Jan P. Muchow - The Antagonist
Jan P. Muchow - The Antagonist
Ohodnoťte člá­nek

Jan P. Muchow je nejen vyhle­dá­va­ným pro­du­cen­tem a remi­xé­rem, ale i jed­ním z nej­o­ce­ňo­va­něj­ších skla­da­te­lů fil­mo­vé hud­by. Během dva­ce­ti let slo­žil hud­bu k více než tři­ce­ti fil­mům a v něko­li­ka fil­mech si i sám zahrál. Svým herec­kým debu­tem v hlav­ní roli ve fil­mu Šeptej se stal sym­bo­lem čás­ti gene­ra­ce 90. let.

Přesto se roz­ho­dl ve fil­mo­vé tvor­bě věno­vat jen a pou­ze kom­po­no­vá­ni hud­by. Že to bylo správ­né roz­hod­nu­tí, doka­zu­jí jeho sklad­by z množ­ství popu­lár­ních fil­mů, jako jsou napří­klad Jedna ruka net­les­ká, Muži v nadě­ji, Teorie tig­ra, Samotáři, My 2, Václav nebo Grandhotel. Za svo­ji hud­bu obdr­žel nespo­čet oce­ně­ní - napří­klad čty­ři ceny Český lev, ceny České fil­mo­vé kri­ti­ky nebo Slnko v sie­ti Slovenské fil­mo­vé aka­de­mie.

Nyní pod názvem The Antagonist vychá­zí výběr toho nej­lep­ší­ho z jeho tvor­by. Kromě skla­deb z již spo­mí­na­ných fil­mů na něm najde­te i sklad­by napsa­né pro pol­ský film Yuma. Výběr je to oprav­du pove­de­ný - najde­te zde instru­men­tál­ní scé­nic­ké sklad­by, kte­ré jsou melan­cho­lic­ké i vese­lé,  smut­né i plné nadě­je, mini­ma­lis­tic­ké i roz­ma­ni­té. Každá z nich je jedi­neč­ným umě­lec­kým kous­kem plným nej­růz­něj­ších nálad a emo­cí a ori­gi­nál­ní výpo­vě­dí skla­da­te­le. Společně tvo­ří vyrov­na­ný a fun­gu­jí­cí celek, kte­rý si zaslou­ží být nazý­ván tím nej­lep­ším, co Jan P. Muchov vytvo­řil.

Album potě­ší nejen lidi, kte­ří mají rádi fil­mo­vé soun­d­trac­ky a instru­men­tál­ky, ale oslo­ví i milov­ní­ky kva­lit­né hud­by. Jan P. Muchov už dlou­hé roky doka­zu­je, že pat­ří k nej­lep­ším čes­kým hudeb­ním skla­da­te­lům, a tímhle výbě­rem svou pozi­ci na scé­ně obhá­jil. The Antagonist je album plné skvě­lých skla­deb, kte­ré doka­zu­je, že i v České repub­li­ce je mož­né nahrát něco, co zní zahra­nič­ně a svě­to­vě.


Album si může­te kou­pit jak na CD, tak MP3 nebo FLAC for­má­tu zde.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Zpívá Karel Gott29. listopadu 2017 Zpívá Karel Gott Karla Gotta není potřeba nijak speciálně představovat. Nejznámější český zpěvák a držitel několika desítek Zlatých slavíků nazpíval množství dnes již kultovních písní, které znají snad […]
  • Druhé Bílé Vánoce Lucie Bílé22. listopadu 2017 Druhé Bílé Vánoce Lucie Bílé V roce 2010 vyšlo první vánoční album Lucie Bílé s názvem Bílé Vánoce Lucie Bílé. Teď, po sedmi letech, producent Petr Malásek zaranžoval novou sadu vánočních a svátečních písniček, a tak […]
  • Legendární československé šlágry - Duety - 100 %12. listopadu 2017 Legendární československé šlágry - Duety - 100 % Lámete si hlavu nad tím, co darovat rodičům pod stromeček? A může to být něco, co vyvolá krásné vzpomínky vonící nostalgií? Pak sáhněte po trojcédéčku Legendární československé šlágry. […]
  • Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Stavovské divadlo v Praze19. září 2017 Operní premiéry v sezoně 2017/18 - Stavovské divadlo v Praze Stavovské divadlo je posledním dochovaným divadlem, kde v němž osobně řídil provedení svých oper Wolfgang Amadeus Mozart. Přestože se světová premiéra opery Figarova svatba (Le nozze di […]
  • Rumcajsova loupežnická knížka & Vánoce u Rumcajsů15. listopadu 2017 Rumcajsova loupežnická knížka & Vánoce u Rumcajsů Je to už padesát let, co vídáme pohádky o Rumcajsovi ve večerníčku. Nyní na oslavu tohoto výročí vzniklo toto namluvené cd s názvem Rumcajsova loupežnická knížka & Vánoce u Rumcajsů. […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 20119. února 2012 Nebezpečná metoda (A Dangerous Method) 2011 Nebezpečná metoda je filmem, o kterém se toho docela dost napsalo a mluvilo. Proč? Když je pod něčím podepsán geniální Cronenberg a herci jako Mortensen, Cassels, či Knightley, tak už to […]
  • Obsluhoval jsem anglického krále9. dubna 2007 Obsluhoval jsem anglického krále Ať už jste slyšeli o adaptaci Hrabalova románu Obsluhoval jsem anglického krále cokoliv, je jisté, že se mnozí z nás na nové dítko jednoho z nejúspěšnějších filmařů české moderní vlny jen […]
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X