Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Miláček


Miláček
Ohodnoťte člá­nek

 „Dýchat, spát, pít, jíst, pra­co­vat, snít – všech­no, co dělá­me – zna­me­ná umí­rat. I žít nako­nec zna­me­ná umí­rat!“ (str. 123)

Autor: Guy de Maupassant
356 stran
Nakladatelství Odeon
Edice: Světová knihov­na Odeon
Rok vydá­ní (ČR) 1972, Rok vydá­ní ori­gi­nál 1928 (Paříž)
Překlad: Břetislav Štorm
ISBN: 01-024-72

Pár slov o auto­ro­vi: Francouzský spi­so­va­tel a žur­na­lis­ta, kte­rý tvo­řil v době natu­ra­lis­mu a rea­lis­mu. Během živo­ta dostal od Marie Terezie šlech­tic­ký titul a jako voják ode­šel bojo­vat do prusko-francouzské vál­ky. Přátelil se s Gustavem Flaubertem a Emilem Zolou. Vypukla u něj dušev­ní cho­ro­ba a po poku­su o sebe­vraž­du skon­čil v ústa­vu pro dušev­ně cho­ré u Passy u Paříže.

Obsah: Příběh se ode­hrá­vá v Paříži, v 2. polo­vi­ně 19. sto­le­tí, kdy se Georges Duroy potká­vá se svým sta­rým pří­te­lem, kte­ré­mu si začne stě­žo­vat na to, že má málo peněz a špat­nou prá­ci. Jeho pří­tel Forestier ho tedy sezna­mu­je s pra­cí novi­ná­ře v časo­pi­se La Vie Francaise. Georgesovi se začí­ná líbit s peně­zi a mocí a tak začí­ná dělat všech­no pro­to, aby dosá­hl vel­ké moci, kte­rá mu při­ne­se spous­tu peněz. Jenomže při hle­dá­ní moci se pan Duroy na niko­ho neo­hlí­ží a jsou mu úpl­ně jed­no city jiných lidí.

První dojmy: Kniha už od začát­ku byla vel­mi čti­vá. Vžila jsem se do pří­bě­hu hned a nemoh­la jsem se během prv­ních stran vůbec odtrh­nout.

Popis hlav­ních postav: Forestier – Georgesův zná­mý, kte­rý ho sezná­mí s novi­na­mi La Vie Francaise. I když se k Duroyovi cho­val jako pří­tel, v redak­ci dával jas­ně naje­vo, že je výše posta­ve­ný.
Georges Duroy – Na začát­ku kni­hy doce­la chudý muž, kte­rý se potká se sta­rým zná­mým a ten ho uve­de do svě­ta novi­ná­řů. Jeho život se tím mění a začí­ná pořád více tou­žit po peně­zích a moci a nehle­dí při tom na nic a na niko­ho.
Paní de Marelle – Milenka Duroye. I přes to, že se k ní ne vždy cho­vá hez­ky, neu­stá­le o něj sto­jí a odpouš­tí mu.

Cílová sku­pi­na: Cílová sku­pi­na roz­hod­ně není jed­no­znač­ná. Z vlast­ní zku­še­nos­ti vím, že se kni­ha líbi­la i lidem, co moc nečtou. Určitě není moc pro mlad­ší čte­ná­ře, jeli­kož tam jsou urči­té sou­vis­los­ti, kte­ré budou lépe chá­pat star­ší, ale mys­lím, že pro čte­ná­ře 15+ by to moh­lo být dob­ré.

„Jako by jejich pova­hy do sebe dob­ře zapa­da­ly, oba pat­ři­li k dob­ro­druž­né­mu rodu tulá­ků živo­ta, tulá­ků z lep­ší spo­leč­nos­ti, kte­ří se vel­mi podo­ba­jí tulá­kům sku­teč­ným, ačko­li to sami netu­ší.“ (stra­na 252)

Proč jsem kni­hu zača­la číst? Od Guy de Maupassanta jsem čet­la již kni­hu Kulička, kte­rá se mi vel­mi líbi­la, auto­rův styl psa­ní mi při­šel vel­mi sym­pa­tic­ký, tak jsem chtě­la pokra­čo­vat v pozná­vá­ní auto­ra.

Doporučila bych ji k matu­ri­tě? Proč? Doporučila bych ji, ale ne zrov­na nad­še­ně. V kni­ze je hod­ně postav, kte­ré si musí­te zapa­ma­to­vat, což pro něko­ho nemu­sí být nut­ně pro­blém, ale ne všich­ni se v tom tak dob­ře ori­en­tu­jí. Kniha také není úpl­ně krát­ká, tak­že pro něko­ho, kdo shá­ní krát­kou kni­hu do počtu, to asi nebu­de zrov­na ide­ál­ní.

Je snad­né o kni­ze mlu­vit? Tady nava­zu­ji na to, že tam je spous­ta postav. Děj není pří­liš slo­ži­tý, ale musí­te mít jas­no, kdo je kdo a jakou úlo­hu v kni­ze hra­je.

