Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Prezident Blaník – Recenze – 60%

Prezident Blaník – Recenze – 60%
Hodnocení: 4.5 - ‎2 hl.

Možná jste před prv­ním kolem letoš­ních pre­zi­dent­ských voleb zazna­me­na­li ve svém oko­lí i kan­di­dát­skou kam­paň lob­bis­ty Tondy Blaníka, kte­rý sli­bo­val důcho­dy srov­na­tel­né s Německem, dosta­tek más­la pro všech­ny a lithi­um do kaž­dé rodi­ny. Ve sku­teč­nos­ti je Tonda Blaník hlav­ním hrdi­nou popu­lár­ní­ho inter­ne­to­vé­ho politicky-satirického seri­á­lu Kancelář Blaník (od roku 2014 bylo nato­če­no již pět řad), jehož tvůr­cům poskyt­ly pre­zi­dent­ské vol­by dosta­teč­nou zámin­ku pro nakro­če­ní do celo­ve­čer­ní­ho for­má­tu. Film Prezident Blaník tak vyprá­ví o tom, jak se Tonda roz­ho­dl stát pre­zi­den­tem, jak mu to nevy­šlo a co bylo pak.

 

Prezident Blaník – Recenze
Zdroj fotek: falcon.cz

 

Celkově je Prezident Blaník po tech­nic­ké a tema­tic­ké strán­ce na podob­né úrov­ni jako zmí­ně­ný seri­ál (kte­rý není pro pocho­pe­ní fil­mu potře­ba znát), včet­ně hbi­tých stři­hů, ost­ré­ho humo­ru bez ser­vít­ků, vel­ké spous­ty nará­žek na sou­čas­nou poli­tic­kou situ­a­ci a přes­ných při­ro­ze­ných herec­kých výko­nů pře­de­vším Marka Daniela v roli šovi­nis­tic­ké­ho a úlis­né­ho intri­ká­ře Tondy Blaníka a Michala Daleckého s Halkou Třešňákovou ztvár­ňu­jí­cích jeho pato­lí­zal­ské odda­né asi­s­ten­ty Žížalu a Lenku. Režie se ujal Marek Najbrt (Protektor, Mistři), kte­rý se podí­lí na Kanceláři Blaník režij­ně, sce­náris­tic­ky i dra­ma­tur­gic­ky a fil­mu dodal takřka doku­men­tár­ní sty­li­za­ci, v níž nechy­bí kon­fron­ta­ce fil­mo­vých postav s reál­ný­mi poli­ti­ky, ostat­ní­mi pre­zi­dent­ský­mi kan­di­dá­ty i širo­kou veřej­nos­tí (ale zas to ani zda­le­ka není na tako­vé úrov­ni jako tře­ba Borat).
Z hle­dis­ka vtip­nos­ti se poli­tic­ká sati­ra Prezidenta Blaníka vět­ši­nou pohy­bu­je oko­lo úsměv­né­ho prů­mě­ru až mír­né­ho nad­prů­mě­ru (k něče­mu sku­teč­ně geni­ál­ní­mu či nao­pak vylo­že­ně sla­bé­mu dojde jen málo­kdy), při­čemž dost zále­ží na inte­li­gen­ci, sofis­ti­ko­va­nos­ti, vyna­lé­za­vos­ti a cel­ko­vém pro­ve­de­ní jed­not­li­vých vti­pů. Humor je pocho­pi­tel­ně sub­jek­tiv­ní, tudíž se nedá vylou­čit, že někdo bude tře­ba z vti­pů ve fil­mu nad­šen, zatím­co někdo jiný nao­pak vůbec. Každopádně být jenom vul­gár­ní, pokři­ko­vat do tele­fo­nu a před­stí­rat, že na dru­hé stra­ně hovo­ru je Jiří Drahoš, nebo nato­čit Tondu Blaníka, jak si podá­vá ruku s Andrejem Babišem (a nic dal­ší­ho), to samo o sobě k dob­ré zába­vě nesta­čí, pokud máte na zába­vu ale­spoň mini­mál­ní náro­ky.
Prezident Blaník – Recenze
