se­li čekat tak dlou­ho jako od prv­ní­ho dílu k Reloaded. Je tedy zřej­mé, že klíč k závě­reč­né­mu dílu musí­me hle­dat u pře­de­šlé­ho. Z toho je jas­né, že je dost důle­ži­té pocho­pit díl pře­de­šlý (o prv­ním ani nemluvě, kte­rý mimo­cho­dem hod­ně lidí z hle­dis­ka pří­bě­hu a návaz­nos­ti na pokra­čo­vá­ní dost pod­ce­ňu­je). Jestliže se napl­ní mož­nost, že zkla­má­ní Reloaded spo­čí­va­lo v nepo­cho­pe­ní úvo­du, Revolutions je odsou­zen k úpl­né nespo­ko­je­nos­ti. Proto dopo­ru­ču­ji osvě­žit si paměť nej­lé­pe obě­ma před­chůd­ci.

Co nám ale vlast­ně troj­ka při­nes­la? Pravdou je, že pří­běh není zrov­na moc koša­tý a tam kde skon­čil jed­no­znač­ně pokra­ču­je mono­tón­ním smě­rem k tomu co se oče­ká­vá. Tedy útok stro­jů na Zion a v para­le­le zápas vyvo­le­né­ho Nea se sebou samot­ným a hlav­ně se stá­le nebez­peč­něj­ším Smithem. Tady vidím prv­ní nedo­sta­tek, oprav­du opro­ti pře­de­šlým dílům se Revolutions zdá být pří­bě­ho­vě hod­ně chudá. Jenže nevím čím to je, ale navzdo­ry tomu to pří­liš neva­di­lo a celý film jsem sle­do­val doslo­va při­pou­tán a při sle­do­vá­ní mi to vůbec nedo­šlo a to je mys­lím důle­ži­té.

Nově se doví­dá­me o dal­ším „svě­tě“, něčím mezi Matrixem a reál­ným svě­tem. Ale tohle se může zdát tro­chu nelo­gic­ké, jeli­kož je údaj­ně vytvo­řen jen jiný­mi pro­gra­my a tedy by měl spa­dat pod záko­ny a hra­ni­ce Matrixu. Ale na dru­hou stra­nu to má být něja­ká ver­ze koma­tu, do kte­ré­ho Neo upa­dl po myš­len­ko­vém sou­bo­ji se Sentinely v reál­ném svě­tě. Vědma opět „nezkla­me“, tajem­ná jako vždy se svou „nemu­sí­te mi věřit“ pomo­cí je ale jedi­ná, kdo ale­spoň něco řek­ne a nějak pora­dí. Trochu víc jsem čekal od převtě­le­ní Smithe do sku­teč­né­ho živo­ta v závě­ru Reloaded. To, že „pou­ze“ osle­pil Nea a sám se potom roz­pa­dl po jed­nom zása­hu tyčí, jsem tedy sku­teč­ně neče­kal.

V Zionu je pořád­ně živo, všich­ni hlav­ní kapi­tá­ni plá­nu­jí a při­pra­vu­jí se na finál­ní boj o pře­ži­tí. Stroje už jsou blíz­ko a než se pro­vr­ta­jí do cen­t­ra měs­ta nezbý­vá mno­ho času. Přípravy vrcho­lí, kaž­dý dob­ro­vol­ník a kaž­dá pomoc je vítá­na. O to šíle­něj­ší je, když si Neo po dlou­hém pře­mýš­le­ní koneč­ně uvě­do­mí, co vlast­ně musí udě­lat. S vědo­mím moci ovlá­dá­ní stro­jů i v reál­ném svě­tě se vydá­vá do samot­né­ho domo­va stro­jů, mož­ná troš­ku nešťast­ně prá­vě pou­ze s milu­jí­cí part­ner­kou. Po chví­li těž­ké­ho sou­pe­ře­ní však už nedo­ve­de vzdo­ro­vat a musí se roz­lou­čit s umí­ra­jí­cí Trinity. Ne že bych v tako­vém fil­mu oce­nil něja­kou vel­kou roman­ti­ku, ale celá tri­lo­gie byla hod­ně o citech a poci­tech a když jsme se už dočka­li tako­vé udá­los­ti, mož­ná by si tako­vé umí­rá­ní a smrt zaslou­ži­lo o tro­chu víc zábě­rů a zadu­má­ní. Možná nebyl čas a mož­ná mi to jen tak rych­le uteklo.

Nemá cenu pro­zra­zo­vat úpl­ně všech­no, stej­ně už to vět­ši­na z vás dáv­no vidě­la. Za zmín­ku ale ješ­tě urči­tě sto­jí závě­reč­ný sou­boj Nea a Smithe. Přiznám se, že po prv­ním shléd­nu­tí ani přes­ně nemám urov­na­né co se vlast­ně sta­lo, i když nepo­chyb­ně to opět půjde vysvět­lit mno­ha způ­so­by. Často pro­hla­šo­va­ná věta „Všechno co zača­lo musí skon­čit“ jen více zpo­chyb­ňu­je, co vlast­ně Neo je, nebo čeho dosá­hl. Sám jsem zvě­dav a doce­la se těším na dal­ší shléd­nu­tí, urči­tě se poda­ří při­jít na něco nové­ho, jak se oče­ká­va­lo a sta­lo i u dílů pře­de­šlých. Určitě se najdou chyt­rá­ci, co kaž­dý díl vidě­li jed­nou a samo­zřej­mě všech­no chá­pou a pro­to je to pod­le nich špat­ný film, ale jejich ver­ze vysvět­le­ní urči­tě nebu­de mít nijak navrch nad ver­ze­mi ostat­ních.

