Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Rudá Volavka (Red Sparrow) - Recenze - 55%

Rudá Volavka (Red Sparrow) - Recenze - 55%
Ohodnoťte člá­nek

Nový sní­mek, s Jennifer Lawrence v hlav­ní roli, nás bere do pro­stře­dí špi­ó­nů a taj­ných agen­tů. V pod­sta­tě tak sází na pořád vděč­né téma Ruské a Americké kon­tra­špi­o­ná­že a nekon­čí­cí hroz­bu nové „Studené vál­ky“. Dominika je úspěš­ná Ruská pri­ma­ba­lerí­na tam­ní­ho Balšoj Těátru a všech­no jde zdán­li­vě pod­le jejích před­stav a doká­že se tak posta­rat o svo­jí nemoc­nou mat­ku. Věci ale nabe­rou úpl­ně jiný směr ve chví­li, kdy dojde k její­mu ne tak úpl­ně náhod­né­mu zra­ně­ní při před­sta­ve­ní. Strýc Dominice dá tuto infor­ma­ci ať se roz­hod­ne sama, jak s ní nalo­ží. Ve sku­teč­nos­ti je to ale chyt­rý plán, jak si neteř vyzkou­šet. Samozřejmě se nechá Dominika strh­nout vzte­kem a nená­vis­tí a v tu chví­li už není ces­ty zpět. Dominice je tak před­lo­že­na pou­ze jedi­ná vol­ba, buď zemřít, nebo se stát „Volavkou“. Co Dominiku bude čekat během výcvi­ku a co nasta­ne po něm? To se záhy divák dozví.

Rudá Volavka v cel­ku není špat­ný špi­o­náž­ní film, jen k němu mám spous­tu drob­ných či vět­ších výhrad, kte­ré mají za násle­dek to, že rych­le zapo­me­nu, o čem byl. Po strán­ce režij­ní asi nešlo udě­lat moc víc. Kamera byla dob­rá a scé­ny pře­hled­né. Velikým pro­blé­mem je ale scé­nář. Ten byl, jak to tak bývá, napsán pod­le kniž­ní před­lo­hy a je to znát. Jako divák, kte­rý kni­hu neče­tl jsem toho zare­gis­tro­val mno­hem víc, ale čte­ná­ři urči­tě zaplá­čou. Spousta věcí se zde úpl­ně vypus­ti­la, někte­ré čás­ti byly ráz­ně zkrá­ce­ny pro účel fil­mu.
To spě­lo ke dvě­ma zásad­ním věcem, kte­ré mi ve fil­mu vadí:

 1. Podle herec­ké­ho obsa­ze­ní divák dopře­du vytu­ší, kdo jako hra­je roli a kam se bude děj ubí­rat.
 2. Někdy je scé­nář tak zkrat­ko­vi­tý, že mezi hlav­ní­mi posta­va­mi Dominiky a Nathanielem (Joel Edgerton) je vztah na bodu mra­zu a nikdo z nás se pak nene­chá opít roh­lí­kem v podo­bě polo/nahé Jennifer.

Herecké výko­ny se vlast­ně ani moc roze­bí­rat neda­jí. Jedinou výraz­nou roli tu má samot­ná Jennifer Lawrence. Mě se pou­ze potvr­di­lo, že herec­ké­ho nadá­ní až tolik nepo­bra­la a je obsa­zo­vá­na pod­le toho, jak teď zrov­na frčí, a pro­to­že byla schop­ná se před kame­rou svlék­nout. Dle mého skrom­né­ho názo­ru by se na roli Volavky hodi­la per­fekt­ně spíš Olga Kurylenko. Proč? To je věc, kte­rou fil­mu bude vyčí­tat asi spous­ta jedin­ců. Děj se ode­hrá­vá z čás­ti v Rusku a z čás­ti v Budapešti (kde se vět­ši­nou natá­če­lo). A jako je sak­ra hod­ně div­ný, když všich­ni mlu­ví ang­lic­ky a aby to nějak zachrá­ni­li, tak mají rus­ký pří­zvuk. Mnohem auten­tič­těj­ší dojem by divák měl, kdy­by her­ci byli rus­ky hovo­ří­cí a film měl titul­ky. Při kon­ver­za­ci s Nathanielem nebo i dal­ší­mi lid­mi pak ang­lič­ti­na vhod­ná je, ale takhle to splá­cat jed­no přes dru­hé, to je hnus.
Poslední výt­ka ohled­ně děje mi došla až něja­kých 20 minut po kon­ci fil­mu, když jsem vychá­zel z kina. Jak to tak bývá, děj je ukon­čen něko­li­ka zvra­ty. Aby divák oce­nil prud­kou inte­li­gen­ci a odhad na lidi samot­né Volavky, je děj sple­ten do smyč­ky, kte­rá má navo­dit pocit „ta je teda pře­vez­la“. Zprvu to dává smy­sl (hlav­ně pro účel fil­mu), ale pokud si roze­be­re­te v hla­vě, jak pří­běh šel a co Dominika vědě­la, tak buď něco fil­ma­ři zásad­ně opo­me­nu­li vysvět­lit (což je prav­dě­po­dob­né vzhle­dem ke zkrat­ko­vi­tos­ti, kte­rou jsem popsal), nebo to takhle pros­tě dopad­nout nemě­lo, pro­to­že nemů­že­te ušít bou­du na něko­ho, když ješ­tě neví­te na koho. Takhle to číst zní asi div­ně, ale po shléd­nu­tí na tenhle logic­ký roz­por ve scé­ná­ři musí při­jít vět­ši­na lidí.

O hud­bu se posta­ral zku­še­ný James Newton Howard, tak­že kdo zná a má napo­slou­chá­no, tak pozná jeho ruko­pis. Není to nic zvlášt­ní­ho, ale sedí to a neu­ra­zí. Některé exte­ri­é­ry moh­ly být vybrá­ny lépe, ale při skrom­ném roz­počtu 70 mili­o­nů dola­rů to divák ože­lí. Pokud by divák hle­dat podob­ný film, tak tře­ba nedáv­ný Atomic Blonde je roz­hod­ně lep­ším sním­kem.
Na závěr ješ­tě zmí­ním zají­ma­vost. Režisér, tak­též jmé­nem Lawrence, nemá s Jennifer žád­ný pří­bu­zen­ský vztah, nicmé­ně si prý veli­ce rozu­mí a já tak nevy­lu­ču­ji obsa­ze­ní tak říka­jíc „na tla­čen­ku“.
Ta tro­cha naho­ty, sexu a expli­cit­ní­ho nási­lí film neza­chrá­ní.

Dávám milo­srd­ných 55%

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

 • Zazvonil zvonec a Hunger Games je konec22. listopadu 2015 Zazvonil zvonec a Hunger Games je konec Současné filmové série vyžadují od diváka značnou trpělivost. V případě série „Hunger Games“ jsme museli čekat dlouhé čtyři roky, abychom se dozvěděli, jak zvládne Katniss Averdeen […]
 • Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (The Hunger Games: Mockingjay – Part 1) – Recenze – 40%8. dubna 2015 Hunger Games: Síla vzdoru 1. část (The Hunger Games: Mockingjay – Part 1) – Recenze – 40% Přichází revoluce! Hrdinka Katniss (Jennifer Lawrence) přežila své již druhé Hunger Games, avšak to pravé ořechové teprve začíná. Prezident země Panem, mocný Snow (Donald Sutherland), drží […]
 • Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 %19. listopadu 2015 Hunger Games: Síla vzdoru 2. část (The Hunger Games: Mockingjay - Part 2) - 50 % Film je závěrečnou částí série o Katniss Everdeenové, která se snaží zachránit obyvatele Panemu a zajistit jim budoucnost. V úvodním díle se Katniss vydala místo své sestry bojovat do […]
 • Black Mass: Špinavá hra – umrlec Johnny Depp16. listopadu 2015 Black Mass: Špinavá hra – umrlec Johnny Depp Boston, 70. léta minulého století. Gangster Whitey Bulger ovládá bostonské podsvětí. Ještě nedávno byl šedomyškový padouch, kterého nikdo neznal. Jak se dostal na vrchol?    Gansgterkami […]
 • Pasažéři - 90 %30. prosince 2016 Pasažéři - 90 % Chcete vidět poslední sci-fi film v tomto roce? Tak honem do kina. Pasažéři je drama o tom, jak se vesmírná loď porouchá a probudí z hibernace jednoho technika. Ze světa hibernace se […]
 • X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut16. května 2016 X-Men: Budoucí minulost - Rogue Cut Když jsem před dvěma roky šel na projekci „prozatím“ posledních x-menů, tak jsem ten film pochválil. V kině to byl úspěch. Na Blu-ray, které vyšlo skoro půl roku po premiéře v kinech, […]
 • Dívka v ledu – Robert Bryndza15. ledna 2017 Dívka v ledu – Robert Bryndza Na knižní trh se dostala detektivka, která si v zahraničí získala tisíce čtenářů, kteří se již nemohou dočkat dalšího dílu. Stane se Dívka v ledu bestsellerem i u nás? Ústřední postavou […]
 • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
 • Liga spravedlnosti - 50 %25. listopadu 2017 Liga spravedlnosti - 50 % Tak jako Marvel se snaží o komiksové filmy i DC. Po vynikajícím Muži z Oceli se vrhl do kin Batman vs. Superman. Ještě bylo v kině několik odboček  (Wonder Woman a Sebevražedný oddíl) a […]
 • Sicario - deprese se stoprocentní zárukou24. října 2015 Sicario - deprese se stoprocentní zárukou Za hranice vlastní země, za meze vlastních ideálů, na pokraji smrti a morálky. Depresivní těžkopádný film, který skopne diváka do nejhlubší deprese.      Americko-mexická hranice, kde […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...