Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %
Rozpačitý „DEZERTÉR“ - 50 %
Ohodnoťte člá­nek

Ve fil­mu DEZERTÉR se musí čle­no­vé tří vzá­jem­ně spří­z­ně­ných rodin vyrov­ná­vat s poli­tic­ky vyhra­ně­ným obdo­bím let 1947-53. Nejvíce zvra­tů zaži­je Otto Stock, maji­tel nobles­ní­ho kadeř­nic­ké­ho salo­nu v cen­t­ru Prahy, kte­rý vidí smy­sl živo­ta v budo­vá­ní své­ho pod­ni­ku. Ale spo­le­čen­ské změ­ny zasáh­nou zásad­ně do jeho živo­ta a on, stej­ně jako jeho man­žel­ka a pří­buz­ní, se musí s nově vzniklou situ­a­cí vyrov­nat. Bez své­ho salo­nu je Otto bez­moc­ný a zou­fa­lý jako malé dítě. Ale není jedi­ný, komu se změ­nil život. Válečné záslu­hy jsou zapo­me­nu­ty a spo­leč­nost uzná­vá nové hod­no­ty.

Scénárista Petr Jarchovský pokra­ču­je ve vyprá­vě­ní pří­bě­hu tří rodin, kte­ré jsou pří­bu­zen­sky svá­za­né a mno­ho situ­a­cí tak pro­ží­va­jí spo­leč­ně. Přesto má film DEZERTÉR své­ho hlav­ní­ho hrdi­nu Ottu Stocka, jehož osud je podob­ný mno­ha živ­nost­ní­kům, kte­ří po úno­ru 1948 při­šli o fir­mu a po měno­vé refor­mě i o finanč­ní úspo­ry. Také osud čle­nů rodin si je v mno­hém podob­ný. Ale způ­sob, jak se kaž­dý vyrov­ná­vá se život­ní­mi úspě­chy a nezda­ry, je roz­díl­ný. Rodičovskou a man­žel­skou lás­ku nahra­di­ly roz­ho­vo­ry o exis­tenč­ních pro­blé­mech vlast­ních nebo něko­ho v pří­z­ni. Do toho vstu­pu­jí posta­vy zob­ra­zu­jí­cí při­slu­ho­va­če nové­mu reži­mu. Vše je pochmur­né, aby bylo jas­né, že neby­lo niko­mu do smí­chu. V sevře­né a ponu­ré atmo­sfé­ře fil­mu pak půso­bí scé­na s budo­vá­ním  ame­ric­ké­ho pomníč­ku za oknem tragi­ko­mic­ky. I to je pro­po­je­ní s fil­mem Pelíšky stej­ně jako něko­lik vět, kte­ré v náva­lu vzte­ku ze sebe vychr­lí nespo­ko­je­ný Jindřich. Jeho “dávám bol­še­vi­ko­vi….“ sice uka­zu­jí jeho nemě­ní­cí se cha­rak­ter, ale sou­čas­ně to půso­bí jako opa­ko­vá­ní dob­ré­ho vti­pů. Z cel­ko­vé­ho dra­ma­tic­ké­ho poje­tí jen vybo­ču­je scé­na s rus­ký­mi zákaz­ní­ky v kadeř­nic­kém salo­nu, kte­rá svým sty­lem pat­ří do bláz­ni­vé kome­die.

Trilogie Zahradnictví zob­ra­zu­je osu­dy lidí v urči­tém his­to­ric­kém obdo­bí, kdy situ­a­ce ve spo­leč­nos­ti zasa­hu­jí do živo­ta jed­not­liv­ců. Základem věro­hod­nos­ti pří­bě­hů jsou posta­vy, jejichž osud je mož­né sle­do­vat. V před­cho­zím fil­mu RODINNÝ PŘÍTEL na sebe str­hl pozor­nost dok­tor Jiří, kte­rý nejen že pomá­hal rodi­nám pře­žít váleč­ná léta, ale sou­čas­ně vystu­po­val jako cit­li­vý muž s cha­rak­te­rem. Nechyběly mu emo­ce, stej­ně jako tro­ji­ci hlav­ních žen­ských hrdi­nek, kte­ré si navíc pro­ží­va­ly svá vlast­ní dra­ma­ta. Proti tomu je film DEZERTÉR cito­vě chlad­něj­ší a scé­ny jsou hod­ně sty­li­zo­va­né. Ženy mají zpra­vi­dla usta­ra­né obli­če­je a pro­ti nim je v kon­tras­tu zarpu­ti­lý Jindřich a trpi­tel­ský Otto. Skutečný život se někam vytrá­cí a neza­chrá­ní to ani obráz­ky malo­va­né pro tatín­ka. Až v závě­reč­né scé­ně, kdy se v zahrad­nic­tví setká­va­jí sou­ro­zen­ci s rodi­na­mi, se koneč­ně pro­sa­dí rea­li­ta rodin­ných vzta­hů a pova­ho­vé rysy postav. Najednou mají her­ci co hrát. Nechybí rejpa­vé naráž­ky, hys­te­ric­ké reak­ce, humor­ný nad­hled ani cit­li­vé pocho­pe­ní.