Spousta poten­ci­ál­ní­ho humo­ru selhá­vá v nedo­sta­teč­ném vytě­že­ní někte­rých situ­a­cí nad rámec toho, co by divák oče­ká­val. Například úto­ku ukra­jin­ské akti­vist­ky na Miloše Zemana během prv­ní­ho kola hla­so­vá­ní je věno­vá­na jen nece­lá minu­ta a samo­zřej­mě se uká­že, že to celé bylo ve sku­teč­nos­ti na objed­náv­ku Tondy Blaníka, ale tím to také bohu­žel i kon­čí. Někdy se toto zřej­mé nevy­u­ži­tí kome­di­ál­ní­ho poten­ci­á­lu dá omlu­vit tím, že tvůr­ci muse­li na neče­ka­né inci­den­ty v prů­bě­hu voleb rea­go­vat rych­le a pruž­ně, tak­že není divu, že nemě­li čas se jim věno­vat déle a podrob­ně­ji, ale ne vždy je tato omlu­va na mís­tě.
Úplně nej­lep­ší a nej­vtip­něj­ší je Prezident Blaník v těch scé­nách, v nichž se odvá­ží opus­tit pou­hé komen­to­vá­ní a ohý­bá­ní rea­li­ty a nápa­di­tě mís­to toho začne vytvá­řet vlast­ní rea­li­tu – tře­ba když začle­ní do natá­če­ní voleb­ní­ho kli­pu i zpě­vá­ka Tomáše Kluse nebo když pový­ší teo­re­tic­ký pojem Pražské kavár­ny na exis­tu­jí­cí taj­ný mafi­án­ský spo­lek (ško­da, že se tomu­to úžas­né­mu téma­tu sní­mek nevě­nu­je pod­stat­ně víc). Podobné sek­ven­ce sku­teč­ně vyvo­lá­va­jí záchva­ty smí­chu zce­la při­ro­ze­ně. Sem tam však dojde i na mno­hem topor­něj­ší poku­sy o humor – napří­klad scé­ny, v nichž se Marek Daniel mar­ně a v trap­ném pře­vle­ku sna­ží imi­to­vat Václava Havla v roli jeho ducha, kte­rý se Tondovi Blaníkovi občas zje­vu­je, jsou hod­ně za hra­ni­cí nevtip­né upo­ce­nos­ti.
Pak je tu pro­blém s pří­bě­hem fil­mu, kte­rý se při­bliž­ně od polo­vi­ny dál rozpí­jí spo­lu s tím, jak se rozpí­je­jí moti­va­ce hlav­ní­ho hrdi­ny. Ten se nejdří­ve chce stát pre­zi­den­tem kvů­li rea­li­za­ci jis­té­ho pod­lé­ho plá­nu, ale od chví­le, kdy kvů­li neo­de­vzdá­ní poža­do­va­né­ho množ­ství pod­pi­sů nako­nec nesta­ne po boku ostat­ních kan­di­dá­tů, se jeho cíle neu­stá­le mění, občas i úpl­ně náhod­ně (tře­ba když se mu zje­ví Havlův duch). Nejdřív se sna­ží pod­po­ro­vat jiné kan­di­dá­ty na úkor Zemana, pak nao­pak pod­po­ru­je Zemana na úkor ostat­ních, chví­li laš­ku­je s mož­nos­tí roz­pro­dat čes­ké kul­tur­ní dědic­tví Číňanům, násled­ně ale svůj názor obrá­tí a sna­ží se jej před vel­mo­ce­mi uchrá­nit.
Prezident Blaník – Recenze

Každá tako­vá razant­ní změ­na názo­ru se oka­mži­tě pode­pi­su­je i na obsa­hu, vyzně­ní a struk­tu­ře fil­mu, straš­li­vě těka­jí­cí­mu mezi jed­not­li­vý­mi moti­vy a bez­cíl­ně blou­dí­cí­mu vše­mi mož­ný­mi smě­ry, podob­ně jako sám Tonda Blaník. Celé to smě­řu­je k nejas­né­mu a na před­cho­zí dění pří­liš nena­va­zu­jí­cí­mu finá­le, nepře­svěd­či­vě kul­mi­nu­jí­cí­mu situ­a­cí, kte­rá je už vylo­že­ně zma­te­ná a nepo­cho­pi­tel­ná (figu­ru­je v ní mimo jiné pašo­vá­ní kra­de­ných koru­no­vač­ních kle­no­tů přes hra­ni­ce). Velmi zvlášt­ně tudíž půso­bí dra­ma­tic­ký záměr pro­klá­dat film na růz­ných mís­tech zábě­ry na posta­vy běží­cí lesem, jimiž je před­zna­me­ná­vá­no prá­vě dění v závě­ru fil­mu, což se však z mno­ha důvo­dů zásad­ně míjí účin­kem.

Hlavní význam Prezidenta Blaníka nicmé­ně spo­čí­vá nejen v refle­xi poli­tic­ké sou­čas­nos­ti a vytvo­ře­ní iro­nic­ké­ho zázna­mu o nedáv­ných reál­ných udá­los­tech, ale hlav­ně ve zpro­střed­ko­vá­ní kva­lit­ní poli­tic­ké sati­ry jako tako­vé. Kancelář Blaník je feno­mé­nem i díky tomu, že jde de fac­to o jedi­nou pořád­nou čes­kou poli­tic­kou sati­ru od České sody, a nyní její tvůr­ci doká­za­li, že jsou schop­ni roz­vi­nout její dese­ti­mi­nu­to­vý for­mát i do celo­ve­čer­ní­ho fil­mu a před­vést za málo peněz poměr­ně hod­ně muzi­ky, byť s obtí­že­mi.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Ukázka z očekáváného filmu Prezident Blaník28. prosince 2017 Ukázka z očekáváného filmu Prezident Blaník https://www.youtube.com/watch?v=V0cG81Q0zUA
  • Labyrint – nový televizní seriál20. srpna 2015 Labyrint – nový televizní seriál Režisér Jiří Strach se svými spolupracovníky dnes představil novinářům první díl seriálu Labyrint, který kombinuje žánr thrilleru a detektivky. Inspirace obrazem Poslední soud od Hieronyma […]
  • Bába z ledu má křehké srdce - 65 %23. února 2017 Bába z ledu má křehké srdce - 65 % Otužování je starou a účinnou metodou pro posílení imunitního systému organismu. To je známá věc, ale šarmantní důchodkyni Hanu (Zuzana Kronerová) prověří otužování, jak pevnou má vůli a […]
  • Tomáš Klus18. srpna 2014 Tomáš Klus Tomáš Klus (* 15. května 1986, Třinec) je český písničkář, bývalý moderní pětibojař a duchovní inspirátor. V roce 2002 získal zlatou medaili v moderním pětiboji (družstva) na […]
  • Ve stínu (2012)10. června 2013 Ve stínu (2012) David Ondříček patří - snad spravedlivě - mezi přední české filmaře. Jeho "Šeptej" je pro mě dodnes synonymem generačního filmu. A co poslední dílo "Ve stínu"? Ondříček tu má opět své […]
  • Moderní podoba klasického hororu - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru…18. února 2016 Moderní podoba klasického hororu - Anna Geislerová a Daniela Kolářová v neobvyklých rolích a nečekaném žánru… Přestože titul filmu odkazuje k slavné básni Karla Jaromíra Erbena, inspirace pro filmový příběh, zasazený do současnosti, je velmi volná. V centru příběhu odehrávajícího se v uprostřed […]
  • Český lev ocení potřetí televizní tvorbu13. února 2018 Český lev ocení potřetí televizní tvorbu Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) zveřejnila nominované televizní projekty, pro které hlasovali akademici. Vybírali pro kategorie Nejlepší televizní film nebo minisérie a Nejlepší […]
  • Podívejte se jak se natáčela nová česká pohádka Čertí brko2. října 2017 Podívejte se jak se natáčela nová česká pohádka Čertí brko Neomylné čertí brko, které dalo název celé pohádce, zapisuje v pekle spravedlivě lidské hříchy. Jednoho dne se ale stane, že čertí brko pro městečko Pytlov v pekelné pobočce Pervidle […]
  • Polednice vystrašila novináře13. února 2016 Polednice vystrašila novináře Tvůrci nového českého filmu představili novinářům film, jehož scénář vychází ze známé tragické básně K.J.Erbena. Lehce hororový filmový příběh se odehrává v malé vesničce, kde čas plyne […]
  • Film Bába z ledu získal šest Českých lvů12. března 2018 Film Bába z ledu získal šest Českých lvů Film Bába z ledu, který byl od začátku velkým favoritem Českých lvů, proměnil svých patnáct nominací během slavnostního udělování filmových cen v pražském Rudolfinu na šest Českých […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
STAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE PRVNÍ ŘÁDSTAR WARS 8: POSLEDNÍ Z JEDIŮ (2 BLU-RAY) - LIMITOVANÁ EDICE ODPOR