Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

Zabiják & bodyguard - 70 %

Zabiják & body­gu­ard - 70 %
Ohodnoťte člá­nek

O tom, jakou pra­cí se živí zabi­ják a co dělá body­gu­ard, vět­ši­na lidí ví. Úkolem zabi­já­ka je najít a zlik­vi­do­vat urči­tou oso­bu, pokud mož­no co nej­rych­le­ji. Naopak body­gu­ard má na sta­ros­ti zajis­tit kli­en­to­vu bez­peč­nost, a to jak v běž­ném živo­tě, tak i v nevšed­ních situ­a­cích. Co se ale sta­ne, když se kli­ent - zabi­ják - a body­gu­ard zna­jí a nesná­ší se? To se totiž sta­lo nej­lep­ší­mu body­gu­ar­do­vi na svě­tě, Michaelu Bryceovi, kte­ré­mu pří­mo před nosem zabi­li kli­en­ta a jako trest dostá­vá nej­růz­něj­ší kli­en­te­lu. Nečekaným kli­en­tem se pak stá­vá zná­mý zabi­ják Darius Kincaid, kte­ré­ho má Michael dostat z Londýna do Haagu, aby mohl svěd­čit před Mezinárodním soud­ním dvo­rem. Jejich shle­dá­ní není pří­mo tím, po čem oba tou­ží, ale pro­to­že má kaž­dý z nich úkol, kte­rý potře­bu­je spl­nit, musí spo­jit své síly pro­ti nepřá­te­lům a vydat se na nebez­peč­nou ces­tu po Evropě.

Scénář k fil­mu napsal Tom O’Connor, pro kte­ré­ho je to tepr­ve dru­hý fil­mo­vý počin po sním­ku Nezahrávej si s ohněm. Podařilo se mu napsat scé­nář, kte­rý je akč­ní, ale obsa­hu­je i komic­ké scé­ny. Režisérem fil­mu je Patrick Hughes, kte­rý má zku­še­nos­ti z akč­ní­ho sním­ku Expendables: Postradatelní 3 (Cedulky, Red Hill: Krvavý zapa­dá­kov). Původně měl sní­mek reží­ro­vat Jeff Wadlow, ale pro­to­že se musel věno­vat jiné­mu pro­jek­tu, ujal se režie Hughes. Natočil akč­ní film, kte­rý má zpo­čát­ku jed­no­ho hlav­ní­ho hrdi­nu, ale postu­pem času jsou hrdi­no­vé oba hlav­ní pro­ta­go­nis­té.

Ve fil­mu se stří­da­jí akč­ní scé­ny s klid­ný­mi zábě­ry. V těch vedou Michael a Darius hovo­ry o živo­tě a prá­ci, a díky tomu se vzá­jem­ně pozná­va­jí. Do role body­gu­ar­da byl obsa­zen Ryan Reynolds a Samuel L. Jackson si zahrál zabi­já­ka. Oba dva zvlád­li své posta­vy zahrát vel­mi dob­ře, jejich slov­ní pře­střel­ky a rozumy o živo­tě jsou pak pro­ti­vá­hou k akč­ním a bojo­vým scé­nám. V roli úhlav­ní­ho nepří­te­le, Vladislava Dukhoviche, se obje­vu­je Gary Oldman. Ten má zku­še­nos­ti se zápor­ný­mi posta­va­mi (Pátý ele­ment, Air Force One), stej­ně tak jako s klad­ný­mi (Harry Potter a …, Jeden musí z kola ven). Sebevědomého a zlé­ho Dukhoviche zahrál pře­svěd­či­vě, že by to moh­la být i sku­teč­ná reál­ná posta­va v dneš­ní době. Ve fil­mu se obje­vu­jí i žen­ské hrdin­ky: Dariova man­žel­ka Sonia, kte­rou hra­je Salma Hayek (Frida, Tenkrát v Mexiku) a býva­lá part­ner­ka Michaela Amelia v podá­ní Elodie Yung (Bohové Egypta, G.I.Joe 2: Odveta). I když jim není dán moc vel­ký pro­stor, ale jen pár scén, jejich výko­ny dopl­ňu­jí oba hlav­ní pro­ta­go­nis­ty a Hayek moh­la zúro­čit i špa­něl­ská slo­víč­ka a divo­ký tem­pe­ra­ment.

