Hmyz - 70 % | Filmové recenze (Art… Blu-ray… Kino…) | Kritiky.cz

Hmyz - 70 %
Umění je krás­ná věc, ale ješ­tě lep­ší je sám ho tvo­řit. To si asi mys­lí diva­del­ní ochot­ní­ci, kte­ří se roz­hod­li nastu­do­vat zná­mou diva­del­ní hru Ze živo­ta hmy­zu od brat­ří Čapků. Malé sku­pi­ně nad­šen­ců velí reži­sér, kte­rý záro­veň hra­je posta­vu Cvrčka. Dalšími ochot­ní­ky jsou paní Růžena (Cvrčková), pan Václav (Tulák), ajzn­boňák Kopřiva (Parazit), sleč­na Jitka (Larvička), pan Borovička (Chrobák). Na zkouš­ku hry sice nedo­ra­zi­ly Chrobáčice a Kukla, ale to nebrá­ní ostat­ním ve zkou­še­ní. Hlavní slo­vo má jako vždy reži­sér. Jeho sna­hu ale naru­šu­je paní Růžena s panem Václavem, kte­ří jsou milen­ci, a před ostat­ní­mi si pro­je­vu­jí vše­mi mož­ný­mi způ­so­by své sym­pa­tie. Naopak nená­pad­ný je pan Borovička, kte­rý milu­je diva­dlo, a svou roli bere vel­mi váž­ně. Stejně jako sleč­na Jitka, kte­rá vypl­ňu­je čas ple­te­ním, nebo pan Kopřiva, kte­rý během zkouš­ky dospá­vá. Na celou sku­pi­nu má ale vliv název zkou­še­né hry – Ze živo­ta hmy­zu, pro­to­že kaž­dý z nich se dostá­vá do své role a někte­rým se toto převtě­le­ní pove­de doko­na­le.

Film nato­čil ani­má­tor a před­sta­vi­tel čes­ké­ho surre­a­lis­mu Jan Švankmajer a je to jeho nej­no­věj­ší a pod­le něj i posled­ní celo­ve­čer­ní film. Snímek byl nato­čen po dlou­hých sed­mi letech od vzni­ku posled­ní­ho Švankmajerova fil­mu. Scénář k fil­mu Hmyz byl napsán Janem Švankmajerem před natá­če­ním, ale čer­pal z fil­mo­vé povíd­ky napsa­né v 70. letech. Tehdy ale neby­lo při­ja­to barran­dov­ským stu­di­em k nato­če­ní, a tak vzni­kl film Hmyz až v roce 2017. Stejně jako v před­cho­zích fil­mech vyu­ží­vá Jan Švankmajer her­ce, kte­ré dopl­ňu­je hra­ní s lout­ka­mi a ani­ma­ce a tri­ky. Jeho prá­ce pak měla vliv nejen na čes­ké uměl­ce, ale i na někte­ré zahra­nič­ní, jako je např. Tim Burton, Terry Gilliam, ad.

Do hlav­ních rolí byli vybrá­ni her­ci, kte­ří ztvár­ňu­jí jed­nak ama­tér­ské her­ci a záro­veň posta­vy ze hry Ze živo­ta hmy­zu. Postavu reži­sé­ra si zahrál Jaromír Dulava, kte­rý mu dodal tem­pe­ra­ment a v posta­vě Cvrčka hra­je zase milu­jí­cí­ho man­že­la. Jeho pro­tiv­ní­kem je Jan Budař, kte­rý zahrál zami­lo­va­né­ho pana Václava i nevý­raz­né­ho tulá­ka. Kamila Magálová pak skvě­la ztvár­ni­la leh­ko­my­sl­nou Růženu i vese­lou paní Cvrčkovou. Jiří Lábus si zahrál jak nesmě­lé­ho pana Borovičku, tak cíle­vě­do­mé­ho Chrobáka. Šikovnou sleč­nu Jitku a mla­din­kou Larvičku si zahrá­la Ivana Uhlířová, kte­rá je v těch­to rolích vel­mi pře­svěd­či­vá. Bylo zají­ma­vé sle­do­vat herec­ké pro­mě­ny a děj fil­mu, kte­rý dopl­ňu­jí zábě­ry ze sku­teč­né­ho natá­če­ní fil­mu.

