Kazišuci (Blockers) - Recenze - 60% | Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…) | Kritiky.cz

Kazišuci (Blockers) - Recenze - 60%

Další ame­ric­ká kome­die o tom, jak chce par­tič­ka lidí zažít nej­lep­ší matu­rit­ní ples své­ho živo­ta a tak tro­chu se to zvrt­ne? Ne! Tohle je neotře­lá kome­die z pohle­du rodi­čů. Rodičů pří­liš sta­rost­li­vých, neschop­ných a závis­lých na svých dětech.
Tři kama­rád­ky (a ano kaž­dá má jinak potrhlé­ho rodi­če) se roz­hod­nou uzavřít doho­du, že o matu­rit­ním večír­ku při­jdou o panen­ství. Jo není to pří­liš ori­gi­nál­ní nápad, ale za vel­kou lou­ží to pořád frčí. Jenže jsme v 21. sto­le­tí a díky neo­pa­tr­nos­ti dívek se jejich rodi­če o této doho­dě dozví. Nejen, že kolem toho­to zjiš­tě­ní začnou šílet a vymýš­let vše­li­ja­ké kon­spi­rač­ní teo­rie, ale nako­nec se roz­hod­nou plá­ny jejich dcer pře­ka­zit a „zachrá­nit“ je tak od trap­nos­ti a mož­ná zka­že­ných živo­tů.

Mitchell (John Cena) je úzkost­li­vý táta, kte­rý má svo­ji dce­ru nade vše rád, jen tak tro­chu nepo­znal, že jeho dce­ra téměř dospě­la. To má za násle­dek, že při před­sta­vě její­ho sexu by nej­ra­dě­ji zabil všech­ny oko­lo a vrh­ne se po hla­vě (i po zad­ku) do čeho­ko­liv, co by jí pomoh­lo.
Lisa Leslie Mann) mož­ná není tak úzkost­li­vá, ale o to víc závis­lá na své dce­ři. Nejen, že si neu­mí před­sta­vit její odstě­ho­vá­ní z domu, ale záro­veň jí to při­po­mí­ná situ­a­ce, díky kte­rým si „zka­zi­la“ život a zůsta­la se svou dce­rou jako svo­bod­ná mat­ka.
Hunter (Ike Barinholtz) je mož­ná nej­klid­něj­ší z rodi­čů a chce nechat dce­ři vol­ný pro­stor a pomoc jí, aby zaži­la tu „nej­lep­ší“ noc v živo­tě. Nejdřív chce Mitchellovi a Lise zabrá­nit v akci, ale pak věci nabe­rou mno­hem šíle­něj­ších obrá­tek.
Každá z dívek (hra­jí Kathryn Newton, Gideon Adlon a Geraldine Viswanathan) i kaž­dý z rodi­čů má tedy tro­chu jiné pohnut­ky, kte­ré roz­pou­ta­jí divo­ký běh věcí. Podaří se rodi­čům potrh­lým rodi­čům pře­ka­zit dív­kám výji­meč­ný večer? To se aktu­ál­ně může­te dozvě­dět v kinech.

