Pusinky | | Kritiky.cz

Pusinky
Iška, Karolína a Vendula se nedo­sta­ly na podě­la­nou vejš­ku. Co teď ? Děsí se před­sta­vy, že by moh­ly skon­čit ve ste­re­o­ty­pu všed­ní­ho živo­ta. Naplánovaly pro­to super ces­tu – Holandsko, far­ma, lou­ky, krá­vy, svo­bo­da. Chtějí si pořád­ně uží­vat a občas (mož­ná) i tro­chu pra­co­vat. Vyrážejí na kon­ci prázd­nin. Cestu jim ale zkom­pli­ku­je Iščin aktiv­ní čtr­nác­ti­le­tý bra­tr Vojta, kte­rý měl ség­ru na otcův pokyn hlí­dat. Visí na hol­kách jako klíš­tě a jen tak se setřást nene­chá. Takže se pře­sou­va­jí od mís­ta k mís­tu a čeka­jí, kdy to koneč­ně Vojta zaba­lí. Ten postup­ně začí­ná tušit, že to není jen tak oby­čej­ná vyjížď­ka... Na ces­tě potká­va­jí ulít­lé i zají­ma­vé týp­ky a když už se jim někdo při­ple­te do ces­ty, hol­ky si nene­cha­jí ujít pří­le­ži­tost, aby jim jejich situ­a­ci ješ­tě troš­ku neza­mo­tal. Na dru­hou stra­nu, proč ne. Mají chuť zku­sit všech­no a doce­la se jim to daří. Holandsko je ale pořád nějak dale­ko... Dynamická road-movie mla­dé reži­sér­ky Karin Babinské je fil­mem o mla­dých hol­kách, do kte­rých neu­stá­le někdo hučí, aby dospě­ly. Jim se ale ješ­tě nechce. Nechce se jim spě­chat do věze­ní povin­nos­tí, do svě­ta pra­vi­del, ve kte­rém je stej­ně „všech­no zma­te­ný“. Příběh boří tabu, vyprá­ví o hol­kách, kte­ré nema­jí chuť nic před­stí­rat a hrát si na tiché, mír­né, křeh­ké bytos­ti. Chtějí samy naklá­dat se svým živo­tem – ne pod­le něja­ké­ho manu­á­lu rodi­čů. Umí si pros­tě uží­vat a leda­cos vyzkou­šet.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg