Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | ČSKR.CZ | Hrajeme.stream | X-Box-hry | Simca's web

Zkouška dospělosti (Bacalaureat) 2016


Ohodnoťte člá­nek

Pokud se něja­ký film ode­hrá­vá v Transylvánii, tak to nemu­sí nut­ně zna­me­nat, že by hlav­ní hrdi­na byl něja­ký krve­žíz­ni­vý nemrt­vý. Naopak, klid­ně to může být i člo­věk, kte­rý živo­ty zachra­ňu­je - jako je tře­ba dok­tor Romeo.
A ano, ne vždy když se kdo­si jme­nu­je Romeo, tak musí nut­ně čekat na svo­ji Julii.
Ach ta klišé…
Snímek Zkouška dospě­los­ti rumun­ské­ho reži­sé­ra Cristiana Mungiu zís­kal loni na fes­ti­va­lu v Cannes cenu za nej­lep­ší režii. Tato pres­tiž­ní cena pocho­pi­tel­ně Cristianovi ote­vře­la ces­tu do mno­hých zahra­nič­ních kin, jen­že Mungiu není něja­ký sotva ochmí­ře­ný zele­náč, na kon­tě už totiž má mno­ho pozo­ru­hod­ných fil­mo­vých záře­zů. Už před cca dese­ti lety totiž zís­kal v Cannes Zlatou pal­mu za své úspěš­né dra­ma „4 měsí­ce, 3 týd­ny a 2 dny.“ Film čas­to bývá ozna­čo­ván jako šoku­jí­cí pohled na rumun­ský tota­lit­ní sys­tém doby ne zrov­na dáv­no minu­lé, což asi nebu­de dale­ko od prav­dy. Podstatou ale je, že Mungiu se nevy­hý­bá kon­tro­verz­ním téma­tům, nao­pak vyhle­dá­vá neotře­lé pří­běhy, kte­ré vyprá­ví ori­gi­nál­ním fil­mo­vým jazy­kem (tedy aspoň mně se to tak jeví).
Výjimkou samo­zřej­mě není ani Zkouška dospě­los­ti.
Jestli na něja­ký film sedí ozna­če­ný „mno­ho­vrs­tev­na­tý“, tak to bude urči­tě v tom­to pří­pa­dě. Hlavní posta­va - dok­tor Romeo - je čer­s­tvý pade­sát­ník, kte­rý tak nějak začí­ná bilan­co­vat svůj život. Na eko­no­mic­kou úro­veň si asi stě­žo­vat nemů­že (což je v sou­čas­né Transylvánii asi spí­še výjim­ka), ale spo­ko­jen roz­hod­ně není, man­žel­ství mu nefun­gu­je, s dce­rou si nero­zu­mí, milen­ka na něj začí­ná tla­čit a kde­si hlu­bo­ko v sobě mož­ná cítí, že svůj život zapro­dal do neko­neč­né­ho kru­hu slu­žeb a pro­ti­slu­žeb všem oko­lo sebe.
Jo, Rumunsko z toho­to fil­mu půso­bí jako země, kde prak­tic­ky niče­ho důle­ži­té­ho nedo­sáh­ne­te bez zna­los­ti člo­vě­ka, kte­rý zná člo­vě­ka … Prakticky vše se dá tak nějak upla­tit, dají se „kapi­ta­li­zo­vat“ sta­rá přá­tel­ství, apod. No, nemu­sí­me cho­dit pro pří­klad zrov­na do Rumunska, podob­ný kli­en­te­lis­mus (byť asi v tro­chu men­ším roz­sa­hu) vese­le bují i u nás. Film ale není jen pou­hou obža­lo­bou spo­le­čen­ské­ho sys­té­mu a zhrou­ce­ných snů mlá­dí. Dá se tu toho najít mno­hem více, jen se nebát hle­dat a nene­chat se odra­dit tím, že na někte­ré otáz­ky pros­tě v prů­bě­hu fil­mu nepad­ne odpo­věď. Divákovi je, podob­ně jako hlav­ní posta­vě dok­to­ra Romea, nabíd­nut jen výsek rea­li­ty a musí se tak smí­řit s tím - opět podob­ně jako dok­tor Romeo - že ne vše­mu záko­ni­tě poro­zu­mí.
Ale tako­vý je život.
Za mé fil­mo­vé já tedy vel­ká spo­ko­je­nost.
loading...
↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Pozice dítěte - 72 %28. září 2013 Pozice dítěte - 72 % Známá interiérová desingérka Cornelia Kerenes plánuje oslavu svých významných narozenin, na které zve rodinu a své přátele. Je úspěšná a uznávaná ve svém oboru a mezi přáteli, ale […]
  • Chartúm (Khartoum, 1966)9. ledna 2017 Chartúm (Khartoum, 1966) Bývaly časy, kdy do kin nešla přehršel filmů, kdy vypravit se do kina s sebou obnášelo i nějakou tu skleničku (čehokoli) před nebo po snímku, kdy si do kin lidé brali sváteční oblečení, […]
  • Špión15. listopadu 2015 Špión Tak už je i Špion na Blu-ray. Už jsme recenzi měli, tak si přečtěte závěr recenze: „Příběh akční komedie ze světa CIA, kde si zahrála roli skoro bondovské agentky herečka bujných tvarů, […]
  • Taxi 121 - 50 %2. září 2016 Taxi 121 - 50 % Matěj a Lucie jsou pár, který se zná několik let a každým dnem si užívají své manželské štěstí. Oba jsou mladí, zdraví a plni plánů do budoucnosti. Jejich hlavním cílem je nyní mít rodinu, […]
  • Hacker na Blu-ray23. června 2015 Hacker na Blu-ray Před několika dny jsme vydali recenzi filmu Hacker. Něco krátkého napíšeme i o Blu-ray, které teď došlo do prodejen DVD a Blu-ray.Citace z recenze filmu:Záleží tedy více než jindy […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Andělé a démoni (POP ART Steelbook)28. února 2016 Andělé a démoni (POP ART Steelbook) Co mělo by mělo pokračovat po úspěšném, relativně, filmu? Asi druhý díl, že. Dan Brown napsal pokračování. Nebudu řešit to, jestli byl první díl první nebo druhý, ale knižní verze Andělé a […]
  • Chlapectví na Blu-ray4. února 2015 Chlapectví na Blu-ray Když jsem tak probíral lednové novinky na DVD a Blu-ray, tak jsem si vzpomněl na jeden festivalový film, který by určitě neuškodilo zmínit. Chlapectví od režiséra Richarda Linklatera  […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


X
Přidejte si Kritiky.cz na facebook a žádný článek Vám neunikne.