Zvuk k fil­mu vytvo­řil Ivo Špalj, kte­rý má na svém kon­tě již tři České lvy za nej­lep­ší zvuk. Do scén vyu­žil zná­mé hudeb­ní ukáz­ky, např. Let čme­lá­ka, Věrné milo­vá­ní z Prodané nevěs­ty, atd., kte­ré zvý­raz­ni­ly jed­not­li­vé scé­ny. Za kame­rou stál Jan Růžička, kte­rý točil hlav­ně scé­ny s her­ci a ani­ma­ce, a za dru­hou kame­rou stál Adam Oľha, kte­rý natá­čel hlav­ně film o fil­mu. Scény ve fil­mu, kte­ré nato­či­li oba kame­ra­ma­ni, pak nastří­hal a dal do koneč­né ver­ze Jan Daňhel.

Film je smě­si­cí dra­ma­tu a kome­die, mís­ty až čer­né kome­die. Snímek je dlou­hý 98 minut, a pro­to­že se scé­ny pra­vi­del­ně stří­da­jí, ply­ne děj veli­ce ply­nu­le a divák se nikdy nenu­dí. Film je vhod­ný pro všech­ny, kte­ří mají rádi humor, dra­ma, zna­jí styl a díla pana Švankmajera a nejsou jim nepří­jem­né scé­ny a pří­mé kon­tak­ty s růz­ným hmy­zem.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Hmyz - DLOUHÁ SYNOPSE12. února 2018 Hmyz - DLOUHÁ SYNOPSE Hospoda na malém městě. Je pondělí. Zavírací den. Židle jsou převrácené na stolech. U zadní stěny sálu, na vyvýšeném podiu je postavena scéna do druhého jednání hry bratří Čapků Ze života […]
  • Hmyz12. února 2018 Hmyz SLOVO REŽISÉRA Hra bratří Čapků „Ze života hmyzu“ je misantropická hra. Můj scénář jen tuto misantropii prohlubuje, tak jako se prohlubuje podobnost člověka s hmyzem a této civilizace s […]
  • Informace z tiskové konference k filmu Hmyz12. února 2018 Informace z tiskové konference k filmu Hmyz V pondělí 12.února proběhla v kině Atlas novinářská projekce filmu Hmyz, který je posledním celovečerním filmem světově uznávaného režiséra Jana Švankmajera. Světová premiéra filmu se […]
  • Tmavomodrý svět2. ledna 2003 Tmavomodrý svět Český film s tmavomodrým odstínem Po pěti letech odmlky jsou tady a v plné síle...  Ptám se sám sebe, zda-li to není nějaká náhoda, že jsem se v poslední době […]
  • Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 %17. března 2014 Dědictví aneb Kurva se neříká - 35 % Multimilionář v letech, Bohuš Stejskal (Boleslav Polívka), vypravil své milované Vlastičce (Dagmar Havlová) pěkný pohřeb. Na venkovském hřbitůvku zazpívá tklivé písně sbor krojovaných žen […]
  • Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky26. března 2016 Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví jeho žena víc, než si to vlastně přeje, je pro duši i mysl nenáročnou podívanou. Od počátku jsou […]
  • Hastrman nemá srdce z ledu - 75 %20. dubna 2018 Hastrman nemá srdce z ledu - 75 % Když se hastrman, alias baron de Caus, rozhlíží po svém panství, největší radost mu dělá pohled na vodní hladiny rybníků, které zažil už jeho otec. Voda je živel, který mu pomáhá přežít […]
  • Hořící keř (2013)12. března 2013 Hořící keř (2013) Polská režisérka Agnieszka Hollandová má k Praze jistě vřelý vztah, přibližně v době o které pojednává minisérie Hořící keř studovala na pražské FAMU, což v člověku jistě určité zážitky […]
  • Lidice8. září 2011 Lidice Na film, který přibližuje osudy lidí spojených s vypálenou obcí Lidice, jsem se vydala až po delší úvaze. Neměla jsem zájem sledovat rekonstrukci drastické scény spojené s likvidací obce.  […]
  • Hořící keř (206 min) - 80%27. ledna 2014 Hořící keř (206 min) - 80% Snímek Hořící keř je film, který můžou diváci shlédnout ve dvou verzích: buď jako samostatný film (206 minut) nebo jako třídílnou TV minisérii (240 minut). Na Václavském náměstí před […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X

Partneři webu:

general-affiliate-banner-300x250-1437632164.jpg