Film je kla­sic­ké béč­ko, kte­ré má ale tro­chu jiný nápad a vyu­ží­vá zaje­tých kla­sik z tee­nage­rov­ských kome­dií. Je znát, že film reží­ro­va­la žena, což je asi dob­ře. Všichni ostat­ně mají zřej­mou zku­še­nost buď ze seri­á­lů, nebo fil­mů podob­né­ho raže­ní. Takže po strán­ce řeme­sl­né a reži­sér­ské dostá­vá­me to, co se dalo čekat. Spoustu trap­ných a nejap­ných situ­a­cí, spous­tu nará­žek a vti­pů (na můj vkus cel­kem pře­kva­pi­lo i přes dosta­teč­nou uje­tost). Herecké obsa­ze­ní není nijak val­né, ale účel plní a není ve fil­mu snad nikdo, kdo by mi tam vyslo­ve­ně vadil. Maličko mi film při­po­mněl jakousi kom­bi­na­ci Matek na Tahu a Prciček.
I když je film 15+, tak cílo­vá sku­pi­na bude někde jin­de. Možná by se to dalo ozna­čit za hod­ně své­ráz­ný rodin­ný film, ale to by asi pobral málo­kdo. Spíš by se na film měli podí­vat všich­ni rodi­čo­vé dospí­va­jí­cí mlá­de­že. To aby vidě­li, jací šílen­ci z nich mohou být, když při­jde na téma sexu mla­distvých. Avšak pozor na pře­mí­ru alko­ho­lu a drog ve fil­mu, což už asi rodi­čo­vé na roz­díl od mlá­de­že neskous­nou. Proto mám z fil­mu roz­po­ru­pl­ný dojem, že tak tro­chu neví, kam cílit.
Jako jed­no­hub­ka je to fajn, něko­li­krát jsem se od srd­ce zasmál, tak­že jsem spo­ko­jen. Zároveň jsem rád, že zrov­na nemám dospí­va­jí­cí dce­ru, pro­to­že bych jí asi rov­nou kou­pil tunu kon­do­mů a napsal jí rov­nou na odvy­kač­ku 😀
Jelikož jsem jedi­nec, kte­rý neu­stá­lý pří­val infan­til­ní­ho humo­ru už moc nezvlá­dá, dávám 60%, pro­to­že tady to ušlo, ale tako­vý zázrak to taky není.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Táta je doma 2 - 65 %24. listopadu 2017 Táta je doma 2 - 65 % Před dvěma roky byla  komedie Táta je doma, v němž spolu hráli Mark Wahlberg(Dusty) a Will Ferrell(Brad) dvojici otců soupeřících o otcovství, dobře přijata u diváků. Není tedy nic […]
  • Deadpool 2 - Recenze - 75%15. května 2018 Deadpool 2 - Recenze - 75% Pokračování úspěšného experimentu se sprostým (ne)hrdinou Deadpoolem je tu. Jelikož se mi zdá synopse z různých webovek stejná a stejně zavádějící, tak si pojďme nastínit situaci, ve které […]
  • Sebevražedný oddíl - 95 %3. srpna 2016 Sebevražedný oddíl - 95 % Mám svojí sbírku Supermanů a Batmanů na Blu-ray a DVD. Od Snydera přes Nolana až k Burtonovi. Z celého universa DC Comics k nám přišel nový film. Sebevražedný oddíl. Co nám to tedy […]
  • Vykolejená | Trainwreck [45%]14. srpna 2015 Vykolejená | Trainwreck [45%] Judd Apatow patří minimálně v Americe mezi komediální komerční jistoty. Jeho komedie, ať již ty, na kterých se podílí scenáristicky, režijně nebo je produkuje, vydělávají a díky tomu mu […]
  • Bláznivá dovolená (Vacation) – Recenze – 10%30. srpna 2015 Bláznivá dovolená (Vacation) – Recenze – 10% Bláznivá dovolená je pokračováním stejnojmenné komedie z roku 1983, v níž se tehdy Chevy Chase v roli svérázné hlavy rodiny Griswoldových rozhodl vzít svou manželku a dvě děti na road trip […]
  • Diana Amft14. března 2017 Diana Amft Diana Amft patří mezi nejpopulárnější herečky v Německu, která dosáhla i mezinárodního věhlasu. Narodila se 7. listopadu 1975 v Güterslohu v západním Německu. Mezi její charakteristický […]
  • Sebevražedný oddíl - Recenze1. srpna 2016 Sebevražedný oddíl - Recenze Tak mám pro Vás připraven termín vydání recenze.  Recenze filmu Sebevražedný oddíl bude vydána přesně 3.8.2016 - v 6:05 hod. Recenze je vydána tady […]
  • Jack Palance12. března 2017 Jack Palance Jméno Jack Palance je asi většině českých diváků neznámé, ale je to škoda, protože se jedná o velmi známého hollywoodského herce. Narodil se jako Volodymir Ivanovič Palahniuk 18. února […]
  • Sandra Bullock6. března 2017 Sandra Bullock Sandra Bullock patří mezi největší herecké hvězdy v Hollywoodu, i když bez skandálů. Narodila se 26. července 1964 ve Virginii, přímo na předměstí Washingtonu. Není čistokrevnou […]
  • Parádně Pokecal - 70%14. srpna 2014 Parádně Pokecal - 70% „Myslím, že je blbost si nepokecat, když si ten druhej chce pokecat. Co myslíš? Já si myslím, že bys neměl tolik chlastat.“ Podle mě nejvýstižnější dialog celého debutového snímku Tomáše […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg