Spolupracujeme s:  IZDoprava.cz | MujTip.Info | Tři Týpci | X-Box-hry | Simca's web

RECENZE: Ztracené město Z

RECENZE: Ztracené měs­to Z
Ohodnoťte člá­nek

   Adaptace kni­hy u nás vyda­né pod názvem Ztracené měs­to v Amazonii při­ná­ší pří­běh Percyho Fawcetta, kte­rý na počát­ku 20. sto­le­tí hle­dal báj­né El Dorado. Režisér James Gray, pro­du­ku­jí­cí Brad Pitt, kte­rý nako­nec vycou­val z hlav­ní role kvů­li nároč­nos­ti natá­če­ní v džun­g­li, Charlie Hunnam, kte­rý ho nahra­dil a vel­mi láka­vé téma, kte­ré je zalo­že­no na sku­teč­ných udá­los­tech sli­bo­va­li při­nejmen­ším zají­ma­vou podí­va­nou. A Ztracené měs­to Z je mno­hem víc než jen zají­ma­vá podí­va­ná. 

    Očekávat od Ztraceného měs­ta Z nové­ho Indiana Jonese je stej­ně naiv­ní, jako kdy­bys­te od rok a půl staré­ho V srd­ci moře oče­ká­va­li nové Piráty z Karibiku, tak­že pokud hle­dá­te zábav­nou dob­ro­druž­nou jízdu, tak svá oče­ká­vá­ní roz­hod­ně zchlaď­te, tady se bude vyprá­vět úpl­ně jiný pří­běh než Indiana Jones, a to je dob­ře. Ztracené měs­to Z má totiž blíz­ko prá­vě k Howardovu fil­mu V srd­ci moře (sho­dou okol­nos­tí v obou fil­mech hra­je Tom Holland) a dá vzpo­me­nout i na Misi s Robertem DeNirem.

   V roce 1906 je Percy Fawcett (Charlie Hunnam) vyslán Králvskou Geografickou Společností do Bolívie, aby zde vyty­čil hra­ni­ce s Brazílií a pro­zkou­mal tak povo­dí řeky Rio Verde. S vidi­nou zlep­še­ní spo­le­čen­ské­ho posta­ve­ní a  záchra­ny rodin­né­ho jmé­na se tedy vydá­vá na ces­tu a doma zane­chá svo­ji těhot­nou man­žel­ku Ninu (Sienna Miller) a čer­svě naro­ze­né­ho syna Charlieho (poz­dě­ji Tom Holland). Při plav­bě do Jižní Ameriky se k němu při­po­jí podi­vín Henry Costin (pře­kva­pi­vě hod­ně sym­pa­tic­ký a zarost­lý Robert Pattinson).

   V Bolívii samot­né se vydá­va­jí ihned do útrob džun­gle. Během jejich expe­di­ce se samo­zřej­mě setká­jí s nejed­ním nebez­pe­čím a hlav­ně se Fawcett dozví­dá a obe­j­vu­je prv­ní znám­ky o exis­ten­ci báj­né­ho zla­té­ho měs­tě, kte­ré sám nazve jako Z, v němž pod­le něj žila (nebo mož­ná ješ­tě žije) civi­li­za­ce, kte­rá je chy­bě­jí­cím dílem do sklá­dač­ky lid­ské­ho vývo­je. Toto zjiš­tě­ní Fawcettovi obrá­tí život naru­by a jeho smys­lem se sta­ne toto měs­to a civi­li­za­ci najít.

   Jak jste asi pocho­pi­li, celé to sto­jí a padá pře­de­vším na Hunamovi, o němž celé toto vyprá­vě­ní je. A Hunnam tady nese­lhá­vá ani na chví­li. Viděl jsem ho v seri­á­lu Zákon Gangu (Sons Of Anarchy) a tam jsem s ním také neměl pro­blém, ale pak dostal pro­stor v Del Torově Pacific Rimu a Purpurovém vrchu, a tam mi nijak zvlášť k srd­ci nepři­ros­tl. Letos si ho ovšem zařa­zu­ji do hle­dáč­ku, pro­to­že jak tady, tak v Králi Artušovi před­vá­dí výbor­ný výkon a uká­zal, že zvlád­ne zce­la váž­ně míně­nou roli, ale také roli, kde je tře­ba vel­ká por­ce nad­sáz­ky. O Artušovi ale v dal­ší recen­zi.

   Herecky se tu nese­lhá­vá nikde. Vše je vede­no jis­tou rukou reži­sé­ra Graye, kte­rý už ve fil­mu Noc pat­ří nám uká­zal, že ryze „chlap­ská“ téma­ta umí podat a tady se mu to poved­lo na jed­nič­ku s hvěz­dič­kou. Navíc reál­ný pří­běh nato­čil zce­la uvě­ři­tel­ně a s mini­mem efek­tů, což krás­ně pod­tr­hu­je celé vyzně­ní fil­mu a hlav­ně - až se na Ztracené měs­to Z kdo­ko­li podí­vá tře­ba za dva­cet let, tak bude vypa­dat pořád stej­ně výbor­ně. Půlroční natá­če­ní v džun­g­li roz­hod­ně nemoh­lo být nic snad­né­ho, ve dvou tře­ti­nách fil­mu pak při­jde i prvo­vá­leč­né inter­mez­zo, kde se s hrdi­ny podí­vá­me k Sommě a ani tahle leh­ká odbočka nepů­so­bí nijak ruši­vě.

   Jen tak mimo­cho­dem Vás v prů­bě­hu sle­do­vá­ní doká­že film i nahlo­dat k pře­mýš­le­ní o vše­mož­ných dnes aktu­ál­ních téma­tech. To u áčko­vých titu­lů v kině není úpl­ně běž­né a i tohle jsem musel oce­nit. Ono vůbec celé vyzně­ní fil­mu ve Vás zane­chá cel­kem sil­nou sto­pu a pře­mýš­let se nad tím vším dá oprav­du cel­kem dlou­ho.

   Ztracené měs­to Z je pro mě zatím asi nej­vět­ší letoš­ní pře­kva­pe­ní. Výborný film s výbor­ný­mi her­ci, kte­rý na plo­še dvou a půl hodin (!) nezvlád­ne ani na chví­li nudit, a to se mi v kině oprav­du dlou­ho nesta­lo.

95%

↓ Komentáře k článku ↓

Související příspěvky:

  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Indiana Jones na Blu-ray21. července 2015 Indiana Jones na Blu-ray Dobyvatelé ztracené archy Když George Lucas natočil v roce 1977 Hvězdné Války, tak se rozhodl i jeho kamarád Steven Spielberg, že natočí akční dobrodružný film pro celou rodinu. Tím byl v […]
  • Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy17. června 2003 Indiana Jones a dobyvatelé ztracené archy V roce 1981 Steven Spielberg a George Lucas spolu natočili film o jednom archelogovi, který zachrání zem před Nacisty a ten film se jmenoval Indiána Jones a dobyvatelé ztracené archy a […]
  • Inferno - 70 %19. října 2016 Inferno - 70 % Minulý týden šlo do kin Inferno. Znovu dle spisovatele Dana Browna. Znovu o teoriích, že za normální společnosti je temný stín infiltrace a zla. Šifra mistra Leonarda před  deseti lety […]
  • Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray)26. září 2017 Král Artuš: Legenda o meči (Blu-ray) Před půl rokem šel do kin, v září vyšel na Blu-ray. Král Artuš byl prvním plánovaným dílem z dlouhé sedmidílné série ze staré Anglie. No, po velkém neúspěchu se pokračovaní neuskuteční, […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Místo u moře má pro každého jinou cenu - 80 %30. ledna 2017 Místo u moře má pro každého jinou cenu - 80 % Malé městečko Manchester-by-the-Sea nabízí poklidnou a romantickou atmosféru, kdy lodě mohou být zdrojem obživy nebo jen radostí z rekreačního rybaření. Každý se zná s každým a nic se tu […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X
Reklama
loading...