Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Black Panther - 90 %


Black Panther - 90 %
Hodnocení: 1 - ‎1 hl.

Před koli­ka lety začal Marvel pro­du­ko­vat fil­my? Ani nepa­ma­tu­ji, je to pros­tě dost dob­rá porod­ni­ce dob­rých fil­mů. Předzvěstí  3. a 4. dílu Avengers je Black Panther.

Kdysi dáv­no nara­zil do afric­ké­ho kon­ti­nen­tu mete­o­rit z Vibránia a ten doká­zal malou zao­sta­lou  zemi dostat do moder­ní doby. Má tech­no­lo­gic­ký náskok před zná­mým svě­tem, ale šikov­ně jej skrý­vá.

Král Wakandy se obje­vil v tře­tím kapi­tá­nu Amerikovi, kde stál na stra­ně Iron Mana. Teď na něm sto­jí úkol, aby doká­zal správ­ně obhá­jit svůj trůn pro­ti pro­tiv­ní­kům.

Další film od Marvelu pokra­ču­je v zave­de­ném sys­té­mu. Úspěšné fil­my musí mít podob­né vlast­nos­ti, jako je sym­pa­tic­ký hrdi­na, rea­lis­tic­ké sou­bo­je a samo­zřej­mě dob­rý pří­běh.  První sezná­me­ní s krá­lem Wakandy, jeho pří­bě­hem, his­to­rií a tím, jak zapa­dá do pro­blé­mů svě­ta před budou­cí vel­kou bitvou v Avengers, je vel­mi dob­ré.

Je to jeden z prv­ních čer­noš­ských vel­ko­fil­mů, a tak fanouš­ci, kte­ří mají své před­ky v Africe, mají svůj sen spl­ně­ný.  Herecký úkol všech nej­slav­něj­ších her­ců čer­né ple­ti v novém tisi­cí­le­tí je spl­něn. Zdárně mu sekun­du­jí pou­ze dva hereč­tí kole­go­vé, Martin Freeman se pro  ame­ric­ké­ho agen­ta Everetta K. Rosse naro­dil a Andy Serkis se zno­vu vrá­til (po Avengers 2) do své­ho zlo­du­cha z J.A.R. Ulyssea Klaue.

Hlavní posta­va T’Challa / Black Panther (Chadwick Boseman) potře­bu­je mít pořád­né­ho pro­tiv­ní­ka. Tím je Erik Killmonger (Michael B. Jordan), kte­rý je ztra­ce­ným bra­tran­cem krá­lov­ské rodi­ny, ale vycho­vá­ván v Americe a má svo­ji tem­nou a tra­gic­kou minu­lost. Konečně jde o pořád­né­ho pro­tiv­ní­ka (popr­vé), kte­ré­mu jeho myš­len­ky věří­me a má správ­ný důvod, aby své­ho krá­le spro­vo­dil ze svě­ta a stal se, pod­le něj, správ­ným vlád­cem.

Marvelovka je to vypipla­ná. Režisér, pro kte­ré­ho je to oprav­du prv­ní vel­ko­film, před­tím pou­ze 2 fil­my a z toho pokra­čo­vá­ní Rockyho, doká­zal po Avengers, Strážcích Galaxie i Thorovi, při­vézt na svět zase jiný typ fil­mu, kte­rý vel­mi pře­kva­pí.

Jeho pří­běh je šikov­ně zasa­zen mezi tře­tí­ho Kapitána Ameriku a tře­tí Avengers. Nic nové­ho se o Thanosovi a o dal­ších čle­nech nedo­zví­me, ale pro sezná­me­ní s posta­vou Black Panthera je důle­ži­tý.

Většina hvězd z vesmí­ru Marvelu už měla sezná­me­ní se svým pří­bě­hem, jenom Black Panther potře­bo­val svůj původ, aby se fanouš­ci dozvě­dě­li, odkud pochá­zí a jakou má jeho národ his­to­rii.

Když to tak porov­nám s ostat­ní­mi fil­my  z Marvelu, tak je sice jiný, ale stej­ně kva­lit­ní jako je Ant-Man. Hodnocení pro­to dávám 90 %


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Jiří Borový

Majitel a šéf­re­dak­tor Kritiky.cz


Části seriálu: Marvel

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Black Panther - Obsah & O filmu15. února 2018 Black Panther - Obsah & O filmu             OBSAH             Společnost Marvel Studios představuje snímek Black Panther, příběh T'Chally, mladého afrického krále, který se stane superhrdinou a musí dostát stoletím […]
  • Avengers: Infinity War16. března 2018 Avengers: Infinity War Nejnovější trailer na film Avengers: Infinity War. https://youtu.be/mC8B6eYE1yE
  • Avengers: Infinity War - galerie16. března 2018 Avengers: Infinity War - galerie
  • Black Panther - Recenze - 70%15. února 2018 Black Panther - Recenze - 70% Film nás bere společně s T'Challou/Black Pantherem (Chadwick Boseman) zpět do jeho domoviny - Wakandy - technologicky a ekonomicky velmi vyvinutou zemičku v Africe, která je skryta před […]
  • Black Panther - recenze - 7/1017. února 2018 Black Panther - recenze - 7/10 Krok vedle Nový film od Marvelu mě opravdu mile překvapil. Podle toho co jsem se dozvěděl z traileru, tak mi přišlo, že děj bude příliš jednotvárný, ale naštěstí tomu tak nebylo. Film se […]
  • Captain America: Občanská válka - 85 %4. května 2016 Captain America: Občanská válka - 85 % Tak kolikátý film už to je? No nějaký něco po desátém. Asi se v tom začínám ztrácet. Jedno ale vím, že je to třetí film o Kapitánovi Amerika, nejhodnějšího drsňáka ze všech. A je to […]
  • Captain America: Občanská válka11. března 2016 Captain America: Občanská válka Screeny z Traileru! https://www.youtube.com/watch?v=dKrVegVI0Us
  • Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90%13. prosince 2017 Star Wars: Poslední z Jediů (Star Wars: The Last Jedi) – Recenze – 90% Tam, kde skončila sedmá epizoda Star Wars: Síla se probouzí, plynule navazuje osmá epizoda, tudíž hrstka rebelů hodného Odboje prchá před obří flotilou zlého Prvního řádu a Rey podává […]
  • Star Wars: Poslední z Jediů - 95 %16. prosince 2017 Star Wars: Poslední z Jediů - 95 % V předaleké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už 40 let, co šel do kin první film. Většina z prvních herců je už v důchodu a druhá půlka není mezi námi. Tak přichází nové postavy a nové […]
  • Hobit: Neočekávaná cesta - 60 %13. prosince 2012 Hobit: Neočekávaná cesta - 60 % V hobití vesničce sepisuje starý Bilbo Pytlík historii jedné neočekávané cesty. Nikdy netoužil být hrdinou a vydávat se vědomě na dobrodružnou cestu považoval za nerozumné. Přesto musí […]

1 komentář: „Black Panther - 90 %

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.
Rozhovor Zuzany Kronerové o Českém lvu
Rozhovor Zuzany Kronerové o Českém lvu