„Sám se při­rov­nal k člo­vě­ku, kte­rý ráz naráz ochut­ná vzor­ky všech vín a brzy již nepo­zná slad­ké od pří­rod­ní­ho.“ (stra­na 66)

 Je lehce zapa­ma­to­va­tel­ná a čti­vá? Zapamatovatelná je doce­la dob­ře, s tím si mys­lím pro­blém není, ale ta čti­vost.
Na začát­ku byla kni­ha hod­ně čti­vá, prv­ních sto pade­sát stran pře­čte­te straš­ně lehce, ale pak to už tak slav­né neby­lo. Opětovně mě vůbec nešlo se začíst. Zbytek kni­hy jsem čet­la straš­ně dlou­ho a pořád se nemoh­la dostat ke kon­ci. Až zase posled­ních pade­sát stran jsem pře­čet­la doce­la rych­le.

Co kni­ha čte­ná­řo­vi může dát? Upřímně jsem si nej­víc odnes­la to, že se mi ješ­tě více hnu­sí pod­vá­dě­ní. V celé kni­ze je spous­ta pod­vá­dě­ní, vyu­ží­vá­ní lidí a vše­mož­ných věcí, co mi pros­tě straš­ně lezou krkem. Strašně mi to vadi­lo, ale musím při­znat, že je to na dru­hou stra­nu doce­la dob­rý odstra­šu­jí­cí pří­pad.

Co pře­kva­pi­lo? Asi čti­vost na začát­ku kni­hy, pro­to­že v momen­tě, kdy jsem zača­la číst, tak jsem u kni­hy vydr­že­la asi tři hodi­ny v kuse, což mys­lím, není úpl­ně špat­né.
Také ješ­tě pro­pra­co­va­nost postav. Snad kaž­dá posta­va v kni­ze byla dost psy­chic­ky pro­pra­co­va­ná na to, bych věři­la tomu, že bych je moh­la potkat v běž­ném živo­tě.

Co zkla­ma­lo? Zklamalo mě, že ke kon­ci byla kni­ha pro mě doce­la nud­ná. Pořád tam byli stej­né pro­blémy. Kdyby celá kni­ha byla o sto až sto pade­sát stran krat­ší, už bych to zkla­má­ním nena­zva­la. Jenomže tohle mi ke kon­ci už lezlo krkem a mys­lím, že mi to bohu­žel zka­zi­lo cel­ko­vý dojem z kni­hy.

„Ta vášeň v ní vězí jako osten šípu, kte­rý nelze vyrvat.“ (stra­na 315)

Porovnání s jiný­mi kni­ha­mi od auto­ra: Od toho­to auto­ra jsem čet­la už Kuličku. A můj názor je tako­vý, že mám pocit, že tenhle autor nedo­ká­že odhad­nout ide­ál­ní dél­ku kni­hy. V Kuličce bych klid­ně sto stran při­da­la a u Miláčka bych sto stran ubra­la. V obou kni­hách pozo­ru­je­me zka­že­nost lep­ší spo­le­čen­ské vrst­vy, ale Kulička byla roz­hod­ně lep­ší a mno­hem čti­věj­ší.

Popiš kni­hu 2 slo­vy: Podvody, tou­ha po moci

Můj názor: Nejsem si úpl­ně jis­tá, jest­li se mi kni­ha nako­nec líbí nebo ne. Na jed­nu stra­nu je autor sku­teč­ně výbor­ný a per­fekt­ně doká­zal popsat spo­leč­nost tako­vou, jaká je. Když se na to ale podí­vám z dru­hé stra­ny, sko­ro půl­ka kni­hy mě nudi­la. Nakonec tedy dochá­zím k závě­ru, že pro mě kni­ha byla vel­kým zkla­má­ním a celou bych ji zno­va už nečet­la. Některé zají­ma­vé čás­ti si pře­čtu ráda, ale kni­ha jako celek už nej­spíš ne, bohu­žel.

Procentuální hod­no­ce­ní: 53%

„Jejich oči se setká­va­ly, snad se domlou­va­ly, chá­pa­ly, vymě­ňo­va­ly si pota­jí myš­len­ky a pak zase uhý­ba­ly.“ (stra­na 307)

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Cantervillské strašidlo2. listopadu 2017 Cantervillské strašidlo Pár slov o autorovi: Anglický autor irského původu. Během studia na něj měli velký vliv dekadentní názory. Díky tomu se stal ústřední postavou hnutí dekadentů (oslava krásy, nepřijímání […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Další zápisky starého prasáka19. října 2017 Další zápisky starého prasáka „Zjistil jsem, že když už se nedá utrpení vydržet, dají se dělat jen tři věci – opít se, zabít se nebo se smát. Já se obyčejně opíjím a směju.“ (strana 48) Originální název: More Notes of […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Na západní frontě klid „Teprve lazaret ukazuje, co je válka.“ (strana 165)28. listopadu 2017 Na západní frontě klid „Teprve lazaret ukazuje, co je válka.“ (strana 165) Originální název: Im Westen nichts Neues Autor: Erich Maria Remarque 184 stran Pár slov o autorovi: Německý spisovatel a dramatik. V osmnácti letech, po ukončení školy narukoval […]
  • Pozdě k ránu - Karel Hlaváček22. listopadu 2017 Pozdě k ránu - Karel Hlaváček Pár slov o autorovi: Karel Hlaváček tvořil v období české dekadence a byl představitel českého symbolismu. Kromě toho, že byl básník, výtvarně přispíval do časopisu Moderní revue. Obsah: […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […]
  • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Nakupujte v Alze