Film je ozna­čen jako akč­ní a kome­di­ál­ní sní­mek, což plně odpo­ví­dá. Dívat se sko­ro dvě hodi­ny na to, jak oba hrdi­no­vé zápo­lí mezi sebou, aby pak spo­leč­ně dosáh­li své­ho cíle, je v let­ních měsí­cích osvě­žu­jí­cí a zábav­né. Divačky by moh­li na film nalá­kat her­ci Reynolds a Jackson, muži by moh­li oce­nit akč­ní strán­ku fil­mu a krás­ky Soniu a Elodii.

Zajímavý je pla­kát k fil­mu, kte­rý paro­du­je obdob­ný pla­kát z fil­mu Osobní stráž­ce z roku 1992, kde nese body­gu­ard (Kevin Costner) zpě­vač­ku Rachel (Whitney Houston).


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • RoboCop [80%]18. února 2014 RoboCop [80%] Málokterý snímek si zaslouží remake méně než kultovní klasika Robocop. Surové akční scifi Paula Verhoevena z roku 1987 patří dnes k těm největším klasikám žánru a to nejen díky i na svojí […]
  • Logan: Wolverine - 100 %2. března 2017 Logan: Wolverine - 100 % Začneme tím, že jsem fanoušek filmové série X-men.  Vzpomínám na to, jak mně první film před dlouhými 17 lety nadchl. Po skoro dvaceti letech se celý filmový svět ukončil. Už nebudou žádní […]
  • Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %25. srpna 2016 Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 % Všude na světě jsou obchody, které nabízejí své zboží zákazníkům. V Americe mají hlavně hyparmerkety, kde jsou připraveny nejen potraviny, ale také další spotřební věci k prodeji. V jednou […]
  • Johny English se vrací (Johny English Reborn) (80%)19. října 2011 Johny English se vrací (Johny English Reborn) (80%) Po dlouhé době jsme se dočkali druhého dílu trhlé komedie, kde je opět hereckým hrdinou Rowan Atkinson, který má jako herec určitě ještě co nabídnout. V akční komedii Johny English se […]
  • Milovník po přechodu - 70 %13. července 2017 Milovník po přechodu - 70 % Maximo žije se svou sestrou a rodiči v malém domku a je šťastný až do okamžiku, kdy se mu při nehodě zabije otec. Díky tomu má Maximo jasno v tom, jak se bude za pár let živit. Ne jako […]
  • Rivalové - 75 %4. října 2013 Rivalové - 75 % Sledovat živě závody Formule 1 je napínavá podívaná a stejně napínavý zážitek nabízí nový film o dvojici známých závodníků Nikiho Laudy a Jamese Hunta. Autorům filmu se podařilo přenést […]
  • Méďa 2 - 45 %6. prosince 2015 Méďa 2 - 45 % Tak letošní Vánoční rok výtečný na filmové hity. Jedním z filmových letošních premiér byl i Méďa 2. Druhý díl Méďy Teda, který hulí, souloží a užívá si života se svým hromským […]
  • Logan: Wolverine1. března 2017 Logan: Wolverine Příroda mě stvořila jako podivína. Člověk ze mě udělal zabijáka. A Bůh způsobil, že to trvá příliš dlouho. Rozhodující kapitola ve filmové historii, příběh největšího komiksového […]
  • Rychle a zběsile 5 - 75%15. února 2016 Rychle a zběsile 5 - 75% Rychle a zběsile 5 je všeobecně nejlépe přijatým dílem série. Pro studio navíc znamenal ujištění, že v rukou drží zlatý důl. Pátý díl totiž vydělal celosvětově přes 626 milionů dolarů a […]
  • Ant-Man - O tvůrcích14. července 2015 Ant-Man - O tvůrcích   PAUL RUDD (Scott Lang / Ant-Man, scénář) se před nedávnem objevil po boku Willa Ferrella, Steve Carella a Davida Koechnera ve filmu Adama McKaye Zprávař 2: Legenda pokračuje […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Destiny 2
Destiny 2