Režisér Jan Hřebejk nato­čil film s osvěd­če­nou sesta­vou her­ců. Ale scé­nář tro­chu drh­ne a občas nema­jí her­ci mož­nost svou posta­vu oži­vit. Jestliže byl RODINNÝ PŘÍTEL pří­le­ži­tos­tí pro před­sta­vi­tel­ky žen­ských postav, pak DEZERTÉR dal pří­le­ži­tost Jiřímu Macháčkovi v roli maji­te­le kadeř­nic­ké­ho salo­nu. Macháček má však pro­blém, jak se z nobles­ní­ho maji­te­le rych­le pro­mě­nit na dušev­ně ztrá­pe­nou trosku. Naopak Martin Finger v roli Jindřicha se stej­ně jako v před­cho­zím fil­mu doká­zal výraz­ně se pro­sa­dit. Umí dob­ře pro­mí­chat prch­li­vou pova­hu se zau­je­tím pro prav­du a lid­skou důstoj­nost. Jako part­ner je nesne­si­tel­ný, ale jako nad­še­ný obdi­vo­va­tel sokol­ských pís­ní je neo­do­la­tel­ný. Aňa Geislerová v roli jeho man­žel­ky Vilmy mu výra­zem ten­to­krát nesta­čí a půso­bí zakřik­nu­tě.

Jestliže film RODINNÝ PŘÍTEL půso­bil více na žen­ské emo­ce, pak DEZERTÉR je jako roz­pa­či­tý pohled do minu­los­ti.

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • „Nápadník“ umí vyloudit slzu17. listopadu 2017 „Nápadník“ umí vyloudit slzu Dobře vychovaný mladík Mirek se zamiluje do půvabné Dany a jejich vzájemné sympatie napovídají, že to bude láska na celý život. Jenže lásce nepřeje Danin podezíravý otec Jindřich (známý […]
  • Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 %26. dubna 2017 Zahradnictví: Rodinný přítel - 60 % Doktor Jiří pomáhá nejen nemocným, ale i trojici sester, které zůstávají během druhé světové války v obtížné situaci. Je to dobrý rodinný přítel. Nejspíš má svá přání a touhy, ale o těch […]
  • Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví8. ledna 2017 Hřebejk dotočil filmovou trilogii Zahradnictví Poslední klapka filmové trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka a scénáristy Petra Jarchovského padla po půl roce natáčení pár dní před koncem roku v pražských Bohnicích a první film […]
  • Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří20. dubna 2017 Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň odstartuje již tento čtvrtek, 20. dubna, předpremiérou Hřebejkova prvního dílu z trilogie Zahradnictví. Zahájení se […]
  • Učitelka - 65 %15. července 2016 Učitelka - 65 % Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […]
  • Učitelka - Synopse/O filmu4. července 2016 Učitelka - Synopse/O filmu Synopse Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce […]
  • Případ pro exorcistu - novinářská konference8. ledna 2015 Případ pro exorcistu - novinářská konference V neděli 11.ledna 2015 se na programu ČT 1 začne vysílat první série detektivního seriálu Detektivů od nejsvětější trojice nazvaná Případ pro exorcistu. Jednotlivé díly se budou vysílat po […]
  • Učitelka19. července 2016 Učitelka Tisková konference filmu Učitelka 12.7.2016. https://www.youtube.com/watch?v=Bmccn-G8BXU
  • Já, Olga Hepnarová - 70 %18. března 2016 Já, Olga Hepnarová - 70 % Prügelknabe to nemá v životě lehké a když se v téhle roli člověk doslova zabydlí, tak se z ní těžko dostane. Olga Hepnarová si jako Prügelknabe – otloukánek připadá a jediným místem, kde […]
  • Čtvrtá hvězda29. listopadu 2013 Čtvrtá hvězda Na novinářské projekci dne 28.11.2013 byl novinářům představen nový  seriál České televize,  který uvidí diváci počátkem roku 2014 na kanálu ČT1. Na co se mohou diváci těšit? Děj se […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X