Možná se zdá, že o fil­mu píšu spí­še nega­tiv­ně, ale ve sku­teč­nos­ti je opak prav­dou. Žádná vel­ká revo­lu­ce se sice neko­na­la, ale všech­no (samo­zřej­mě se najdou výjim­ky) dává urči­tý smy­sl a dob­ře zapa­dá do toho co jsme vidě­li v pře­de­šlých dílech. Někomu mož­ná bude tro­chu vadit více filo­zo­fic­ké­ho pře­mýš­le­ní a bez pocho­pe­ní minu­lé­ho děje se k pocho­pe­ní toho­to ani při­jít nedá jak už jsem v úvo­du pozna­me­nal. Kdo si však oblí­bil Reloaded a viděl v něm urči­tý smy­sl a návaz­nost na původ­ní díl, urči­tě zkla­mán nebu­de a dal­ším shléd­nu­tím bude nachá­zet nové a nové sou­vis­los­ti a urči­tě se opět zno­vu poba­ví.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Česko hledá SuperStar aneb jak se v dnešní době dají vydělat peníze21. června 2004 Česko hledá SuperStar aneb jak se v dnešní době dají vydělat peníze Tak a je to tady! Téměř po půlročním hledání, Česko konečně našlo svou SuperStar. Hledání to nebylo vůbec jednoduché a mnohdy nás stálo hodně nervů a peněz. Nakonec se ta pravá však našla […]
  • Český film 0417. ledna 2005 Český film 04 Rok 2004 skončil. Odehrálo se vněm plno věcí, plno politických záležitostí, plno přírodních pohrom, plno kulturních událostí, a v kinech proběhlo i plno českých filmů. Většinou jejich […]
  • Komentář ke článku ST - 1. kontakt19. srpna 2002 Komentář ke článku ST - 1. kontakt Máte neskonalou pravdu Star trek je a vždycky bude jen jedno z dalších amerických klišé. Pokud by se člověk sebevíc snažil ignorovat všemožné logické chybky, nemůže se zarazit na typickým […]
  • Co napsat o Pánovi prstenů, aby jste byli šokovaní?10. února 2004 Co napsat o Pánovi prstenů, aby jste byli šokovaní? Lze vás vůbec v této amorální době šokovat? A pokud ne, proč čtete čtvrtou recenzi na film, který jste již dávno viděli? Je Miloš Zeman skutečně jezevec? To a další zásadní otázky lidské […]
  • Premiere versus Cinema1. listopadu 2005 Premiere versus Cinema Poslední dobou slyším spoustu často velmi rozdílných názorů na dva české filmové časopisy Cinema a Premiere (teda ne, že by byly zrovna české, mám na mysli jejich české verze :-)). Každý z […]
  • Přijímačky na FAMU14. března 2005 Přijímačky na FAMU Znáte ten pocit, kdy něco vidíte či slyšíte, a řeknete si: To bych zvládl taky, a lépe. Například, když člověk sleduje český film. To se i sám od sebe v hlavě zrodí otazník: „Co je na tom […]
  • Dawsonův PSYCHO svět16. dubna 2005 Dawsonův PSYCHO svět Ať žije Amerika a naivní český divák. Tak za prvé: nejsem žádný fanda tohoto přihlouplého amerického seriálu, jak by se někdo možná mohl mylně domnívat. Možná bych byl, ale to by mi […]
  • 21.06.2018 20:00 - Tabačka Kulturfabrik Košice - Nová scéna - "Záhada tyče"25. dubna 2018 21.06.2018 20:00 - Tabačka Kulturfabrik Košice - Nová scéna - "Záhada tyče" Opera Záhada tyče se pokouší o rekonstrukci života lidí, tentokrát miliardy kilometrů od země na planetě 134330 Pluto, kde lidstvo postavilo základnu jako přestupní stanici do další […]
  • Kiera Cassová: První12. července 2016 Kiera Cassová: První Princeznovská série pokračuje! Tentokrát se jedná o třetí díl, který se pyšní vznešeným názvem První. Původně Selekce měla být trilogie, tudíž toto měl být poslední díl. A vlastně to stále […]
  • PÁN KOMERCE A HARRY MACHR20. listopadu 2004 PÁN KOMERCE A HARRY MACHR V souvislosti s nadcházející „významnou“ událostí, kdy se na obrazovce TV NOVA objeví první díl Pána prstenů, Společenstvo prstenu, jsem trochu oprášil staré soubory na svém disku a našel […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X